CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

26. jan 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Morten Bo Bertelsen stiller forslag om, at punkt 14 flyttes fra den lukkede dagsorden til den åbne dagsorden.

For forslaget stemmer:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjeldgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemmer:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Henning Holm undlader at stemme.

Forslaget falder.

Dagsorden er godkendt.

Til toppen

2. Godkendelse af procesplan for evaluering af den politiske struktur og ændring af styrelsesvedtægten

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende procesplan for evaluering af den politiske struktur og ændring af styrelsesvedtægten.

Redegørelse

Det foreslås, at der gennemføres en evaluering af Thisted Kommunes politiske struktur og styrelsesvedtægt forud for kommunalvalget i 2021. Det er hensigten at skabe de optimale vilkår for de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer samt foretage en større gennemskrivning af styrelsesvedtægten, således at denne både tager højde for de kommende justeringer, der måtte blive besluttet og generelt bliver opdateret.

Det er Ledelsessekretariatet, der står for at gennemføre processen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende følgende procesplan:

Januar 2021

Godkendelse af procesplan for evaluering af den politiske struktur og styrelsesvedtægten.

Februar 2021

Gruppeinterview af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Formålet med interviewet er at få indsigt i, hvordan kommunalbestyrelsesmedlemmerne ønsker at prioritere deres tid og ressourcer i lokalpolitik med henblik på at skabe de optimale vilkår for de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer, og således at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan udøve deres politiske arbejde på den måde, de finder mest relevant.

Februar-marts 2021

Udarbejdelse af mulige scenarier for den fremtidige politiske struktur.

Marts 2021

Temamøde for Kommunalbestyrelsen.

På temamødet drøftes det første udkast til fremtidig politisk struktur, herunder organisering af politiske udvalg samt repræsentation i råd, udvalg, bestyrelser m.v. Formålet med temamødet er at kvalificere den fremtidige politiske struktur på baggrund af konkrete forslag til organisering.

April 2021

Udarbejdelse af sagsfremstilling med forslag til fremtidig politisk struktur.

Maj 2021

Vedtagelse af forslag til fremtidig politisk struktur og ændring af styrelsesvedtægt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Mulig ændring af den politiske struktur og styrelsesvedtægten i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til procesplan for evaluering af den politiske struktur og ændring af styrelsesvedtægten godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

3. Evaluering af beslutningen om fysisk placering af erhvervsafdelingen i Thy & Co.Huset

Udskriv

Sagstema

Evaluering af beslutningen om fysisk placering af erhvervsafdelingen i Thy & Co.Huset, samme lokation som Thy Erhvervsforum.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. januar 2019 en evaluering af snitflader mellem Thisted Kommunes erhvervsafdeling og Thy Erhvervsforum.

Evalueringen havde til formål at ”…understøtte en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling.” og tog udgangspunkt i følgende målsætninger for erhvervsområdet:

 • ”hensigtsmæssighed som sikrer, at opgaven lægges der, hvor den løses bedst muligt med henblik på en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling.
 • tydelighed i snitfladerne således at erhvervslivet, politikerne og andre kan forstå og anerkende snitfladerne.”

På baggrund af evalueringen blev der truffet beslutning om, at medarbejderne i Thisted Kommune, Erhverv fastholdes organisatorisk i Thisted Kommune, men flyttes fysisk fra Rådhuset til Thy & Co.Huset, hvor Thy Erhvervsforum også er placeret.

Det var en del af den politiske beslutning, at ændringen af erhvervskonsulenternes fysiske placering skulle evalueres efter et år. Beslutningen blev effektueret i maj 2019, hvor medarbejderne flyttede ind i Thy & Co.Huset. Grundet situationen med COVID-19 blev evalueringen gennemført i efteråret 2020.

Formålet med denne evaluering er således at afdække konsekvenserne af flytningen af kommunens erhvervsafdeling til Thy & Co.Huset.

