23. feb 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

28. Ansøgning om dispensation for tidsfrist til indførelse af affaldssortering i 10 fraktioner

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om dispensation fra tidsfrist for indførelse af affaldssortering i 10 fraktioner pr. 1. juli 2021.

Redegørelse

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2021, skal alle landets kommuner fra 1. juli 2021 indføre affaldssortering med 10 affaldsfraktioner som henteordning ved alle husstande.

Allerede i høringsperioden til bekendtgørelsen gjorde Dansk Affaldsforening og andre høringsberettigede parter indsigelse mod den skitserede tidsplan. Mange kommuner er bundet op af eksisterende kontrakter på affaldsindsamling, som det kan blive dyrt at komme ud af. Derudover skal der afholdes licitationer på bl.a. indsamling af affald og indkøb af beholdere. For begge gælder, at der er lange leveringstider. I øjeblikket er der omkring 14 måneders leveringstid på en ny renovationsbil. Det er derfor ikke muligt at nå at sætte ordningerne i gang fra 1. juli 2021.

I Affaldsbekendtgørelsen er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan ansøge om dispensation fra tidsfristen for etablering af ordningen, dog længst frem til 31. december 2022. Thisted Kommune har i dag kontrakter på indsamling af affald, som udløber henholdsvis 31. oktober 2022 og 31. december 2022.

En dispensation til 31. december 2022 vil være nødvendig for at kunne nå at lave en ny Affaldsplan og nye affaldsregulativer, planlægge ordningerne, afholde licitationer samt udrulle ordningerne.

Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation for bekendtgørelsen og forlængelse af fristen for udrulning af en henteordning er den 1. marts 2021. Ministeriet har, jf. bilag 1, Vejledende udtalelse om dispensation, oplistet forhold der kan vurderes i forbindelse med ansøgningen.

Pga. af de meget korte tidsfrister er det ikke muligt at vedlægge ansøgningen til udvalgets godkendelse. Drift- og Anlægsafdelingen er i gang med at udfærdige ansøgning samt at samle den nødvendige dokumentation. Ansøgning med bilag vil blive forelagt udvalget på mødet.

Samtidigt opfordrer Dansk Affaldsforening Miljøministeriet til en generel dispensation fra tidsfristen således, at fristen udskydes med to år til 1. juli 2023. Dansk Affaldsforening har henvendt sig til alle kommuner for at få opbakning til opfordringen. Pga. den korte tidsfrist er opbakningen underskrevet af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, jf. bilag 2 - Dansk Affaldsforening, opbakning til generel dispensation.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Thisted Kommunes borgere har alle i dag mulighed for at benytte Genbrugsekspressen, hvori der indsamles hele 14 forskellige affaldsfraktioner, udover den ordning, som de har til dagrenovation/bio- og restaffald. Hvis dispensationsansøgningen imødekommes, vil dette kunne fortsætte uændret til 2023.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der fremsendes ansøgning til Miljøstyrelsen om dispensation fra tidsfristen for etablering af henteordning fra nuværende 1. juli 2021 til 31. december 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 38:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 35:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 24-02-2021