Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

23. feb 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

17. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

18. Fritagelse af nationale tests i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Enhedslisten ønsker at ansøge Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale test på skolerne i Thisted Kommune i skoleåret 2020/21.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget nedenstående henvendelse på mail fra Jens Otto Madsen mandag den 8. februar 2021:

"Enhedslisten i Thy stiller hermed følgende forslag til behandling på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 23. februar 2021:

Borgmesteren og formanden for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune ansøger hurtigst muligt Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale tests på kommunens folkeskoler i skoleåret 2020-21.

Begrundelse
De nationale tests blev i 2019 evalueret, og konklusionen var blandt andet, at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning.


Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener jeg ikke, at det giver mening endnu engang at gennemføre tests, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater.

Derudover har Coronanedlukningen slidt på såvel elever som lærere, og meget tyder på, at trivslen blandt eleverne er blevet forringet. Derfor mener jeg, at det - når eleverne kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne igen - bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og samtidigt styrke den faglige læring. Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne særlige situation - og med måske kun få uger tilbage i skoleåret - skal bruge værdifuld undervisningstid på nogle stærkt kritiserede tests, som ikke giver retvisende resultater."

Retsgrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Enhedslisten i Thy indstiller, at borgmesteren og formanden for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune hurtigst muligt ansøger Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale test på kommunens folkeskoler i skoleåret 2020-21.

Beslutning

For forslaget stemte:

Ib Poulsen, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kaj Kirk og Morten Bo Bertelsen.Imod stemte:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Forslaget falder.

Til toppen

19. Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Udskriv

Sagstema

Pulje til et generelt løft af folkeskolen, som følge af Finansloven for 2021.

Redegørelse

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der afsat 399,6 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Pengene tildeles kommunerne via et direkte statsligt tilskud, på baggrund af antallet af elever i folkeskole, i skoleåret 2019/2020. I Thisted Kommune er der givet tilsagn om, at vi ønsker at modtage tilskuddet. Thisted Kommune er tildelt 3.157.000 kr. Såfremt nogle kommuner ikke ønsker at få del i tilskuddet, kan beløbet blive forhøjet. En eventuel forhøjelse af tilskuddet vil blive fordelt til kommunens skoler efter den valgte fordelingsnøgle.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under Folkeskoleloven.

Kommunen skal afslutningsvist aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor de fastlagte formål. Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales. I modsætning til udmøntningen af de tilsvarende puljemidler i 2020, er det i denne omgang ikke et krav, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunes vedtagne budgetter.

I Thisted Kommune foreslås det, at puljen fordeles til skolerne efter elevtallet pr. 1. november 2020 i almen-, special- og modtageklasser. Dette vil give en ekstra elevtildeling på 756 kr. pr. elev.

Såfremt tilskuddet til Thisted Kommune forhøjes, fordeles denne andel også til skolerne efter elevtallet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen oplyser, at fordelingen af midlerne vil ske på baggrund af elevtallet optalt 1. november 2020 inkl. specialklasser og modtageklasser. CØL oplyser supplerende, at tilskuddet udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje ud fra kommunens ansøgning.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 24. februar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at puljen til et generelt løft af folkeskolen fordeles til skolerne, inklusiv specialklasser og modtageklasser, på baggrund af elevtallet pr. 1. november 2020.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

20. Midler til bedre normering på Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Midler til bedre normering på Dagtilbudsområdet 2021.

Redegørelse

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Med finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. 2022, 200 mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på finansloven for 2020: 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025 til minimumsnormeringer. De første 500 mio. kr. for 2020 blev udmøntet i foråret 2020.

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

Den forventede tildeling til Thisted Kommune udgør i år 2021 5.441.000 kr.

Derudover fremgår der forskellige initiativer fra aftaleteksten som er vedlagt sagen, herunder:

 1. Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
 2. Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
 3. Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
 4. Normeringen følger barnets alder
 5. Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
 6. Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
 7. Uddannet pædagogisk personale (midler til opkvalificering)
 8. Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
 9. Styrket tilsyn
 10. Videreførelse af puljer til sociale normeringer

Flere af ovenstående initiativer afventer nærmere lovmæssig afklaring, og forventes afklaret i løbet af 2021.

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

I følgebrevet fremgår følgende vedr. tilskudsberettigede udgifter.

Tilskuddet skal anvendes til:

 • Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeordninger. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til:

 • Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som kompetenceudvikling, it mv. Der pågår aktuelt drøftelser med KL om fastsættelse af, hvor meget disse maksimalt kan udgøre af udgifterne til løn og pension.
 • Eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud, jf. dagtilbudsloven § 31 stk. 4.
 • Eventuelle afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fripladstilskud som følge af puljetildelingen og justering af forældrebetalingen.
 • Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

Aftaletekst, følgebrev og liste over fordeling af tilskud er vedlagt sagen.

På ovenstående baggrund og fordeling af midlerne på kommuneniveau, har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for de kommunale daginstitutioner og beregnet et højere driftstilskud til de private daginstitutioner, så midlerne fordeles ligeligt mellem alle kommunale og private daginstitutioner. Til beregning af antal timer er der taget udgangspunkt i antal enheder i budget 2021. Beløbet til de enkelte institutioner er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn og på baggrund af gældende ressourcetildeling.

Den praktiske udmøntning af midlerne sker på baggrund af de gældende procedurer i forhold til ansættelse og opnormering af nuværende medarbejderes arbejdstid. De private institutioner får tildelingen via driftstilskuddet.

Midlerne anvendes som angivet nedenfor:

Fordelingen til de kommunale daginstitutioner fremgår af nedenstående tabel.

Det forhøjede driftstilskud til de private daginstitutioner fremgår af nedenstående tabel:

Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.

De almindelige varslingsregler på 3 måneder er gældende, så de nye takster kan først træde i kraft 1. juni 2021. Det fulde beløb opkræves på de resterende 6 måneder i 2021 (juli måned er betalingsfri).

Forældrene varsles via Thisted Kommunes hjemmeside og Aula.

De nye forældrebetalingstakster fremgår af nedenstående tabel:

På grund af varsel om takster kan taksten tidligst opkræves med virkning fra juni måned. Hvilket betyder, at taksten er højere end hvis den var fordelt ud på 11 måneder. Konkret betyder ovenstående, at forældre med indmeldte børn første halvår 2021 betaler lavere takst og indmeldte børn i andet halvår betaler højere takst. Det betyder så også, at forældre med indskrevne børn i andet halvår betaler en højere takst end hvis taksten var fordelt ud på 11 måneder svarende til eksempelvis 145 kr. for et 0-2 års fuldtidsbarn og 73 kr. for et 3-5 års fuldtidsbarn.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er lagt til grund at overhead procenten er 15 % i 2021, hvor det var 20 % på Finansloven 2020. Børne- og Familieforvaltningen har ikke anvendt overhead til f.eks. centrale funktioner, fælleskonti, administration, kompetenceudvikling o.l.

Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner er udmeldt i 2018 og udløber ultimo august 2021. Det er derfor aftalt, at puljen forlænges til og med 2022 uden, at der gennemføres en ny ansøgningsrunde. Thisted Kommune modtager i perioden 2018 - 2021 556.131 kr. i tilskud fra denne pulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at tilskuddet udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunernes forventede børnetal (0-5 årige) i 2021.

Andre konsekvenser

Regeringen og støttepartierne indgik i februar 2020 en aftale om at tilføre kommunerne 500 mio. kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven.

Marts 2020 blev midlerne fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Thisted Kommunes andel af midlerne blev beregnet til i alt 3,6 mio. kr. i 2020. Se evt. beslutning fra Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2020.

Minimumsnormeringerne gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Privatinstitutioner er omfattet indirekte via kommunens tilsyn og godkendelseskriterier, idet kommunerne skal opstille som en forudsætning for tildeling af midler, at privatinstitutioner skal have samme normeringsniveau som daginstitutionerne under den kommunale forsyning.

Aftalepartierne er optagede af, at det ikke skal være mere økonomisk rentabelt at drive en privat pasningsordning end at være dagplejer. Aftalepartierne vil derfor se nærmere på regler og rammer for private pasningsordninger.

Aftalepartierne er yderligere enige om, at lovkravet om minimumsnormeringer kun gælder for daginstitutioner, jf. aftalens punkt 3, dvs. at dagpleje og private pasningsordninger ikke er omfattet. Da minimumstilskuddet til private pasningsordninger er reguleret med udgangspunkt i kommunens udgifter til dagtilbud, nedjusteres den lovfastsatte procentsats for det kommunale minimumstilskud til private pasningsordninger, så det afspejler, at private pasningsordninger ikke skal leve op til normeringskravet.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 9. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at:

 1. tildelingen af minimumsnormeringer til de kommunale daginstitutioner sker som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. driftstilskud til de private daginstitutioner for 2021 godkendes.
 3. ændrede forældrebetalingstakster gældende fra 1. juni 2021 godkendes.
 4. der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 5,441 mio. kr. på driften for 2021.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 20:

Punkt 1, 2 og 4 indstilles til godkendelse dog med afledte konsekvenser af manglende øget forældrebetaling.

Der udarbejdes et nyt bilag, som viser konsekvensen uden øget forældrebetaling til brug for den videre sagsgang.
Dette gælder tilskuddet til såvel de private som de kommunale institutioner.

Jane Rishøj undlader at stemme.

Opfølgning forud for mødet i Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Forvaltningen har efterfølgende lavet en ny beregning for anvendelse af de ekstra midler til minimumsnormeringer på baggrund af beslutningen i Børne- og Familieudvalget. Beregningerne tager udgangspunkt i, at der ikke opkræves 25 % forældrebetaling af de ekstra ressourcer, der kommer fra aftalen om minimumsnormeringer.


Det betyder således, at taksterne for kommunale dagtilbud forbliver den samme. De nye takster for de private tilbud fremgår af bilaget: "Beregning af nye takster uden, at taksterne for de kommunale tilbud stiger".

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 26:

Ad 1. Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 2. Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 3. Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet. Jens Kr. Yde og Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 4. Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1, 2 og 4 godkendt.

Ad 3. For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ida Pedersen Jane Rishøj, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.


Imod stemte:

Casper Søe Larsen, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Jørgen Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Casper Søe-Larsen, Jens Otto Madsen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Lene Kjelgaard og Jens Kr. Yde stemmer imod, da de ikke finder det nødvendigt at opkræve flere af forældrenes penge i forbindelse med pasningstilbud.

Til toppen

21. Henvendelse fra politiker Per Skovmose

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra Politiker Per Skovmose.

Redegørelse

Politiker Per Skovmose har fremsendt følgende til Børne- og Familieforvaltningen;

Jeg vil på næste Børne- og Familieudvalgsmøde, bede om et punkt, hvor Børne- og Familieudvalget drøfter muligheden, for at indføre en “orlovsordning”, for børn i vores daginstitutioner. En orlovsordning, der betyder, at børn der ikke passes i “Corona perioden”, ikke skal betale for deres plads. En orlovsordning, som minimum er på 1 måned. Det vil gøre det lettere at administrere vore institutioner, hvis forvaltningen ved, hvor mange børn, der “kan” møde op. En orlovs ordning, som dog sikrer at pladsen igen er til rådighed, når der igen opstår et behov for pasning af barnet. Gladsaxe kommune, har indført en sådan ordning, i et håb om en kommende kompensation fra regeringen. Jeg mener økonomien i Thisted Kommune, kan løfte den udgift, indtil der kommer en kompensation, fra regeringen.

Børne- og Familieforvaltningen kan ikke umiddelbart opgøre hvorvidt og hvilke forældre der har holdt deres børn hjemme med tilbagevirkende kraft, idet det samlede Dagtilbudsområde har åbent for de forældre, der har behov herfor. Ligeså har forvaltningen heller ikke opfordret forældre til at holde deres børn hjemme. Forvaltningen kan oplyse om, at fremmødet (stikprøver) i uge 1 var på ca. 75 %, uge 2 på ca. 65 %, uge 3 på ca. 74 %. Sygefraværet hos medarbejdere er samtidig på niveau med tidligere år. Forvaltningen har opfordret forældre til at skrive til deres institution og Dagpleje, hvilke behov de måtte have, af hensyn til at udnytte ressourcerne bedst muligt. På den baggrund har forvaltningen ikke oplevet et behov for at ændre praksis omkring åbningstider, midlertidig orlov eller dimensionering generelt set. Børne- og Familieforvaltningen kan ikke anbefale, at forældre skal fritages for forældrebetaling med tilbagevirkende kraft.

Vedrørende midlertidig orlov fremadrettet, f.eks. ved at Thisted Kommune opfordrer forældre til, at de holder deres barn hjemme fra dagtilbud i en kortere eller længere periode, og hvor forældrene samtidig fritages for forældrebetaling i en given orlovsperiode (bør være min. 4 uger) kombineret med, at forældrene efter endt orlov kan vende retur til samme igen, vil frigøre yderligere ressourcer til Dagtilbudsområdet til f.eks. arbejdet med håndhævelse af retningslinjer vedr. COVID.

KL har i orienteringsskrivelse meddelt, at kommunen ikke bliver kompenseret for merudgifter til dagtilbud, og KL oplyser endvidere (KL brev af 18. januar 2021):

Hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud som følge af opfordringen i de nationale retningslinjer, har forældrene ikke krav på tilbagebetaling af forældrebetaling. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme hvis muligt, har forældrene ikke krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt. Hvis kommunen beslutter, at forældre skal have mulighed for midlertidig udmeldelse/orlov fra dagtilbud, skal forældrebetalingen for orlovsperioden tilbagebetales. Vælger kommunen at give mulighed for orlov, er det for kommunens egen regning.

Hvis en kommune i en afgrænset periode dimensionerer i enkelte dagtilbud og dermed ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår flg. præcisering: ”Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det for eksempel være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen”.

Administration af midlertidig udmeldelse/orlov er krævende rent administrativt for pladsanvisningen, hvorfor det anbefales, at det kun skal være muligt for forældrene i en given periode, f.eks.. fra 1. marts 2021 indtil 1. april 2021. Derudover anbefales det at perioden skal være minimum 1 mdr. af gangen. Endvidere anbefales det at ske pr. ansøgning med konkrete ansøgningsfrister. Ligeledes vil det betyde at administrationsgrundlaget suspenderes i den periode.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske udgift er estimeret til følgende pr. måned:

 • Hvis 15 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 525.000 kr.
 • Hvis 20 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 700.000 kr.
 • Hvis 25 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 875.000 kr.
 • Hvis 30 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 1.050.000 kr.

Børne- og Familieforvaltningen kan ikke anvise finansiering til manglende forældrebetaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at der ikke er taget stilling til finansiering af den eventuelle manglende forældrebetaling.

Andre konsekvenser

Til orientering så tilbyder Thisted Kommune deltidspladser, tilskud til pasning af egne børn samt kombinationstilbud (fleksibel pasning). Jvf. administrationsgrundlaget, godkendt på Børne- og Familieudvalgsmøde den 12. januar 2021, kan udmeldelse senest ske med minimum en måneds varsel. Man kan dog ikke garantere samme plads ved udmeldelse.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at muligheden for orlovsordning drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 21:

Per Skovmose stillede følgende forslag: Børne- og Familieudvalget anmoder forvaltningen om at arbejde videre med sagen og fremsætter et oplæg på næste Børne- og Familieudvalgsmøde.

For Per Skovmoses forslag stemte Per Skovmose og Casper Søe-Larsen.

Imod stemte Mette Kjærulff, Jane Rishøj og Peter Larsen.

Casper Søe-Larsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Per Skovmose stillede følgende ændringsforslag:

"Kommunalbestyrelsen anmoder forvaltningen om at arbejde videre med sagen og fremsætter et oplæg på næste Børne- og Familieudvalgsmøde."

For Per Skovmoses ændringsforslag fra Børne- og Familieudvalget stemte:

Casper Søe Larsen, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.


Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Forslaget falder.

Til toppen

22. Organisering af arbejdet omkring strategisk udvikling af landsbyer

Udskriv

Sagstema

I forbindelse med udmøntning af budget 2021 overføres Én Indgang for lokalområder samt administration af udviklingspuljen til landsbyer fra Ledelsessekretariatet til Plan- og Miljøafdelingen.

Kommuneplanen skal nu ifølge planloven indeholde retningslinjer for udvikling af landsbyer og for at styrke dette strategiske arbejde, foreslås det desuden, at udviklingspuljen flyttes fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, hvor byfornyelse, herunder nedrivningspuljen, er forankret.

Redegørelse

Arbejdet med byfornyelse og nedrivning er placeret i Plan- og Miljøafdelingen, mens Én Indgang og administration af Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) og tilhørende udviklingspulje (en del af medfinansieringspuljen) er placeret i Ledelsessekretariatet. Én indgang er etableret i 2017 som udmøntning af budgetforliget med henblik på, at borgerforeninger og andre lokalt funderede foreninger får en enkel indgang til kommunen vedrørende henvendelser omkring lokal udvikling. LUF er oprettet i 2019 og består af 15 medlemmer, som vælges hvert andet år. LUF's opgave er blandt andet at indstille projekter til at modtage støtte fra puljen til lokal udvikling, som godkendes af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Ledelsessekretariatet sekretariatsbetjener LUF.

I forbindelse med udmøntning af budget 2021 nedlægges en stilling i Ledelsessekretariatet, og ovennævnte opgaver overdrages til Plan- og Miljøafdelingen.

I forbindelse med budget 2021 er der afsat betydelige midler til byfornyelse/nedrivning – en pulje, hvor der er stor statsrefusion. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har udarbejdet en handleplan for landsbyfornyelse, som fremsendes til politisk beslutning i marts 2021.

Handleplanen tager blandt andet afsæt i Thisted Kommunes store fokus på at skabe de bedste vilkår for udviklingen af lokalområder og landsbyer, hvilket sker i et samarbejde mellem områderne, byerne og kommunen. Et fokus der desuden skal styrke lokaldemokratiet og samspillet mellem lokalområder, administrationen og politikere. Kommunen har igennem mange år arbejdet med byfornyelse, og der er udført mange projekter i samskabelse med borgerne. Vi indtænker puljerne for udvikling, områdefornyelse og nedrivning sammen for at skabe synergi i investeringerne.

En samling af alle indsatser ét sted vil styrke koordinering og dialogen med lokalområderne og landsbyerne.

I forbindelse med den organisatoriske samling af området foreslås det at overføre puljen på 500.000 kr. til lokal udvikling fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Lokalområdernes Udviklingsforums pulje på 500.000 kr. flyttes fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at Lokalområdernes Udviklingsforums pulje på 500.000 kr. årligt er afsat fra medfinansieringspuljen for perioden 2019 til og med 2022.

Andre konsekvenser

Ved at samle alle aktiviteter vil borgere og foreninger få gavn af "one-shop-stop" effekten, det vil sige, de kan få det hele ét sted. Plan- og Miljøafdelingen gennemgår sager og screener projekter osv. for andre tilladelser, der skal gives i en arbejdsgang.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 3. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Ledelsessekretariatet indstiller, at driftspuljen til Lokalområdernes Udviklingsforum på 500.000 kr. flyttes fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område for 2021-2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 29:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 3. februar 2021, pkt. 30:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 28:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

23. Anlægsbevilling - Fysisk arbejdsmiljø på skole- og dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på skole- og dagbudsområdet.

Redegørelse

Som en del af budgetforliget for 2021 er der afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø i skoler og dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen har på den baggrund været i dialog med skoler og dagtilbud i forhold til deres behov og ønsker.

En oversigt over institutionernes ønsker og Børne- og Familieforvaltningens forslag til prioritering kan ses af det vedhæftede bilag.

Med denne sagsfremstilling ønskes 1,5 mio. kr. frigivet, således de kan anvendes til de beskrevne anlæg.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de prioriterede forslag på ialt 1,5 mio. kr., til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø i skoler og dagtilbud, kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-983 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje BFU

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 24. februar 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - 9. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til fysisk arbejdsmiljø i skoler og dagtilbud finansieret af rådighedsbeløbet på XA-983 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje BFU

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 30:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

24. Anlægsbevilling - Cykelsti, Tømmerbyvej

Udskriv

Sagstema

Omdisponering og frigivelse af rådighedsbeløb til ny cykelsti langs Tømmerbyvej.

Redegørelse

Vest om Vesløs er der en eksisterende cykelsti, som er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning. Cykelstien slutter ved Tømmerby.

Hvis der etableres ca. 2,3 km cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup, kan der skabes en sammenhængende stiforbindelse mellem Vesløs og Frøstrup, som blandt andet tilgodeser skolebørn. Strækningen er vist på bilag 1.

Borgerinddragelse, projektering og arealerhvervelsen udføres i 2021, og anlægsarbejdet forventes udført i 2022.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til projektet er opgjort til 4,5 mio. kr. fordelt over to år, med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Projektet kan finansieres i 2021 med en omdisponering af 1,0 mio. kr. fra "Vejanlæg - 2021" og i 2022 med frigivelse af 3,5 mio. kr. fra XA-565 Vejanlæg- Rådighedsbeløb.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,5 mio. kr. fordelt over 2021 og 2022 med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4,5 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Tømmerbyvej fordelt med 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Beløbet finansieres i 2021 ved en omdisponering af 1,0 mio. kr. fra "Vejanlæg 2021" og i 2022 med 3,5 mio. kr. fra XA-565 Vejanlæg- Rådighedsbeløb.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Jørgen Andersen, idet budget afsat til vejanlæg skal bruges til vejanlæg.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 31:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Jørgen Andersen stemte imod.

Til toppen

25. Anlægsbevilling - Nr. Vorupør - Infrastrukturudvikling

Udskriv

Sagstema

Sagen omhandler anlægsbevilling til udvikling af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

Redegørelse

På investeringsoversigten 2021 er der afsat 5,0 mio. kr. til "Turismeudvikling - Klitmøller og Vorupør". Med et håb om yderligere 5 mio. kr. fra Realdania ville der være i alt 10 mio. kr. til Klitmøller og Vorupør. Med udgangen af 2020 gav Realdania afslag på støtte til de fremsendte projektforslag. I den efterfølgende dialog med Realdania tyder det på, at der måske er en mulighed for støtte til Klitmøller, hvis den oprindelige ansøgning skæres mere til. For Vorupørs vedkommende ser Realdania ikke et ønske om at støtte dette projekt.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at frigive de 5 mio. kr. til Vorupør, skal man forvente at medfinansiere et eventuelt bidrag fra Realdania til Klitmøller via "kassen" eller nye afsatte midler på investeringsoversigten for 2022. Hvornår et eventuelt tilsagn om støtte gives kendes ikke, men realistisk set vil det tidligst blive forsommeren 2021, og dermed er det begrænset, hvor mange anlægsarbejder der kan udføres i Klitmøller i 2021.

Projektet i Vorupør omhandler:

 • Renovering af torv og forplads ved Nationalparkcenter Thy
 • Udvidelse af parkeringsforhold ved Hawstokken
 • Etablering af sti mellem Landingspladsen og redningsstation og Hawstokken 6

Renovering af torv og forplads ved Nationalparkcenter Thy

Nationalparkcenter Thy forventes indviet den 22. maj 2021.

SLA arkitektfirma har udarbejdet forslag til indretning af Thisted Kommunes arealer ved indgangspartiet i Nationalparkcenter Thy, se bilag 1.

Arkitektforslaget skal detailprojekteres og efterfølgende udbydes. Anlægsarbejdet forventes udført ultimo 2021 - primo 2022.

Udvidelse af parkeringsforhold ved Hawstokken

Som et led i godkendelsen af realisering af Nationalparkcenter Thy påtog Thisted Kommune sig forpligtigelsen med at etablere ca. 80 parkeringspladser i Vorupør som en del af medfinansieringen.

Der er begrænsede muligheder for etablering af nye parkeringspladser i Vorupør, da størstedelen af friarealerne er omfattet af enten fredninger eller naturbeskyttelser.

Der er mulighed for at øge parkeringskapaciteten ved Hawstokken, se bilag 2.

Med forbehold for myndighedstilladelserne kan projektet realiseres i løbet af sommeren 2021.

Etablering af sti mellem Landingspladsen og redningsstation og Hawstokken 6

I lokalplanerne 15-26 og 13-004 er der beskrevet en stiforbindelse mellem Vesterhavsgade og Hawstokken. Stiforbindelsen skal medvirke til, at offentligheden oplever bedre tilgængelighed i området, se bilag 3.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen til de tre ovennævnte delprojekter på i alt 5,0 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-986 Turismeudvikling - Klitmøller og Vorupør.

Udgifterne til projekterne planlægges at have følgende fordeling:

Renovering af torv og forplads ved Nationalparkcenter Thy

3,5 mio. kr.

Udvidelse af parkeringsforhold ved Hawstokken

1,0 mio. kr.

Etablering af sti mellem Landingspladsen og redningsstation og Hawstokken 6

0,5 mio. kr.

I alt

5,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Er ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 3. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. til infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør finansieret af rådighedsbeløbet på XA-986 Turismeudvikling - Klitmøller og Vorupør.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 44:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 3. februar 2021, pkt. 31:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 32:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

26. Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Udskriv

Sagstema

Forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 23. juni 2020 Planstrategi 2020 - Thisted Kommunes Fysisk Udviklingsplan samt at igangsætte revisionen af kommuneplanen.

Som følge af vedtagelsen af Planstrategi 2020 og igangsættelsen af revisionen af kommuneplanen, har Plan- og Miljøafdelingen udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2021-2033. Udarbejdelsen af planforslaget er bl.a. foretaget på baggrund af de otte fokusområder samt de bemærkninger, som kom ind i forbindelse med den offentlige høring af planstrategien.

Pejlemærkerne, som udgør budskaberne, i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til kommuneplanen er; Sammen om udvikling, Plads til det meste og Udvikling i balance. Disse budskaber er vigtige, fordi udviklingen ikke sker uden lokale initiativer. Samtidig skal vi sikre den nødvendige plads til udvikling, men at dette skal ske i et helhedsorienteret perspektiv, hvor der er taget hensyn til de mange forskellige interesser og værdier, der er i kommunen.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har samme hovedstruktur med fem hovedtemaer, som den eksisterende kommuneplan 2017-2029:

 • Tema 1: Det bebyggede land
 • Tema 2: Det åbne land
 • Tema 3: Erhverv
 • Tema 4: Klima, Energi og Infrastruktur
 • Tema 5: Borger, Kultur og Fritid

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 kan læses her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=75

Ændringer fra Kommuneplan 2017-2029 til Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Indholdet af forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er generelt opdateret i forhold til lovændringer, ændrede statslige udpegninger, aktuelle forhold og kommunes egne strategier og politikker. Derudover er alle tillæg til Kommuneplan 2017-2029 indarbejdet.

Udover de generelle ændringer er der foretaget større ændringer af indhold, retningslinjer og tilhørende udpegninger inden for emner som strategisk landbyplanlægning, omdannelseslandsbyer, bevaringsværdigt byggeri, skovrejsning, mulige lokaliseringer af fælles biogasanlæg, nye lavbundsarealer til naturgenopretning, turismepolitisk redegørelse, produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt klimatilpasning.

De større ændringer, der er foretaget i forslaget til Kommuneplan 2021-2033 i forhold til den gældende kommuneplan, fremgår af bilag 1.

Ud over ændringer i retningslinjer osv. er der foretaget 371 ændringer i rammerne for lokalplanlægning på baggrund af lovændringer, ny datamodel fra Plandata, klimatilpasning, digital infrastruktur, detailhandelsplan, turismepolitisk redegørelse, Strategisk Fysisk Udviklingsplan Vorupør-Klitmøller mv. Derudover er der på baggrund af en samlet arealopgørelse foretaget omplacering af flere bolig- og erhvervsområder for at imødekomme det forventede behov for byvækst for den kommende 12 årige planperiode, som kommuneplanen skal gælde for.

Af de 371 rammer er der 7 rammer, som omfatter areal, der ikke tidligere har været inddraget i planlægningen. I 17 rammer er der foretaget ændring af den generelle anvendelse for hele eller dele af områderne inden for rammerne. De væsentlige ændringer i rammerne fremgår af listen i bilag 1.

I de resterende - og fleste ændringer - er primært mindre justeringer som fx reducering af geografisk afgrænsning og/eller ændring af øvrige ramme bestemmelser.

Miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 er miljøvurderet i forhold til ændringer i rammer og retningslinjer. Til miljøvurderingen af planforslaget hører et afgrænsningsnotat af miljøvurderingen, med tilhørende bilag 1 og 2. Alle ændringer af retningslinjer og kommuneplanrammer er beskrevet og fremgår af miljøvurderingens bilag 1, som kan ses via linket til planforslaget.

Orientering om ophævelse af lokalplaner samt tilbageførsel til landzone som følge af rammeændringer i Kommuneplan 2021-2033

Ændring af fire kommuneplanrammer forudsætter, at der er lokalplaner, som delvist skal ophæves, da disse vil være i uoverensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033. Der er tale om i alt fire lokalplaner fordelt i Snedsted, Bedsted, Hundborg og Ræhr. To af de fire områder skal tilbageføres til landzone, og de resterende skal forblive i byzone.

Igangværende tillæg til Kommuneplan 2017-2029 frem til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Der bliver løbende udarbejdet enkelte tillæg til den gældende Kommuneplan 2017-2029. Når disse tillæg er endelig vedtaget, vil de blive indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033, inden denne sendes til endelig vedtages.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Der forventes afholdelse af et digitalt borgermøde i løbet af den offentlige høring.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 31:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 33:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

27. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2020 forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001 Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole. Planerne giver mulighed for at anvende Ræhr gl. skole til vandrerhjem og selskabslokaler.

Planerne har været i offentlig høring i perioden den 25. november 2020 - 20. januar 2021. Plan- og Miljøafdelingen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden og indstiller derfor planerne til endelig vedtagelse uden ændringer.

Se Kommuneplantillæg nr. 22 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1590

Se Lokalplan 16-001 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=953

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den. 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 35:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 34:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

28. Ansøgning om dispensation for tidsfrist til indførelse af affaldssortering i 10 fraktioner

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om dispensation fra tidsfrist for indførelse af affaldssortering i 10 fraktioner pr. 1. juli 2021.

Redegørelse

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2021, skal alle landets kommuner fra 1. juli 2021 indføre affaldssortering med 10 affaldsfraktioner som henteordning ved alle husstande.

Allerede i høringsperioden til bekendtgørelsen gjorde Dansk Affaldsforening og andre høringsberettigede parter indsigelse mod den skitserede tidsplan. Mange kommuner er bundet op af eksisterende kontrakter på affaldsindsamling, som det kan blive dyrt at komme ud af. Derudover skal der afholdes licitationer på bl.a. indsamling af affald og indkøb af beholdere. For begge gælder, at der er lange leveringstider. I øjeblikket er der omkring 14 måneders leveringstid på en ny renovationsbil. Det er derfor ikke muligt at nå at sætte ordningerne i gang fra 1. juli 2021.

I Affaldsbekendtgørelsen er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan ansøge om dispensation fra tidsfristen for etablering af ordningen, dog længst frem til 31. december 2022. Thisted Kommune har i dag kontrakter på indsamling af affald, som udløber henholdsvis 31. oktober 2022 og 31. december 2022.

En dispensation til 31. december 2022 vil være nødvendig for at kunne nå at lave en ny Affaldsplan og nye affaldsregulativer, planlægge ordningerne, afholde licitationer samt udrulle ordningerne.

Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation for bekendtgørelsen og forlængelse af fristen for udrulning af en henteordning er den 1. marts 2021. Ministeriet har, jf. bilag 1, Vejledende udtalelse om dispensation, oplistet forhold der kan vurderes i forbindelse med ansøgningen.

Pga. af de meget korte tidsfrister er det ikke muligt at vedlægge ansøgningen til udvalgets godkendelse. Drift- og Anlægsafdelingen er i gang med at udfærdige ansøgning samt at samle den nødvendige dokumentation. Ansøgning med bilag vil blive forelagt udvalget på mødet.

Samtidigt opfordrer Dansk Affaldsforening Miljøministeriet til en generel dispensation fra tidsfristen således, at fristen udskydes med to år til 1. juli 2023. Dansk Affaldsforening har henvendt sig til alle kommuner for at få opbakning til opfordringen. Pga. den korte tidsfrist er opbakningen underskrevet af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, jf. bilag 2 - Dansk Affaldsforening, opbakning til generel dispensation.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Thisted Kommunes borgere har alle i dag mulighed for at benytte Genbrugsekspressen, hvori der indsamles hele 14 forskellige affaldsfraktioner, udover den ordning, som de har til dagrenovation/bio- og restaffald. Hvis dispensationsansøgningen imødekommes, vil dette kunne fortsætte uændret til 2023.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der fremsendes ansøgning til Miljøstyrelsen om dispensation fra tidsfristen for etablering af henteordning fra nuværende 1. juli 2021 til 31. december 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 38:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 35:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

29. Valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 for perioden 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ældre-/Seniorrådet har ønsket at drøfte afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 med henblik på at beslutte, hvilken form for valg rådet anbefaler anvendt.

Redegørelse

I henhold til lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 på det sociale område skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd.

I Thisted Kommune hedder det lovpligtige råd Ældre-/Seniorrådet. Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 9 stedfortrædere, der vælges ved direkte valg hvert 4. år, samme år som valg til Kommunalbestyrelsen finder sted. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældre-/Seniorrådet og fastsætter i samarbejde med rådet regler for valgets afholdelse.

Ældre-/Seniorrådet ønsker at gøre en indsats for en øget valgdeltagelse ved valg til Ældre-/Seniorrådet og i den forbindelse også se på valgformen. I andre kommuner har man set en øget valgdeltagelse ved afholdelse af fremmødevalg. I 2017 var den gennemsnitlige stemmeprocent 64,2 % i de kommuner der havde fremmødevalg samtidig med Kommunal- og regionsrådsvalget. I Thisted Kommune var stemmeprocenten i 2017 på 38,64 %.

Det kunne også være et forslag, uanset valgform, at højne informationsindsatsen om Ældre-/Seniorrådets virke og valg til rådet for på den måde at påvirke valgdeltagelsen.

I 2017 blev valget gennemført som en blanding af digital afstemning og brevstemmer. Vælgere tilmeldt digital post fik tilsendt materiale via digital post og stemte digitalt. Vælgere der var fritaget for digital post fik tilsendt materiale (kandidatfolder og stemmeseddel) med almindelig post og kunne stemme pr. brevstemme. Firmaet som leverede løsningen til digitalt valg stod for registrering af stemmerne/optælling af valget.

Den samlede udgift for afholdelse af valg til Ældre- og Seniorrådet i 2017 var ca. 143.000 kr.

Lovgivningen giver ganske vide rammer for, hvordan valg til ældreråd skal afholdes. Det er således muligt at vælge mellem flere forskellige valgformer. Det følger af retssikkerhedsloven og vejledningen, at kommunalbestyrelsen, i samarbejde med ældrerådet beslutter, hvordan valget skal afholdes.

I nedenstående er beskrevet fire forskellige muligheder:

1) Offentligt valgmøde

2) Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

3) Digitalt/brevstemme kombineret med muligheden for at aflevere sin stemme på afstemningssteder til Kommunal- og regionsrådsvalget

4) Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalget og på samme afstemningssteder

1. Offentlige valgmøder

Valghandlingen kan foregå på et møde (evt. flere), hvortil de stemmeberettigede indkaldes og valget af medlemmer af Ældre-/Seniorrådet gennemføres på mødet. Valgmateriale (kandidatfolder) kan f.eks. udsendes digitalt på forhånd suppleret med, at kandidaterne kan præsentere sig for vælgerne på mødet. Der vil være flere forskellige muligheder for, hvordan valghandlingen konkret kan foregå på valgmødet. Lovgivningen giver som sagt vide rammer.

Valg ved offentligt valgmøde anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 70.000 kr.

2. Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

Valgmaterialet (kandidatfolder m.v.) tilsendes digitalt for vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er undtaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne kan brevstemme. Registrering/optælling af stemmer forudsættes foretaget af leverandøren.

Valg efter samme model som i 2017 anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 150.000 kr.

3. Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

Samme fremgangsmåde som ovenfor, men tilført muligheden for at vælgere kan aflevere sin brevstemme på afstemningsstederne til kommunal- og regionsrådsvalget. Selvom der kun vil være tale om, at der opsættes stemmekasser, hvor brevstemmer til ældrerådsvalget kan afleveres, skal reglerne om adskillelse af valgene følges. Dvs. at lokaler og adgangsveje så vidt muligt skal være adskilt. Derfor skal der foretages stort set de samme undersøgelser af afstemningsstederne, planlægning m.v. som ved et fremmødevalg (se nedenstående). Det betyder også, at det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande afstemningsstederne. Det vurderes, at 1-2 tilforordnede pr. afstemningssted i dette scenarie vil være tilstrækkeligt, dvs. i alt 26-52 tilforordnede.

Valg efter samme model som i 2017, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder, anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 300.000 kr. alt efter antallet af tilforordnede.

4. Fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

Forudsætningerne for afholdelse af valg til ældrerådet samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget er beskrevet i følgende vejledninger:

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017


Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget. Herunder; særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget eller på gennemførelsen af valget i øvrigt – og sådan at kommunal- og regionsrådsvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

Konsekvenser ved beslutning om fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021:

Der skal foretages besigtigelse af de 26 afstemningssteder med henblik på at afklare:

 • Er der mulighed for adskilte lokaler? (det forventes at være vanskeligt på visse afstemningssteder, hvor der i forvejen ikke er megen plads)
 • Er der mulighed for særskilte adgangsveje?
 • Tegninger over samtlige lokaler med angivelse af opsætning, hvor kan materiel, skilte m.v. opsættes?

Materiel i form af valgborde, stemmerum og stemmekasser m.v. til 26 afstemningssteder:

 • Behov skal afdækkes, og indkøb foretages (kommunen er ikke i besiddelse af ekstra materiel, som kan dække behovet). Der må påregnes en væsentlig udgift hertil.
 • Der vil være udgifter til personale til opsætning og nedtagning på 26 afstemningssteder.

Tilforordnede:

 • Det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande de 26 afstemningssteder (4 pr. sted = 104 tilforordnede , 5 pr. sted = 130 tilforordnede) + evt. ekstra stemmetællere. Det vurderes, at der minimum skal være 4 tilforordnede pr. afstemningssted for at dække hele valgdagen fra kl. 08.00 til 20.00.
 • Der er i valglovgivningen regler for, hvem der må varetage opgaver vedr. kommunal- og regionsrådsvalg, og de tilforordnede må derfor ikke ”blandes”. For valgstyrere til kommunal- og regionsrådsvalg er det borgerligt ombud, og der er regler for fordeling og udpegning, mens det at være tilforordnet til ældrerådsvalg er på rent frivillig basis. Det kan ikke pålægges partiforeningerne at udpege tilforordnede til ældrerådsvalget. Det kan heller ikke påregnes, at de administrative valgsekretærer på afstemningsstederne kan yde bistand i forbindelse med ældrerådsvalget, da de er fuldt optagede af kommunal- og regionsrådsvalget.
 • Der vil skulle udarbejdes instrukser til de tilforordnede ved ældrerådsvalget, hvor procedurer for valghandlingen beskrives.

Der skal tages stilling til hvor, hvornår og hvem, der tæller stemmerne op. Da der er begrænset plads på afstemningsstederne, vil det forventeligt ikke være muligt at tælle stemmerne op på afstemningsstederne.

Mulighed for at brevstemme forud for valgdagen:

Der er generelt to typer brevstemmer;

1) mulighed for at enhver vælger til at brevstemme forud for valgdagen. Dette vil kræve et større planlægningsarbejde, det bør f.eks. fastlægges hvordan brevstemmer registreres, hvor og hvornår brevstemmeafgivning kan finde sted. Brevstemme til ældrerådsvalget kan ikke uden videre foregå sammen med brevstemmeafgivningen til kommunal- og regionsrådsvalg, f.eks. kan der ikke benyttes det samme system til registrering af brevstemmerne.

2) mulighed for at vælgere, som pga. f.eks. manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet for at stemme på valgdagen, kan brevstemme i hjemmet. Såfremt det ønskes at give disse borgere mulighed for at brevstemme, forudsættes det, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at hente brevstemmer i borgernes hjem. Der er tillige en planlægningsopgave i at identificere de borgere, som ønsker at brevstemme samt den praktiske tilrettelæggelse.

Under alle omstændigheder vil en mulighed for at brevstemme betyde, at brevstemmerne skal registreres, og valglisterne forud for valgdagen skal opdateres, så det er muligt at se, om en vælger allerede har brevstemt, hvis man ønsker at undgå risikoen for dobbeltstemmer.

Valg som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 800.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017

Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Der skal afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år. Der er krav om, at medlemmerne af ældrerådet vælges ved direkte valg, og rådet skal bestå af mindst 5 medlemmer samt evt. et antal suppleanter, som ikke kan overstige antallet af medlemmer. Medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og må således ikke stille op på lister, som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. Personer, som har fast bopæl i kommunen, og som på valgdagen er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare.

Økonomiske konsekvenser

Valgform

Udgifter (estimat)

Offentligt valgmøde

70.000 kr.

Digitalt/brevstemmevalg

150.000 kr.

Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

300.000 kr.

Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

800.000 kr.

Tabel 1: Overslag over udgifterne ved forskellige valgformer.

Udgiften til afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet har tidligere været afholdt inden for eget budget. Hvis en model vælges med anslåede udgifter på 800.000 kr., vil det ikke være muligt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 21. april 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Ældre-/Seniorrådet stiller forslag til Social- og Sundhedsudvalget om, hvilken valgform der ønskes for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.
 2. Social- og Sundhedsudvalget indstiller en valgform for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 4:

Ældre-/Seniorrådet stiller sig undrende overfor det omfattende "set-up" beskrevet i sagsfremstillingen og de estimerede udgifter ved fremmødevalget, der anses som høje.

Ældre-/Seniorrådet er fortsat interesseret i et fremmødevalg med henblik på at opnå en høj valgdeltagelse. Inden sagen sendes videre til Social- og Sundhedsudvalget, ønsker Ældre-/Seniorrådet, at der laves en rundspørge blandt andre kommuner med erfaringer med fremmødevalg omkring den praktiske afholdelse og økonomi. Sagen skal forelægges rådet, inden videre politisk behandling.

Sagen genoptages

Der er foretaget en rundspørge blandt fem nordjyske kommuner, som afholder fremmødevalg. En nærmere beskrivelse er vedlagt som bilag.
Derudover er nedenstående oversigt vedlagt, som viser de estimerede udgifter, der vil være i forbindelse med afholdelse af fremmødevalg:

Udgiftsestimat - fremmødevalg

Præmisser: 26 afstemningssteder, 104 tilforordnede, 13.252 vælgere (2017)

Beløb (estimat):

Systemudgifter. Tryk og udsendelse af valgkort, kandidatfolder, valglister samt stemmesedler.

200.000 kr.

Indkøb af stemmebokse, stemmekasser m.v.

300.000 kr.

Udgifter til opsætning på afstemningssteder

80.000 kr.

Diæter til tilforordnede (860 kr. pr. tilforordnet, 2021)

90.000 kr.

Forplejning til tilforordnede (ca. 500 kr. pr. tilforordnet)

55.000 kr.

Optælling (diæter og forplejning + evt. lokaleleje)

20.000 kr.

Annoncer, opstillingsmøder og evt. anden kommunikation

30.000 kr.

Diverse

10.000 kr.

I alt

785.000 kr.

Ældre-/Seniorrådet, 19. maj 2020, pkt. 7:

Punktet blev drøftet. Ældre-/Seniorrådet ønsker at fortsætte drøftelserne og derved udskyde beslutningen, til det bliver muligt at afholde et fysisk møde.

Ældre-/Seniorrådet, 16. juni 2020, pkt. 5:

Drøftelserne fortsættes.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at valget afholdes sammen med kommunal- og regionsrådsvalget, da det forventes at øge interessen og dermed valgdeltagelsen.

Ældre-/Seniorrådet bemærker, at udgifterne til indkøb af materiel er engangsudgifter. Derudover bemærkes det, at der allerede nu er udgifter relateret til afholdelse af et digitalt/brev valg. Ældre-/Seniorrådet kan finde de valgtilforordnede, som er nødvendige til et fremmødevalg.

Et flertal indstiller til, at der afholdes fremmødevalg.

Et mindretal indstiller til, at man fortsætter med digitalt-/brevstemmevalg, bl.a. af økonomiske årsager.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020:

Jens Vestergaard

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 124:

Det indstilles til godkendelse, at Ældre-/seniorrådsvalget i 2021 gennemføres som Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder. Det opfordres til øget synlighed om valget for at stimulere valgdeltagelsen. Der ønskes en evaluering af valgformen efterfølgende.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at udgifterne til enten et offentligt valgmøde (70.000 kr.), digitalt/brevstemmevalg (150.000 kr.) eller digitalt/brevstemmevalg med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder (300.000 kr.) vil kunne findes inden for eget budget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 150:

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 25. august 2020, pkt. 133:

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Sagen genoptages

Redegørelse:

Grundet udfordringer med at få bemandet stemmeurnerne på de fysiske afstemningssteder, har Ældre-/Seniorrådet på deres møde den 20. oktober 2020 besluttet, at de ønsker at afholde et digitalt valg med fysiske stemmesedler til borgere, som ikke er tilmeldt digital post. De fysiske stemmesedler vil kunne sendes med posten.

Høring og sagsgang:

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at valget udelukkende afholdes som et brevstemme/digitalt valg uden mulighed for stemmeafgivning ved fysisk fremmøde.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 27:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 36:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

30. Budget 2022 - procedure

Udskriv

Sagstema

Beslutning om procedure for behandlingen af budget 2022.

Redegørelse

Efter Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal kommunens budget for 2022 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2021. Inden vedtagelsen går imidlertid et længere politisk og administrativt forløb, og der er derfor tradition for, at Økonomiudvalget i årets første måneder behandler en plan for hele forløbet. Center for Økonomi og Løn fremlægger på den baggrund et forslag til budgetprocedure for budget 2022. Forslaget fremlægges bl.a. for, at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om

 • hvorvidt der i foråret skal udarbejdes et sparekatalog
 • forventningen til den økonomiske balance i Direktionens budgetforslag
 • møder m.m. i det politiske forhandlingsforløb.

CØLs forslag fremgår i detaljer af det vedlagte bilag. Overordnet er forslaget opdelt i

 • et administrativt forløb fra februar til august baseret på den behovs-råderumsmetode, som bl.a. blev brugt ved budget 2020 og 2021.
 • temabehandling af forslag til plejeboligplan, helhedsplan for socialområdet, ændret demografiregulering og dialogresultater på børne- og familieområdet.
 • et politisk forhandlingsforløb i uge 36-38 med møder mellem borgmesteren og de enkelte gruppeformænd samt en samlet forhandling.

Nedenfor beskrives de forskellige udgangspunkter for forslaget.

Overslagsbudgetterne
Overslagsbudgetterne for 2022-2025 viser et kassetræk på 8,7 mio. kr. i 2022 stigende til godt 71 mio. kr. i 2023 og knap 82 mio. kr. i de følgende år. For resultat før anlæg viser overslagsbudgetterne et beløb til egenfinansiering af anlæg på godt 61 mio. kr. i 2022 faldende til 40 mio. kr. i 2023 og 19 mio. kroner i de følgende år. Kommunalbestyrelsens målsætning for rest til anlæg er 70 mio. kroner. Overslagsbudgetterne er uden budget til bufferpulje.

Overslagsbudgetterne indeholder en del usikkerhed, og for 2022 ligger det forventede kassetræk så tæt på nul, at administrationen vurderer, at afvigelsen er mindre end usikkerheden. Forslaget til procedure indeholder derfor ikke et punkt om, at der foråret 2021 udarbejdes et sparekatalog.

For de efterfølgende år må det derimod forventes, at der skal nye politiske initiativer til, både for at skabe balance mellem udgifter og indtægter og for at tilnærme balancen mellem drift og anlæg til Kommunalbestyrelsens målsætning om 70 mio. kr. til egenfinansiering af anlæg.

Driften
Thisted Kommune har siden budget 2019 kørt efter en budgetmetode, hvor Direktionen har fremlagt forslag til budgetudvidelser ("behov") og forslag til finansiering af de udvidelser ("råderum"). Behov-råderums-metoden har i modsætning til den tidligere rammebudgettering indebåret, at der i Direktionens budgetoplæg ses på tværs af udvalgsområder. Ved behovene ser Direktionen på områder, hvor forvaltningen vurderer, der er ubalance mellem budgettet og det fastlagte serviceniveau. Men der ses også på områder, hvor Direktionen vurderer, at der er behov for en fornyet politisk drøftelse af serviceniveauet. Den metode foreslås videreført ved budgetlægningen for 2022, og som tidligere foreslås det også, at behov-råderums-metoden suppleres med, at Direktionen inden Kommunalbestyrelsens budgetseminar ser på de samlede udgifter og indtægter og laver et forslag, som skaber finansiel balance uden at ændre på skatteprocent og grundskyldspromille. Kravet om finansiel balance gælder for 2022. For de efterfølgende år foreslås det - med de markante kassetræk in mente - at Direktionens forslag skal forbedre overslagsbudgetternes kassetræk med mere end de 8,7 mio. kr., som skal findes i 2022.

Anlæg

For anlægsområdet indebærer forslaget, at Direktionen i lighed med tidligere år fremlægges et forslag, som holder sig indenfor Thisted Kommunes forholdsmæssige andel af kommunernes samlede anlægsramme. Forslaget udarbejdes ud fra de aktuelle forventninger til de nuværende projekters gennemførelsestakt samt ønsker indhentet fra de forskellige chefområder.

Temaanalyser
Ved budgetlægningen for 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen temaanalyser af børneområdet, sundhed-ældre-området, socialområdet og ledelse- og administration, og det blev ved budgetforliget vedtaget, at analyserne skulle følges op med forslag til en plejeboligplan, en helhedsplan for socialområdet, dialog med de områder, der er særlig udfordret som følge af faldende børnetal og en ændret model for demografiregulering af ældreområdet og det specialiserede socialområde. I forslaget til procedure er det forudsat, at de opfølgende planer og initiativer behandles som en del af budget 2022.

Det politiske forhandlingsforløb
Ved budget 2021 omfattede det politiske forhandlingsforløb bl.a. budgetseminaret i august, borgmestermøder med de enkelte gruppeformænd samt en fælles forhandling, hvor alle gruppeformænd deltog. De elementer foreslås det også indgår ved forhandlingen om budget 2022. Forhandlingerne berammes til uge 36-38.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. januar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 23. februar 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det fremlagte forslag til budgetprocedure godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 28. januar 2021, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der skal udarbejdes en plan for inddragelse af MED-udvalg i processen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 23:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

31. Orientering om Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Orientering om fremdriften i projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

To til tre gange årligt mødes Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland. Styregruppen består af medlemmerne fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget samt fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Formanden for førstnævnte er tilsvarende formand for styregruppen i Cold Hawaii Inland.

Den Politiske Styregruppes opgave er blandt andet at prioritere rækkefølgen i opførelsen af Inland-spottene og sikre fremdriften inden for den af Kommunalbestyrelsen tildelte økonomiske ramme.

Denne sag er således en orienteringssag til den samlede Kommunalbestyrelse om status og fremdrift i Cold Hawaii Inland.

Status på spots:

Vilsund

Overordnet status: Spottet er opført og afleveret til Thisted Kommune.

Spot Vilsund stod færdigt i februar måned 2020. Vilsund er det første spot, der står klar i Inland, og derfor har projektgruppen fulgt spottet tæt, også efter det stod opført, med henblik på at opsamle erfaringerne fra spottet, så de kan bæres med videre til de øvrige spots.
I foråret 2021 vil Thisted Kommune sammen med de lokale brugere arbejde sammen om øget brug og formidling af spottet, i det omfang Corona-pandemien tillader det. Der har været planlagt indvielse af spot Vilsund af to omgange. Begge gange er arrangementet blevet aflyst pga. Covid-19. Den Administrative Styregruppe for Cold Hawaii Inland planlægger nu en indvielse til foråret/sommeren 2021, evt. sammen med indvielsen af Den blå løber og Synopal.

Synopal Havn

Overordnet status: Anlægsprocessen er i gang.

Anlægsarbejdet ved Synopal Havn startede i august 2020 og forløber planmæssigt - dog med en kortere pause i forbindelse med nedlukningen af Thy før jul. Projektet er af samme årsag fire uger forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan og afleveres forventeligt til 1. maj 2021.

Spot Synopal bliver en unik cablepark i sin nye form med et enestående sammenhængende miljø, der favner både kabelanlæg, bygningsfaciliteter, opholdsområder og Den blå løber. Banen forøger kapaciteten væsentligt i forhold til i dag, har potentiale til afholdelse af mesterskaber og forventes derudover at tiltrække udøvere af sporten fra hele Danmark og Europa, bl.a. fordi kablets retning adskiller stedet fra andre cableparks. Wakeboarding tiltrækker erfaringsmæssigt en bred brugergruppe, og i udformningen af spottet er der netop lagt vægt på den brede brug af området. Aktivitetsmæssigt indrettes Synopal, udover wakeboarding, til brug for open water svømmere, vinterbadere samt til kajak og paddelsurf. Området vil i det hele taget invitere til familiehygge, mødet med vennerne osv. i form af opholdsterrasser og et udeområde samt velfærdsfaciliteter, der er åbne for alle.

Den rekreative rute

Overordnet status: Ruten fra Silstruphoved til Eshøj er opdelt i delstrækninger, hvor nogle er opført eller i gang med at blive opført, mens andre afventer at blive sat i gang.

 • Silstruphoved til Dragsbæk

Denne delstrækning er endnu ikke igangsat, og planerne for strækningen er fortsat på skitseplan, jf. dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland.

 • Dragsbæk - Sydhavnen (Kystvejen)

Denne delstrækning er ved at blive opført og forventes færdig til april 2021. Her vil der være etableret syv nedslag på ruten i form af balkoner og nedgange til vandet samt beplantning, bænke og belysning, der tilfører ruten rekreative rum, der kan tilgås både fra land og fra vand.

 • Sydhavnen til Strandvejen

Denne delstrækning er endnu ikke igangsat og omfatter hele inderhavnsstrækningen i Thisted by. I januar 2021 er havneanalysen for Thisted Havn tilgængelig, og tiltagene i Cold Hawaii Inland-regi på denne strækning vil derfor skulle planlægges i sammenhæng med analysens resultater og den efterfølgende politiske prioritering. Cold Hawaii Inland har været inddraget, sammen med en række andre interessenter, i processen med udarbejdelsen af havneanalysen.

 • Strandvejen - Rensningsanlægget

Den nye gang- og cykelsti forbi slagteriet er anlagt af Tican og skaber forbindelse mellem Thisted midtby og Østbyen. Thisted Kommune og slagteriet har i samarbejde sørget for, at stilen passer til Cold Hawaii Inland-designet, der præger resten af Den rekreative rute, hvad angår belægning og belysning.

Stien åbnede for brug i december 2020.

 • Rensningsanlægget - Thisted Camping

Denne delstrækning er endnu ikke igangsat. Der er dog udarbejdet projektmateriale for tiltag på strækningen samt indhentet myndighedstilladelser for opførelsen af samme (nyt badebrosanlæg ved Iversensvej og en mindre nedgang i familie med dem, der opføres på Kystvejen), der dermed hurtigt kan igangsættes.

Der er udført og igangsat nogle mindre tiltag på strækningen i form af belysning, bænke og skraldespande.

 • Thisted Camping - Synopal

Denne delstrækning er udført med ny belægning og belysning og stod klar til brug i starten af 2020.

 • Synopal - Eshøj

Denne delstrækning kan deles i to grene, hvor den ene følger vejens forløb mod Eshøj, og den anden går langs fjorden. Strækningen er ikke igangsat endnu, og planerne for strækningen er fortsat på skitseplan, jf. dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland. Der er dog foretaget nogle få udbedringer på ruten, bl.a. opsættes skraldespande og bænke først på året i år. Thisted Kommune har desuden erhvervet sig et stykke jord på strækningen, der tillader nemmere fremtidig forbindelse mellem fjorden og Fårtoftvej/ Eshøjvej.

Søbadet

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat, og spottet er finansieret.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2020 om at fremrykke midler i Cold Hawaii Inland til 2021 og 2022, er arbejdet med at projektere og opføre et nyt Søbadet sat i gang. Projektgruppen er i øjeblikket i gang med interessentinddragelse, tegningsarbejde mv. og forventer at påbegynde anlægsarbejdet ved Søbadet i efteråret 2021 med afslutning i foråret 2022.

Søbadet bliver, som spot Synopal, et samlingssted for en meget bred brugergruppe - ved Søbadet med (helårs)badning som den store vandaktivitet. Spottet indrettes efter dette, og Spektrum Arkitekter er i øjeblikket i gang med at udarbejde tegningsmateriale for området.

Vandshelters

Overordnet status: Myndighedstilladelse er modtaget, og projektet er finansieret.
Thisted Kommune modtog den 15. januar 2021 tilladelse fra Kystdirektoratet (KDI) til at opføre "anlæg på søterritoriet" i form af udlægning af fire vandshelters i en række mindre havne i kommunen, nærmere bestemt i Agger, Doverodde, Vilsund og Amtoft. Thisted Kommune havde også ansøgt om udlægning af to shelters i Synopal Havn, som KDI har givet afslag på. Projektgruppen vil i den kommende tid gennemgå afslaget og vurdere, om det er relevant at arbejde videre med en løsning i Synopal Havn. Efter aftale med Nordea-fonden forventer projektgruppen at udlægge de første to shelters i forsommeren 2021 med henblik på at indsamle erfaringer og tilpasse evt. uhensigtsmæssigheder i konstruktion, materialer osv. Til foråret 2022 udlægges samtlige shelters, der er opnået tilladelse til på dette tidspunkt.

Vandet Sø

Overordnet status: Fredningsnævnet har meddelt dispensation til de ansøgte faciliteter ved Vandet Sø.

Thisted Kommune har af to omgange ansøgt Fredningsnævnet om dispensation til at opføre faciliteter i Cold Hawaii Inland-regi ved Vandet Sø. Den seneste ansøgning har Fredningsnævnet med en flertalsafgørelse valgt at meddele dispensation til, og Thisted Kommune afventer frem til 1. februar 2021, at klagefristen udløber. Hvis der indkommer klager, vil dette betyde en videre sagsbehandling i Miljøklagenævnet. Hvis der ikke indkommer klager, vil Den Politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland på næstkommende møde skulle drøfte projektets videre forløb, herunder finansiering.

Krik

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat og midlertidigt sat i bero, mens der udarbejdes en potentialeanalyse for spottet.

Thisted Kommune indsendte i august 2020 en ansøgning til KDI vedr. opførelsen af faciliteter ved spot Krik. KDI vurderede i en mail til Thisted Kommune, at det ansøgte projekt skulle ændres/reduceres markant for at opnå tilladelse/dispensation til at blive opført. Den Politiske Styregruppe besluttede på denne baggrund samt ud fra tilbagemeldinger fra brugergruppen i Krik, at der var behov for at få udarbejdet en potentialeanalyse for spottet på lige fod med det udarbejdede materiale for de øvrige spots. Dette for at belyse områdets potentialer inden for vandsport, afdække de forskellige brugergruppers interesser samt undersøge, hvorledes lokale fredninger på vand påvirker kitesurf-mulighederne. Desuden undersøges det, hvorvidt rammerne i Kulhuset kan indgå mere integreret i projektet.

Projektgruppen arbejder pt. med at afdække de nævnte områder, og arbejdet præsenteres for Den Politiske Styregruppe på næstkommende møde til videre behandling.

Bygholm

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat.
Projektgruppen er i gang med at udarbejde ansøgningsmaterialet, der snarest indsendes til KDI. Pt. afventer Thisted Kommune at modtage et tilsagn fra Vejdirektoratet vedr. opførelse af det skitserede projekt på Vejdirektoratets matrikel ved Bygholm. Projektgruppen forventer at modtage dette inden udgangen af måneden.

Dragsbæk

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er igangsat.

Ansøgningen til KDI vedr. faciliteterne ved spot Dragsbæk indsendes i januar 2021.

Doverodde

Overordnet status: Myndighedsarbejdet er ikke igangsat.

Projektet afventer foreløbigt fremdriften i finansieringen af SMK Thy (Statens Museum for Kunst). Anlægget i Cold Hawaii Inland-regi i sin nuværende form er afhængigt af forudgående tiltag i regi af SMK.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Cold Hawaii Inland har en anlægsramme på 89,6 mio. kr.
Projektet realiseres løbende frem mod 2024.

Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med 10 mio. kr. til Cold Hawaii Inland-projektet.

Nordea-fonden har bidraget med 1 mio. kr. til vandshelter-projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 3. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 52:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 3. februar 2021, pkt. 35:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 37:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

32. Lukket sag: Ansøgning om udsættelse af afdrag på lån

Offentlig beslutning

Niels Jørgen Pedersen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder Niels Jørgen Pedersen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

For Center for Økonomi og Løns indstilling stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Morten Bo Bertelsen og Kaj Kirk stemte imod.

Casper Søe Larsen undlod at stemme.

Morten Bo Bertelsen og Kaj Kirk finder, at ansøgningen er mangelfuld og de økonomiske forhold ikke tilstrækkeligt belyst.

Til toppen

33. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

34. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen