CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

30. mar 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

35. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt, herunder at punkt 44 tages af dagsorden.

Til toppen

36. Oprettelse af funktion som borgerrådgiver

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra SF angående oprettelse af funktion som borgerrådgiver.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget nedenstående henvendelse fra Morten Bo Bertelsen på mail den 18. februar 2021:

"Jeg vil anmode om, at denne sag behandles på det kommende møde i Økonomiudvalget den 21. marts 2021 og Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2021

SF vil hermed foreslå, at der i Thisted Kommune oprettes en funktion som Borgerrådgiver.

En lang række af landets kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Størstedelen af disse er oprettet efter § 65 e i den kommunale styrelseslov, hvilket indebærer, at borgerrådgiveren er direkte forankret under Kommunalbestyrelsen, og dermed uafhængig af de stående udvalg og kommunens forvaltninger.

Borgerrådgiverens opgave er ikke at ændre afgørelser, men vejlede om klageadgange.

Borgerrådgiveren kan heller ikke medvirke til klager over kommunens generelle serviceniveau.

Borgerrådgiverens overordnede opgave er at sikre den enkelte borgers retssikkerhed i forhold til kommunen.

Flere organisationer anbefaler, at kommuner opretter borgerrådgiver blandt andre Danske Handicaporganisationer (DH) og Tænketanken Justitia.

Tænketanken Justitia har i en ny analyse fra oktober 2020 samlet en række anbefalinger til, hvilke rammer en uvildig borgerrådgiver bør have.

https://justitia-int.org/analyse-borgerraadgiver-en-sikring-af-borgernes-retssikkerhed/

Med finansloven er der afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver.

Forslag:

Forvaltningen udarbejder et oplæg til etablering af en borgerrådgiverfunktion i Thisted Kommune. Gruppeformændene inddrages. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse senest i Juni Måned 2021."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

SF indstiller, at forvaltningen udarbejder et oplæg til etablering af en borgerrådgiverfunktion i Thisted Kommune. Gruppeformændene inddrages. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse senest i juni måned 2021.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 42:

For SFs indstilling stemmer: Morten Bo Bertelsen.

Imod stemmer Ulla Vestergaard, Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde, Henning Holm og Søren Zohnesen og indstiller, at der afventes en tilbagemelding fra kommunaldirektørkredsen, som arbejder på en politisk sag om samme emne.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Beslutning

Ændringsforslag til punkt 36 på vegne af Alternativet, Enhedslisten og SF:

"Forvaltningen udarbejder et oplæg til etablering af en borgerrådgiverfunktion i Thisted Kommune. Gruppeformændene inddrages. Derudover inddrages input fra kommunaldirektørkredsen, som arbejder med emnet. Sagen genoptages i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse senest i juni måned 2021."

For stemte:

Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen og Morten Bo Bertelsen.

Imod stemte:

Casper Søe-Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Ib Poulsen og Kaj Kirk undlod at stemme.

Flertalsbeslutningen fra Økonomiudvalget med bemærkning blev godkendt.

Til toppen

37. Opfordring til protestskrivelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra Enhedslisten, SF og Alternativet om opfordring til protestskrivelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget nedenstående henvendelse fra Jens Otto Madsen, Morten Bo Bertelsen og Joachim Plaetner Kjeldsen på mail den 21. marts 2021:

"Vi fremsender hermed et beslutningsforslag til behandling på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 30. marts 2021. Forslaget drejer sig om, at Thisted Kommunalbestyrelse skal sende en skrivelse til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og aftalepartierne bag affaldsaftalen om at tage udbudsmodellen af bordet.

KL har fremlagt en plan for at reducere forbrændingskapaciteten i Danmark med 30 procent frem mod 2030 og dermed mindske CO2-udslippet – den såkaldt ’dødsliste’ over forbrændingsanlæg. Energiministeriets embedsmænd har imidlertid forkastet KL`s plan, og dermed lægges der nu op til, at private skal overtage affaldshåndteringen gennem en udbudsmodel.

Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten skal hermed opfordre Thisted Kommunalbestyrelse til at sende en protestskrivelse til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og aftalepartierne bag klimaforliget, hvori kommunalbestyrelsen opfordrer til, at udbudsmodellen tages af bordet."

Forslag til protestskrivelse vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Enhedslisten, SF og Alternativet indstiller, at Thisted Kommunalbestyrelse skal sende en skrivelse til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen og aftalepartierne bag affaldsaftalen om at tage udbudsmodellen af bordet.

Beslutning

Ændringsforslag fra Borgmesteren:

"Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2021 besluttet at fremsende følgende opfordring til partierne bag affaldsforliget.

Vi er enige om målet i aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” herunder at reducere affaldsforbrændingen med 30 % inden 2030, til fordel for mere genbrug og genanvendelse af ressourcerne i affaldet og er samtidig enige i, at importen af affald snarest muligt skal bringes til ophør. Dette bidrager begrænsningen i forbrændingskapaciteten fint til.

Vi vil opfordre til, at forligspartierne arbejder videre med principperne bag afvikling af overkapaciteten i forbrændingsanlæggene bl.a. ud fra en vurdering af hvilke anlæg, der er mest miljøbelastende og mindst effektive. Vi vil desuden opfordre til, at man i forbindelse med vurderingerne tager et vidtgående hensyn til de enkelte anlægs berettigelse i forhold til infrastruktur samt forbrændingsanlæggenes muligheder for at tilpasse sig den nødvendige kapacitet indenfor nærområderne.

Det er vores håb og ønske, at forligspartierne i forbindelse med de videre forhandlinger om den fortsatte affaldsindsamling vil fastholde og respektere det kommunale selvstyres muligheder for at beslutte, hvorvidt opgaven skal konkurrenceudsættes eller være en kommunal opgave,"

For stemte:

Henning Holm, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Per Skovmose, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe-Larsen, Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Kristian tilsted, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen og Søren Zohnesen.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet det ønskes, at man fra centralt hold i regering og Folketing tager afstand fra udbudsmodellen.

Til toppen

38. Ændring af kompetence til at ekspropriere

Udskriv

Sagstema

Kompetencen til at træffe beslutning om at ekspropriere flyttes fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

I forbindelse med en aktuel behandling af spildevandsplanen er vi blevet opmærksomme på, at kompetencen til at ekspropriere bør flyttes fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) til Kommunalbestyrelsen. Det skyldes, at det kan give skatteretlige udfordringer, hvis en beslutning om at ekspropriere ikke træffes af Kommunalbestyrelsen.

Forklaring af den skatteretlige udfordring

I ejendomsavancebeskatningslovens § 11 er der indsat hjemmel til, at afståelser af ejendomme, i form af ekspropriation eller lignende, kan være skattefrie.

Hvis der er tale om egentlig ekspropriation, er det ikke så indviklet, her er udgangspunktet skattefrihed.

Hvis der er tale om frivillige afståelser i tilfælde, hvor der vil blive eksproprieret, hvis ikke der indgås en frivillig aftale, vil avancen også kunne blive skattefri, hvis en række betingelser er opfyldte.

Det er fra SKATs side en betingelse, at der skal foreligge en ekspropriationshjemmel på tidspunktet for den frivillige aftales indgåelse, det er videre en betingelse, at der er taget stilling til at ville ekspropriere på tidspunktet for den frivillige aftales indgåelse, og endeligt er det en betingelse, at det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne. Det er således i skatteretlig henseende ikke muligt at opnå skattefrihed for en erstatningssum, hvis det er et udvalg under Kommunalbestyrelsen, der har truffet beslutningen om, at der skal eksproprieres.

Den kommunale interesse

Den kommunale interesse i at flytte kompetencen til at ekspropriere til Kommunalbestyrelsen, så de skatteretlige betingelser i denne henseende er opfyldte, skal ses i, at vi kunne komme i en situation, hvor en ejendomsejer, der har måttet afstå sin ejendom og ikke fået sin erstatningssum skattefrit, fordi et underudvalg har truffet ekspropriationsbeslutningen, vil kunne anlægge et erstatningssøgsmål mod kommunen, hvor vi kan blive pålagt at betale skattebeløbet i erstatning.

Kompetenceplanen

Som en konsekvens af ovenstående foreslås det derfor, at den generelle kompetence til at beslutte at ville ekspropriere flyttes fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) til Kommunalbestyrelsen. For så vidt angår vedtagelse af spildevandsplanen, kan den på nuværende tidspunkt vedtages af KMTU, det besluttes, at denne delegation tilføjes en note om, at i det omfang planen indeholder ekspropriationshjemmel, vil den skulle vedtages af Kommunalbestyrelsen. Det samme gør sig gældende for eventuelle tillæg til spildevandsplanen.

Retsgrundlag

Ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Kompetencen til at ekspropriere flyttes til Kommunalbestyrelsen.
 2. Der indsættes en note i kompetenceplanen ud for vedtagelse af spildevandsplanen med ordlyden: "Indeholder spildevandsplanen ekspropriationshjemmel, skal den vedtages af Kommunalbestyrelsen".
 3. Der indsættes en note i kompetenceplanen ud for vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen med ordlyden: "Indeholder tillægget til spildevandsplanen ekspropriationshjemmel, skal den vedtages af Kommunalbestyrelsen".

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 61:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 44:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

39. Bufferpulje 2021

Udskriv

Sagstema

Kommunens bufferpulje (beredskabspulje ift. servicerammen) føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev lagt en beredskabspulje på 19,8 mio. kr. ind i budget 2021.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Ved at fjerne puljen igen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 19,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 19,8 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 19,8 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 45:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han foreslår, at bufferpuljen bibeholdes til eventuel drift.

Beslutning

Ændringsforslag til punkt 39 på vegne af Alternativet, Enhedslisten og SF:


"Af de 19,8 mio. kr. tilgår 11,7 mio. kr. til kassebeholdningen, svarende til det kassetræk der var i budgetforliget for 2021. De resterende 8,1 mio. kr. bibeholdes i budgettet som en beredskabspulje til ekstraordinær drift."

For stemte:

Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen og Morten Bo Bertelsen.

Imod stemte:

Casper Søe-Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte:

Casper Søe-Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen og Morten Bo Bertelsen.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

Til toppen

40. Overførsel af uforbrugte beløb fra 2020 til 2021 - drift og anlæg

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til næste år. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2020-restbudgetterne til genbevilling.

Redegørelse

Drift:

Jævnfør nedenstående tabel viser regnskab 2020, at der samlet er et mindreforbrug på 67,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. på områderne med overførselsret, jævnfør de tre overførselskategorier som forklaret under nedenstående tabel. De samlede overførte beløb falder imidlertid med 9,9 mio. kr. fra 27,2 mio. kr. til 12,3 mio. kr., fordi visse afdelinger og institutioner rammes af reglen om, at der på områderne med begrænset overførsel maksimalt kan overføres 5 % af budgettet, jævnfør 5%-reglen, som blev indført ved den seneste korrektion af overførselsordningen.

I alt overføres der, jævnfør gældende overførselsordning netto mindreforbrug fra 2020 til 2021 på 17,3 mio. kr., hvilket dækker over 55,4 mio. kr. i overførte mindreforbrug og 38,1 mio. kr. i overførte merforbrug.

Primært grundet COVID-19 har visse institutioner og afdelinger oplevet faldende indtægter og/eller udskudte udgifter. Direktionen har derfor en række punkter, jævnfør sagens bilag, hvor der ønskes dispensation fra de gældende regler i forhold til såvel overført underskud som 5%-reglen. Dispensationerne beløber sig til 7,3 mio. kr.

Det samlede overførte overskud beløber sig hermed til netto 24,6 mio. kr., hvilket er en markant ændring i forhold til sidste år, hvor der netto blev overført et underskud på 20,3 mio. kr.

Det har vist sig, at metoden for 5 %-beregningen giver visse udfordringer for hjemmeplejen, idet den giver et billede af, at aktivitetsniveauet i hjemmeplejen er langt lavere, end det reelt er. Det skyldes, at det oprindelige bruttoudgiftsbudget på hjemmeplejens indtægtsdækkede budget er 0 kr., idet udgifts- og indtægtsbudgettet er placeret på samme udgiftsart som visitationens udgiftsbudget til afregning af kommunale leverandører står med, idet der er tale om intern afregning mellem visitationen og hjemmeplejen. Dette er gjort af hensyn til revisors ønske om, at interne posteringer foretages på samme artskonto. Økonomicentret ønsker derfor fra 2020 at foretage 5 %-beregningen for Hjemmeplejen Nord og Syd samt Visitation og Hjælpemiddeldepot ved at betragte disse institutioner under ét på trods af, at der er tale om forskellige budgetansvarlige.

Da det samlede nettooverførselsbeløb fra 2020 til 2021 er på 24,6 mio. kr., skal det for god ordens skyld påpeges, at reglen om, at der maksimalt kan overføres mindreforbrug på netto 25 mio. kr., ikke er aktuel i årets overførsel.

Af sagens bilag fremgår en mere specificeret opgørelse af overførsel af over- og underskud fra 2020 til 2021 fordelt på aktivitetsområder, ligesom det er muligt at se en mere uddybende forklaring til de ønskede dispensationer fra Direktionen.

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2020, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2019, var på 76,6 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2020 givet tillægsbevillinger på i alt 29,1 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 105,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne på 29,1 mio. kr. dækker over, at udgiftsbevillingerne blev forøget med 26,3 mio. kr. mens indtægtsbevillingerne blev reduceret med 2,8 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 101,4 mio. kr. og restbudgettet er derfor et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Beløbet dækker over en række projekter, som blev afsluttet i 2020, og som isoleret set for 2020 havde et samlet merforbrug på netto 2,5 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2020, og som samlet har et mindreforbrug på netto 6,8 mio. kr. Sidstnævnte netto-mindreforbrug dækker i øvrigt over mindreudgifter på 23 mio. kr. og mindreindtægter på 16,2 mio. kr.

Mindreforbruget på de igangværende projekter på 6,8 mio. kr. søges overført til 2021.

De 6,8 mio. kr. fordeler sig på i alt 63 projekter, jævnfør sagens bilag.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på samlet 31,4 mio. kr. fordelt med 24,6 mio. kr. på drift og 6,8 mio. kr. på anlæg.

Budget 2021 er vedtaget med en bufferpulje på 19,8 mio. kr., men med en driftsoverførsel på 24,6 mio. kr. lægges der nu pres på servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. 5%-beregningen for Hjemmeplejen Nord og Syd samt Visitation og Hjælpemiddeldepot betragtes for disse institutioner under ét.

2. Der netto bevilges 17,3 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning (kassetræk).

3. Der yderligere på driften bevilges 7,3 mio. kr. udenfor overførselsordningen til delvis annullering af underskud samt overførsel af overskud udover 5 % (kassetræk).

4. Der netto bevilges 6,8 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 46:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

41. Lånoptagelse vedr. låneramme 2020

Udskriv

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende anlægsarbejder samt meddelte lånedispensationer til 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Ud fra den automatiske låneadgang samt tildelte lånedispensationer kan der med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2020 optages lån for i alt 34,6 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år.

Thisted Kommune har til 2020 søgt og fået tildelt en lånedispensation på 46,5 mio. kr. til fremrykkede udgifter og nye projekter i et statsligt forsøg på at stimulere økonomien som følge af COVID-19. Med det afholdte forbrug på de søgte projekter kan der her optages lån på 24,4 mio. kr. Størstedelen af den resterende låneramme er overført til 2021.

Herudover er kommunen i forbindelse med budgetlægningen i sommeren 2019 blevet tildelt en lånedispensation på 8 mio. kr. under forudsætning af afholdelse af udgifter på godt 26 mio. kr. på nogle bestemte områder. Med det afholdte forbrug kan der her optages lige knap 7 mio. kr. i lån.

I relation til den automatiske lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen kan der lånes til udgifter vedrørende 'Energimæssige investeringer', 'Byfornyelse' og 'Indefrysning af ejendomsskatter'. Derimod kan der ikke lånes til den afholdte udgift til genbrugscentret i Hurup, fordi kommunen (det skattefinansierede område) ultimo regnskabsåret 2020 IKKE har haft udlæg til det pågældende forsyningsområde (det brugerfinansierede område).

Endelig er der nederst i ovenstående tabel en række garantier, som Kommunalbestyrelsen i løbet af 2020 har stillet i forbindelse med lån optaget af en række selvejende institutioner. Garantibeløbene på samlet lige godt 6 mio. kr. skal jf. lånebekendtgørelsen enten deponeres eller fratrækkes kommunens låneramme. Center for Økonomi og Løn anbefaler, at garantierne fratrækkes kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt meddelte lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet. Ifølge lånebekendtgørelsen skal lånoptagelse henførende til seneste regnskabsår behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts og optages senest 30. april.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 34,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de budgetterede afdrag i 2021 på ca. 54 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. på ældreboliglån og 34 mio. kr. på øvrige lån. Samlet set falder kommunens langfristede gæld i 2021, mens den er nogenlunde uændret opgjort ekskl. gæld til ældreboliger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i KommuneKredit på 34,6 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 47:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

42. I/S Kraftvarmeværk Thisted - anmodning om kommunegaranti

Udskriv

Sagstema

I/S Kraftvarmeværk Thisted (KVT) ansøger om kommunegaranti til lån i KommuneKredit vedrørende diverse investeringer i perioden 1/1-2017 til 31/12-2021.

Redegørelse

KVT ansøger om kommunegaranti for Iån, der ønskes optaget hos KommuneKredit med i alt kr. 25,6 mio. til finansiering af anlægsinvesteringer, fordelt på 3 Iån på hhv. 4,3 mio., 7,5 mio. og 13,8 mio. kr. med løbetider på hhv. 5, 10 og 15 år. Selskabet har de senere år foretaget investeringer for 23,5 mio. kr., som er trukket på selskabets driftskredit. Herudover er der budgetteret med investeringer i 2021 for 8,0 mio. kr.

De ønskede løbetider på lånene afspejler aktivernes levetider og afskrivningsperiode. Det bemærkes, at investeringer vedrørende selskabets elproduktion ikke er medtaget i ovenstående, da det overfor KVT er oplyst, at KommuneKredit ikke kan finansiere kommercielle og konkurrenceudsatte aktiviteter herunder elproduktion.

Ansøgning fremgår af sagens bilag:

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til KVT vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle. Den årlige garantiprovision på 0,5 % til kommunen vil give en indtægt på 128.000 kr. det første år faldende i takt med den faldende restgæld.

KVT har oplyst, at der ønskes optagelse af et fastforrentet lån i KommuneKredit. Økonomicentret har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 25,6 mio. kr. imødekommes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 48:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

43. Ændring af minimumstildeling folkeskoler

Udskriv

Sagstema

Forslag om ændring af minimumstildelingen for folkeskolerne pr. 1. august 2021.

Redegørelse

I marts 2019 blev ressourcetildelingsmodellen for folkeskolerne evalueret, og det blev i den forbindelse besluttet at indføre en minimumstildeling for folkeskolerne gældende fra budgetåret 2020.

Minimumstildelingen blev tildelt skoler med færre end 105 elever. Uanset en skoles/matrikels elevtal vil skolen derfor modtage ressourcer til 105 elever. Midlerne, der tildeles i minimumstildelingen, er en del af det samlede budget på folkeskoleområdet. Det betyder således, at de ekstra midler, der tilføres små skoler/matrikler, reduceres i den samlede ramme og dermed påvirker de ressourcer, der tildeles alle skoler. Minimumstildelingen blev indført, så de små skoler/matrikler i højere grad fik mulighed for at leve op til intentionerne i Folkeskoleloven.

I 2020 fik Vestervig skole og Hannæs-Østerild skoles 3 matrikler del i minimumstildelingen på i alt 2,4 mio. kr.

Da elevtallet i 2021 yderligere er faldet er beløbet til minimumstildeling steget til kr. 3,5 mio. kr. Det betyder, at Vestervig skole, Hannæs-Østerild skoles 3 matrikler og nu også Bedsted Skole får minimumstildeling. Hvis nuværende model fastholdes, vil udgiften igen stige således, at det for hvert af årene 2022-2024 vil betyde en udgift på mellem 4,3 og 4,6 mio. kr.

Da udgiften til minimumstildelingen pga. fortsat faldende elevtal således vil stige over de kommende år, vil det medføre en yderligere reduktion af budgetterne på de øvrige skoler i kommunen. Ved en udgift på 4,6 mio. kr. i 2022 reduceres de øvrige skolers budgetter, som det ses af vedhæftede bilag.

Undervisningsafdelingen har haft en dialog med de skoler, der i dag får del i minimumstildelingen, og drøftet deres mulighed for skemalægning og samlæsning. Endvidere er der beregnet på forskellige muligheder for minimumstildeling. Beregningerne har taget udgangspunkt i forventet elevtal i årene 2022-2024, hvor der er taget højde for den andel af elever, som vælger fri- og efterskoler.

Børne- og Familieforvaltningen foreslår på grundlag af disse beregninger og dialogerne med skolerne, at minimumstildelingen fastlåses på 2,5 mio. kr. og at den i stedet udløses ved 100 elever. Af vedhæftede bilag ses oversigt over nuværende minimumstildeling og den foreslåede nye minimumstildeling.

Forvaltningen indstiller, at en eventuel ændring af minimumstildelingen bliver gældende fra skoleåret 2021/2022. Denne ændring vil medføre en budgetændring af skolernes budgetter pr. 1. august 2021.

Før en beslutning af de foreslåede ændringer, anbefaler Børne- og Familieforvaltningen, at sagen sendes i høring ved skolebestyrelser, Område-MED Undervisning og Fritid samt skolernes MED-udvalg.

Ændring af minimumstildeling vil medføre en konsekvensretning af Administrationsgrundlaget for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at den foreslåede ændring sker inden for den samlede ressourcetildeling på folkeskoleområdet og vil medføre en omplacering mellem kommunens folkeskoler.

Andre konsekvenser

Sagen sendes til høring ved Område-MED Undervisning og Fritid, skolebestyrelser og MED-Udvalg på skolerne, således de har mulighed for at blive hørt i forhold til en eventuel ændring af minimumstildeling på Thisted Kommunes folkeskoler.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Høring Skolebestyrelser og MED-Udvalg på skolerne 3. - 26. februar 2021
Område-MED Undervisning og Fritid den 24. februar 2021
Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det beskrevne forslag om ændring af minimumstildeling på skoleområdet sendes i høring hos Område-MED Undervisning og Fritid, skolebestyrelser og MED-Udvalg på skolerne

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 17:

Godkendt.

Casper Søe-Larsen (I) stemte imod og indstiller, at minimumstildeling til folkeskoler ophører, og at skolerne drives økonomisk tilsvarende det faktiske elevtal.

Beslutning fra Område-MED Undervisning og Fritid, 24. februar 2021, pkt. 3:

Område-MED Undervisning og Fritid har flg. kommentarer til sagen:

Den politiske beslutning om at have et decentralt skolevæsen i Thisted Kommune, bør altid understøttes af den nødvendige økonomi. Det vigende elevtal og medfølgende økonomiske udfordringer rammer ikke alene de små skoler, og derfor kan regningen for den decentrale skolestruktur ikke fordeles efter den eksisterende formel, uden at det vil påvirke kvaliteten og muligheden for at efterleve Folkeskolelovens intentioner på alle skoler.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Sagen har været i høring i skolebestyrelser, Lokal-MED og Område-Med Undervisning og fritid, der er indkommet 29 høringssvar. Høringssvarene og oversigtsskema med forvaltningens kommentar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Hovedtemaerne i høringssvarene er:

 • En del høringssvar peger på, at økonomien til minimumstildeling ikke bør finansieres af området men tildeles som en ekstra bevilling i budgettet.
 • Hvis flere skoler kommer under 100 elever, vil de enkelte skolers andel af minimumstildelingen falde.
 • Skoler der skal betale til minimumstildelingen, men ikke selv får gavn af den, påpeger at de selv i forvejen er ramt af faldende elevtal.

17 høringssvar bakker op om forslaget med at fastlåse minimumstildelingen.

Børne- og Familieforvaltningen er opmærksomme på, at Campus10 er medfinansierende af minimumstildelingen men ikke får del i minimumstildelingen, hvis de bliver under 100 elever. Forvaltningen vurderer, at Campus10 har gode muligheder for at skabe høje klassekvotienter og derfor heller ikke i den foreslåede model modtager finansiering fra minimumstildelingen.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Minimumstildelingen fastlåses på 2,5 mio. kr., hvis skolen pr. matrikel kommer under 100 elever. Den foreslåede ændring træder i kraft den 1. august 2021.
 2. Forvaltningen undersøger, om der ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal er mulighed for kompensation.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2021, pkt. 25:

Godkendt.

Casper Søe-Larsen stemmer imod og indstiller, at minimumstildeling til folkeskoler ophører, at pengene følger barnet, og skolerne dermed drives økonomisk tilsvarende det faktiske elevtal. Anmoder sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ændringsforslag til punkt 43 på vegne af Alternativet, Enhedslisten og SF:

"Der tilføres folkeskoleområdet 1,1 mio. kr. således, at den nuværende minimumstildeling fastholdes. Finansieres i 2021 af kassen."

For stemte: Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen og Morten Bo Bertelsen.

Imod stemte:


Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Casper Søe-Larsen undlod at stemme.

Ændringsforslaget falder.

For flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe-Larsen og Jens Otto Madsen.

Joachim Plaetner Kjeldsen og Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Casper Søe-Larsen stemmer imod og indstiller, at minimumstildeling til folkeskoler ophører, at pengene følger barnet, og skolerne dermed drives økonomisk tilsvarende det faktiske elevtal.

Til toppen

44. Indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel frem mod sommeren 2021

Udskriv

Sagstema

Nye indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021.

Redegørelse

En række partier indgik den 18. februar 2021 en politisk aftale omkring nye indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel i uddannelsesregi herunder grundskolen og ungdomsuddannelser.

Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammerne for udmøntningen af midlerne herunder midlernes relation til den samlede COVID-19 kompensation.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at den kommunefordelte udmøntning af midlerne vil blive offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside snarest muligt.

Håndtering af fagligt efterslæb:

Der afsættes en ramme på 390 millioner kroner i 2021, så skoler og uddannelsesinstitutioner kan give et fagligt løft til særligt de børn, unge og voksne , der skal til afsluttende prøver og eksaminer i løbet af foråret og sommeren. For så vidt angår den del af midlerne, som går til de kommunale skoler, vil regeringen søge at indgå en aftale med KL, der sikrer, at midlerne hurtigst muligt kommer helt ud på de enkelte folkeskoler.

Midlerne kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, to-lærer-ordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb.

Skolerne gives i vidt omfang frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet.

Thisted Kommunes andel af puljen forventes at udgøre 1,392 mio. kr.

Trivslen skal styrkes:

Der afsættes 88 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det kan være sociale og faglige aktiviteter for elever og studerende samt indsatser for de elever, der har eller har haft det svært under nedlukningen.

Midlerne afsættes blandt andet til indsatser i regi af klubberne, kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv., elevråd og forårsmotionsdag.

Thisted Kommunes andel af puljen forventes at udgøre 0,64 mio. kr. og den forventelige fordeling til indsatsene fremgår af nedenstående skema:

Retsgrundlag

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Det bemærkes, at håndteringen af indsatser til fagligt løft i et vist omfang vil ligge ud over rammerne for de almindelige uddannelseslove og dermed forudsætter ikrafttræden af lovforslag L 114, hvorefter den aftalte udmøntning vil blive sat i værk. Børne- og Undervisningsministeren vil udstede bekendtgørelsesregler i overensstemmelse med aftalen den 1. marts 2021 samtidig med, at forlængelsen af nødloven træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Aftalepartierne er enige om at afsætte en ramme på 600 mio. kr. til formålet i 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at Thisted Kommunes forventede samlede andel udgør 2,032 mio. kr. Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammerne for udmøntningen af midlerne herunder midlernes relation til den samlede COVID-19 kompensation.

Andre konsekvenser

Midlerne vil understøtte et fagligt løft og styrke trivslen hos elever i grundskolen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Thisted Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 21. april 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 21. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Anvendelse af midlerne sker som beskrevet i sagsfremstillingen og tiltagene iværksættes
 2. Der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. på driften for 2021.
 3. Tillægsbevillingen reguleres når det endelige tilskud kendes og sammen med de øvrige midtvejsreguleringer

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2021, pkt. 26:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 49:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Sagen tages af dagsorden jf. beslutning i pkt. 35.

Til toppen

45. Ferieplan for skoleelevers ferie- og fridage i skoleåret 2022/2023

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af ferieplan for skoleelevers ferie- og fridage i skoleåret 2022/2023.

Redegørelse

Børne og Familieforvaltningen har udarbejdet følgende forslag til skoleelevers ferie- og fridage i skoleåret 2022/2023.

Sommerferie: Lørdag den 25. juni - søndag den 7. august

Efterårsferie: Lørdag den 15. oktober - søndag den 23. oktober

Juleferie: Torsdag den 22. december - tirsdag den 3. januar

Vinterferie: Lørdag den 11. februar - søndag den 19. februar

Påskeferie: Lørdag den 1. april - mandag den 10. april

St. Bededag: Fredag den 5. maj - søndag den 7. maj

Kr. Himmelfart: Torsdag den 18. maj - søndag den 21. maj

Pinseferie: Lørdag den 27. maj - mandag den 29. maj

Grundlovsdag: Mandag den 5. juni

Sommerferie: Lørdag den 24. juni -

De nævnte datoer er inklusiv i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er nævnt ovenfor.

Forslaget har været til udtalelse i Skolebestyrelserne og skolernes Lokal-MED i perioden 2. december 2020 til 26. januar 2021, Fælleselevrådet den 8. januar 2021 samt Område-MED Undervisning og Fritid den 26. januar 2021.

Alle udtalelser tilslutter sig forslaget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Skolebestyrelser og Lokal-MED Skoler 2. december 2020 til 26. januar 2021

Fælleselevrådet den 8. januar 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 28. januar 2021

Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Område-MED Undervisning og Fritid, 28. januar 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2021, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Børne- og familieudvalget fremover delegerer kompetencen til at beslutte skolernes ferieplan.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

46. Thisted Vandrerhjem. Afklaring af fremtidig anvendelse

Udskriv

Sagstema

Afklaring af Thisted Vandrerhjems fremtidige anvendelse.

Redegørelse

Den 11. november 2020 har Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøftet fremtiden for Thisted Vandrerhjem på baggrund af, at Vandrerhjemmet pr. 1. januar 2021 stod uden forpagter. På udvalgsmødet blev det besluttet, at der arbejdes videre med de eksisterende overnatningsmuligheder, det vil sige med bygningen i Skinnerup, dog med mulighed for etablering af nye overnatningsmuligheder.

Børne- og Familieforvaltningen er atter blevet kontaktet af den selvejende institution Thisted Vandrerhjem, som nu har besluttet at nedlægge sig selv. I henhold til institutionens vedtægter § 8 om vedtægtsændringer og opløsningen af institutionen, er der afholdt de nødvendige to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor det endelige beslutningsmøde blev afholdt den 28. januar 2021.

Af vedtægterne fremgår ligeledes, at ejendommen skal tilbageskødes vederlagsfrit til Thisted Kommune. Pr. 15. februar 2021 har Thisted Kommune derfor overtaget ejendommen. Teknik og Erhverv har desuden afholdt et formelt overdragelsesmøde af ejendommen den 15. februar 2021.

Børne- og Familieforvaltningen kan oplyse, at forvaltningen har modtaget to borgerhenvendelser med forslag til ejendommens fremtid:

 1. Ønske om overdragelse af den del af ejendommen, hvor der er en boldbane på et grønt areal til Skinnerups borgere som en slags fælled eller fælles samlingsplads for Skinnerups beboere. Der er tale om ca. 5.000 m2. Børne- og Familieforvaltningen kan oplyse, at maksimal 2.000 m2 må sælges uden offentligt udbud. Se bilag 1 og 2 "Borgerhenvendelse 1" og "Thisted Vandrerhjem matrikelkort".
 2. Ønske om at matriklen omdannes til et rekreativt område for børn og unge. Henvendelsen lægger op til, at borgerne i Skinnerup gerne vil inddrages i de fremtidige planer for området og også gerne vil bidrage aktivt til løsningen. Se bilag 3 "Borgerhenvendelse 2".

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at ejendommens fremtidige brug drøftes, og at der herunder tages stilling til, hvorvidt ejendommen skal sælges.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionernes faste ejendomme.

Vedtægternes § 8 for den selvejende institution Thisted Vandrerhjem. Vedhæftet i bilag 4.

Tingbogsattest med en klausul om overdragelse på 0 kr. Vedhæftet i bilag 5.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bygningen blev overtaget for 0 kr., og hvis Vandrerhjemmet sælges, vil der genereres en indtægt. I tilfælde heraf vil ejendommen blive sendt i offentligt udbud uden mindstepris.

Det anbefales, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg og øvrige omkostninger indtil afhændelse af bygningerne.

Efter gennemførsel af et offentligt udbud af ejendommen vil der blive søgt en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) svarende til salgsprisen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 200.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, beløbet er ikke indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ingen, idet eventuelle udgifter vil blive afholdt af den givne anlægsudgiftsbevilling.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ikke budgettet med driftstilskud til Thisted Vandrerhjem.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknik udvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Borgernes ønske om et fælles rekreativt område eller samlingsplads for borgerne i Skinnerup ikke imødekommes.
 2. Ejendommen overdrages til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på salg af ejendommen.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg og øvrige omkostninger indtil afhændelse af bygningerne. Beløbet finansieres af kassen.
 4. Der søges en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb), når ejendommen er afhændet. Salgsindtægten vil tilgå kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 7:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 70:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Kaj Kirk, idet de ønsker en drøftelse med borgerne, jf. pkt. 1 om mulighederne.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 17. marts 2021, pkt. 44:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse, idet der forinden indledes en dialog med borgerne i forhold til området.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 51:

Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Til toppen

47. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1-036 for Søbadet, Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 1-036 Søbadet, Cold Hawaii Inland, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020 forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1-036 samt at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 18. december 2020 til den 12. februar 2021. Der er indkommet seks bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring. Bemærkningerne er fra en gruppe borgere på Dragsbækvej i Thisted, Togrejse.dk, Thisted Sportsdykkerklub, Flemming Rasmussen samt Jørgen Skaarup og Lise Degn med 5 underskrifter. Sidstnævnte har fremsendt to høringssvar med bemærkninger, hvoraf det ene høringssvar er enslydende med høringssvar indsendt i forbindelse med fordebat. Bemærkningerne kan ses i sin fulde længde i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

Bemærkningerne er af forskellig karakter, og enkelte bemærkninger vedrører forhold, der ikke kan reguleres med planerne for området. Forhold, der ikke kan reguleres med planerne, er f.eks. anlæg uden for lokalplanens område, ønsker og ændringsforslag, som har et detaljeringsniveau, der først er aktuelt ved detailprojekteringen af Søbadet eller bemærkninger vedrørende uønsket adfærd i området, som er til gene for beboerne i området omkring Søbadet. Bemærkninger, der vedrører forhold, som reelt kan reguleres med planerne, er f.eks. indsigelser mod bebyggelsen og heraf byggefeltets placering i området. Byggefeltets placering langs Thisted Kystvej kritiseres blandt andet med argument om, at området vil fremstå lukket, at bebyggelsen ikke kan skabe læ i området, samt at ny bebyggelse i området kan medføre, at bagvedliggende boliger vil miste den nuværende udsigt ud over Limfjorden.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at udsigt ikke er beskyttet af lovgivningen og vurderer derudover, at den planlægningsmæssige begrundelse for at placere bebyggelse langs Thisted Kystvej i den nordlige del af Søbadet, skal vægtes højere end de forhold, der er beskrevet i de indkomne bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændring af planerne.

Alle bemærkninger vil indgå i Styregruppens kommende arbejde i forbindelse med detailprojekteringen af Cold Hawaii Inland projektet ved Søbadet.

Der er lavet mindre formuleringsmæssige tilretninger i planerne.


Se Kommuneplantillæg nr. 16 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1444

Se den digitale Lokalplan 1-036 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=961

Cold Hawaii Inland projektet ved Søbadet vil ud over ny bebyggelse også medføre anlæg og ændringer uden for lokalplanens område langs vandkanten og på søterritoriet mod syd. Lov om planlægning giver ikke lovhjemmel til at udarbejde en lokalplan eller fastlægge bestemmelser for ændringer og anlæg, der udføres inden for søterritoriet. Den del af det samlede projekt ved Søbadet, der omhandler søterritoriet, vil blive reguleret og administreret i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 1-036 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 67:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Imod stemte Jørgen Andersen, idet indsigelser ikke er tilgodeset.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 54:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Imod stemte Morten Bo Bertelsen, idet indsigelser ikke er tilgodeset.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Jørgen Andersen og Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Jens Otto Madsen og Per Skovmose undlod at stemme.

Til toppen

48. Skema A - Ansøgning om opførelse af 12 almene boliger Hundahlvej 1 (nu Kaldalvej), Sennels

Udskriv

Sagstema

Skema A - ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om opførelse af 12 almene familieboliger i Sennels.

Redegørelse

Projektet er forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018, som punkt 226 "Opførelse af 10 - 12 almene familieboliger i Sennels - Principbeslutning om grundsalg og skema A godkendelse". Projektet blev forhåndsgodkendt med en samlet byggesum på 22 mio. kr. Tidligere hed adressen Hundahlsvej men er i perioden omdøbt til Kaldalvej, der kan dog stadig være referencer til Hundahlsvej i bilagene.

I den mellemliggende periode er der vedtaget en lokalplan for området, og der er foretaget arkæologiske undersøgelser. Under de arkæologiske undersøgelser er der gjort væsentlige fund, der har haft indflydelse på grundens anvendelse, disse hensyn er indarbejdet i det foreliggende projekt. Byggemodning af udstykningen er igangsat.

Skitseforslaget til bebyggelsen ses i bilag 1, Boligselskabet Viborg Amt.

Boligbehov

Forud for ansøgningen om forhåndsgodkendelse blev der afholdt et informationsmøde og efterfølgende et opfølgende møde for interesserede borgere. Dette gav 53 tilkendegivelser fra personer, der ønskede at flytte ind i bebyggelsen, hvoraf 13 vil flytte ind inden for 1-2 år, 12 vil flytte ind om 3-4 år, og 28 vil flytte ind efter 4 år. Boligselskabet oplever god lokal opbakning til projektet og vurderer, at de har tilstrækkeligt grundlag til at kunne søge skema A på de 12 boliger i Sennels.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med gældende maksimumbeløb for almene familieboliger 2021, jf. bilag 2, Boligselskabet Viborg Amt.

Den samlede anlægsramme er på 24,371 mio. kr.

Driftsøkonomi

Byggeriet vil blive på 1.194 m²fordelt på følgende boligtyper, jf. bilag 3-5, Boligselskabet Viborg:

Boligtype

Antal

Antal m²

Husleje ekskl. forbrug pr. mdr.

Type 1

6

95

7.204 kr.

Type 2

4

101

7.501 kr.

Type 3

2

110

7.947 kr.

Dertil kommer betaling for carport på 125 kr. pr. måned.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter gældende regler fra 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 90-105 m², er som følger:

88 %

Kreditforeningslån

21.447.000 kr.

10 %

Kommunal grundkapital

2.437.000 kr.

2 %

Beboerindskud

487.000 kr.

Thisted Kommune kan godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen.

En opgørelse for februar 2021 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,55 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Boligselskabet Viborg Amt har vedlagt en garantiredegørelse fra Nykredit, jf. bilag 6, Boligselskabet Viborg.

Ud fra Nykredits redegørelse fremgår det, at den kommunale garanti skal være 65,44 % af realkreditlånet på 21,447 mio. kr. svarende til en garanti på 14,035 mio. kr.

Thisted Kommune skal derudover yde et lån på 2,437 mio. kr. i form af kommunal grundkapital, som finansieres af kassen.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at forudsat at de 12 nye almene boliger på Kaldalvej i Sennels er fuldt udlejet, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset.

Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen på de 12 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boliger på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage.

Center for Økonomi og Løn har ingen ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Et endeligt tilsagn kan betyde udgifter til boligstøtte mv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2,437 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 14,035 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 11:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 69:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 55:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

49. Forslag til Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032

Udskriv

Sagstema

Forslaget til Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032.

Redegørelse

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der udarbejdes en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Den gældende affaldsplan for Thisted Kommune udløb ved udgangen af 2020. Miljøstyrelsen udmeldte i foråret 2018, at en ny national affaldsplan, der skal give rammerne for de lokale affaldsplaner, ville blive udgivet primo 2020. Den nationale affaldsplan er nu sendt i høring og forventes endelig godkendt i foråret 2021. Arbejdet med den lokale affaldsplan har afventet den nationale affaldsplan, hvorfor forslaget til Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032 nu er klar. Efter udarbejdelse af affaldsplanen, der er det overordnede styringsværktøj for området, udarbejdes affaldsregulativer, der detaljeret udmønter affaldsplanens intentioner.

Affaldsplanen har følgende afsnit, bilag 1:

 • Indledning.
 • Planens rammer der fortæller om, hvilke politiske aftaler og lovgrundlag der ligger til grund for planen. Afsnittet indeholder også forslag til Thisted Kommunes visioner og målsætninger.
 • Affaldshåndtering, der beskriver de overordnede principper i de nye ordninger for affaldshåndtering i Thisted Kommune, som indføres i planperioden. Den detaljerede beskrivelse af ordningerne kommer i efterfølgende affaldsregulativer.
 • Kommunikation, der fortæller om, hvilken kommunikationsindsats der kan forventes i planperioden.
 • Kortlægning, der beskriver årene op til planperioden. Afsnittet indeholder både en beskrivelse af de nuværende indsamlingsordninger, de indsamlede affaldsmængder og den nuværende afsætning af affaldet.

I planperioden vil Thisted Kommunes indsamlingsordninger for affald blive ændret, som følge af Regeringens nye Plan for Cirkulær Økonomi - Handlingsplan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Handlingsplanen implementerer bl.a. EU's målsætninger på affaldsområdet, hvor der skal genanvendes 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Det betyder, at Thisted Kommune skal indsamle mere affald til genanvendelse, og at borgerne skal sortere deres affald i flere fraktioner end før.

Den mest mærkbare ændring for den enkelte borger bliver, at alle husstande inkl. sommerhuse skal sortere deres affald i 10 fraktioner, som skal afhentes hjemme ved den enkelte husstand i faste beholdere. Ordningen forventes i Thisted Kommune løst ved, at hver husstand skal have tre affaldsbeholdere med to rum i hver. Desuden forventes farligt affald (f.eks. batterier, lyspærer og småt elektronik) indsamlet i en lille kasse og tekstiler indsamlet i en pose. I de tre affaldsbeholdere vil der i to af rummene skulle blandes to affaldsfraktioner sammen (f.eks. papir og pap).

For etageboliger vil affaldet fremover primært blive sorteret i fælles beholdere. Det betyder, at flere boliger deles om beholderne.
Ved række- og kædehuse vil man nogle steder ligeledes have brug for at finde egnede sorteringsløsninger i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. I sommerhusområderne kan affaldet indsamles i en almindelig ordning, som ved enfamilieboliger eller i husstandsnære fællesløsninger.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Affaldsplanens beregninger viser en forventet prisstigning på ca. 980 kr. pr. år for en husstand for håndtering af de nye indsamlingsordninger.

Nedenstående tabel viser de forventede investeringer i planperioden, hvor der, udover det igangsatte arbejde med genbrugscentret i Hurup, er indarbejdet investeringer i centrene i Frøstrup og Thisted. Desuden er der indarbejdet 30 mio. kr. til indkøb af beholdere m.v. i forbindelse med den nye indsamlingsordning.

Affaldsområdet har et tilgodehavende ved kommunen på godt 2 mio. kr. ved udgangen af 2020. De forventede investeringer i planperioden fremgår af affaldsplanen.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at i henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år, dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos affaldsområdet. Anlægsinvesteringer på affaldsområdet påvirker ikke anlægsrammen.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Alle husstande og sommerhuse omfattes af indsamlingen af 10 fraktioner.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslaget til affaldsplanen godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 56:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

50. Ansøgning om tilskud til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag

Udskriv

Sagstema

Tilskud og/eller kommunegaranti til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag fraHelligsø Drags Grundejerforening, se bilag 1.

Grundejerforeningen ønsker den eksisterende kystbeskyttelse forbedret for at sikre sommerhusene samt sikre området generelt. Se bilag 2 for supplerende noter til ansøgningen.

Helligsø Drags Grundejerforening har i oktober 2020 sendt en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse til Thisted Kommune, der er endnu ikke meddelt tilladelse til anlægsprojektet af Thisted Kommune.

Tilladelse til det ansøgte myndighedsprojekt håndterer ikke det økonomiske aspekt og er principielt sagen om kommunalt tilskud og garanteret lån uvedkommende. Hvis Kommunalbestyrelsen vil give økonomisk tilskud til projektet og/eller garantere for lånet, har dette ingen indflydelse på den myndighedsmæssige sagsbehandling. Se bilag 3, ansøgning om projektet. Det fremgår af ansøgningen, at der er 189 grunde, og at projektet anslås til at koste mellem 7,0 og 8,0 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen har besigtiget lokaliteten, se billeder i bilag 4.

Hvis Thisted Kommune ikke beslutter at give en betydelig økonomisk støtte til projektet, ansøger Helligsø Drag om kommunegaranterede lånemuligheder, jf. kystbeskyttelsesloven § 9.

Kystbeskyttelseslovens § 9 gør det muligt, at Thisted Kommune både kan garantere lån og midlertidigt afholde udgiften. Desuden har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at et projekt, der er igangsat efter kystbeskyttelseslovens § 1 a, kan pålægge ejerne af de faste ejendomme, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt.

Bidragets størrelse fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunens investeringsoversigt for 2021-2024 er der ikke afsat midler til kystbeskyttelse og en eventuel anlægsinvestering i kystbeskyttelse vil påvirke anlægsrammen.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at i henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for give en kommunegaranti, hvilket betyder, at der kan lånes i KommuneKredit mod, at Thisted Kommune stiller en garanti for lånet. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme. Center for Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Drifts- og Anlægsafdelingen gør opmærksom på, at Ydby Drags Grundejerforening ligeledesarbejder på at kystbeskytte områdetøst for Helligsø Drag. Hvis der gives tilskud til Helligsø Drags Grundejerforening, må en tilsvarendeansøgning fra Ydby Drags Grundejerforening derfor forventes.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der tages beslutning, om Thisted Kommune vil yde tilskud til kystbeskyttelse ved Helligsø Drag.

2. Der tages beslutning, om Thisted Kommune vil give en kommunegaranti for et lån optaget af Helligsø Drag Grundejerforeningtil kystbeskyttelse ved Helligsø Drag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 10:

Ad 1. Det indstilles, at der ikke gives tilskud.

Ad 2. Det indstilles, at der ikke gives kommunegaranti for lån til grundejerforeningen.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 75:

Ad 1. Det indstilles, at der ikke gives tilskud.

Ad 2. Det indstilles, at der ikke gives kommunegaranti for lån til grundejerforeningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 57:

Ad 1. Det indstilles af flertallet, at der ikke gives tilskud.

Ad 2. Det indstilles af flertallet, at der ikke gives kommunegaranti for lån til grundejerforeningen.

Ib Poulsen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget godkendt af flertallet.

Ib Poulsen og Jens Otto Madsen stemte imod.

Ib Poulsen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Til toppen

51. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Inventar og udstyr til Sundhedshuset i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af inventar og udstyr til kommunale lokaler i Hanstholm Sundhedshus.

Redegørelse

Thisted Kommune har den 25. juni 2019 besluttet at foretage en renovering af det gamle rådhus i Hanstholm, således at bygningen kan bruges til et nyt sundhedshus.

Der er givet en anlægsudgiftsbevilling på 14,720 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 11,720 mio. kr., som er et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Thisted Kommunes medfinansiering udgør herefter 3,0 mio. kr.

Inventar og udstyr til de kommunale lokaler var oprindeligt indeholdt i budgettet for renoveringen og etableringen af det nye sundhedshus. Men som følge af at licitationsresultat var højere end forventet, er det ikke muligt at finansiere inventar og udstyr af den oprindelige anlægsudgiftsbevilling.

Udgiften udgør 550.000 kr. og ved indkøb af nyt, tidssvarende inventar og udstyr til de kommunale faciliteter i Sundhedshuset, vil det fysiske arbejdsmiljø blive tilgodeset på området.

Udgiften på 550.000 kr. søges finansieret med 500.000 kr. af den afsatte pulje på investeringsoversigten i budget 2021 til Fysisk arbejdsmiljø - Social og Sundhedsudvalget og med et ubrugt restbeløb på den allerede givne anlægsbevilling til Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

En liste over inventar og udstyr findes i vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nyt inventar og udstyr til Hanstholm Sundhedshus udgør 550.000 kr.

I budget 2021-2024 er der for på investeringsoversigten for 2021 afsat 1,5 mio. (rådighedsbeløb) til XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU.

På XA-950Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business er der et uforbrugt restbeløb på 50.000 kr.

Udgiften søges således finansieret med 500.000 kr. fra XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU og med en omdisponering af restbeløbet på 50.000 kr. fra den allerede givne anlægsudgiftsbevilling XA-950Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 50.000 kr. idet det uforbrugte restbeløb er en overførsel fra 2020 til 2021 og derfor ikke er medregnet i den oprindelige anlægsramme for 2021.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Det forudsættes, at Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021 godkender overførsel af uforbrugte anlægsudgiftsbeløb fra 2020 til 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-950 Sundhedshus i Hanstholm til inventar og udstyr finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø – Pulje SSU med 500.000 kr. og med en omdisponering på 50.000 kr. fra XA-950 Ældre/Sundhed - Hardware Skype for Business.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 79:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 16. marts 2021, pkt. 41:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 58:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

52. Tillægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021.

Redegørelse

Den 15. december 2020 frigav Kommunalbestyrelsen puljen til farlige og forfaldne ejendomme i 2021 med en anlægsudgiftsbevilling på 9,725 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5,1 mio. kr. Bevillingen blev givet til en helhedsindsats, der består af opkøb, nedrivning og opbygning af offentligt tilgængelige byrum, når en nedrivning har fundet sted - alt dette i tæt samskabelse med borgere og foreninger i Thisted Kommune.

Den 5. januar 2021 fik kommunen en skrivelse fra Styrelsen, hvor det fremgår, at der ekstraordinært afsættes 175 mio. kr. til indsatserne i 2021, og samtidigt forhøjes refusionsprocenten fra de nuværende 60 % til 80 % for 2021. Den statslige pulje fordeles som altid mellem 56 af landets kommuner.

Thisted Kommune har for 2021 fået en ramme på 9 mio. kr. Plan- og Miljøafdelingen har herudover været i dialog med Styrelsen og fået yderligere 1 mio. kr. i ramme, som andre kommuner ikke har formået at bruge. Thisted Kommunes ramme fra 2020 er stadig 5,5 mio. kr. - i alt giver det en statslig indtægtsramme til Thisted Kommune på 15,5 mio. kr.

Der er allerede igangsat nedrivningsprojekter for ca. 2 mio. kr. af den tildelte 2021-bevilling på 9,725 mio. kr., og ca. 25 - 30 huse er klar til prøvetagning, hvilket giver et klart billede af behovet for en forøget ramme.

Da refusionen stiger til 80 % i 2021, giver det mulighed for at skrue betydeligt op for indsatsen uden at tilføre yderligere medfinansiering fra Thisted Kommune. Den nuværende medfinansiering for 2021 giver mulighed for at øge indsatsen med 6,4 mio. kr. både som udgift og indtægt.

Den meget positive udmelding fra ministeriet giver i 2021 mulighed for at købe enkelte dyrere, men strategiske og centrale ejendomme i nogle af kommunens byer, når kommunen kun skal medfinansiere 20 %. Formålet med dette skal være at skabe byrum/bytorve eller forbedre trafikale forhold i tæt samskabelse med byerne og borgerne.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommune økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

Nuværende

anlægsbevilling

XA-998

Tillægsbevilling

(rådighedsbeløb)

til

anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

XA-998

IALT

Udgiftsbevilling

9.725.000 kr.

6.400.000 kr.

16.125.000 kr.

Indtægtsbevilling

-5.100.000 kr.

-6.400.000 kr.

-11.500.000 kr.

Netto -

kommunal medfinansiering

4.625.000 kr.

0 kr.

4.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, kassen påvirkes ikke.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 6,4 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Forskønnelse af kommunens byer og naturområder i samskabelse med borgerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgift- og anlægsindtægtsbevilling til XA-998 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 68:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 59:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

53. Anlægsbevilling - Visionsplan for genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til forundersøgelse af genbrugscentre.

Redegørelse

I forligsteksten for budget 2021 blev der indarbejdet følgende bemærkning:

"Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til forundersøgelse og projektering i 2021 og 2022 til opdatering af genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup. Genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup skal have et kvalitetsløft, så de modsvarer genbrugscentrene i Hanstholm og Hurup, og desuden skal der tages højde for de nye regler om kildesortering mv. Konkret afsættes der rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022."

Thisted Kommune har 4 genbrugscentre beliggende i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup.

I 2019 tog man et nyt genbrugscenter i brug i Hanstholm, og i slutningen af 2020 startede arbejdet med et nyt genbrugscenter i Hurup, der forventes færdigt i sensommeren 2021. Udover at have fokus på borgernes brug af centrene og arbejdsmiljøet for medarbejderne, så er begge centre designet med henblik på at adskille arbejdskørslen fra borgerne og en hensigtsmæssig 24-7-ordning.

Anlægsbevillingen søges frigivet til at udarbejde visionsplaner og projektering af pladserne i Thisted og Frøstrup. Planerne vil blive udarbejdet efter de samme overordnede principper som pladserne i Hanstholm og Hurup, i det omfang det er muligt.

En gennemførelse af visionsplanerne kræver en efterfølgende bevilling til selve anlægsarbejdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Affaldsområdet har et tilgodehavende ved kommunen på godt 2 mio. kr. ved udgangen af 2020, men med de igangsatte investeringer på det nye genbrugscenter i Hurup forventes affaldsområdet at have en gæld til kommunen på omkring 15 mio. kr. ved udgangen af 2021. De kommende investeringer i udrulningen af de 10 fraktioner, som henteordning ved borgerne, vil ligeledes påvirke mellemregningsforholdet med kommunen.

Billeder fra pladserne kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 - i alt 1,5 mio. kr. (rådighedsbeløb) på XA-980 Genbrugscentre - forundersøgelse.

Der søges frigivet 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af visionsplaner og projektering af genbrugscentrene i Thisted og Frøstrup.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort

Øvrige bemærkninger

Anlægsbevillingen påvirker Thisted Kommunes mellemregning med affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der udarbejdes en visionsplan for Thisted Genbrugscenter.
 2. Der udarbejdes en visionsplan for Frøstrup Genbrugscenter.
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til visionsplaner og projektering af genbrugscentre finansieret af rådighedsbeløbet på XA-980 - Genbrugscentre - forundersøgelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 74:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 60:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

54. Anlægsbevilling – Byggeprogramfase for transformation af Rolighedsskolen

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til igangsættelse af byggeprogramfase for transformation af en del af Rolighedsskolen.

Redegørelse

Historik

Rolighedsskolen er bygget i 1977 som en visionær åben-plan skole og har gennemgået en del forandringer for at tilpasse sig skiftende behov. For nogle år siden blev det identificeret, at skolen havde brug for en større renovering af betragtelige dele af taget. Derfor er der i budget 2021-2022 afsat 10 mio. kr. til renovering af taget på skolen.

Politik og strategi

I oktober 2020 blev ”Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, investering og udvikling” vedtaget. Strategien sætter rammerne for at indfri den politiske målsætning (Politik for Byggeri og Anlæg) om at ”Sætte helhedsplanlægning og samskabelse i højsædet og inddrage kunst og kreativitet i forbindelse med forbedringer og forskønnelser af kommunens offentlige arealer og bygninger”, og at ”Arbejde for at fremtidssikre bygninger og anlæg, herunder forberedelser til nye innovative løsninger. ”

Et af de bærende temaer i strategien er bæredygtighed, der handler om, hvordan energi og genanvendelse kan indtænkes i de renoveringer, Thisted Kommune forestår, samt at bæredygtighedsprincipperne generelt indtænkes i kommunens løsninger og beslutninger.

I forlængelse af det skal det ”sikres at mennesker tænkes ind i bæredygtighedsprincippet herunder, at brugerne og de teknologiske løsninger tænkes sammen, således der ses på, hvilke sociale effekter, de teknologiske løsninger har for brugerne.”

Der må de kommende år forventes flere renovationsprojekter af eksisterende kommunale ejendomme. Der er potentiale for store klimamæssige besparelser og besparelser i investeringer, hvis man kan transformere eksisterende byggeri til at passe fremtidigt behov, frem for at bygge nyt. For at kunne gennemføre transformationsprojekter, der både er bæredygtige i klimamæssig forstand og har fokus på, at løsninger optimeres til brugerne af bygningerne, vil det kræve en forankring af viden inden for områderne i forvaltningerne.

Anmodning om frigivelse af midler til byggeprogramfasen

Rolighedsskolens bygningsmasse er ved at være af ældre dato og ikke tidssvarende, hvis en ny skole skulle opføres på samme sted. Der er kommet mange nye krav til indeklima (ventilation, lysindfald og akustik), som mange af skolens lokaler ikke p.t lever op til. Indeklimaet påvirker børns indlæringsevne, trivsel og sundhed.

Transformationen vil kræve, at der afsættes yderligere penge på kommende års investeringsoversigter gerne suppleret med tilskud fra fonde. Der søges frigivet 1,8 mio. kr. fra rådighedsbeløbet på XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen til at igangsætte byggeprogramfasen for transformationen.

Det økonomiske grundlag for hele opgavens løsning forventes at ligge mellem 12 og 16 mio. kr.og vil omfatte transformation af Rolighedsskolens bygningsdele 3 og 5, med de centrale værksteder, skolebibliotek, kantine, SFO og de tilstødende fire atriumgårde, jf. bilag 1 - Plantegning af Rolighedsskolen.

Til budget 2022 søges der indarbejdet midler til transformationsprojektet ud over de midler, der allerede er afsat til tagrenoveringen. Budgettet justeres med de fondsmidler, der gives tilsagn om. Med den samlede finansiering arbejdes der ud fra at prioritere transformation af enkelte bygningsdele frem for traditionel tagudskiftning på hele skolen.

Rolighedsskolen, Drifts- og Anlægsafdelingen (DA) samt Undervisning og Fritid har i 2020 været i proces for at afklare skolens fremtidige behov og muligheder. I juni 2020 behandlede Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Børne- og familieudvalget en sag om fondsansøgninger om transformation/renovering af Rolighedsskolen.

Følgende puljer har været ansøgt eller forventes ansøgt i løbet af 2020/2021:

 • (2020) Villumfonden – midler til realisering af transformation af Rolighedsskolen - afslag.
 • (dec. 2020) Realdania COVID-19-indsats - Sammen om bæredygtigt byggeri; PRJ-2020-00400 Renovering af Rolighedsskolen – tilsagn om op til 750.000 kr.
 • (dec. 2020) Realdania – Bæredygtig transformation af folkeskole– optimering gennem samarbejdsprocesser i byggeprogramfasen – ansøgt beløb på 750.000 kr. Afventer svar i marts 2021.
 • (foråret 2021) Realdania forventes at annoncere fortsættelse om program om bæredygtighed i skoler - forventes at ansøge om midler til realisering af byggeriet. Hvis andre relevante fonde identificeres, søges de også.
 • (foråret 2021) Foruden fondsmidler indgås dialoger med leverandører af materialer om at støtte en bæredygtig transformation af Rolighedsskolen.

Midler fra Realdania
Der er i ultimo januar 2020 givet tilsagn om 750.000 kr. fra Realdania til rådgivning og implementering af en bæredygtig transformationsproces af Rolighedsskolen. I ansøgningen til Realdania er der ønsket midler til rådgivning om, hvordan en transformationsproces kan styres efter bygningscertificeringsordningen DGNB samt midler til implementering af bæredygtige tiltag som lys, varme og luft. Rådgivningsdelen har fokus på at skabe forankring af viden hos TEB og skolen. Rådgivningen skal ske i 2021, og implementeringen/byggeriet skal udføres i 2022 og 2023, hvis tilsagnet skal udnyttes.

Projektets værdi

Projektet på Rolighedsskolen skal være et eksempelprojekt på gennemførsel af transformationsprocesser af kommunale bygninger som skoler, daginstitutioner, plejecentre osv. – både med henblik på at bruge samskabelsesmetoder/udvidede brugerprocesser samt at reducere klimapåvirkningen i byggeriet. En del af projektets mål er derfor en forankring af viden hos medarbejdere i DA og på skolen. Byggeprogrammet vil blive udarbejdet af KHR Architecture, der er specialiserede i transformationsprocesser af skoler og at drive samskabelsesprocesser, hvor brugerne involveres til at skabe endnu ikke kendte løsninger. Projektet vil i høj grad være med til at opfylde de nævnte resultatmål i Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, investering og udvikling og Politik for Byggeri og Anlæg.

På baggrund af Rolighedsskolens arkitektoniske kvaliteter, valg af KHR Architecture som rådgiver samt fokus på udvidet brugerinddragelse i programfasen vurderes det samlet, at fondsansøgninger om midler til realisering af byggeriet vil stå meget stærkt.

Rolighedsskolen forventes for fremtiden at have et stabilt børnegrundlag, som bl.a. understøttes af den nye børnehave, der tages i brug efter påske 2021 samt et attraktivt lokalområde for børnefamilier, hvor der udstykkes og bygges nye huse.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for budget 2021-2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10 mio. kr. på XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Til gennemførsel af byggeprogramfasen, herunder rådgivning, gennemførsel af delprojektet om bæredygtighedsindsats finansieret af Realdania og afregning af fondsmoms m.v. søges en anlægsudgiftsbevilling på 2,55 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. Nettobeløbet på 1,8 mio. kr. søges finansieret af XA-894 Energimæssig renovering af Rolighedsskolen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja med 750.000 kr., da dette forbrug ikke er medregnet i anlægsrammen.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der arbejdes videre med planerne om en samlet transformation af Rolighedsskolen.
 2. Der forsøges indarbejdet yderligere finansiering af transformationen i investeringsoversigten for de kommende år.
 3. Ud af det samlede budget prioriteres transformation af enkelte bygningsdele frem for traditionel tagudskiftning på hele skolen.
 4. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,550 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. til en byggeprogramfase for Rolighedsskolen. Nettobeløbet på 1,8 mio. kr. finansieres af XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 13:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 80:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2021, pkt. 31:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 61:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

55. Anlægsregnskab - Ekstra anlægsarbejde - COVID-19

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for ekstra anlægsarbejde under COVID-19.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. marts 2020 i alt 5,0 mio. kr. til ekstra anlægsarbejde, der skulle gennemføres i forbindelse med COVID-19 situationen.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

Billeder fra projekterne findes i bilag 1.

Anlægsregnskab for XA-967 - Ekstra anlægsarbejde - COVID-19 er således:

Indtægterne består af medfinansiering til projekter, som er modregnet i ovennævnte projektoversigt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 81:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 62:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

56. Anlægsregnskab - Asfalt 2020

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Asfalt 2020.

Redegørelse

Der blev den 28. januar 2020 givet en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til Asfalt 2020.

Asfaltarbejdet er udført i 2020 - se bilag 1.

Anlægsregnskabet for XA-964 Asfalt 2020 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 82:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 63:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

57. Anlægsregnskab - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2020

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for udvendig ejendomsvedligeholdelse 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 28. januar 2020 i alt 8,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2020.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte delprojekter:

Vedhæftet bilag 1 - billeder fra projekter.

Anlægsregnskab for XA-961 – Udvendig vedligeholdelse 2020 er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 83:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 64:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

58. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2020

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Energimæssige investeringer i 2020.

Redegørelse

Den 17. december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til energimæssige investeringer i 2020.

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2020 bevilget sammenlagt 55,0 mio. kr.

I 2020 blev der bevilliget 2,0 mio. kr. til energimæssige investeringer.

I 2020 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

Belysningsprojekter, udskiftning af gasfyr til varmepumper, solceller, VVS- og ventilationsprojekter, energistyringsprojekter, isoleringsprojekter og projekter til bedre udnyttelse af fjernvarme (bedre afkøling), bilag 1 - billeder fra projekter.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

441.914

107.506

11,3

2020

236.235

47.319

8,5

Kommentar til 2020:

CO2-besparelsen i 2020 er lavere end forrige år, dette skyldes, at anlægsbevillingen i 2020 var på 2,0 mio. kr., hvor den i tidligere år har været på 5,0 mio. kr.

Hvis man ser på forholdet mellem investeringen og CO2-besparelsen for 2019 og 2020, så er CO2-besparelsen højere pr. investeret krone i 2020, end den var i 2019.

Tilbagebetalingstiden i 2020 er på 8,5 år og derfor lavere end de forrige år, det skyldes, at der er gennemført nogle projekter med gode besparelser og dermed en kortere tilbagebetalingstid.


Anlægsregnskab for XA-955 Energimæssige investeringer - 2020 er således:

Indtægterne består af energitilskud og erstatninger m.v.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 84:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 65:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

59. Anlægsregnskab - Læge- og Sygeplejeklinik Trye

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for læge- og sygeplejeklinikken på Trye i Frøstrup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 26. februar 2019 5,2 mio. kr. til etableringen af en læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye i Frøstrup. Indeholdt i projektet var et tilskud på 3,9 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Egenfinansieringen var dermed på 1,3 mio. kr.

Den 28. maj 2019 blev Kommunalbestyrelsen forelagt en status på projektet. Heraf fremgik det, at licitationsresultatet var lavere end forventet.

Kommunalbestyrelsen godkendte Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling om, at bruge de overskydende midler på ca. 600.000 kr. til nye kontorfaciliteter på Tryes plejeafsnit.

Anlægsudgiftsbevillingen er efterfølgende reduceret/nedsat med 500.000 kr., som er anvendt til nedbringelse af lånet i ældreboligerne på Trye, idet der er tilbagekøbt boligfællesarealer, som er ændret til servicearealer.

Derudover har Sundheds- og Ældreafdelingens udviklingspulje ydet et skud på 95.000 kr. til etableringen af det nye kontor.

Bygningsarbejdet er nu afsluttet. Der er vedlagt bilag til sagen med billeder af de nye faciliteter og plantegninger.

Anlægsregnskab for XA-898 - Læge/sygeplejeklinik og nyt kontor på Trye:

Merforbruget på 65.421 kr. begrundes med, at der tidligt i projektet blev brugt en del af beløbet til uforudsete udgifter, da det blev nødvendigt at hugge gulve op for at lave et godt isoleret terrændæk. Herudover kom der i løbet af projektet ekstraudgifter til bl.a. ekstra skabe, ekstra stikkontakter og skærme, som blev vurderet nødvendige ift. den daglige brug af klinikken.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 16. marts 2021, pkt. 39:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 66:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

60. Anlægsregnskab - Udskiftning af datalager (SAN) 2020

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab 2020 - Udskiftning af datalager.

Redegørelse

Der blev den 31. marts 2020 givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Udskiftning af datalager (SAN).

Anlægget har været i SKI-udbud i juni 2020. Der kom to bud, hvoraf kun et levede op til kravene.

Leverancen fandt sted den 22. juli 2020, og idriftsættelse foregik i august måned. Den 11. september 2020 var der fuld drift på det nye datalager.

Anlægsregnskabet for XA-900 Udskiftning af datalager (SAN) er således:

Afvigelsen skyldes, at vi kun havde et bud, som levede op til vores krav, og det var knapt 107.000 kr. over budget.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 67:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

61. Forslag til Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes "Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation 2021-2025" (E&R-strategi).

Redegørelse

Thisted Kommune har i Politik for Klima og Energi 2018-2022 bl.a. fastslået, at kommunen fortsat skal være i førerfeltet som klima- og energikommune.

Denne strategi er én af flere strategier, der skal sætte rammer for udmøntning af politikken. Strategiens hovedformål er at sætte rammer og resultatmål for reduktion af CO2-udledninger fra kommunen som organisation. Det inkluderer bl.a. energiforbruget fra kommunens bygninger og anlæg, kommunens flåde, den offentlig transport, indsamling og håndtering af affald fra borgere og virksomheder samt drivhusgasser relateret til arealanvendelsen (drivhusudledningen) af kommunalt ejede jorder, skov– og naturområder. Strategien gælder fra vedtagelse og 4 år frem. Bæredygtig forvaltning af kommunalt ejede jorder, skov- og naturarealer er en udvidelse af rammen fra seneste gældende strategi fra 2014.

Strategien rummer ambitiøse, men realistiske resultatmål, der ved indfrielse vil holde Thisted Kommune i førerfeltet som Klima- og Energikommune på de områder, som strategien omfatter. Strategien er delt op omkring tre indsatsområder: "Grøn Kommune", "Affald og Ressourcer" og "Transport og Mobilitet", som hver har strategiske resultatmål tilknyttet. Målsætningerne for hvert indsatsområde i strategien er:

Grøn Kommune

 • Der opnås en årlig CO2-reduktion på 3 % i kommunen som organisation i ejendomme og anlæg
 • Thisted er en Klimakommune Plus i 2023
 • Borgerne i Thisted Kommune er bredt oplyst om bæredygtighed, energi og ressourcer
 • Thisted Kommune understøtter lokale borgerprojekter indenfor energi- og ressourceområdet
 • Thisted Kommune øger omfanget af egne skove og naturarealer og forvalter dem med henblik på at reducere drivhusgasudledningen og øge biodiversiteten
 • Kommunen er gennem deltagelse i innovations- og forskningsprojekter med til at fremme udviklingen af grønne teknologier.

Transport og Mobilitet

 • 3 % årlig reduktion i CO2-udledningen på transportområdet for Thisted Kommune som organisation
 • Thisted Kommune understøtter fleksible grønne transportmuligheder herunder dele-transportordninger
 • Udbud af offentlig transport for bus og tog baseres på grønne drivmidler.

Affald og Ressourcer

 • Ved samtlige husstande, sommerhuse og erhverv i Thisted Kommune indsamles 10 affaldsfraktioner senest fra 01.01.2023
 • Den samlede genbrugsprocent for husholdningsaffald er i 2025 på 55 % og stigende til 65 % i 2035
 • Der tilbydes undervisning/oplysningskampagner vedr. sortering, genbrug og ressourcer for alle borgere i kommunen
 • Der organiseres indsamling af plast fra strande samt i naturen.

Med vedtagelse af strategien skal der igangsættes handleplaner og projekter, som opfylder strategiens resultatmål. Hele strategien kan ses i bilag 1.

Afgrænsning
E&R-strategien har ikke medtaget resultatmål for bæredygtighed på områderne "udbud og indkøb" og "materialebrug og bæredygtig certificering af bygninger og anlæg", da disse områder er indeholdt i strategierne "Strategi for bygnings- og anlægsoptimering, Investering og udvikling" og "Strategi for indkøb og udbud", der begge blev vedtaget i 2020.

Sammenhæng med Klimaalliancen Thy

I september 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thisted Kommune deltager i KlimaAlliancen Thy (KAT) sammen med det lokale erhvervsliv og lokale forsyninger for el, vand og varme med henblik på at udforme en strategi for hele Thisted Kommune som geografi. KAT har til formål at skabe anbefalinger for grøn omstilling og lokal vækst frem mod 2030 for hele Thisted Kommune som geografi. Det betyder, at strategien for KAT bl.a. kommer med anbefalinger for erhvervslivet og produktion samt forbrug af vedvarende energi.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at "Strategi for energi og ressourcer for kommunen som organisation 2021-2025" godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 62:

Godkendt af flertallet.

Imod stemte Kristian Tilsted og Jørgen Andersen, som ikke ønsker, at Klimakommune plus begrebet fra DN bliver rammesættende for målopfyldelsen i Thisted Kommunes energi og ressourcestrategi.

Kaj Kirk undlod at stemme.

Beslutning

Taget til efterretning af flertallet. Ib Poulsen kan ikke tage sagen til efterretning.

Til toppen

62. Donation fra A.P. Møller Fonden til ombygning af pakhuset i Doverodde Købmandsgård til SMK Thy

Udskriv

Sagstema

A.P. Møller Fonden donerer 37,5 mio. kr. til realiseringen af en afdeling på Doverodde Købmandsgård under Statens Museum for Kunst.

Redegørelse

I 2017 har Statens Museum for Kunst (SMK) og Thisted Kommune indgået et samarbejde om etablering af en filial i Thy på Doverodde Købmandsgård under navnet "SMK Thy". En styregruppe med repræsentanter fra både SMK og Thisted Kommune har sidenhen arbejdet med at fremskaffe den fornødne finansiering til modernisering af ombygning af Købmandsgården således, at den bliver egnet som udstillingsbygning. Dette arbejde er nu kommet i mål med en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinnney-Møllers Fond til almene Formaal på 37,5 mio. kr. Thisted Kommune har modtaget et gavebrev og et bevillingsbrev med vilkår fra A. P. Møller Fonden (bilag 1 og 2). Thisted Kommune skal efter modtagelse af bevillingsbrevet acceptere og underskrive vilkårene.

Den nye filial af SMK vil fungere som et lokalt flagskib langt fra modermuseet og således opfylde et dobbelt formål. Dels vil hensigten være at få samlingen ud til nye museumsgæster, som ikke jævnligt kommer til København, dels skal det bidrage til styrkelse af det samlede kulturudbud i en region i vækst.

Thisted Kommune vil nu, i samarbejde med SMK i en lyttende og dialogisk tilgang til borgere, foreninger, organisationer, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv i området, påbegynde arbejdet med at udvikle det specifikke indhold til satellitfilialen i Thy og dermed sikre både den lokale forankring og en bred lokal opbakning til program og faciliteter i det fremtidige SMK Thy. Udover tematisk vinklede udstillinger kurateret af inspektører og formidlere fra modermuseet skal SMK THY producere formidlings- og undervisningsaktiviteter i form af rundvisninger, værksted og undervisningsmateriale.

Den videre proces er, at styregruppen udarbejder et udkast til en tids- og procesplan, som forventes fremlagt inden sommerferien 2021 sammen med en bevillingssag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5. mio. kr. i anlægsbudgettet til etableringen af SMK Thy. Det er tidligere besluttet at afsætte driftsmidler til projektet.

Børne- og Familieforvaltningen forventer dog, at anlægsudgiften vil blive højere og vil derfor udarbejde et samlet anlægsbudget i forbindelse med bevillingssagen.

Thisted Kommunes andel af projektet udgør udgifter til udenomsarealer, parkering, kontor og øvrige arealer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 89:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 17. marts 2021, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

63. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen