CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

24. nov 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

178. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Punkt 185 udgår.

Morten Bo Bertelsen foreslår punkt 187 tages af dagsordenen og sendes til behandling i Økonomiudvalget, hvor sagen retligt hører til.

For forslaget stemmer:

Morten Bo Bertelsen og Jens Otto Madsen

Imod stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde, Søren Kanne Zohnesen.

Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen og Casper Søe-Larsen undlader at stemme.

Forslaget falder, og punkt 187 forbliver på dagsorden.

Morten Bo Bertelsen foreslår punkt 193 flyttet til Åbne beslutningssager, og bilagene forbliver lukkede.

For forslaget stemmer:

Morten Bo Bertelsen, Jens Otto Madsen og Ib Poulsen.

Imod stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde, Søren Kanne Zohnesen.

Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen og Casper Søe-Larsen undlader at stemme.

Forslaget falder og punkt 193 forbliver en Lukket beslutningssag.

Dagsordenen godkendt med ovenstående ændringer.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

179. Ansøgning om anvendelse af 50 pct. reglen, Tøttrupvej 12, 7752 Snedsted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anvendelse af 50 pct. reglen i husdyrmiljøgodkendelse, Tøttrupvej 12, 7752 Snedsted.

Redegørelse

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug er det i særlige tilfælde muligt at fravige lugtgeneafstanden, i daglig tale kaldet 50 pct. reglen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har i stort set sammenlignelige sager den 9. april 2018 besluttet, at 50 pct. reglen ikke bringes i anvendelse, hvis der ikke er vist initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger.

Plan- og Miljøafdelingen har fortløbende dialog med ansøgere og deres rådgivere om, hvad graden af "væsentlige kompenserende foranstaltninger" skal være og fremsender på den baggrund denne sag til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets stillingtagen. I den konkrete sag er der indsendt en ansøgning den 26. oktober 2020, og udvalget skal tage stilling til, om der her er vist tilstrækkeligt initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger til, at der kan meddeles en ny miljøgodkendelse med brug af 50 pct. reglen for lugtberegning til det lokalplanlagte område Skyum Idrætsefterskole.

Generelt om anvendelse af 50 pct. reglen

Miljøstyrelsen har givet følgende retningslinjer i forhold til 50 pct. reglen; ”Det fremgår heraf, at såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand, skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse. F.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med, at afstanden til omkringboende er længere end 50 pct. af den beregnede geneafstand. Det bemærkes, at der ikke er tale om et ubetinget retskrav men om, at Kommunalbestyrelsen efter omstændighederne kan meddele godkendelse eller tilladelse, uanset at beskyttelsesniveauet ikke er overholdt.” (Høringsnotat fra 27. juni 2017).

Miljøstyrelsen uddyber; ”Det bemærkes herudover, at hvis det i en ansøgningssag bliver relevant at anvende 50 pct. reglen, så er der tale om en undtagelsesregel ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission, og at der ikke er et ubetinget retskrav på at anvende reglen, samt at reglen skal anvendes restriktivt.” (Helpdisk svar fra 9. november 2017).

Anvendelse af 50 pct. reglen er derfor op til myndigheden, og afgørelser fra klagenævnet giver da også myndigheden generelt medhold i de tilfælde, anvendelse af reglen er påklaget.

Det er altid muligt at anvende OML luftemissionsberegning til at sandsynliggøre, at den ansøgte produktion kan overholde beskyttelsesniveauet for lugt i henhold til lovgivning i ansøgt drift. En OML beregning kan tilsidesætte behovet for brugen af 50 pct. reglen, hvis den viser, at lugtgenekravet er overholdt.

Tøttrupvej 12 - Slagtesvineproduktion

Det nye ansøgningssystem, der er baseret på produktions- og gødningsarealer, er emissionerne fra produktionen beregnet ud fra worst case, hvor produktionsarealerne fyldes op med det maksimalt antal tilladte slagtesvin pr. m2 i forhold til dyrevelfærdsreglerne.

LandboThy har på vegne af ejer indsendt en ansøgning om en produktionstilpasning i forhold til den nye lovgivning (se bilag 1). I forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse søges om anvendelse af 50 pct. reglen for lugt til det lokalplanlagte område Skyum Idrætsefterskole, der ligger nordvest for husdyrbruget (se bilag 2). I ansøgers tekstbilag er redegjort for anvendelse af hyppig udslusning i alle stalde, hvorved det samlede lugtbidrag falder målt i Lugtenheder og Oudour Units (se bilag 3, uddrag af ansøgers tekstbilag). Ved hyppig udslusning opnås en reduktion i lugtgeneafstanden, men reduktionen er ikke stor nok til at opfylde geneafstanden for lugt uden anvendelse af 50 pct. reglen.

Gennemsnitsafstand mellem husdyrbruget og det lokalplanlagte område er ud fra det beregnede lugtcentrum 334,9 m. I ansøgningen med brug af hyppig udslusning er der krav om en geneafstand for lugt på 365,4 m. Dette betyder, at afstanden mellem husdyrbruget og det lokalplanlagte område Skyum Idrætsefterskole er 91,65 pct. af lugtgeneafstanden.

Der er ikke redegjort for, om det er muligt at anvende andre teknologier for at reducere lugt. Der er heller ikke redegjort for evt. fravalg af andre teknologier.

Plan- og Miljøafdelingen gør opmærksom på, at i det tilfælde der meddeles dispensation, vil man ikke efterfølgende kunne stille krav om lugtkompenserende foranstaltninger.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt beslutningen om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" er opfyldt i den konkrete sag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 9. november 2020, pkt. 236:

Godkendt af flertallet.

Imod stemte Preben Holler, Joachim Plaetner Kjeldsen og Peter Skriver Nielsen.

Efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen på mail af 15. november 2020 genoptages sagen i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Beslutning

For indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse stemmer:

Henrik Gregersen, Kaj Kirk, Esben Oddershede, Ib Poulsen, Casper Søe-Larsen og Peter Sørensen.Imod stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Ulla Vestergaard og Jens Kr. Yde.

Peter Larsen, Niels Jørgen Pedersen, Kristian Tilsted og Søren Kanne Zohnesen undlader at stemme.

Beslutningen om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" er dermed ikke påvist i den konkrete sag.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

180. Ansøgning om anvendelse af 50 pct. reglen, Arupvej 32, 7742 Vesløs

Udskriv

Redegørelse

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug er det i særlige tilfælde muligt at fravige lugtgeneafstanden, i daglig tale kaldet 50 pct. reglen.

På mødet den 9. april 2018 besluttede Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, i en stort set sammenlignelig sag på Horsfeldvej 20, 7755 Bedsted, at 50 pct. reglen ikke bringes i anvendelse, hvis der ikke er vist initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger. I sagen her var afstanden beregnet opfyldt med 94,8 pct.

Plan- og Miljøafdelingen har fortløbende dialog med ansøgere og deres rådgivere om, hvad graden af "væsentlige kompenserende foranstaltninger" skal være og fremsender på den baggrund denne sag til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets stillingtagen. I den konkrete sag er der indsendt en scenarieberegning den 17. september 2020 med henblik på at få afklaret, om der kan søges dispensation for lugtgeneafstanden, og udvalget skal tage stilling til, om der her er vist tilstrækkeligt initiativ til væsentlige kompenserende foranstaltninger til, at der kan meddeles en ny miljøgodkendelse med brug af 50 pct. reglen for lugtberegning til nærmeste enkeltbolig, Arupvej 30, 7742 Vesløs.

Generelt om anvendelse af 50 pct. reglen

Miljøstyrelsen har givet følgende retningslinjer i forhold til 50 pct. reglen; ”Det fremgår heraf, at såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand, skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse. F.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med, at afstanden til omkringboende er længere end 50 pct. af den beregnede geneafstand. Det bemærkes, at der ikke er tale om et ubetinget retskrav men om, at Kommunalbestyrelsen efter omstændighederne kan meddele godkendelse eller tilladelse, uanset at beskyttelsesniveauet ikke er overholdt.” (Høringsnotat fra 27. juni 2017).

Miljøstyrelsen uddyber; ”Det bemærkes herudover, at hvis det i en ansøgningssag bliver relevant at anvende 50 pct. reglen, så er der tale om en undtagelsesregel ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission, og at der ikke er et ubetinget retskrav på at anvende reglen, samt at reglen skal anvendes restriktivt.” (Helpdisk svar fra 9. november 2017).

Anvendelse af 50 pct. reglen er derfor op til myndigheden, og afgørelser fra klagenævnet giver da også myndigheden generelt medhold, i de tilfælde anvendelse af reglen er påklaget.

Det er altid muligt at anvende OML luftemissionsberegning til at sandsynliggøre, at den ansøgte produktion kan overholde beskyttelsesniveauet for lugt i henhold til lovgivning i ansøgt drift. En OML beregning kan tilsidesætte behovet for brugen af 50 pct. reglen, hvis den viser, at lugtgenekravet er overholdt.

Arupvej 32 - blandet svineproduktion søer og slagtesvin

Det nye ansøgningssystem, der er baseret på produktions- og gødningsarealer, er emissionerne fra produktionen beregnet ud fra worst case, hvor produktionsarealerne fyldes op med det maksimalt antal tilladte slagtesvin pr. m2 i forhold til dyrevelfærdsreglerne.

LandboNord har, på vegne af ejer, indsendt en scenarieberegning gennem husdyrgodkendelse.dk med henblik på at afklare, om der kan søges om en produktionstilpasning i forhold til den nye lovgivning (se bilag 1). I forbindelse med en fremtidig ansøgning om ny miljøgodkendelse vil der blive søgt om anvendelse af 50 pct. reglen for lugt til den nærmeste enkeltbolig Arupvej 30. Husdyrbruget ligger sydvest for enkeltboligen (se bilag 2). Ansøgers konsulent har redegjort for, hvorfor man ikke vil bruge de teknologier, der er godkendt på Miljøstyrelsens teknologiliste (se bilag 3). I redegørelsen er der beskrevet, at ansøger anvender stoffet Active NS, som i følge ansøgers redegørelse har en lugtreducerende effekt. Ansøgningen er vedlagt forsøgsrapporter for Active NS (se bilag 4).

Men Active NS er ikke optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste og kan derfor ikke anvendes som virkemiddel, når lugtgeneafstanden beregnes i husdyrgodkendelse.dk

Gennemsnitsafstand mellem husdyrbruget og enkeltboligen er ud fra det beregnede lugtcentrum 74 m. I scenarieberegningen er der krav om en geneafstand for lugt på 80,6 m. Dette betyder, at afstanden mellem husdyrbruget og enkeltboligen på Arupvej 30 er 91,81 pct. af lugtgeneafstanden.

Plan- og Miljøafdelingen gør opmærksom på, at i det tilfælde der meddeles dispensation, vil man ikke efterfølgende kunne stille krav om lugtkompenserende foranstaltninger.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt beslutningen om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" er opfyldt i den konkrete sag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 9. november 2020, pkt. 235:

Godkendt af flertallet.

Imod stemte Peter Skriver Nielsen og Preben Holler.

Efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen på mail af 15. november 2020 genoptages sagen i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020.

Beslutning

For indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse stemmer:

Jørgen Andersen, Henrik Gregersen, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ib Poulsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.


Imod stemmer

Pete Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Mette Kjærulff, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Casper Søe-Larsen og Ulla Vestergaard.

Peter Larsen, Niels Jørgen Pedersen, Kristian Tilsted og Søren Kanne Zohnesen undlader at stemme.

Med 11 stemmer for og 11 imod falder sagen.

Beslutningen om "væsentlige kompenserende foranstaltninger" er dermed ikke påvist i den konkrete sag.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

181. Ekstraordinær udpegning til Fredningsnævnet

Udskriv

Sagstema

Der skal ekstraordinært udpeges et medlem til Fredningsnævnet pga. inhabilitet.

Redegørelse

I forbindelse med Cold Hawaii Inland projektet og etablering af faciliteter ved Vandet Sø, er Fredningsnævnet indkaldt.

I den forbindelse er Thisted Kommune blevet kontaktet af formanden for Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, som anmoder om, at der til behandling af nævnte sag foretages et nyvalg for så vidt angår det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 35.

Det nye medlem skal alene deltage i behandlingen af sagen: FN-NJN-61/2020 Etablering af faciliteter ved Vandet Sø.

Årsagen er, at både Esben Oddershede, som er det ordinære medlem af nævnet, og dennes suppleant Joachim Plaetner Kjeldsen, er erklæret inhabile. Denne inhabilitet beror på, at Esben Oddershede og Joachim Plaetner Kjeldsen har pladser i Thisted Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, hvor sagen har været behandlet. Denne omstændighed skal endvidere sammenholdes med, at arealet, hvorpå det ansøgte projekt ønskes placeret, er ejet af kommunen.

For at undgå inhabilitet i forhold til udpegningen, anbefales det, at der udpeges et medlem, som ikke er medlem af Thisted Kommunalbestyrelse.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at der udpeges et medlem til Fredningsnævnet til behandling af omtalte sag, som ikke er medlem af Thisted Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Morten Yde foreslås og godkendes som medlem.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

182. Udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse

Udskriv

Sagstema

Thy Turistforening anmoder om udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse.

Redegørelse

Den 17. december 2019 besluttede Thisted Kommunalbestyrelse, at formanden for Thy Turistforening indtræder i bestyrelsen for Destination Nordvestkysten, som repræsentant for erhvervslivet. Den 25. februar 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thy Turistforening selv udpeger en stedfortræder for formanden. Det er efterfølgende oplyst af turistforeningen, at foreningens næstformand fungerer som stedfortræder.

Turistforeningen anmoder nu om at måtte ændre på nævnte repræsentation i Destination Nordvestkystens bestyrelse. Man anmoder om Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at formanden for turistforeningen udtræder af bestyrelsen, og i stedet overdrager bestyrelsesposten til Thy Turistforenings næstformand. Derved vurderer turistforeningen at kunne løse opgaven bedst muligt.

Retsgrundlag

Vedtægter for Destination Nordvestkysten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Næstformanden for Thy Turistforening erstatter formanden som medlem af Destination Nordvestkystens bestyrelse.
 2. Thy Turistforening selv udpeger stedfortræder for næstformanden.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 11. november 2020, pkt. 164:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 200:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

183. Takstoversigt til Budget 2021

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af takstoversigt for 2021.

Redegørelse

Efter budgetbehandlingen har det vist sig, at flere af taksterne i budgetmappens takstoversigt ved en fejl ikke var ajourført. Det gælder bl.a. taksterne på det tekniske område. Derfor fremsendes en ajourført takstoversigt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bl.a. taksterne for dagtilbud til børn beregnes først i november og forelægges for fagudvalget i december, hvorfor 2021-taksterne for de områder ikke er ajourført.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. november

Kommunalbestyrelsen den 24. november

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at takstoversigten godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 201:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

184. Budgetopfølgning niveau 1 pr. 30. september 2020

Udskriv

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2020 viser et forventet mindre forbrug for 2020 isoleret set på 49,6 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2019, mens det totale mindre forbrug inkl. overførsler fra 2019 er på 29,6 mio. kr.

Mindre forbruget er øget med 17,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. august. Størstedelen af det forbedrede resultat forekommer på Arbejdsmarked - overførsler, hvor mindre forbruget er øget med 15,2 mio. kr. siden sidste måned, ligesom samme område med et totalt forventet mindreforbrug på 36 mio. kr. i 2020 er årsag til, at budgetopfølgningen totalt set udviser mindre forbrug.

Når servicerammen på de enkelte udvalg gøres op uden andel af bufferpuljen, forventes der en overskridelse på 23,6 mio. kr.

Thisted kommunes totale serviceramme er imidlertid fastsat på baggrund af vedtaget budget for 2020 inkl. buffer pulje på 19 mio. kr. og er tillagt korrektioner som følge af midtvejsreguleringen i august. Når forventet forbrug i 2020 sammenlignes med den totale serviceramme, forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., men da der er sikkerheder omkring forventet forbrug på flere områder, forventes servicerammen for 2020 totalt set i balance.

I denne budgetopfølgning pr. 30.9.2020 er der indregnet netto-udgifter til Corona relaterede udgifter, og endvidere kompensationer fra staten jf. midtvejsreguleringen:

A) På serviceudgiftsområderne er der indregnet netto-Coronarelaterede udgifter på 16,3 mio. kr. og kompensation fra staten til på 10,1 mio. inklusiv 1 mio. kr. til værnemidler. Det vil sige, der er en merudgift på 6,2 mio. kr. til Coronarelaterede udgifter efter kompensation fra staten.

B) På overførselsområderne er der indregnet 17,7 mio. kr. i Corona relaterede merudgifter, og da kompensationen fra staten udgør 45,1 mio. kr. forventes en mindre udgift på 27,4 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser på de enkelte udvalgsområder:

KLIMA, TEKNIK OG MILJØUDVALG:

Samlet set forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, inkl. Coronarelaterede udgifter.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

Resultatet er stort set uændret ift. sidste måned, med en afvigelse på blot 0,1 mio. kr.

Der forventes afvigelser i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra tidligere på følgende områder:

 • Jordforsyning og ejendomme, der forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. hovedsageligt grundet beslutning om at iværksætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang i forbindelse med Coronaudbruddet.
 • Natur og Miljø, der forventes merforbrug på 4,0 mio. kr. hovedsageligt grundet overført merforbrug fra tidligere år, som jf. handleplanen forventes afviklet med udgangen af 2021.
 • Kollektiv trafik, der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet Coronarelaterede merudgifter.
 • Ældreboliger merforbrug på 0,7 mio. kr.
 • Øvrig trafik, der forventes et mindre forbrug på 4,6 mio. kr.
 • Forsyningsområdet, der forventes mindreforbrug på 1 mio. kr.

BØRNE OG FAMILIEUDVALG:

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

Der er overført et mindre forbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Der forventes afvigelser i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra tidligere på følgende områder:

 • På fritidsområdet forventes et merforbrug på 1,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes udelukkende mindre indtægter i de tre kommunale haller som følge af Corona. Der er i denne budgetopfølgning indregnet en Corona-kompensation på 0,6 mio.kr. Der er indregnet en nettomerudgift på 2,5 mio. kr.
 • På skoler og uddannelsesområdet forventes der et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, grundet der er overført et overskud på 9,1 mio.kr., hvoraf 4,7 mio. kr. anvendes i 2020.
 • På børne og ungeområdet forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set, men da der er overført et mindre forbrug fra 2019 på 1,1 mio. kr., forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til anbringelser, mens der forventes mindre forbrug på forebyggende foranstaltninger.
 • På dagtilbudsområdet forventes der på nuværende tidspunkt et budget i balance. De kommunale daginstitutioner og dagplejen har fået overført 1,8 mio. kr. fra 2019, hvorimod de centrale konti som privat pasning, fripladser, søskendetilskud og forældrebetaling tilsammen har fået overført et underskud på 4,3 mio. kr. Sidstnævnte underskud forventes afviklet med ca. 2 mio. kr. i 2020 ved mådehold på fællesudgifterne på dagtilbudsområdet, den resterende del overføres til 2021. Herudover forventes et mindre forbrug på dagplejen på 2,5 mio. kr. grundet færre børn end forudsat i budgetlægningen.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 25,7 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug og midler fra økonomisk handleplan 2019 på 9,2 mio. kr.

Det overførte merforbrug fra 2019 udgør 33,0 mio. kr., og totalt set giver det et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Resultatet ekskl. tillægsbevilling er stort set uændret i forhold til sidste måned, idet merforbruget totalt set er forværret med 0,1 mio. kr. Fratrækkes midler fra handleplan 2019, tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug samt det overførte merforbrug fra 2019, er der et merforbrug i 2020 isoleret set på 7 mio. kr. (25,7 mio. kr. minus 23,5 mio. kr. og minus 9,2 mio. kr.)

Merforbruget skyldes hovedsageligt:

 • Merforbrug på Socialområdet på 8,2 mio. kr., hovedsageligt pga. merforbrug på en enkelt institution, samt på køb og salg af pladser og på Social service på børneområdet.
 • Merforbrug på Sundheds- og ældreområdet på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes merforbrug på hjælpemidler, Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsnet (KMF) og SOSU-elever samt mindre forbrug på ældrecentrene og hjemmeplejen.
 • Mindre forbrug på Borgerservice og ydelser på 1,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører flex-handicap kørsel og begravelseshjælp, begge dele er direkte påvirket af Corona, endvidere er der mindre forbrug på boligstøtteområdet.

ERHVERVS, ARBEJDSMARKED OG KULTURUDVALG:

Der forventes et mindre forbrug for udvalgets samlede område på 37,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,1 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindre forbrug på 39,4 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes et mindre forbrug på 1 mio. kr. i forhold til servicerammen.

I forhold til sidste måned er resultatet væsentligt forbedret. Det gælder alle aktivitetsområder.

 • Erhverv er forbedret med 2,3 mio. kr., som primært dækker over ikke disponerede midler samt bevillinger, som først vil blive udbetalt i 2021.
 • Arbejdsmarked er forbedret med 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre udgifter til midlertidig boligplacering og Kulturværkstedet.
 • Arbejdsmarked - overførsler er forbedret med 15,2 mio. kr. Størstedelen af forbedringen vedrører arbejdsmarkedsforanstaltninger, sygedagpenge og forsikrede ledige, som alle er områder, der er direkte påvirket af Coronakrisen, og som ydermere har været og stadig er vanskelige at estimere.

Coronakompensationen til overførselsområdet er i midtvejsreguleringen for 2020 opgjort til 45,1 mio.kr., hvilket er meget højere end de forventede merudgifter.

Mindre forbruget vedrører hovedsagelig Arbejdsmarked - overførselsindkomst på 36,1 mio. kr. Der er også mindre forbrug på Erhverv på 2,5 mio. kr. og på Arbejdsmarked på 0,8 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set. Der er overført et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så forventet afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. ekskl. bufferpuljen, men et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. inkl. bufferpuljen.

Merforbruget er øget med 1,5 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. august. Forøgelsen er især sket på IT området

De største afvigelser skyldes primært:

 • Forsikringsudgifter og ikke udmøntede indkøbsbesparelser fra 2019.
 • Mindre indtægter på kantinen grundet Corona.
 • Merforbrug på administrationsbygninger, hvor kun en del af underskuddet fra 2019 hentes hjem i år.
 • Merudgifter til rengøring grundet Corona.
 • Merudgifter på Center for IT, Digitalisering og Borgerservice.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Thisted kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Totalt set forventes ikke væsentlig afvigelse på servicerammen for Thisted kommune, når der tages højde for bufferpuljen.

Den økonomiske situation følges tæt af både forvaltninger og CØL med specielt fokus på budgetoverholdelse i 2020 og udgifter afledt af Coronasituationen.

Der er udarbejdet handleplaner til afvikling af underskud overført fra 2019 samt budgetoverholdelse i 2020 på Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets område og på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til Sundheds- og Ældreafdelingen og en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. til Socialafdelingen til afvikling af underskud overført fra tidligere år. Dermed er der ikke længere noget overført underskud fra 2019 og årene forud, men det vil der jf. budgetopfølgningen komme for 2020.

Der er stadig stort fokus på budgetoverholdelse i de to afdelinger efter tillægsbevillingen, idet især Socialafdelingens økonomi er udfordret.

Udfordringen for Socialafdelingen for 2020 isoleret set kan gøres op til 8,2 mio. kr., idet der ses bort fra tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. og midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr. (3 mio. kr. minus 9,3 mio. kr. og minus 1,9 mio. kr. = merforbrug på 8,2 mio. kr.). Det skyldes merforbrug på 10,0 mio. kr. på særligt økonomisk udfordrede områder, mens de øvrige områder udviser mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

De særligt økonomisk udfordrede områder er:

 • En enkelt institution (merforbrug på 4,0 mio. kr.)
 • Køb og salg af pladser (merforbrug på 4,6 mio. kr.)
 • Social service på børneområdet (merforbrug på 1,4 mio. kr.)


Såfremt merforbruget i 2020 overføres til 2021, vil Socialområdet grundet den udfordrede økonomi have vanskeligt ved at afdrage på gælden. Situationen i 2021 er endvidere påvirket af, at der skal gennemføres besparelser på 1,5 mio. kr., og at der skal udarbejdes en helhedsplan for den fremtidige drift på området. Budgetforliget for 2021 medførte en forøgelse af budgettet på 2 mio. kr., dette beløb vil sammen med helhedsplanen danne grundlaget for den fremtidige drift, men vil ikke levne mulighed for at afdrage på underskud oparbejdet i 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. Der gives tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. finansieret af kassen til dækning af merforbrug i 2020 på Socialområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 5. november 2020, pkt. 2:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 202:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

185. Nordthy Hallen - ansøgning om optagelse af lån

Udskriv

Sagstema

Nordthy Hallen ønsker at optage et lån i forbindelse med tilbygning af hallen.