Evalueringen er udarbejdet af Ledelsessekretariatets konsulenter, ved hjælp af interviews med relevante parter, hvor erfaringerne på baggrund af den fysiske flytning er afdækket. Der blev taget udgangspunkt i de ovenstående målsætninger for erhvervsområdet og de beskrevne fordele og ulemper ved den valgte model. Resultatet af evalueringen fremgår af den vedhæftede evalueringsrapport.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at evalueringen drøftes, og Direktionen beslutter med hvilken indstilling, sagen skal behandles i de politiske udvalg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 4:

Direktionen indstiller, at evalueringen tages til efterretning, og at der i første kvartal 2022 gennemføres en fornyet evaluering af den fysiske placering. I perioden frem til evalueringen sættes fokus på at styrke samarbejdsrelationer samt de fysiske rammer.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. januar 2021, pkt. 3:

Evalueringen tages til efterretning, og Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 4:

Evalueringen tages til efterretning, og Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Evalueringen tages til efterretning, og Direktionens indstilling Godkendes.

Til toppen

4. Nordjyllands Beredskab - Vandforsyningsstrategi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Nordjyllands Beredskabs Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.

Redegørelse

I følge beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab, blev det besluttet, at kommunerne skulle forestå driften, jævnfør de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016, foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

I samarbejde med de nordjyske kommuner, er der nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, som ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i "Nordjyllands Beredskab 2021" planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

 • Møde med direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020
 • Møde i Kommunaldirektør Kredsen den 24. januar 2020
 • Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien. Thisted Kommune har ikke haft kommentarer til planen.

Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

 • Nedbringelse af antal brandhaner
 • Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
 • Anvende vand fra alternativer til brandslukning.

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som :

 • Områder med tæt eller høj bebyggelse
 • Særlige objekter i henhold til risikoanalyse
 • Industriområder og lignende
 • Institutioner og lignende
 • Færdselsmuligheder i et område.

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, så der kan planlægges endnu kortere køretid. Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken, så der i vides muligt omfang begrænses brug af drikkevand til brandslukning. At samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til arbejde med implementering af strategien, herunder samarbejde med vandværkerne m.fl. i forhold til ønsket om at nedlægge brandhaner.

Thisted Kommune har ca. 120 brandhaner.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse anbefaler godkendelse af planen.

Retsgrundlag

Beredskabslovens §15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vandforsyningsstrategien for Nordjyllands Beredskab godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Skema B - Opførsel af 16 almene boliger i Salviehusene, Salvievej/Fårtoftvej

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Skema B for 16 almene boliger (Salviehusene) på Salvievej / Fårtoftvej i Thisted fra Thisted Bolig.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2020 skema A for projektet, der havde en samlet anlægsramme på 34.533.000 kr. Byggeriet har været i licitation, og Thisted Bolig fremsender nu skema B, der beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget. (jf. Bilag 1.)

Anlægsbudgettet overholder gældende maksimumbeløb for 2020, og budgettet ligger inden for den af Kommunalbestyrelsens godkendte anlægsramme.

Projektet omfatter 16 almene boliger på Salvievej i Thisted, 7,BD Fårtoft By, Thisted fordelt som følger:

 • 6 lejligheder af type 1 på 92 m².
 • 10 lejligheder af type 2 på 115 m².

Alle lejligheder er med tilhørende vognly og depotrum. (jf. Bilag 2.)

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 106 m2, og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 1.702 m².

Anskaffelsessummen finansieres således:

86% kreditforeningslån

29.698.380 kr.

12% kommunal grundkapital

4.143.960 kr.

2 % beboerindskud

690.660 kr.

I alt

34.533.000 kr.

For 2020 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 12 % af anskaffelsessummen for boliger med et gennemsnitligt boligareal over 105 m².

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 847 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 92 m2 koster

6.494 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 115 m2 koster

8.117 kr. / måned ekskl. forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41

Almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen på grundkapitallånet fastlægges endeligt, når boligerne er opført og vurderet.

På skema B tidspunktet er der dog stipuleret et kommunal garantibeløb på 63,5 % af realkreditlånet svarende til 18.858.000 kr. (jf. Bilag 3).

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 4.144.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11. januar 2020

Økonomiudvalget den 20. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 12 % af anskaffelsessummen, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 4.143.960 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på realkreditlånet, der i forbindelse med Skema B er opgjort til 18.858.000 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. januar 2021, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 7:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, og han deltog derfor i sagens behandling.

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 6:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, og han deltog derfor i sagens behandling.

Ad 1-3. Godkendt.

Til toppen

6. Anlægsbevilling - Vejanlæg - 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til vejanlæg i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 7,5 mio. kr. til vejanlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne tilvejanlægpå 7,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til vejanlæg i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

7. Anlægsbevilling - Asfalt 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger - såsom udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkninger, sætning af svingsten, stribearbejder m.v. er indeholdt i det afsatte beløb.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger m.v. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægning.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling til asfaltbelægninger på 11,5 mio. kr. i 2021 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 - Pulje til Asfaltbelægning
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 12:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

8. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af grønne anlæg kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg 2021.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2021 finansieret af rådighedsbeløb XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 14:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 9:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

9. Anlægsbevilling - Renovering af legepladser 2021

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i 2021.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat 250.000 kr. til renovering af legepladser.

Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes efterfølgende til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Der søges byggetilladelse, og legepladsen godkendes i henhold til de gældende standarder DS/ES 1176.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til renovering af legepladsen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-482 Pulje - Renovering legepladser.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af legepladser i 2021 finansieret af rådighedsbeløb XA-482 Pulje - Renovering legepladser.
 2. Forslag til disponering af anlægsmidlerne fremsendes til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 13:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 10:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

10. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Erhvervsgrunde, Glentevej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevillingen Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget meddelte på møde den 5. oktober 2020 accept af, at arealet ved Glentevej i Thisted blev sat til salg, idet to virksomheder viser interesse for køb af jord i erhvervsområdet. Se udstykningsområdet på bilag 1, oversigtskort.

Arealerne er udbudt til salg med en mindstepris på 50 kr. pr. m2. Der byggemodnes i dette projekt ca. 97.000 m2 erhvervsareal, svarende til en forventet mindsteindtægt på 4.850.000 kr.

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 27. oktober 2020 anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart af forundersøgelser i form af arkæologi, geoteknik og landinspektøropmålinger.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har efterfølgende udarbejdet projekt for byggemodning af arealet. Arealet byggemodnes således, at erhvervsgrunde kan forventes overdraget til maj 2021.

Den eksisterende vej, Glentevej, bliver med den nye udstykning, tilkørselsvej til det nye erhvervsområde. Den eksisterende vej, ca. 200 meter, er i meget ringe stand og vurderes ikke at kunne betjene det nye område uden, at den bliver renoveret. Der er derfor i projektet medregnet, at den eksisterende asfaltbelægning fjernes, og at der udlægges ny asfalt, svarende til belægningen på den nye vej. Omkostningerne hertil udgør ca. 600.000 kr.

Det samlede overslag for byggemodningen, inkl. renovering af den eksisterende Glentevej (200 meter), er beregnet til 5.400.000 kr., og indtægterne ved salg af grundene forventes ligeledes at udgøre 5.400.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

LBK nr. 1410 af 07.12.2007. Bekendtgørelse om lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter (Tilbudsloven).

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overslag for byggemodningen af Glentevej (incl. vej) er beregnet til 5.400.000 kr., heraf er der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til XA-987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted. Salgsindtægterne forventes at udgør 5.400.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 4.900.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted og en tillægsbevilling(rådighedsbeløb) på 5.400.000 til anlægsindtægtsbevillingen til XA--987 Erhvervsgrunde Glentevej, Thisted.

Tillægsbevillingen til udgifts- og indtægtsbevillingen kan finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. januar 2021

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til henholdsvis anlægsudgiftsbevillingen på 4.900.000 kr. og anlægsindtægtsbevillingen på 5.400.000 på XA-987, Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted, finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.
 2. Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de af Kommunalbestyrelsen angivne økonomiske rammer overholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. januar 2021, pkt. 15:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 11:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. godkendt.

Til toppen

11. Ændringer i vederlagsbekendtgørelsen

Udskriv

Sagstema

Der foreslås en række ændringer af kommunens vejledning om vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Herefter kaldet vederlagsvejledningen.

Redegørelse

Med virkning fra 15. oktober 2020 er der blevet vedtaget en række ændringer af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Disse ændringer føres hermed ind i kommunens interne vederlagsvejledning. Samtidig opdateres vejledningen med aktuelle lovhenvisninger, satser og en ændring i reglerne for omfanget af kørselsgodtgørelse.

Nye regler for ophør med udbetaling af vederlag

Indtil nu har man som kommunalbestyrelsesmedlem, kunnet opretholde sit vederlag, selvom man havde fravær fra møder mv. i op til 3. måneder. Med de nye regler, vil vederlaget ikke længere blive udbetalt, hvis man har fravær i en måned.

Med de nye regler er der ligeledes indført en bestemmelse om, at der ikke kan udbetales vederlag, hvis det har været nødvendigt at indkalde en persons stedfortræder i mere end 7 dage. Er det tilfældet vil det efter de nye regler, kun være stedfortræderen, der modtager vederlaget.

Helbredsbetinget fravær og dokumentationskrav

Det er fortsat muligt at opretholde sit vederlag i op til 9 måneder, hvis fraværet skyldes helbredsbetingede forhold. Som helbredsbetinget anses sygdom, barsel og adoption. Der er indført et krav om, at der efter 14 dages fravær, skal fremlægges dokumentation for, at fraværet skyldes helbredstilstanden. Hvis fraværsperioden fortsætter, kan Kommunalbestyrelsen med jævne mellemrum udbede sig dokumentation for, at fraværet fortsat er helbredsbetinget. Der er lagt op til, at Kommunalbestyrelsen vil skulle udbede sig løbende dokumentation med undtagelse af situationer, hvor det anses for åbenbart ubegrundet.

Befordringsgodtgørelse

Det foreslås med opdateringen af vederlagsvejledningen, at der ikke længere kan udbetales godtgørelse for de aktiviteter, der er nævnt i Styrelseslovens (Stl) § 16, stk. 1, litra g: besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg.

Med den nye formulering, vil det fortsat være muligt at modtage befordringsgodtgørelse for de nævnte aktiviteter efter Stl § 16, stk. 1, litra f, men det vil være en forudsætning for at få udbetalt godtgørelsen, at enten det politiske udvalg eller Kommunalbestyrelsen har godkendt aktiviteten på forhånd.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 og ændringsbekendtgørelse nummer 1416 af 24. september 2020.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn forventer ud fra den hidtidige adfærd i Thisted Kommune ikke, at ændringen vil medføre økonomiske konsekvenser, der bliver derfor ikke noget bevillingsmæssigt eller økonomisk i øvrigt i sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Ændringerne som følge af lovændringen i vederlagsvejledningen godkendes.
 2. Ændringerne i muligheden for at få befordringsgodtgørelse godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 14:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. godkendt.

Til toppen

12. Projekt "Unge i Boxen. Kommunalvalg i Thy 2021"

Udskriv

Sagstema

Orientering om KulturRummets projekt "Unge i boxen. Kommunalvalg i Thy 2021" med bevilling fra Landdistriktspuljen.

Redegørelse

KulturRummet har i 2020 udviklet et stort demokratisk ungeprojekt, kaldet "Unge i boxen. Kommunalvalg i Thy 2021", med en bevilling på 421.792,10 kr. fra Landdistriktspuljen.

Projektresumé
Alt for få unge mellem 22-29 år deltog i kommunalvalget i 2017. Vil man styrke og fremtidssikre lokaldemokratiet, skal man have flyttet flere af disse unge ind i stemme- og samtale-boxen. Fra januar 2021 og et år frem søsætter KulturRummet derfor projektet ”Unge i boxen. Kommunalvalg i Thy 2021”, som har til formål at få flere unge i Thy til aktivt at deltage i lokaldemokratiet. Målet er at styrke de unges engagement og deltagelse, så vi ikke bare øger valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2021, men også får skabt et langtidsholdbart og rummeligt fællesskab, der får integreret de unge i nærdemokratiet i lokal stillingtagen.

Projektet retter altså ikke kun lyset mod de unges valgdeltagelse. Gennem samtaler og møder er det nemlig målet at få input til, hvordan Thisted Kommune fremadrettet toptuner kommunen til at være et (endnu mere) attraktivt sted for unge voksne at slå rødder. Dialogerne bliver ligeledes indsamlinger af begyndende input til en ny kommunal ungestrategi.

Med projektet undersøges mulighederne for at skabe nye måder at deltage i lokaldemokratiet på. Unge mennesker skriver ikke læserbreve, de mailer ikke direkte til politikerne, og de går sjældent til valgmøder. Derfor er der et stort behov for at tilføre lokaldemokratiet nyt liv og forsøge at skabe deltagelsesformer, samtalerum, digitale arenaer og mødesteder, som de unges stemmer er en selvfølgelig og integreret del af. Dette til gavn ikke bare for de unge, men også for lokalsamfundene, som de unge hermed vil få en større aktie i.

De unge skal inddrages, og i en toptunet demokratibil, ”Den rullende Box”, vil man komme hele vejen rundt i den store geografiske Thisted Kommune. Bilen bliver derfor et nyt decentralt "samtalerum".

Undervejs afholdes en lang række events, workshops og arrangementer med det mål at udvikle et fundament for reel ungeinddragelse, hvor nye og alternative synspunkter, idéer og samarbejder kan fødes og indoptages i lokalsamfundene og i det daglige nærdemokratiske liv, så alle er sammen om at skabe et solidt fællesskab og et godt sted at bo.

Derudover involveres yngre unge på ungdomsuddannelserne i projektet. Her skal de bl.a. gennem projektet "RYK" og forløb med "Demokrati Fitness" i tæt samarbejde med Demokratour, hvor de yngre unge forholde sig til projektets primære målgruppe: "sit ældre jeg", og problematikken i, hvorfor så få unge i aldersgruppen 21- 29 år stemmer ved kommunalvalg.

Der er planlagt tre store events i 2021:

5. marts kl. 16.30-20

Kickoff- dag i Vorupør Boldklub: Et arrangement, der for alvor skyder "Unge i boxen. Kommunalvalg i Thy 2021" i gang med præsentationer, taler og ungemøder.

27. august

Stort event for unge: "Demokrati-workshop" i Agger med rapper, forfatter og performer Per Vers

30. oktober

Stort heldagsevent i Thisted Musikteater for unge og politikere: "Demokratimaraton" med debatter, samtaler og underholdende politisk-inspireret stand-up comedy v. standupper og tekstforfatter Michael Schøt

Projektets procesplan er vedhæftet, og Thisted Kommunes politikere vil modtage invitation til udvalgte events.

Retsgrundlag

BEK nr. 1835 af 22/12/2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 .

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

"Unge i boxen” vil have positive konsekvenser for både de unge og for lokaldemokratiet. Projektet vil gøde den nordvestjyske muld for de unge stemmer, så langt flere får mod på og lyst til at deltage aktivt i deres lokalsamfund og nærdemokrati og dermed få indflydelse på deres egen hverdag. ”Unge i boxen” vil således flytte de unge væk fra sofaen og ind i boxen, så de går fra passive borgere til demokratiske medborgere. Projektet handler således om at udvikle de unges demokratiske kultur, dannelse og engagement og skabe grobund for nye, mere inklusive og mangfoldige lokaldemokratiske fællesskaber. Hvis nærdemokratiet skal fremtidssikres og samtidig styrke bosætningen i alle dele af Thisted Kommune, er det vigtigt, at også de unge får et ejerskab over det lokalsamfund, de er en del af.

Ligeledes vil projektet give mulighed for at bringe Thisted Kommunes politikere og de yngste vælgere tættere på hinanden i sammenhænge, hvor det er muligt at være i gensidig øjenhøjde.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. januar 2021

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. januar 2021, pkt. 13:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

13. Lukket punkt: Salg af areal

Offentlig beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

14. Lukket punkt: Køb af ejendom

Offentlig beslutning

For indstillingen stemmer 25.

Per Skovmose og Jørgen Munk Andersen stemmer imod.

Per Skovmose ønsker følgende mindretalsudtalelse: Sagen er efter min mening ikke korrekt fremført for to udvalg og Kommunalbestyrelsen.

Ad 1-2. Godkendt.

Til toppen

15. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Offentlig beslutning

Ad. 1-2. Godkendt.

Til toppen

16. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen