CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

27. okt 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

160. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

161. Uvildig undersøgelse af omfanget af sexisme blandt kommunens ansatte

Udskriv

Sagstema

Alternativet fremsætter forslag om, at Thisted Kommune iværksætter en uvildig undersøgelse af omfanget af sexisme blandt kommunens ansatte.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse på mail fra Joachim P. Kjeldsen dateret den 9. oktober 2020:

"Jeg ønsker nedenstående forslag behandlet som en beslutningssag på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde:

Alternativet fremsætter hermed forslag om, at Thisted Kommune iværksætter en uvildig undersøgelse af omfanget af sexisme blandt kommunens ansatte.

Baggrund for forslaget

Thisted Kommune er Thy’s største arbejdsplads, og som demokratisk organisation påhviler der, efter forslagsstillers mening, os som kommunalbestyrelse et særligt ansvar for at sikre, at de mennesker, som er ansat her i borgernes og offentlighedens tjeneste, har de bedst mulige arbejdsbetingelser og -forhold. Derfor ønsker Alternativet grundliggende at øge fokus på trivslen og arbejdsmiljøet blandt Thisted Kommunes ansatte. Aktuelt foregår der i samfundet et tydeligvis tiltrængt opgør med en sexistisk kultur, som desværre har rodfæste i mange sektorer, brancher og på mange arbejdspladser. Det skal understreges, at forslagsstiller ikke har kendskab til konkrete sexisme-sager eller udbredt sexistisk kultur hos Thisted Kommune som arbejdsplads. Men. De seneste ugers samfundsdebat har vist os, at opfattelsen af, at “Det foregår ikke hos os” sjældent holder vand, men i stedet ofte har rod i ønske-tænkning eller uvidenhed."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ikke belyst.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

"Alternativet indstiller derfor til Kommunalbestyrelsen, at der træffes beslutning om at iværksætte en uvildig (udført af tredjepart) og anonym undersøgelse af sexisme blandt alle Thisted Kommunes ansatte, så der tilvejebringes et fyldestgørende billede af, om vi har en udfordring, vi som organisation skal handle mere indgående på, eller ej."

Beslutning

Ændringsforslag fra Ulla Vestergaard:

Med baggrund i mine refleksioner og Joachims forslag, fremsætter jeg hermed et ændringsforslag:

 1. Kommunalbestyrelsen opfordrer MED-systemet til at gennemgå deres handleplaner for seksuel chikane.
 2. Der udarbejdes til næste Kommunalbestyrelsesmøde en sag, som beskriver ”kommandoveje og handleplaner” på det overordnede niveau i forbindelse med seksuel krænkelse eller anden ulødig adfærd relateret til emnet.
 3. Der igangsættes på næste gruppeformandsmøde et arbejde om udarbejdelse af kodeks for god politisk adfærd (i forhold til krænkelser), med henblik på senere godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendt af et flertal. Ib Poulsen undlod at stemme.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

162. Udpegning. Nationalpark Thy. Bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Der skal ske udpegning til bestyrelsen for Nationalpark Thy.

Redegørelse

Miljøministeren har oprettet en nationalparkfond for hver nationalpark. Fonden ledes af en bestyrelse (nationalparkbestyrelsen), som udpeges af Miljøministeren.

Bestyrelsen består af en formand og 6-12 medlemmer udpeget efter indstilling fra berørte organisationer, kommuner og staten. Thisted Kommune har 1 plads i bestyrelsen. Når nationalparkrådet er nedsat, tiltrædes bestyrelsen af 1 eller 2 medlemmer udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra nationalparkrådet.

Kommunalbestyrelsen skal indstille 2 personer til kommunens ene plads i bestyrelsen, og ifølge ligestillingslovens skal der indstilles både en mand og en kvinde.

Bestyrelsen udpeges for 4 år og nuværende periode løber i 4 år fra den 1. januar 2021. Genudpegning kan ske én gang, hvilket gjorde sig gældende ved sidste udpegning. Hvis formanden eller et medlem afgår i utide, udpeges afløseren for resten af perioden.

Esben Oddershede er afgående medlem efter at have været udpeget af to omgange.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker, § 12.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at der udpeges to kandidater, som fremsendes til miljøministeren til endelig godkendelse.

Beslutning

Konstitueringsgruppen indstiller Kristian Tilsted og Ida Pedersen.

12 mandsgruppen indstiller Lene Kjelgaard Jensen og Joachim Plaetner Kjeldsen.

Kristian Tilsted og Ida Pedersen:

For stemte 15. Imod stemte 11.

For stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe Larsen, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Mindretallet ønsker tilføjet, at "vi ønsker den D'Hondtske model anvendt".

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

163. Godkendelse af den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsområdet i Thisted Kommune har gennem flere år været økonomisk udfordret. Derfor blev der i foråret 2020 gennemført en analyse på området. Resultatet af analysen blev en række anbefalinger. I denne sag kommer Social- og Sundhedsforvaltningen med deres forslag til, hvordan disse anbefalinger, samt en række yderligere tiltag, fremadrettet skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker at godkende den samlede plan for området.

Redegørelse

Social- og Sundhedsområdet har gennem flere år været økonomisk udfordret. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling f.eks. at der bliver langt flere ældre og derudover at der sket en stigning i antallet af voksne, som har behov for støtte fra socialområdet.

Med budgetforliget for budget 2020, besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af Social- og Sundhedsområdet. Analysen skulle ikke alene have fokus på at sikre en bæredygtig økonomi, men i lige så høj grad sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Analysens omdrejningspunkt (citat for budgetforlig 2020): (...) På tværs af sundheds- og ældreområdet og handicap- og psykiatri skal der derfor med henblik på budget 2021 og årene fremover gennemføres en analyse, der skal optimere driften – på kort og langt sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssige ændringer og indsatser overfor borgerne (...).

PwC blev valgt til at gennemføre analysen, hvilket foregik i første halvdel af 2020.

Analysen blev fremlagt for Social og Sundhedsudvalget d. 11. august 2020. Resultatet af analysen var 27 anbefalinger. Analysen blev taget til efterretning og en tids- og handleplan for resultatet af analysen blev godkendt.

Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen på budgetseminar d. 27. august 2020.

På budgetseminaret blev økonomien for området gennemgået - der forventes et merforbrug i størrelsesordenen af ca. 17 mio. kr. på budget 2021, heraf er 4 mio. kr. en rammebesparelse.

En samlet plan

Med afsæt i det forventede forbrug og en budgetmæssig ubalance i størrelsesordenen af ca. 17 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan man fremadrettet kan skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt område.

Forvaltningen har primært taget afsæt i anbefalingerne fra PwC-rapporten. Der er dog anbefalinger, som forvaltningen har valgt at se bort fra, da indsatsen ikke vurderes at stå mål med resultatet. Disse anbefalinger vil der derfor ikke blive arbejdet videre med her og nu.

Derudover suppleres forslaget med forvaltningens vurdering af, hvad der skal være medvirkende til at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig fremtid.

Helt konkret betyder det at der er udarbejdet en samlet plan med i alt 20 handleplaner for Social- og Sundhedsområdet (se bilag 1).