Redegørelse

Nordthy Hallen søger om godkendelse af optagelse af lån til tilbygning på i alt 850 m2. (Se bilag)

Hallen skriver, "Sennels er en landsby med stor virkelyst og stærkt sammenhold. Indbyggernes vilje til at bidrage aktivt til landsbyens liv og vækst er stor, men engagementet er vokset byens tilgængelige fælleslokaler over hovedet. Er der et ledigt lokale, bliver det brugt - det være sig yoga i forsamlingshuset eller spinning i hallens mødelokale.

Vores håb som sennelsboere er at kunne fortsætte den positive udvikling, som byen er inde i som et sted, hvor folk både har lyst til at blive - og flytte (tilbage) til. Helt essentiel for den udvikling er trivslen, og den er tæt forbundet med sundhed og sammenhold. Begge dele håber vi at kunne få endnu mere plads til med en udvidelse af Nordthy Hallen."

Videre skriver de, "Vi drømmer om en tilbygning, der kan rumme mange forskellige aktiviteter og brugere. Det kan være naboer, der mødes til en ugentlig badmintonmatch eller dansetime, ældre, der får sig rørt til seniorgymnastik, eller unge, der samles om aktiviteter som bordtennis eller styrketræning"

Disse ønsker mener hallen at kunne imødekomme med et tilbygning, som kommer til at rumme

Teknik / Depot 31 m2

Entre / lounge 68 m2

Aktivitetshal 454 m2

Motionscenter 288 m2

Aktivitetshallen vil, rent sportsligt, kunne bruges til gymnastik, senioridræt, minihåndbold, badminton (2 baner) floorball mv.

Herudover vil Sennels som by også få en aktivitets hal, der kan bruges til fællesspisninger, foredrag og alt muligt andet.

Daglig drift af motionscentret vil blive varetaget af Sennels Trivsel og Motion, en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse mv.

De samlede udgifter til byggeriet er budgetteret til 5 mio. kr. Hallen kan selv finansiere 2 mio. kr. og planlægger at låne resten som et kreditforeningslån. Lånet vil blive afviklet over 7-8 år og kan klares via den daglige drift.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er ledig kapacitet som er egnet til håndbold for de mindste samt gymnastik i Multicenter Østerild.

Den planlagte tilbygning er mindre end kommunens definition på en minihal.

Alligevel vil tilbygningerne med den skitserede aktivitet være en betydelig merudgift for lokaletilskudskontoen. Forvaltningens skøn er, at der i alt vil udløses et ekstra lokaletilskud til foreningerne på ca. 135.000 kr. årligt.

Tilskuddet vil være afhængigt af Kommunalbestyrelsens godkendelse af at give tilskud til lokalerne. Det forventes ikke, at foreningerne vil gøre brug af lokalerne i det skitserede omfang, hvis Kommunalbestyrelsen ikke giver denne godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 "Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

 1. Egen hal som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til.
 2. Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål i forhold til udgifterne, hvis et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.
 3. Væsentlige udvidelser i aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.
 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det øgede lokaletilskud til folkeoplysende foreninger skønnes at stige med ca. 135.000 kr. årligt.

Lån til haller – hvad enten det er optaget af kommunale haller eller selvejende haller – fragår kommunens låneramme. I praksis vil det sige, at kommunen enten skal deponere eller reducere sin låneramme svarende til lånebeløbet. Hvis hallen vil optage lånet ved Kommunekredit, kræver det kommunal garanti. Lån ved Kommunekredit er sædvanligvis billigst.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives godkendelse af optagelse af lånet under forudsætning af, at tilbygningen opfylder de skitserede mål og funktionaliteter.
 2. Hallens lån modregnes i kommunens låneramme.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. november 2020, pkt. 174:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 204:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Sagen udgår.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

186. Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Udskriv

Sagstema

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse, som er vedlagt sagen som bilag.

Redegørelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Processen for input til og udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 fremgår af nedenstående oversigt:

24. oktober 2019

Den Administrative Styregruppe på socialområdet udpeger vision og fokusområder

November 2019 - januar 2020

Skriftlig høring i de nordjyske handicapråd og socialudvalg med henblik på input til retning for vision og fokusområder.

3. februar 2020

Politisk visionsdag med deltagelse af ca. 100 deltagere som dækkede repræsentanter fra brugerorganisationer, brugere, politikere og embedsmænd til en visionsdag, hvor man sammen gav input og satte retning til visionen og de tre udpegede fokusområder.

Juni 2020

Online workshops, hvor fagfolk fra forskellige kommuner og regionen gav input til, hvilket konkret fokus der kunne være for de udpegede målgrupper.

August 2020 -september 2020

Behandling i DAS og KKR

September 2020 -november 2020

Behandling i de nordjyske byråd og regionsrådet.

Frist for politisk behandling: 30. november 2020

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem følgende tre fokusområder:

 • Fokusområde 1 - sammen om en stærk socialpsykiatri: Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.
 • Fokusområde 2 - den gode alderdom: Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.
 • Fokusområde 3 - effektive og vidensbaserede løsninger: Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune om, hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Handicaprådet - høring - den 19. oktober 2020

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen sendes i høring.
 2. Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 172:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 4:

Handicaprådet har ingen bemærkninger og tager aftalen til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2020, pkt. 191:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. november 2020, pkt. 175:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 205:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

187. Bevilling til kickstart af erhvervslivet i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Et møde mellem Thisted Kommune, Thy Turistforening og Thy Detailforum viser behov for stillingtagen til hurtig kickstart af det lokale erhvervsliv i kommunen.

Redegørelse

Thy Turistforening og Thy Detailforum kan samstemmende bekræfte, at det lokale erhvervsliv er hårdt presset af den nuværende Corona-nedlukning.

Erhvervslivet har generelt været presset af de langvarige Corona-restriktioner, men har dog langt hen ad vejen klaret udfordringerne, ikke mindst i kraft af en sommersæson, hvor der i en periode igen kom gang i omsætningen. Særligt en øget tilstrømning af danske turister men også flere tyske turister reddede noget af det, som var tabt i foråret; men nu viser det sig, at den ekstraordinære nedlukning af syv nordjyske kommuner - og altså her i blandt Thisted Kommune - har skabt en ny kritisk situation. Såvel turisme- som detailhandelserhvervet oplever nu igen massivt svigt i omsætningen. Thy Detailforum oplyser for eksempel, at detailhandelen - efter deres bedste vurdering - ligger på omkring indeks 50 i forhold til normal omsætning på denne tid af året.

Denne situation afstedkommer behovet for en hurtig stillingtagen til, hvorvidt Thisted Kommune vil bidrage med en ekstra bevilling til en kickstart af det lokale erhvervsliv. Under hensyn til den akutte krise indstilles sagen til beslutning, uden at det har været muligt at indhente et mere detaljeret datagrundlag. Der ses således et behov for en hurtig indsats.

Hvis det besluttes at yde en ekstra bevilling til Thy Turistforening og Thy Detailforum, er det vigtigt at understrege, at midlerne - særligt i forhold til turismeindsatsen - kun må anvendes i forhold til en rent lokal indsats. En bredere national indsats, for eksempel i forhold til markedsføring, varetages af Destination Nordvestkysten. Thy Turistforening må designe en indsats, der matcher de opgaver, som i øvrigt fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og kommunen.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

En samlet udgift på 600.000 kr., fordelt med 300.000 kr. til Thy Turistforening henholdsvis 300.000 kr. til Thy Detailforum vil kunne finansieres via medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at ifølge Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ har Økonomiudvalget og ikke Kommunalbestyrelsen kompetencen til at bevilge midler fra medfinansieringspuljen. Sagen burde derfor have været behandlet i Økonomiudvalget i stedet for Kommunalbestyrelsen. CØL kan supplerende oplyse, at projekter, der indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen, som hovedregel skal kunne medføre en ekstern finansiering over 25%, hvilket umiddelbart ikke er tilfældet i denne sag. CØL bemærker endvidere, at de ikke disponerede midler i 2020 på medfinansieringspuljen pt. udgør 679.395 kr., hvorved der er budgetmæssig dækning til afholdelse af en samlet udgift på medfinansieringspuljen på 600.000 kr. til Thy Turistforening og Thy Detailforum i 2020. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, hvor vidt der bevilges op til 600.000 kr. fordelt ligeligt mellem dels Thy Turistforening og dels Thy Detailforum.
 2. Bevillingen finansieres af medfinansieringspuljen.
 3. Thy Turistforening og Thy Detailforum efter gennemførte tiltag indsender regnskab og afrapportering, i fald bevillingen gives.

Beslutning

Morten Bo Bertelsen stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingen godkendt med den ændring, at punkt to ændres til: finansieringen sker fra kassen.

For forslaget stemmer:

Morten Bo Bertelsen, Joachim P. Kjeldsen og Jens Otto Madsen.


Imod stemmer 23.

Forslaget falder.

For forvaltningens indstilling stemmer 24.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

188. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 for Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole

Udskriv

Sagstema

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 for Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. juni 2020 at igangsætte planlægningen for anvendelsesændring af Smedebakken 4-6, Ræhr gl. skole med vedtagelse af et debatoplæg forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 24. juni - 8. juli 2020. Plan- og Miljøafdelingen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden. Planområderne kan ses i bilag 1.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 omfatter Smedebakken 4-6 og indeholder en ændring af anvendelsen fra uddannelsesinstitutioner til rekreative formål, nærmere bestemt ferie-, kongrescenter og vandrerhjem. Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme 16.R.3, som fastlægger den nye anvendelse for området. Øvrige rammebestemmelser fastholdes uændret.

Forslaget til Lokalplan 16-001 giver mulighed for rekreative formål som ferie- og kongrescenter, vandrerhjem samt forsamling- og selskabslokaler. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, skiltning, vejadgang og overkørsel fra Smedebakken samt parkeringspladser. Desuden fastlægger lokalplanen også et friareal til håndtering af overfladevand.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1590

Se forslag til Lokalplan 16-001 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=953

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 9. november 2020, pkt. 231:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 207:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

189. Rundkørsel ved Kystvejen i Vorupør

Udskriv

Sagstema

Licitationsresultat af ny rundkørsel i Vorupør.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har med den seneste godkendte bevilling den 26. maj 2020 givet en samlet anlægsbevilling på i alt 3.500.000 kr. til ny rundkørsel ved Kystvejen/Vorupørvej/Vesterhavsgade. Rundkørslens udformning kan ses på bilag 1.

Entreprenørarbejdet har været i udbud, og lavestbydende tilbud var 4.311.950 kr. Licitationsresultatet kan ses på bilag 2.

Med uforudsete udgifter, rådgiver, landinspektør, arealerhvervelse, gadelys m.v. kommer rundkørslen til at koste ca. 5.830.000 kr. Der er således en merudgift på 2.330.000 kr.

Det er forudsat i projektet, at alt eksisterende vejmateriale skal udskiftes. Rådgivende ingeniørfirma Orbicon har tilpasset projektet, og hvis eksisterende vejmateriale bevares, kan de samlede udgifter reduceres med ca. 1.310.000 kr., så rundkørslen kan anlægges for ca. 4.520.000 kr. Merudgiften er herefter 1.020.000 kr.

Begge prisoverslag kan ses på bilag 3.

Da budgetoverskridelsen i begge tilfælde er markant, anbefales det at udsætte projektet, indtil der kan anvises finansiering.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet udsættes, indtil der kan anvises finansiering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 211:

Tilbagesendes Teknik og Erhverv med henblik på finansiering af tillægsbevilling på 2,33 mio. kr.

Sagen genoptages

Drifts- og Anlægsafdelingen genfremsender sagen for drøftelse af finansieringen af tillægsbevillingen.

Mulighederne for finansiering indenfor udvalgets område vil være en omprioritering af eksempelvis rådighedsbeløb på investeringsoversigten, her vil det være muligt at nedskriverådighedsbeløbene afsat til henholdsvis asfaltbelægninger og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at anlæggelsen af rundkørslen udsættes, indtil der er et tilstrækkeligt råderum på investeringsoversigten.

Center for Økonomi og Løn har efter sidste udvalgsbehandling informeret Drifts- og Anlægsafdelingen om, at der er sket ændringer i ministeriets udmelding om lånemuligheder. Det betyder, at det er muligt at lånefinansiere tillægsbevillingen med baggrund i COVID-19.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet XA-918 Rundkørsel Kystvejen, Vorupør, skal gennemføres som projekteret, kræver det en tillægsbevilling på 2.330.000 kr., som skal finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, hvis projektet gennemføres, vil kassen vil blive påvirket med 2.330.000 kr.

Dog vil der kunne optages lån i henhold til låneretningslinjerne for anlægsprojekter i forbindelse med COViD-19

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

For at der kan optages lån, skal projektet været igangsat, og som minimum skal der foreligge en leverandørkontrakt.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. november 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. november 2020

Økonomiudvalget den 18. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlæggelsen af rundkørslen udsættes, indtil der er et tilstrækkeligt råderum på investeringsoversigten.

Beslutning fra Direktionen, 5. november 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 9. november 2020, pkt. 234:

Indstilles til godkendelse, at projektet igangsættes i indeværende år med lånefinansiering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 208:

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

190. Budget 2021 - Udmøntningsplan

Udskriv

Sagstema

Som opfølgning på den godkendte budgetaftale er der udarbejdet en udmøntningsplan, som her sendes til efterretning.

Redegørelse

Den 24. september 2020 indgik en enig Kommunalbestyrelse aftale om Thisted Kommunes budget for 2021. Budget 2021 blev endelig godkendt ved anden behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020.

Direktionen har på baggrund af den indgåede budgetaftale udarbejdet en udmøntningsplan med angivelse af sagsgang, ansvarlig og frister for udførelse.

Udmøntningsplanen er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Direktionen indstiller, at udmøntningsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

191. Omgørelsesprocenter på socialområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Redegørelse

Fra den 1. juli 2018 trådte retssikkerhedslovens § 79 b i kraft, som gør det obligatorisk for kommuner at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet inden den 31. december hvert år. Danmarkskortet offentliggøres af Social- og Indenrigsministeriet og baserer sig på tal fra Ankestyrelsens statistik.

I Thisted Kommune træffer Sundhed og Ældre (Visitation- og Hjælpemiddeldepotet), Børne- og Familierådgivningen og Socialafdelingen afgørelser på socialområdet efter Serviceloven. Der fremlægges derfor en fælles oversigt fra de afdelinger, som arbejder med sociale sager.

Danmarkskortet udarbejdes af Socialministeriet og kan findes her:

https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2019/

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fem kategorier: Stadfæstelse, Ændring, Hjemvisning, Ophævelse og Afvisning, jf. følgende:

 • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i forvaltningens afgørelse.
 • Ændring: Ankestyrelsen har ændret forvaltningens afgørelse.
 • Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som forvaltningen skal indhente og inddrage i afgørelsen.
 • Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet forvaltningens afgørelse.
 • Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive den, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocent.

Thisted Kommunes overordnede resultat for 2019

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen har truffet 54 afgørelser i 2019.

I 16 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort Thisted Kommunes afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 30. I 2019 var den generelle omgørelsesprocent på landsplan 41 %.

De omgjorte afgørelser består af 7 ændrede/ophævede sager (13 %), og 9 sager hvor Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune behandle sagen på ny (17 %).

Socialafdelingen

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Merudgifter § 41

1

Tabt arbejdsfortjeneste § 42

1

Personlig hjælp, børn § 44

1

Afløsning/aflastning § 84

1

Socialpædagogisk støtte § 85

1

1

1

Ledsagerordning § 97

2

Merudgifter, voksne § 100

2

1

1

Misbrugsbehandling § 101

2

Aktivitetstilbud § 104

1

Midlertidig botilbud § 107

1

Længerevarende botilbud § 108

1

I alt

10

3

5

Ankestatistikken for 2019 viser, at Socialafdelingen fik stadfæstet 10 ud af 18 sager hos Ankestyrelsen, svarende til 55,6 %. Det tilsvarende tal på landsplan er 53,6 %.

Forvaltningens bemærkninger

De allerede iværksatte tiltag videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for sparring med forvaltningens jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af forvaltningens jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser.

Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve bliver efterset. Forvaltningen har ligeledes indarbejdet retssikkerhedslovens § 11 b om borgerens pligt til at medvirke som en standardformular i de breve, som sendes til borgerne for eksempel i forbindelse med indkaldelses- og kvitteringsbreve for ansøgninger.

Sundhed og Ældre - Visitation og Hjælpemiddeldepotet

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder.

Sagstype

Stadfæstet

Ændret/ophævet

Hjemvist

Hjælpemidler § 112

7

1

Forbrugsgoder § 113

3

Boligindretning § 116

1

Hjemmehjælp § 83

2

1

Magtanvendelse § 128

2

I alt

13

3

1

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til hjemviste sager, handler vi efter den anvisning Ankestyrelsen giver, med fornyet vurdering og afgørelse. Vi drøfter både stadfæstede, hjemviste og ændrede sager fra Ankestyrelsen på vores sparringsmøder for henholdsvis terapeuter, visitatorer og administrative sagsbehandlere, da det er lærerigt i forhold til fremtidig sagsbehandling og procedurer.

Når vi har en afgørelse vi er i tvivl om, giver vi afslag, og hvis borger bruger klagemuligheden, sender vi sagen i Ankestyrelsen, for at prøve sagen af. Det har principiel betydning, når der kommer en afgørelse tilbage, hvad enten den er stadfæstet eller hjemvist.

Børne- og Familierådgivningen

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Børne- og Familierådgivningens 20 sager i 2019.

Stadfæstet

Ændret/ophævet

Hjemvist

Afvist

Samlet antal sager

Merudgifter § 41

3

1

1

5

Tabt arbejdsfortjeneste § 42

1

1

2

Foranstaltninger §§ 52, stk. 3, nr. 1-9, 69, stk. 1

5

5

Samvær § 71

6

6

Forældrebetaling § 159

1

1

Efterværn § 76

1

1

I alt

17

1

1

1

20 (heraf 19 realitetsbehandlede)

Ankestatistikken for år 2019 viser, at Børne- og Familierådgivningen har fået stadfæstet 17 af 19 realitetsbehandlede sager hos Ankestyrelsen. 2 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på knap 12. Landsgennemsnittet for samme sagsområder var i 2019 på 45 %. I 2018 havde Børne- og Familierådgivningens sager en omgørelsesprocent på 43,5.

Forvaltningens bemærkninger

I løbet af år 2019 og ind i år 2020 har Børne- og Familierådgivningen arbejdet med en genopretningsplan for §§ 41 og 42 området, altså sager vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. I 2018 blev alene 4 af 11 behandlede sager i Ankestyrelsen stadfæstet inden for sagsområdet, mens statistikken for 2019 viser, at 4 af 6 behandlede sager i Ankestyrelsen blev stadfæstet. Dette tyder på, at opkvalificeringen og den øgede fokus på området har båret frugt, og har været medvirkende til at vende udviklingen i en positiv retning. Med henblik på fortsat udvikling og højere kvalitet inden for et vanskeligt fagområde, følger Børne- og Familierådgivningen fortsat området og genopretningsplanen tæt. Herudover foretages fortsat systematisk ledelsestilsyn af forskellige sagsområder i afdelingen, og kvaliteten af afgørelsesbreve mv. efterses og forbedres løbende. Da der årligt er forskel i type og antallet af behandlede sager i Ankestyrelsen, og da nogle sager af mere principiel karakter fortsat bør efterprøves, kan det ikke forventes, at en omgørelsesprocent også i årene fremover vil være på så ekstraordinært lavt et niveau.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

De enkelte afgørelser har ikke betydning for afdelingers samlede budget. Eventuelle merudgifter forbundet med afgørelsen kan afholdes indenfor afdelingernes nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 10. november 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2020, pkt. 194:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. november 2020, pkt. 172:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

192. Kommandoveje og handleplaner i forbindelse med seksuel krænkelse

Udskriv

Sagstema

Beskrivelse af kommandoveje og handleplaner på det overordnede niveau i forbindelse med seksuel krænkelse eller anden ulødig adfærd relateret til emnet.

Redegørelse

I forbindelse med behandling af forslag fra Alternativet om undersøgelse af sexisme blandt kommunens ansatte har Kommunalbestyrelsen på møde den 27. oktober 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en beskrivelse af "kommandoveje og handleplaner" på det overordnede niveau i forbindelse med seksuel krænkelse eller anden ulødig adfærd relateret til emnet.

Kommandoveje

De nuværende kommandoveje i forbindelse med krænkende adfærd, herunder seksuel chikane er:

 • At gå til nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.
 • Arbejdsmiljøgruppen i forbindelse med intern arbejdsmiljøgennemgang.
 • Den psykiske APV, der indeholder spørgsmål til, hvorvidt der opleves uønsket seksuel opmærksomhed.
 • Kontakte HR arbejdsmiljø i Ledelsessekretariatet.

Hvis man oplever eller har mistanke om, at en kollega bliver krænket, skal man ligeledes gå videre til nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøgennemgang og den psykiske APV er begge mulige kommandoveje til at få gjort opmærksom på krænkende adfærd.

Arbejdsmiljøgruppen på et arbejdssted skal foretage 2 årlige arbejdsmiljøgennemgange, hvor der bl.a. spørges ind til eventuelle psykiske arbejdsmiljøproblemer på arbejdsstedet.

Den psykiske APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdsforhold, arbejdsmetoder og processer mv. Ved ny ansættelser skal der sendes en APV senest 3 måneder efter ansættelsen. En APV er et tilbud til medarbejderne, men det er ikke et krav, at de svarer. Når APV er gennemført, er det arbejdsmiljøgruppen, som udarbejder handleplaner og har ansvar for opfølgning.

Handleplaner

Nuværende handleplaner i forbindelse med oplevet sexisme:

 • På intranettet ligger vejledning til lederen, der gøres opmærksom på problemet og der henvises til konkret procedurer.
 • Lederen kan yderligere hente sparring ved HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet i tilfælde af at lederen har brug for mere handlingsanvisende guidning.
 • Beredskabsplanen beskriver handlingsanvisende planer i tilfælde af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

Yderligere handlingsanvisninger findes i bilag: 'Beredskabsplan for alle arbejdspladser i Thisted Kommune', under afsnittet: "Sexchikane eller overgreb mod borger eller medarbejder" (s. 39-43) samt Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger (At-vejledning 4.3.1).

I HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet, har debatten om seksuel krænkende adfærd givet anledning til at tydeliggøre lederens handlemuligheder. Ikke kun når det drejer sig om seksuel krænkende adfærd, men krænkende adfærd i det hele taget, herunder mobning, chikane, trusler og lignende.

Hoved-MED-udvalget har på møde den 17. november 2020 gennemgået de overordnede kommandoveje og handleplaner og er enig i behovet for at tydeliggøre både kommandoveje og handlemuligheder ved seksuel chikane. Samtidig bemærkes, at i de nuværende retningslinjer fremgår det ikke tydeligt, hvordan medarbejderen skal forholde sig, såfremt det er nærmeste leder, som er en del af problemet.

Hoved-MED-udvalget har besluttet, at følgende iværksættes og implementeres:

 • Udvidede spørgsmål i den psykiske APV. Her skal være spørgsmål til, om man har været vidne til krænkende adfærd.
 • Præciseret hensigtserklæring, der understreger alvoren, hvor forskellige de individuelle sager er og som hjælper lederne med ikke at tage forhastede beslutninger.
 • En overordnet handleplan om krænkende adfærd som tydeliggør handlemuligheder og sanktioner fra Arbejdstilsynet.
 • Indsats om krænkende adfærd med fokus på forebyggelse, håndtering af den konkrete sag og efterfølgende håndtering på arbejdspladsen, når situationen er afviklet.
 • Tydeligere retningslinjer for de lokale Arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Nye arbejdsgange for henvendelser om krænkende adfærd, i tilfælde at hhv. leder, AMR eller TR er krænkeren (f.eks. til overordnet leder og/eller HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet).

Retsgrundlag

Ligebehandlingsloven.

EU's Ligebehandlingsdirektiv.

At-vejledning 4.3.1

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

193. Lukket punkt: Organisation

Offentlig beslutning

Ad 1. For stemmer 25

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet sagen ikke er ordentligt belyst særligt i forhold til at kunne optage alternative lån. Han finder det kritisabelt at køre en lukket proces samtidig med, at der kører en åben proces om samme emne.

Ad 2. For stemmer 25

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Ad 3: For stemmer 25

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

194. Lukket punkt - Godkendelse af salgspris

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

195. Lukket punkt: Salg af ejendom

Offentlig beslutning

Joakim P. Kjeldsen stiller følgende ændringsforslag:

Alle bud afvises og tilbagesende til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på nærmere undersøgelse af mulighederne, herunder økonomi og finansiering for samskabelse med Klitmøllerborgerne af et medborgerhus på Vangvej 16, som omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter jf. området potential, som er beskrevet i Turismeudviklingsplanen for Klitmøller og Vorupør (s.49).

For stemmer: Morten Bo Bertelsen, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen og Casper Søe-Larsen.

Imod stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Lene Kjeldgaard Jensen, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Peter

Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Preben Holler og Peter Sørensen undlader at stemme.

Forslaget falder.

For flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Lene Kjeldgaard Jensen, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemmer:

Preben Holler, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen og Casper Søe-Larsen.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen

196. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse - 24. november 2020:

Henning Holm

Til toppen