06. okt 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

158. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

159. Budget 2021 - 2. behandling

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ændringsforslag, godkendelse af valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt godkendelse af den kirkelige udskrivningsprocent.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 15. september 2020, at Direktionens forslag til budget 2021 (-24) gik videre til

2. behandling, og i den efterfølgende periode og frem til mandag den 28. september 2020 har medlemmerne af Kommunalbestyrelsen derfor kunnet fremsende ændringsforslag til forslaget.

De indkomne ændringsforslag fremlægges til godkendelse.

Hovedtallene for det samlede budgetforslag fremgår nedenfor. Tallene er eksklusive ændringsforslagene fra Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Med afsæt i Økonomisk Redegørelse pr. august 2020 forventer regeringen et lidt højere skøn over væksten i skattegrundlaget frem til 2021 for kommunerne under ét. Det nye skøn ændrer imidlertid ikke væsentligt ved indstillingen i budgetoplægget om at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering. Med Corona in mente er kommunernes skattegrundlag i 2021 ligeledes forbundet med en usikkerhed udover det sædvanlige, hvorfor Økonomicentret fastholder anbefalingen om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den kirkelige ligning

Thisted og Sydthy Provstier har fremsendt budgetter med lokale kirkelige udgifter på ca. 78 mio. kr. Udgifterne medfører en kirkeskat på 1,27 %, hvilket er uændret i forhold til 2020. Med det fremsendte budget er kirkens gæld til kommunen ved udgangen af 2021 uændret omkring 0.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Lov om Folkekirkens Økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 30. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Der træffes beslutning - godkendelse/ikke godkendelse - om de indkomne ændringsforslag.
 2. Skatteprocenten holdes uændret på 25,5 procent.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23,75 promille.
 4. Kirkeskatten holdes uændret på 1,27 procent.

Den 28. september kl. 12.00 er der ikke modtaget ændringsforslag ud over det underskrevne budgetforlig, som vedlægges som bilag sammen med forligets økonomi i oversigtsform.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 179:

Ad 1. Budgetforliget indstilles til godkendelse.

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4 Godkendt.

Til toppen