Den samlede plan er inddelt i 4 kategorier:

 1. Handleplaner som forvaltningen arbejder videre med at konkretisere. Det gælder følgende handleplaner:
 • Plejeboligplanen
 • Helhedsplanen
 • Demografiregulering

2. Handleplaner som forvaltningen udfører, og hvor Økonomiudvalget godkender det videre arbejde:

 • Besparelse på indkøb af inkontinensprodukter efter elektronisk inkontinensudredning
 • Centralisering af produktion af det varme måltid på plejecentre (se bilag 2)
 • Forøgelse af betaling for kost for beboere

3. Handleplaner som forvaltningen udfører og hvor Social- og Sundhedsudvalget inddrages undervejs:

 • Samarbejde om fælles målgrupper mellem Sundheds- og Ældreafdelingen og Socialafdelingen
 • Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave
 • §97, ledsageordning. Skærpelse af visitation
 • §100, merudgifter. Skærpelse af visitation
 • Omstrukturere forløbene ifm. misbrugsbehandling
 • Midlertidig reduktion i institutionernes budget

4. Handleplaner som forvaltningen udfører med det samme:

 • Tilpasning af normering på specialpladser på plejecentre
 • Styrket rehabiliterende indsat (§83)
 • Styring og ledelsesinformation
 • Større brug af tidlig indsats (§82)
 • Revisitation på Sundheds- og Ældreområdet
 • Inddragelse af civilsamfundet
 • Snitflade til børneområdet
 • Digitalisering, effektivisering af arbejdsgange, brug af velfærdsteknologi

Organisering

Handleplanerne gennemføres ved hjælpe af en projektorganisering. Nogle handleplaner kalder på selvselvstændig organisering, f.eks. "Styrket rehabiliterende indsat", andre en tovholder f.eks. "Snitflade til børneområdet", og nogle kan umiddelbart implementeres efter godkendelse, f.eks. "Tilpasning af normering på specialpladser".

Organiseringen kommer til at bestå af en styregruppe bestående af direktør og chefer fra Social og Sundhedsområdet samt 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Derudover nedsættes der en projektgruppe med en projektleder samt arbejdsgrupper/tovholdere for de enkelte handleplaner.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres, hvis der skulle opstå væsentlige udfordringer i udmøntningen af den samlede plan i forhold til tidshorisont, økonomi eller kvalitet.

Derudover får udvalget en udførlig status for samtlige handleplaner primo 2021, før sommerferien 2021 og i december 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven

Sundhedslov

Styrelsesloven

Økonomiregulativet

"Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget - afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger - behandler".

Økonomiske konsekvenser

For at imødekomme den rammebesparelse, der udmøntes på Social- og Sundhedsområdet, foretages der budgetreduktioner på en række områder, se nedenstående tabel. Budgetterne tilføres til de konti på hhv. Sundheds- og Ældreafdelingens fællesområde og Socialafdelingens fællesområde, hvor rammebesparelsen fremgår.

Område

Besparelse i 2021

Besparelse i 2022

Besparelse i 2023

Besparelse i 2024

Budgetændringer

Sundheds- og Ældreafdelingen

Elektronisk inkontinensudredning

500.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Elektronisk inkontinensudredning medfører en budgetreduktion på Visitation og Hjælpemiddeldepotets.

Centralisering af madproduktion

0 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

Centralisering af madproduktionen medfører en budgetreduktion på alle plejecentre fra 2022 og frem.

Tilpasning af normering på specialpladser

1.500.000 kr.

679.425 kr.

686.300 kr.

686.300 kr.

En reduktion i procenttillægget til specialpladser på plejecentre medfører en budgetreduktion i 2021 på hhv.:

-
200.000 kr. på Vibedals budgetansvarsområde,

-
300.000 kr. på Klitrosen samt fællesdel på Dragsbækcentret og Klitrosen budgetansvarsområde

-
1.000.000 kr. på Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard budgetansvarsområde, heraf 400.000 kr. på Fjordglimt, 500.000 kr. på Sct. Thøgersgaard og 100.000 kr. på fællesdelen

Fra 2022 og frem vil budgetreduktionerne blive forholdsmæssigt lavere.

Revisitation

671.134 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Revisitationer medfører en budgetreduktion i 2021 på Visitation og Hjælpemiddeldepotets budgetansvarsområde.

I alt

2.671.134 kr.


2.679.425 kr.

2.686.300 kr.

2.686.300

kr.

Socialafdelingen

Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

Øget forældrebetaling til kørsel af børn til specialbørnehave medfører en budgetreduktion på Kumlhøjs budgetansvarsområde

Forøgelse af betaling til kost

400.000 kr.

400.000 kr.

400.000 kr.

400.000 kr.

Forøgelse af brugerbetaling på kost øger indtægtsbudgettet på socialinstitutionernes budgetansvarsområde

Skærpet brug af ledsagerordning (§97)

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

Skærpet brug af ledsagerordning medfører en budgetreduktion på Socialservices budgetansvarsområde

Skærpet brug af merudgifter (§100)

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

Skærpet visitation til §100 medfører en budgetreduktion på Socialservices budgetansvarsområde.

Omstrukturering af misbrugsforløb

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

En omstrukturering af misbrugsforløbene medfører en budgetreduktion af misbrugsbehandlingens budgetansvarsområde.

Større brug af tidlig indsats (§ 82)

128.591 kr.

119.896 kr.

113.325 kr.

113.325 kr.

Større brug af tidlig indsats medfører en budgetreduktion på Bostøttens budgetansvarsområde.

I alt

1.328.591 kr.

1.319.896 kr.

1.313.325 kr.

1.313.325 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at idet kontoen for indkøb af inkontinensprodukter og kontoen for § 100 er uden overførselsadgang, og kontoen for rammebesparelse er med overførselsadgang, skal sagen behandles i Økonomiudvalget, som har kompetence til at godkende budgetflytninger på tværs af overførselstyper. Budgetflytningen vil ikke påvirke servicerammen. Endvidere har Kommunalbestyrelsen kompetencen til at beslutte takstændringer, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal godkende forøgelsen af indtægtsbudgettet i budget 2021 og overslagsårene til betaling for kost på socialområdet. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Område-MED Social - høring - den 8. oktober 2020

Udsatterådet - høring - den 19. oktober 2020

Handicaprådet - høring - den 19. oktober 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 20. oktober 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - høring - den 20. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 20. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Den samlede plan for Social- og Sundhedsområdet godkendes.

2. Der flyttes 0,5 mio. kr. i budget 2021 fra indkøb af inkontinensprodukter til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021.

3. Der flyttes 0,1 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene fra § 100 til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021.

4. Indtægtsbudgettet øges med 0,4 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene til betaling for kost på socialområdet til delvis indfrielse af Social- og Sundhedsudvalgets rammebesparelse i 2021 og overslagsårene.

5. De øvrige budgetændringer i budget 2021 og overslagsårene, der fremgår af tabellen under "Økonomiske konsekvenser", foretages.

Pkt. 1 og 5 skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget, pkt. 2 og 3 i Økonomiudvalget og pkt. 4 i Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 165:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at centralisering af mad ikke går med i høring, men i stedet undersøges nærmere og følger sagsgangen for det øvrige analysearbejde mhp. eventuel forslag til budget 2022. Sendes i høring.

Ad 2. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 3. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 4. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Ad 5. Indstilles til godkendelse. Sendes i høring.

Beslutning fra Område-MED Social, 8. oktober 2020, pkt. 4:

Område-MED tilslutter sig, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Socialområdet.

Område-MED ser en udfordring i, at den kommunale kapacitet er udfordret på nogle områder og det kan lede til, at der oprettes private tilbud eller at flere vil søge mod tilbud i andre kommuner, hvilket kan udfordre for områdets økonomi.

Derudover har Område-MED følgende konkrete kommentarer:

Vedr. Handleplan: Større brug af tidlig indsats (§ 82)

 • En projektorganisering på tværs af myndighed og udfører, hvor respekten for både ligeværdigheden og forskelligheden mellem parterne bevares i opgavefordelingen.
 • Der skal ikke være "en arbejdsgang for skærpede visitationskriterier for tildeling af § 82", da bestemmelsen netop skal anvendes i større udstrækning. Visitationskriterierne skal derimod tydeliggøres, som bør ske med et afsæt i præcise målgruppebeskrivelser.

Handleplan: Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave

 • Den omtalte mulighed for dækning af merudgifter er fejlagtig angivet til § 100 (merudgifter voksne), det er § 41 (merudgifter børn).

I bilaget ”Notat – handleplaner i Social- og Sundhedsforvaltningen” står der under ”helhedsplanen”, under overskriften ”leverancer”: ” et bæredygtigt plejeboligområde”. Der bør i stedet stå ”bæredygtige botilbud” .

Fraværende i Område- MED Social - 8. oktober 2020:

Pia Toft Jepsen, Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann, Mikael Hyldahl

Beslutning fra Udsatterådet, 19. oktober 2020, pkt. 2

Udsatterådet ønsker, at besparelsen på Misbrugsområdet bliver fulgt tæt med henblik på at afgøre, om det medfører forringelser for brugerne af tilbuddene.

Fraværende i Udsatterådet - den 19. oktober 2020:

Allan Andersen, Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk, Thomas Olav Rask Helland.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 2:

Handicaprådet udtrykker sin store bekymring vedr. besparelsen på normering på hjerneskadeområdet og på de psykiatriske pladser på kr. 300.000 på Klitrosen. Det frygtes, at det går ud over aktiviteterne til de unge hjerneskadede, og aktiviteterne er i forvejen få.

Mht. kørsel til specialbørnehave er det forældre, der i forvejen er hårdt ramt, og Handicaprådet mener, at det er væsentligt, at man kompenseres for sit handicap men dog ikke overkompenseres.

Handicaprådet udtrykker desuden sin bekymring vedr. besparelser på ledsageordningen, da det frygtes, at det kan indebære færre aktiviteter og ture ud af huset for nogle af de svage beboere på bosteder.

Både hvad angår besparelsen på ledsageordningen og på merudgifter på § 100 har Handicaprådet tiltro til, at der naturligvis administreres efter loven uanset, om der skal laves besparelser eller ej.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 20. oktober 2020, pkt. 5:

Ældre-/Seniorrådet ser positivt på, at der kigges på effektiviseringer og bedre brug af arbejdsgange og samarbejdsformer, men rådet mener, at der skal tages hensyn til de svagest stillede, og at der spares mindst muligt på tilbud til disse målgrupper.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 20. oktober 2020:

Ole Christensen

Beslutning fra Område-MED Sundhed og Ældre, 20. oktober 2020, pkt. 6:

Medarbejderrepræsentanterne i Område-MED har udformet et skriftligt høringssvar, som er vedlagt referatet. Høringssvaret videreformidles til Social- og Sundhedsudvalget - se bilag.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 20. oktober 2020, pkt. 183:

Ad 1. Godkendes med bemærkning om, at centralisering af mad undersøges nærmere og følger sagsgangen for det øvrige analysearbejde mhp. eventuel forslag til budget 2022. Derudover er Social- og Sundhedsudvalget generelt bekymret for muligheden for at fastholde serviceniveauet inden for nuværende budget.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Ad 5. Godkendes med bemærkning om, at besparelsen på specialtillæg i 2021 på 1,5 mio. kr. fortsættes i overslagsårene, og at besparelsen på centralisering af mad udgår for nuværende.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 20. oktober 2020:

Peter Uno Andersen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 182:

Ad 2. Godkendes af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod. Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ad 3. Godkendes af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod. Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ad 4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod. Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Ib Poulsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen, idet han ikke ønsker centralisering af mad som en del af det øvrige analysearbejde.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 20. oktober 2020:

Ad 1.

Godkendt af flertallet. Imod stemte Casper Søe Larsen og Ib Poulsen.

Ad 2.

Godkendt. Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Ad 3.

Godkendt. Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Ad 4.

Godkendt. Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Ad 5.

Godkendt. Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

164. Beslutning om tandpleje til socialt udsatte borgere

Udskriv

Sagstema

Beslutning om hvordan socialtandplejen skal etableres.

Redegørelse

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse i sundhedsloven i kraft. Samtidig fulgte en ny bekendtgørelse om tandpleje, herunder et kapitel om "Socialtandpleje". Det betyder grundlæggende, at kommunen nu skal yde vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer i form af hjemløshed, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Bestemmelsen i sundhedslovens § 134 a, stk. 1 og 2 lyder:

§ 134 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§ 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Thisted Kommune bliver kompenseret med 301.600 kr. i 2020 og 460.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Thisted Kommunale tandpleje er parate til at løfte denne opgave. Om end der først til september foreligger en færdig beskrivelse af opgavens fulde omfang, så er det en opgave vi vil kunne løse, dels ved selv at lave en række akutte tandlægefaglige indsatser for den hjemløse borger og dels benytte specialtandplejen i Region Midtjylland til de opgaver, der kræver specialtandpleje.

Tandplejen vurderer, at det vil give anledning til bekymring, hvis ordningen med socialtandpleje i Thisted Kommune udvides til øvrige socialt udsatte borgere, idet dette vurderes at kunne medføre kapacitetsmæssige udfordringer. Bekymringen opstår, da man ved at åbne op for målgruppen omfattet af stk. 2, kan risikere at der sker en opgaveglidning ved at tilbyde udsatte borgere, som ikke er omfatte af stk. 1, gratis tandpleje. Disse borgere er nemlig for nuværende omfattet af delvis egenbetaling. Samtidig kan der være nogle fra samme målgruppe, som i stedet for at søge om enkeltydelser til funktionsopbyggende tandpleje, ville kunne få lavet nye tænder hos den kommunale tandpleje gratis.

Det vurderes, at 27 - 29 personer er i målgruppen for stk. 1. Hvorvidt målgruppen vil benytte sig af tilbuddet er uvist og omfanget af udgifterne til behandling kan der på nuværende tidspunkt ikke sættes beløb på.

Det er anbefalingen fra Overtandlægen og Sektionsleder for Børnesundhed, at tandplejen udelukkende tilbyder socialtandpleje til hjemløse efter sundhedslovens § 134 a, stk. 1. Det er ligeledes forvaltningens anbefaling ikke at medtage stk. 2 i indsatsen. Dette med begrundelse i, at det sandsynligvis ville kræve flere omkostninger end hvad opgaven bliver kompenseret med, og det er forvaltningens vurdering, at målgruppen for stk. 2 i forvejen er kompenseret gennem anden lovgivning og kan rummes inden for denne.

Hensigten med bestemmelsen i stk. 2 er at give kommunerne mulighed for at tilpasse socialtandplejen til lokale forhold. I forhold til ovenstående bekymring for en opgave glidning og den relativt store usikkerhed der er omkring kapaciteten med den forhåndenværende økonomiske kompensation, kunne man overveje at evaluere på arbejdet med stk. 1 ultimo 2021, og på denne baggrund drøfte mulighederne for at arbejde med stk. 2.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Thisted Kommune bliver kompenseret med 301.600 kr. i 2020 og 460.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020

Social og sundhedsudvalg - til efterretning - den 1. september 2020

Handicaprådet - høring - den 24. september 2020

Udsatterådet - skriftlig høring - den 24. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. oktober 2020

Udsatterådet - til efterretning - den 17. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den kommunale tandpleje tilbyder socialtandpleje til hjemløse, jf. sundhedslovens § 134 a, stk. 1.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. september 2020, pkt. 136:
Udsat med henblik på høring i Udsatte- og Handicaprådet.

Beslutning fra Handicaprådet, 24. september 2020, pkt. 5:
Handicaprådet synes, at det er et godt initiativ og kan tilslutte sig indstillingen, men opfordrer samtidigt til at følge udviklingen i løbet af næste år med henblik på at vurdere, om der bør åbnes for den kreds af personer, der er nævnt i stk. 2 i forslaget. Handicaprådet foreslår derfor en evaluering efter et år.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. september 2020:

Anna Grethe Hermann, Knud Harring.

Beslutning fra Udsatterådet, 24. september 2020:
Udsatterådet mener, at det er afgørende, at socialt udsatte får støtte til at komme til tandlæge – og er optaget af, at også de ikke-hjemløse får et ordentligt tilbud, som de har råd til at tage imod.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 155:

Indstilles til godkendelse. Udvalget følger op på sagen om et år.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 171

Taget til efterretning med bemærkning om, at der hurtigst muligt bør udarbejdes en evaluering for at vurdere, hvorvidt budgettet kan rumme en udvidelse af tilbuddet til at omfatte borgere jf. stk. 2.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 184:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

165. Indkomne bemærkninger til Planstrategien 2020

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende Planstrategi 2020 på baggrund af indkomne bemærkninger i høringsperioden.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 23. juni 2020 Fysisk Udviklingsplan for Thisted Kommune (Planstrategi 2020) og sendte den i offentlig høring i 10 uger.

Se den digitale planstrategi her: https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=68

Planstrategien var i høring fra den 26. juni - 3. september 2020. I den periode har Plan- og Miljøafdelingen modtaget i alt 24 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde i bilag 1.

Mange af bemærkningerne omhandler de samme emner. I bilag 2 er bemærkningerne inddelt i temaer ud fra de 8 fokusområder i planstrategien, og de bemærkninger, der ikke knytter sig til et område, ses under punktet "øvrige".

Her er et resumé af hovedtrækkene fra borgerne under hvert tema:

1. Samspil mellem by og land

Forslag om større fokus på et bedre samspil mellem byudvikling og natur samt på bæredygtighed og trafiksikkerhed i landsbyerne. Der er konkrete forslag til udviklingen af Stenbjerg og Østerild, herunder ønsker om mindre boliger til ældre i de to byer. Muligheden for at bygge nyt uden for byerne skal forbedres.

2. Klimatilpasning

Efterspørger en strategi for samtænkning af klimatilpasning og natur. Fremhæver desuden at Stenbjerg og Lild strand har udfordringer med overfladevand.

3. Turismepolitiske overvejelser

Fremhæver Nationalpark Thy, ”Dark Sky Thy” samt Testcenteret i Østerild som konkrete turismepotentialer, der kan udnyttes yderligere. Turismeindsatsen skal ske på en bæredygtig måde. Fremhæver konkrete forslag til turismeindsatser i blandt andet Østerild, Stenbjerg, Lild, og Hanstholm, herunder blandt andet cykelruter, vandrestier samt konkrete forslag til placering af nye sommerhusområder i Hanstholm. Der er ikke ønske om flere sommerhuse i Stenbjerg, og at der mangler parkeringspladser i Vorupør.

4. Kystbyer

Efterspørger fortsat fokus på bosætning, turisme og naturen i kystbyerne, herunder i Stenbjerg og Amtoft. Man forventer respekt for stedstypisk arkitektur, og der er et ønske om, at kommunen skal have en koordinerende rolle i arbejdet med turisme.

5. Attraktive erhvervsarealer

Pointerer at bæredygtighed bør være centralt i en erhvervsstrategi. Ønsker konkret et område til håndværk og mulighed for små butikker i Stenbjerg.

6. Thisted by som købstad

Foreslår at arbejde med at fjerne benzinstationerne på Thisted Kystvej i forbindelse med projektet ”passagen mellem by og fjord”. Pointerer desuden, at der omkring Sydhavnen i Thisted skal tænkes over forløbet for den gående trafik.

7. Danmarks naturkommune

Forslag om at udarbejde en politik for natur og biodiversitet, og at der skal være et bedre samspil mellem byudvikling og natur samt mellem natur og vedvarende energi. Naturen i Thy er noget helt unikt, og at Nationalpark Thy spiller en central rolle i forhold hertil. Der er potentialer for projektet ”Dark Sky Thy” og for oplevelser i naturen langs kysterne, samt at naturen skal beskyttes, men også kunne benyttes af både lokale som turister.

8. Energi og ressourcer

Opfordrer til at udarbejde en overordnet plan for placering af områder til vedvarende energi, og at disse tager hensyn til borgere og natur. Foreslår konkrete områder, hvor man ønsker energianlæg i Thisted og et område på Hanstholm Havns arealer, hvor man ikke ønsker vindmøller. Fremhæver Testcenteret i Østerild som et sted, hvor turisme og energi kan udnyttes yderligere.

9. Øvrige (herunder infrastruktur, kulturarv, friluftsaktiviteter, konkrete projekter og nationale interesser)

Fremhæver, at der bør være fokus på at forbedre infrastrukturen, herunder konkrete forslag i blandt andet Vorupør, Thisted Øst, Nordthy, Bulbjerg og Amtoft. Opfordrer til at skabe fokus på den fysiske og den immaterielle kulturarv i Thy. Opfordrer til at etablere bedre badeforhold i Hanstholm. Henviser til projektet ”Showroom for fiskeriet” på Hanstholm Havn. Vejdirektoratet og Aalborg Stiftsøvrighed vil have særligt fokus på nationale interesser ved kommuneplanrevisionen.

Lov om Planlægning stiller krav om, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til de indkomne bemærkninger og beslutter, om der på den baggrund skal ændres i den vedtagne Planstrategi 2020.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er kommet mange gode idéer og forslag ind i høringsperioden, som relaterer sig til temaerne i planstrategien. Ingen af bemærkninger kræver dog konkrete ændringer til planstrategien, og Plan- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2020.

Planstrategi 2020 danner udgangspunkt for kommuneplanrevisionen. Flere af idéerne og forslagene forudsætter ikke kommuneplanlægning, da de relaterer sig til andre mål og forslag til andre indsatser som for eksempel politikker og strategier. Derfor er det ikke alle bemærkningerne, der kan blive indarbejdet i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Planstrategi 2020 ikke ændres.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 207:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 187:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

166. Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekt

Udskriv

Sagstema

Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekt.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede på deres møde den 31. marts 2020 1,3 mio. kr. til XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020.

De 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter blev prioriteret, jf. bilag 1 fra kommunalbestyrelsesmødet.

I forbindelse med realisering af Cold Hawaii Inland spottet "Den rekreative rute", hvor der etableres en række balkoner og nedgange langs Thisted Kystvej, der skal skabe bedre forbindelse til vandet for Thisted Kommunes borgere samt gæster til byen, besluttede Den politiske Styregruppe for Cold Hawaii Inland, bestående af fagudvalgene Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, på mødet den 14. september 2020 at prioritere 177.000 kr. fra XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020 til etablering af en sikker krydsningshelle på Thisted Kystvej ved Nordens lomme - se bilag 2.

Thisted Kystvej er en af kommunens mest trafikerede veje med en årsdøgnstrafik på knap 8.200 og få krydsningsmuligheder.

Drifts- og Anlægsafdelingen foreslår, at det prioriterede projekt nr. 20, i vedhæftede bilag 1 "Gl. Feggesundvej, Ml. Amtoft og Vesløs", som indeholder 200.000 kr. til etablering af 2-1 vej på strækningen, udskydes til 2021 og etableres som prioritet nr. 1 på listen over trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der ønskes udført i 2021.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en omprioritering indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling XA- 968 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag - 2020 omprioriteres 177.000 kr. fra projekt: "Gl. Feggesundvej, Ml. Amtoft og Vesløs" til etablering af krydsningshelle på Thisted Kystvej.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 212:

Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemte Peter Skriver Nielsen og Jørgen Andersen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 188:

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Flertalsindstilling fra Økonomiudvalget:

Godkendt af et flertal.

Imod stemte Jens Otto Madsen, Jørgen Munk Andersen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose og Peter Skriver Nielsen.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

167. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Klimatilpasning i Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til klimatilpasning i Thisted midtby - Korsgade/Kastet.

Redegørelse

Thisted Kommune indgår i et fælles projekt sammen med Thisted Vand, Thisted Varmeforsyning og Thy-Mors Energi, hvor der udskiftes kloak, varmerør, elkabler og vejrenovering på Kastet og Korsgade i Thisted.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 givet anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til vejrenoveringen - XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted.

Projektet omfatter bl.a. to bassiner til håndtering af overfladevand. Formålet med bassinerne er at forsinke overfladevandets tilstrømning til det offentlige kloaksystem. Bassinerne anlægges under parkeringspladserne på Kastet. Placeringen af de to bassiner kan ses på bilag 1.

Anlægsarbejdet har været i udbud, men tilbudspriserne overstiger budgettet, og der mangler derfor finansiering til etablering af det ene bassin.

Thisted Vand har fremsendt en anmodning om, at Thisted Kommune medfinansierer det ene bassin med argumentation for klimatilpasning, se bilag 2.

Etablering af de to bassiner fjerner ikke risikoen for oversvømmelser ved Nørre Torv men gør, at oversvømmelserne vil medføre, at lokaliteten statistisk set vil oversvømme ca. hvert 10. år, hvor det i dag kan være flere gange årligt.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes spildevandsplan.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for yderligere 1.000.000 kr. for at fuldføre det samlede projekt. Der er ikke afsat penge til klimatilpasning i kommunens budget, og der kan ikke anvises anden finansiering. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.000.000 kr. til XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1.000.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 1.000.000 kr. til XA-969 Vej- og afvandingsprojekt - Kastet, Thisted finansieret af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 213:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 189:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

168. Budget 2021, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, §§ 10 og 13, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal godkende afgiften for modtagelse af affald efter indstilling fra bestyrelsen i I/S Thyra.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte på sit møde den 16. september 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er for 2021 budgetteret med en forventet omsætning på 7.876.000 kr., som hovedsageligt kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Prisen pr. ton leveret affald er sammensat således:

Forbrænding inkl. afgift 430 kr.

Administration 10 kr.

I alt 440 kr.

Forbrændingsprisen inkl. statsafgift og administrationsgebyr er efter en 5-årig periode genforhandlet til 2021, hvorfor prisen stiger fra 361 kr. i 2020 til 440 kr. i 2021. Priserne afspejler markedssituationen på forhandlingstidspunktet.

Der er budgetteret med en forventet forbrænding af i alt 17.900 tons affald fra de 2 interessentkommuner.

De samlede omkostninger er i 2021 budgetteret til 7.876.000 kr., som hovedsageligt går til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Forbrændingsprisen godkendes.

2. Budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 214:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 190:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

169. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Glentevej i Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og frigivelse heraf til forundersøgelser i forbindelse med udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning, godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020, skal udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted igangsættes. Se bilag 1 - Nyt erhvervsområde, Glentevej.

I forbindelse med igangsætning er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af:

Landinspektøropmåling

50.000 kr.

Arkæologiske undersøgelser

300.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til dækning af forundersøgelserne i forbindelse med igangsætning af udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted.

Beløbet søges finansieret af kassen, da der ikke kan anvises anden finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 500.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med igangsætning af udstykning af erhvervsgrunde på Glentevej i Thisted, og at beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at byggemodning (Erhverv) nedskrives tilsvarende med 500.000 kr.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 217:

Indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 191:

Indstillingen fra Direktionen indstilles til godkendelse med den præcision, at byggemodning (Erhverv) nedskrives tilsvarende med 500.000 kr. i 2021.

Fraværende i Økonomiudvalget - 21. oktober 2020:

Jens Kr. Yde

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

170. Godkendelse af det videre arbejde med de administrative anbefalinger fra Analysen på Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieområdet i Thisted Kommune er økonomisk udfordret, hvilket bl.a. skyldes et faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn og unge med særlige behov. Derfor blev der i foråret 2020 gennemført en analyse på Børne- og Familieområdet. På baggrund af denne analyse blev der opstillet 36 anbefalinger, hvoraf 25 er administrative anbefalinger. Der skal træffes beslutning om, hvilke af de administrative anbefalinger man ønsker at arbejde videre med.

Redegørelse

Thisted Kommune har de seneste år oplevet et fald i børnetallet samlet set. Børnetallet for børn i dagtilbudsalderen er forholdsvis stabilt, mens det er kraftigt faldende for børn i den skolesøgende alder - samtidig ses en stigning i antallet af børn og unge med særlige behov. Denne udvikling sætter området under pres og der er derfor behov for at gøre tingene anderledes, så man også fremadrettet kan sikre faglig kvalitet og økonomisk bæredygtighed på området.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev forligspartierne enige om at gennemføre en analyse på Børne- og Familieområdet

I budgetforliget stod følgende bemærkning:

Børne- og Familieområdet vil i de kommende år være præget af en demografisk udvikling. Her er situationen dog den, at der set i et lidt længere perspektiv vil være faldende børnetal på både dagtilbud og skole. Samtidig ønsker vi et decentralt skole- og dagtilbud af høj kvalitet. Forligskredsen ønsker derfor at imødekomme denne udvikling ved at se bredt på, hvordan vi kan løse opgaverne bedre og derved frigøre ressourcer, der kan understøtte og forbedre serviceniveauet i skole- og dagtilbud. Eventuelt også ved at ændre på de fysiske rammer.

På tværs af skole- og dagtilbudsområdet skal der derfor, med henblik på budget 2021 og årene fremover, gennemføres en analyse, der skal optimere driften - på kort og lang sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssig kapacitet og tilbud overfor børn, unge og familier. Det potentiale, der kan findes ved at optimere drift, skal geninvesteres i forbedret serviceniveau på skoler og dagtilbudsområdet.

Det finansielle udgangspunkt er, at rammebesparelsen for Børne- og Familieområdet på 13,5 mio. kr. annulleres i 2020. I 2021 og frem reduceres rammebesparelsen til 5 mio. kr.

PwC blev valgt til at gennemføre analysen, hvilket foregik i første halvdel af 2020. Resultatet af analysen var 36 anbefalinger.

Forvaltningen valgte efterfølgende at opdele de 36 anbefalinger i to kategorier – en politisk og en administrativ kategori. Opdelingen er lavet for at skabe overblik i forhold til det fremtidige arbejde med de enkelte anbefalinger.

Analysen blev fremlagt for Børne- og Familieudvalget d. 11. august 2020, hvor henholdsvis de 25 administrative og de 11 politiske anbefalinger blev taget til efterretning og en tids- og handleplan blev godkendt.

Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen på budgetseminar d. 27. august 2020.

De administrative anbefalinger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvilke administrative anbefalinger der skal arbejde videre med og hvornår anbefalingerne skal udmøntes og hvordan de skal udmøntes.

Tidshorisonten for de administrative anbefalinger er opdelt i 3 kategorier:

 • Anbefalinger som allerede er sat i værk eller som igangsættes henover efteråret 2020.
 • Anbefalinger som igangsættes i 2021.
 • Anbefalinger som afventer.

For overblik over de administrative anbefalinger se bilag 1.

De 11 politiske anbefalinger er ikke en del af denne sagsfremstilling, da forvaltningen vurderer at disse anbefalinger ikke kan udmøntes administrativt, men i stedet skal udmøntes i tæt kobling med det politiske niveau.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Handicaprådet - til efterretning - den 19. oktober 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 20. oktober 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - den 20. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 27. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget til det videre arbejde med de administrative anbefalinger godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 147:

Godkendt.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. oktober 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - den 19. oktober 2020:

Morten Lillelund Bertelsen, Jesper Houe.

Beslutning fra Område-MED Undervisning og Fritid den 20. oktober 2020, pkt. 3:

Lars Sloth orienterede i samarbejde med forvaltningens ledere.

Område-MED Undervisning og Fritid understreger, at inklusionsindsatser på skoler skal understøttes kompetence- og personalemæssigt for at være givtig for eleverne.

Der gøres opmærksom på, at der er meget stor forskel på, hvordan lærernes undervisningstid registreres, herunder hvilke opgaver, der betragtes som undervisning.

PowerPoint præsentation fra mødet eftersendes.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 20. oktober 2020, pkt. 4:

Anbefalinger blev gennemgået på PowerPoint og drøftet. PowerPoint eftersendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

171. Strategi for særligt udsatte voksne

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger beslutningsoplæg til Strategi for Særligt Udsatte Voksne, som tager afsæt i Politik for Sårbare Voksne og Ældres Velfærd.

Redegørelse

Som punkt 249 den 3. december 2019 blev procesplanen for udarbejdelsen af Strategi for Særligt Udsatte Voksne godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget godkendte en lettere revideret procesplan den 14. april 2020 som punkt 64.

Arbejdet med strategien tog sit afsæt i en temaaften i januar måned 2020 med repræsentation af Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Udsatterådet, Område-MED Social, socialchefen, institutionsledere og souschefer, selvejende institutioner med og uden driftsaftale med kommunen, § 18 tilskudsmodtagere, øvrige private sociale institutioner samt kommunale samarbejdspartnere til socialområdet. Der deltog op imod 50 personer i temaaftenen.

Arbejdet herefter er foregået i hhv. en styregruppe og en arbejdsgruppe. Der har været afholdt i alt fire og tre møder for hhv. styre-/ og arbejdsgruppen hen over perioden februar-juni 2020. Herudover har der afslutningsvist i august måned været afholdt et koordineringsmøde mellem styregruppen og arbejdsgruppen omkring samspillet mellem strategioplægget og den parallelle forvaltningsanalyse af PwC.

Handicaprådet har undervejs været orienteret på et par af deres rådsmøder, så de har haft mulighed for at påvirke processen.

Med afsæt i de input og ideer styregruppen og arbejdsgruppen har fået, er der udarbejdet et udkast til strategien med forslag til seks overordnede temaer med et tilhørende antal strategiske målsætninger under hvert tema:

 1. Borgeren hjælpes til at mestre eget liv ud fra en individuel og anerkendende tilgang med afsæt i borgerens egne ressourcer
 • Vi møder borgeren som en individuel person
 • Vi anerkender borgeren ved at inddrage og samarbejde med borgeren
 • Vi stiller vores faglighed til rådighed for borgeren med henblik på udvikling af borgerens ressourcer
 • Vi stiller os støttende bagved borgeren med henblik på mestring af eget liv, herunder anvende velfærdsteknologi
 1. Borgerinddragelse, selvbestemmelse og retssikkerhed ud fra en individuel og tværfaglig tilgang
 • Vi arbejder i videst muligt omfang ud fra borgerens ønsker og forudsætninger og inddrager borgerens perspektiv, så dette dokumenteres og er synligt for borgeren selv
 • Vi skaber rum for en god dialog mellem borger og kommune ved at lade dialogen være præget af anerkendelse, lydhørhed og forståelse
 • Vi respekterer borgerens selvstændighed ved at yde støtte til størst grad af selvhjulpenhed og selvbestemmelse, hvilket sker gennem mindst indgribende indsatser
 • Vi sikrer borgerens stemme i det tværfaglige arbejde omkring vedkommende
 • Vi sikrer inddragelse af borgeren i planlægningen af og opsætningen af mål for det samlede forløb sammen med sagsbehandler og tilbud
 1. Støtte til at indgå i og bidrage til meningsfulde fællesskaber
 • Vi støtter borgeren i at indgå i fællesskaber såvel indenfor som udenfor støttetilbuddet
 • Vi støtter borgeren i at udvikle relationskompetencer
 • Vi støtter borgeren i selv at være med til at bidrage til fællesskabet
 1. Tidlige indsatser
 • Vi forebygger gennem tidlig opsporing
 • Vi forebygger gennem tidlige og midlertidige indsatser
 • Vi forebygger gennem tværgående, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser
 • Vi forebygger gennem rehabilitering og forbedring af borgerens sundhedstilstand
 1. Tværgående helhedsorienterede indsatser med civilsamfundet
 • Vi ser civilsamfundet som en medspiller og indtænker dem i en fælles indsats tilrettelagt ud fra et bredt menneskesyn for at understøtte flest mulige aspekter i borgerens liv
 • Vi anerkender civilsamfundets kunnen og indtænker dem proaktivt i den samlede værdikæde, der udgør borgerens liv
 • Vi betragter pårørende som ressourcepersoner, der i særlig grad kan være med at understøtte borgerens livskvalitet, herunder mestring af eget liv
 1. Understøtte og udvikle hverdagen for borgere med særligt komplekse og sammensatte problemstillinger
 • Vi organiserer indsatsen omkring borgere med særligt komplekse og sammensatte problemstillinger på en sådan måde, at både den høje faglighed og tværfagligheden kan komme til udtryk på samme tid
 • Vi sikrer, at borgere med særligt komplekse og sammensatte problemstillinger tilbydes én helhedsorienteret plan med fælles målsætning på tværs af afdelinger, så indsatserne er afstemt i forhold til borgerens hverdagsliv
 • Vi understøtter borgere med særligt komplekse og sammensatte problemstillinger i at udvikle selv små muligheder i forhold til at mestre eget liv
 • Vi har fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed for borgere med særligt komplekse og sammensatte problemstillinger

Strategien i sin helhed er vedlagt som bilag, hvor blandt andet temaernes indhold også er udfoldet og beskrevet nærmere.

Retsgrundlag

Selve strategien har ikke noget lovgrundlag i sig selv, men dens primære fokus er på servicelovens indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved strategiens indhold. Strategiens indhold indarbejdes i organisationen under gældende forudsætninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2020

Handicaprådet - høring - den 24. september 2020

Udsatterådet - skriftlig høring - den 24. september 2020

Område-MED Social - høring - den 29. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 27. oktober 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at høringsgrundlag for strategi for særligt udsatte voksne godkendes og sendes i høring.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020, pkt. 140:
Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 1. september 2020:

Jens Otto Madsen

Beslutning fra Handicaprådet, 24. september 2020, pkt. 6:

Handicaprådet byder strategien velkommen.

Handicaprådet har en enkelt konkret kommentar, nemlig at når det nævnes, at pårørende er en ressource, er det afgørende, at man ikke skal være "ufrivillig frivillig", så når pårørende nævnes som en ressource, bør det være som et tilvalg.

Handicaprådet ser frem til, at nogle af de gode hensigter bliver omsat til handlinger og opfordrer til, at nogle af de konkrete elementer i den hidtidige handicappolitik videreføres i de kommende handleplaner, herunder fx ønsket om at sikre tilgængelighed både digitalt og fysisk.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. september 2020:

Anna Grethe Hermann, Knud Harring.

Beslutning fra Udsatterådet, 24. september 2020

Udsatterådet har ingen bemærkninger.

Beslutning fra Område-MED Social, den 29. september 2020 (skriftlig høring)

Område-MED Social har ingen bemærkninger.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 168:

Godkendt med bemærkningen om, at pårørende - som fremført af Handicaprådet - skal have tilbuddet om at indgå, men ikke være "ufrivillige frivillige".

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

172. Godkendelse af Strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget modtager den samlede strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi til godkendelse. Strategien har til formål at understøtte målene i politikken for sårbare voksnes og ældres velfærd.

Redegørelse

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 "Politik for sårbare voksne og ældres velfærd". Heri er målsætningerne for området formuleret og kerneopgaven beskrevet. Politikken danner grundlaget for de mere konkrete strategier og handleplaner, hvoraf nærværende strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi er én. Kerneopgaven, og altså det værdimæssige afsæt for strategierne, er at understøtte livskvalitet og værdighed for gruppen af ældre og voksne sårbare, udsatte og handicappede.

Fremtidige udfordringer

I politikken for sårbare voksne og ældres velfærd beskrives de udfordringer, som Sundheds- og Ældreområdet står over for, når målene skal omsættes i praksis. Samlet set vil presset på velfærdsydelserne stige. Den demografiske udvikling betyder, at flere borgere bliver ældre, og flere får en demenssygdom. Flere borgere vil desuden leve længere med kroniske sygdomme, ligesom andelen af borgere med komplekse problemstillinger vil stige. Ydermere er tendensen, at patienter hurtigere udskrives fra hospitalet. Presset på velfærdsydelserne sker samtidig med, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne.

Målet er det gode hverdagsliv og selvstændighed

I politikken for sårbare voksne og ældres velfærd beskrives de kommende fire års ambitioner og fokusområder. Et af fokusområderne er at understøtte, at det gode hverdagsliv kan udfolde sig med mindst mulige indgribende indsatser, så borgernes selvstændighed respekteres og anerkendes i størst mulig grad. I Sundheds- og Ældreafdelingen hænger værdighed, livskvalitet og selvbestemmelse sammen. Når sygdom rammer, eller kræfterne svigter, skal indsatserne understøtte borgernes mulighed for at gøre det, de ønsker, når de ønsker det. At klare sig selv giver både livskvalitet og værdighed. Ligeledes spiller forebyggelse en vigtig rolle, fordi opretholdelse af funktionsniveauet er afgørende for at sikre fortsat livskvalitet og værdighed. Omdrejningspunktet for støtte, pleje, hjælp og omsorg er at hjælpe borgerne til så høj grad af livskvalitet, værdighed og selvstændighed som muligt.

Fælles fagligt afsæt skal sikre at målene nås

Thisted Kommune vil arbejde for, at indsatser tilrettelægges således, at de er mindst mulig indgribende for borgerne og bidrager til selvhjælp, livskvalitet og værdighed med ansvarlig anvendelse af ressourcer. De kommende års udfordringer er et vilkår, som kalder på udvikling, samarbejde og inddragelse af nye muligheder. Som led i at sikre opnåelse af målene i politikken for sårbare voksne og ældres velfærd, udarbejdes en fælles strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi. I strategien sammenvæves den relevante faglige tilgang til borgerne med nutidens teknologiske muligheder, fokus på forebyggelse skærpes, og borgerens livskvalitet og selvbestemmelse sættes i centrum.

Udarbejdelse af strategien

Procesplanen for udarbejdelse af strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i sommeren 2019. Strategien, der nu er klar til godkendelse, er udarbejdet med bred inddragelse. Til workshop og i arbejdsgruppen har både politikere, ledere, teamledere, Ældre/seniorrådet, Område-MED samt Sundheds- og Ældreafdelingen været repræsenteret. På både workshop og i arbejdsgruppen er dilemmaer drøftet på tværs og fokus har været på, at strategien fungerer som fælles retning, uanset hvor i borgerens forløb Thisted Kommune støtter og hjælper. Dette betyder helt konkret, at strategien er faseopdelt, og at der både er fokus på udfordringer og potentialer. Sundheds- og Ældreafdelingen har været tovholder på processen.

Opbygning af strategien og strategiske målsætninger

For at sikre, at borgernes forskellige udfordringer og behov imødekommes, opdeles strategien som sagt i 6 faser. For hver fase angiver en strategisk målsætning retningen for, hvad Thisted Kommune vil arbejde for at opnå i forhold til borgeren. Faserne og de strategiske målsætningerne er skematisk opsat herunder.

Fase

Strategisk målsætning

1

Den tidlige fase

Vi vil øge synligheden af Thisted Kommunens tilbud og tilgang til rehabilitering og velfærdsteknologi, med borgerens selvhjælp og selvstændighed i fokus.

2

Tiden i hjemmet

Med borgerens ønsker og mål i fokus, vil vi øge borgernes selvhjælp og selvstændighed gennem rehabilitering og velfærdsteknologi.

3

Borgere med stort behov for pleje bosat i eget hjem

Vi vil arbejde for, at borgere bosat i eget hjem med stort behov for pleje, oplever kontinuitet i plejen og at de får mulighed for at leve deres liv med mest mulig selvstændighed og selvbestemmelse.

4

Indflytning på plejecenter og den første tid på plejecenter

Vi vil arbejde med at skabe trygge rammer for borgeren og pårørende, i overgangen fra eget hjem til plejecenter via inddragelse af den rehabiliterende tilgang og velfærdsteknologiske løsninger.

5

Tiden på plejecenter

Vi vil arbejde for at skabe tryghed og livskvalitet for borgerne gennem velfærdsteknologi og rehabilitering.

6

Den sidste tid

Vi vil forbedre rammerne for, at borgere og pårørende kan fastholde frihed og forme hverdagen, som de ønsker den. Her af med brug af velfærdsteknologiske løsninger til lindring og øget selvstændighed.

Strategien er vedlagt som bilag. I den udfoldes, under hver fase, hvordan borgere i Thisted Kommune konkret skal opleve Sundheds- og ældreafdelingen arbejde med de strategiske målsætninger.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Politik for sårbare
voksne og ældres vældfærd.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Når en borger bliver syg eller på anden måde svækkes, kan det have indgribende betydning for de pårørende. Ved at sætte fokus på borgernes selvhjælp gennem rehabilitering og velfærdsteknologi kan belastningen for de pårørende reduceres. De pårørende kan desuden spille en vigtig rolle som ressourcepersoner i forhold til at identificere ønsker om mål, hvis borgeren har vanskeligt ved selv at formulere disse.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 18. august 2020

Område-MED Sundhed og Ældre den 2. september 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen - til orientering - den 27. oktober

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at høringsgrundlag for strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi godkendes og sendes i høring ved Ældre-/ Seniorrådet og Område-MED.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 126:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 18. august 2020, pkt. 8:

Ældre-/Seniorrådet ser denne strategi som et godt redskab og håber, at den bruges dagligt fremadrettet. Rådet anbefaler strategien til godkendelse.

Fraværende i Ældre/-Seniorrådet den 18. august 2020:

Eskild Boeskov og Henning Bøjer

Beslutning fra Område-MED Sundhed og Ældre, 2. september 2020, pkt. 4:

Punktet udskydes til næste møde i Område-MED.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - den 2. september 2020:

Nina Odde, Mette Kristensen og Anna Maria Beck Pedersen

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 167:

Godkendt.

Beslutning fra Område-MED Sundhed og Ældre, 20. oktober 2020, pkt. 5:

Område-MED vurderer, at det er en rigtig fin strategi, og ser frem til, at den kommer til at leve i praksis.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 20. oktober 2020:

Bettina Tidemand Larsen, Sanne Nedergård Andersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

173. Strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling.

Redegørelse

Den 16. marts 2020 godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tids- og procesplanen for udarbejdelse af strategi for "Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling" i forlængelse af Politik for Byggeri og Anlæg.

Strategien har afsæt i følgende fire politiske målsætninger:

 • Sætte helhedsplanlægning og samskabelse i højsædet og inddrage kunst og kreativitet i forbindelse med forbedringer og forskønnelser af kommunens offentlige arealer og bygninger.
 • Skabe forskellige bosætningsområder og by typer, som er attraktive, levende, grønne og funktionelle for borgere, virksomheder og gæster.
 • At ”grønne løsninger” og bæredygtige multifunktionel arkitektur spiller en væsentlig rolle i fremtidens byggerier og anlægsprojekter.
 • Arbejde for at fremtidssikre bygninger og anlæg, herunder forberedelser til nye innovative løsninger.

Arbejdet med udarbejdelsen af denne strategi blev igangsat i foråret 2020, og den nedsatte styregruppe og arbejdsgruppe har indhentet en række input fra forskellige interessentgrupper både eksternt men også internt i organisationen fra andre relevante forvaltninger. Interessenterne har gennem fokusgruppeinterview givet input til strategiens strategiske målsætninger og herunder succeskriterier med afsæt i tre fastlagte temaer for strategien.

Arbejdsgruppen har fået input fra følgende interessenter:

 • Thy Erhvervsforum
 • Erhvervsteamet – Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse
 • Plan og Miljø – Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse
 • Drift og Anlæg – Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse
 • Undervisning og Fritid – Børne- og Familieforvaltningen
 • Dagtilbud og Kultur – Børne- og Familieforvaltningen
 • Sundhed og Ældre – Social- og Sundhedsforvaltningen

Interessenterne har alle bidraget med vigtige input til udarbejdelsen og den efterfølgende fastsættelse af strategiens strategiske målsætninger samt dertilhørende succeskriterier.

Strategiens tre temaer lyder som følgende:

 • Tema 1 – Multifunktionalitet i kommunale ejendomme og anlæg
 • Tema 2 – Teknologiske- og bæredygtige løsninger
 • Tema 3 – Fagviden inden for energi, genanvendelse og holistisk bæredygtighed

Der er i alt udarbejdet fem strategiske målsætninger. For at se de strategiske målsætningers succeskriterier jf. bilag 1.

1. Multifunktionalitet i kommunale ejendomme og anlæg

 • 1.1. Sikre en tæt kobling mellem det multifunktionelle og den holistiske bæredygtighed i alle bygninger både når vi bygger nyt, og når vi renoverer eksisterende kommunale ejendomme og anlæg.
 • 1.2. Sikre at infrastrukturen understøtter stedets benyttelse samt brugerens brug og tilgang hertil.

2. Teknologiske- og bæredygtige løsninger

 • 2.1. Sikre et samarbejde på tværs i målet for at understøtte muligheden for bæredygtige og teknologiske løsninger i Thy.
 • 2.2. Vi vil sikre, at bosætningen og turismen ses og tænkes i sammenhæng.

3. Energi, genanvendelse og holistisk bæredygtighed

 • 3.1. Vi vil sikre, at bæredygtighedsprincippet indtænkes i kommunens løsninger og beslutninger.

I perioden fra den 3. august 2020 til den 7. september 2020 har strategien været sendt i høring hos de involverede interessenter. Der er indkommet to høringssvar, som er vedlagt sagen, jf. bilag 2. De indkomne høringssvar har givet anledning til enkelte ændringer i strategien, som også er beskrevet i bilag 2.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling godkendes.

Strategien sendes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 219:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

174. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Offentlig beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

175. Lukket sag: Salg af jord

Offentlig beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

176. Lukket sag: Køb af ejendom

Offentlig beslutning

Ad 1-2. til afstemning.

For stemte 26.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - den 27. oktober 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

177. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen