27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

75. Indførelse af gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

Udskriv

Sagstema

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Redegørelse

Pr. 1. januar 2021 skal kommunerne opkræve gebyr hos virksomheder, som ønsker en konkret anvisning af erhvervsaffald.

Baggrund

Kommunernes arbejde med konkrete anvisninger af erhvervsaffald er indtil 2018 blevet finansieret ved et erhvervsadministrationsgebyr. Dette gebyr blev dog ophævet i forbindelse med en ændring i miljøbeskyttelsesloven i 2018. De fleste områder, der blev dækket af dette gebyr, skulle finansieres via finansloven. For konkrete anvisninger af erhvervsaffald blev det dog vurderet, at en finanslovsfinansiering stred imod princippet om, at det er ”forureneren, der betaler”. Derfor blev det bestemt, at konkrete anvisninger af erhvervsaffald i stedet skal gebyrfinansieres. Dette blev implementeret i affaldsaktørbekendtgørelsen den 14. december 2020. Indtil 1. januar 2021 har Thisted Kommune fået finansiering til opgaver for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Fra 1. januar 2021 skal Thisted Kommune selv finansiere udgifter til konkrete anvisninger af erhvervsaffald ved opkrævning af et gebyr.

Omfanget af konkrete anvisninger af affald i Thisted Kommune

Gebyret for konkrete anvisninger gælder kun for erhvervsaffald, som ikke i forvejen er omfattet af en indsamlingsordning- eller en anvisningsordning. Det betyder i praksis, at gebyret kun vil omfatte meget få anvisninger, da Thisted Kommune i forvejen har indsamlings- og anvisningsordninger for langt de fleste affaldsfraktioner.

Thisted Kommune behandler i gennemsnit blot én konkret anvisning af erhvervsaffald pr. år. Sagsbehandlingstiden for den konkrete anvisning vil typisk være mellem 15 minutter og 3 timer, med en estimeret gennemsnitstid på 30 minutter.

Vi har dog som kommune pligt til at anvise konkret erhvervsaffald, og anvisningen skal leve op til ”forurener-betaler” princippet. Derfor skal Thisted Kommune indføre et gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Hvordan skal gebyret udregnes?

Det er i affaldsaktørbekendtgørelsen bestemt, at gebyret skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved den enkelte anmeldelse efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Forslag til gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald er fastsat, så det afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget på den enkelte sag (se bilag 1, Instruks for gebyr på konkret anvisning af erhvervsaffald og bilag 2, Gebyrblad for konkret anvisning af erhvervsaffald). De faktiske omkostninger skal justeres årligt. Det er i lovgivningen specificeret, at sagsbehandlingstiden kun må omfatte den konkrete anvisning og ikke den forudgående klassificering af affaldet. Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der pr. 1. juli 2021 indføres et gebyr på konkret anvisning af affald, jf. gebyrbladet efter medgået tid (se bilag 2). Timeprisen bliver 702 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 14. december 2020.

Bekendtgørelse om affald af 9. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om én konkret anvisning af erhvervsaffald med en gennemsnitlig indtægt på 351 kr. pr. sag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at gebyrblad for konkrete anvisninger af erhvervsaffald godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 103:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 83:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021