CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

15. sep 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

136. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden afbud fra Preben Dahlgaard.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

137. Budget 2021 - 1. behandling

Udskriv

Sagstema

Forslag til budget 2021 fremlægges til 1. behandling.

Redegørelse

Direktionens forslag til budget 2021 (-24) blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 27. - 28. august 2020, og det fremlægges nu til politisk forhandling, jævnfør den tidsplan som Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 22. januar 2020.

Forslaget fremgår i sin helhed af årets budgetmappe.

Forslaget er lavet ud fra overslagsbudgettet i budget 2020 med følgende ændringer:

 • skatter og tilskud er ajourført, så de svarer til Social- og Indenrigsministeriets udmelding 1. juli 2020.
 • driftsudgifterne er ajourført, så de omfatter de ændringer, som fremgår af budgetmappens afsnit om driften (faneblad 4).
 • renter og afdrag er ajourført, så de svarer til de aktuelle lån, den forventede nye låntagning, forventede tilgodehavender og de forventede rentesatser.
 • anlægsudgifterne er ajourført, så de svarer til det fremlagte anlægsprogram.
 • låneoptagelsen er ajourført, så den svarer til de lån, som kan optages ud fra kommunens generelle låneadgang og til den forventede tildeling fra Social- og Indenrigsministeriets låneadgangspuljer.

Forslagets hovedtal fremgår af tabellen nedenfor. Siden budgetseminaret er tallene ajourført for

 • Social- og Indenrigsministeriets udmelding om låneadgang efter ansøgning og tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Thisted Kommune fik adgang til at låne 17 mio. kroner, men ikke noget tilskud.
 • Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. august 2020 om negative tillægsbevillinger til Sundheds- og Ældreområdet samt Socialområdet i 2021 (punkt om budgetopfølgning pr. 30. april 2020).

Det samlede totalbudget er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Forslaget til budget skal behandles to gange af Kommunalbestyrelsen. Første gang træffes beslutning om budgetforslaget kan gå videre til anden behandling. Anden gang træffes beslutning om de ændringsforslag, som Kommunalbestyrelsens medlemmer har fremsendt til forslaget.

Fristen for medlemmerne af Kommunalbestyrelsens ændringsforslag er mandag den 28. september 2020 kl. 12. Forslagene sendes til Borgmesteren.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at forslaget går videre til 2. behandling.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 158:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 9. september 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Godkendt at sende budgetforslaget videre til 2. behandling.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

138. Udmøntning af særtilskud til sommeraktiviteter for borgere i botilbud

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fordeling af midler til sommeraktiviteter for borgere i socialpsykiatriske botilbud, samt andre former for botilbud.

Redegørelse

I forbindelse med håndteringen af krisen med COVID-19 har der været restriktioner for besøg på kommunens botilbud samt andre tilbud for udsatte borgere. Dette som en foranstaltning, der skulle være med til at beskytte sårbare borgere i vores samfund. Restriktionerne er efterfølgende blevet lempet, og i dag er hverdagen nogenlunde tilbage til normal med udgangspunkt i de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Epidemiens langstrakte forløb har bevirket, at regeringen af flere omgange har vedtaget forskellige hjælpepakker. En del heraf har været fokuseret på den mentale trivsel for nogle af de svageste borgere i samfundet, som i denne tid skal være de stærkeste. Som et tiltag for at modvirke ensomhed og dårlig mental trivsel blev der indgået en aftale den 19. juni 2020 omkring sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper. Der blev i aftalen afsat 20 mio. kr. til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Desuden lægges der op til, at kommuner med fordel kan samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at anvende særtilskud til sommeraktiviteter til at afvikle sociale aktiviteter for alle borgere i de kommunale botilbud. Aktiviteterne forventes planlagt og afviklet af det eksisterende personale med udgangspunkt i den enkelte målgruppe. Som retningslinje for botilbuddene lægges der op til, at midlerne anvendes til dagsaktiviteter såsom dagsture ud i naturen, busture, arrangementer udendørs i regi af botilbuddet, sejlture, motionsaktiviteter o. lign.

Såfremt indstillingen godkendes, vil særtilskuddet blive fordelt på botilbuddene ud fra antallet af aktuelle normerede pladser. Dette tilgår ligeledes Enggården ud fra antallet af pladser jf. driftsaftalen med kommunen.

Retsgrundlag

Aftale om sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fordeles til de enkelte kommuner ud fra bloktilskudsnøglen, hvor Thisted Kommunes andel er 0,754%, som svarer til 150.800 kr.

Lokalt udmøntes midlerne som en tillægsbevilling finansieret af kassen, hvormed sagen vil være udgiftsneutral for kommunen.

Ud fra ovenstående fordelingsprincip med antal normerede pladser ønskes midlerne fordelt således:

Botilbud

Aktuelle normerede pladser ud fra tildelingsmodellen

Midler

Algade botilbud

14

10.717

Aspevej

7

5.358

Auktionsvej botilbud

19

14.544

Bjergbo almen

23

17.606

Bjergbo specialtilbud

7

5.358

Højtoftevej 50

12

9.186

Søskrænten

21

16.075

Dragskilde

16

12.248

Drengshøj

24

18.372

Grønningen

16

12.248

Højtoftevej 64

9

6.889

Kumlhøj Botræning

16

12.248

Mågevej

6

4.593

Enggården botilbud

7

5.358

I alt

197

150.800

Hvis indstillingen godkendes, vil midlerne blive tildelt institutionerne som en budgettilførsel. Dette med forudsætningen om, at de skal anvendes til det tiltænkte formål inden december måned. Her vil der blive samlet op på, hvad midlerne er anvendt til, indhold i aktiviteten, hvor mange borgere har deltaget samt omkostninger afholdt ifm. aktiviteten (herunder om der er egenfinansiering ud over de tildelte midler).

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 20. august 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2020

Økonomiudvalget den 9. september

Kommunalbestyrelsen den 15. september

Handicaprådet (orientering) den 24. september 2020

Udsatterådet (orientering) den 17. november 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at særtilskuddet udmøntes ud fra den beskrevne fordeling.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 20. august 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020, pkt. 143:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 1. september 2020:

Jens Otto Madsen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 159:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

139. Beslutning om deltagelse i ”DK2020 for hele Danmark”

Udskriv

Sagstema

Beslutning om deltagelse i "DK2020 for hele Danmark".

Redegørelse

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

Kommunerne har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO2-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har arbejdet taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt - bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-forløbene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i år og ét med opstart i november 2021. I første runde vil der være plads til ca. 40 kommuner.

Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Thisted Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v. Derudover kommer Thisted Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO2-reduktion kan deles og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Thisted Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag 1, ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”.

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via Realdania. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventelig oktober 2021 til 2. runde. Se vedlagte ”bilag 2 DK2020 – klimaplaner for hele Danmark - Overordnede rammer for deltagelse, juni 2020”. Plan- og Miljøafdelingen anbefaler, at en evt. ansøgning afventer 2. ansøgningsrunde, så forløbet kan koordineres med udarbejdelsen af handleplaner for henholdsvis energi- og ressourcer og klimatilpasning.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR.

Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

 • Definere, hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx. 2030.
 • Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
 • Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster som implementering af planen forventes at medføre.
 • Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Thisted Kommune har i december 2018 godkendt en Politik for Klima og Energi. Politikken afspejler samme ambitionsniveau som det, kommunen forpligter sig til under DK2020. Plan- og Miljøafdelingen arbejder pt. på en Energi- og Ressourcestrategi samt strategi for Klimatilpasning. Politikken og vedtagelsen af strategierne er et godt udgangspunkt for en DK2020 klimaplan. Klimaplanen under DK2020 bruger CAPF-standarden som ramme. Denne standard bruges i internationale sammenhænge og vil f.eks. være adgangsgivende til at opnå medlemskab i borgmestersammenslutningen Global Compact of Mayors for Climate and Energy (GCOM). Det anbefales, at Thisted Kommune udarbejder en DK2020 plan, før kommunen indtræder i øvrige internationale sammenslutninger.

Erfaringer fra de første 20 kommuner i DK2020

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020 og vil i løbet af i år færdiggøre deres klimaplaner. Dialogen med de første 20 DK2020-kommuner viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget. De første DK2020-kommuner forventes at fortsætte samarbejdet som en del af det landsdækkende partnerskab og vil i den forbindelse dele de erfaringer, de har gjort med kommuner, der i år eller næste år starter et DK2020-forløb.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelsen af en DK2020 Klimaplan kræver medarbejdertimer og midler til indhentning af supplerende data. Midler og timer afholdes inden for driftsmidlerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv, og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Thisted Kommune tilslutter sig ”DK2020 for hele Danmark” og som led i deltagelsen vil udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.

2. Der formelt ansøges om deltagelse i 2. runde for perioden november 2022 – april 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 173:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 160:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han frygter, at det kan gå ud over beskæftigelsen og konkurrenceevnen i kommunen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod.

Ad 2. Joachim P. Kjeldsen stiller følgende ændringsforslag:

”Teksten under pkt. 2 i indstillingen ændres til: Der formelt ansøges om deltagelse i 1. runde for perioden november 2020 - april 2022.”

For ændringsforslaget stemmer:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod ændringsforslaget stemmer: Peter Uno Andersen, Henrik Gregersen, Preben Holler, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Ændringsforslaget falder.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses indstilling sættes til afstemning:

Godkendt af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod.

Indstillingen godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

140. Forslag til proces for Energi- og Ressourcestrategi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til ændret procesplan for Energi- og Ressourcestrategien (E&R-strategien).

Redegørelse

E&R-strategien følger op på Klima- og Energipolitikken vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2018. På baggrund af ændrede nationale og lokale rammebetingelser foreslås en ændret proces for Energi- og Ressourcestrategien.

Processen indtil nu

I efteråret 2019 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen om centrale temaer forud for nedfældning af E&R-strategiens målsætninger. Strategien følger op på de fire første målsætninger i Klima- og Energipolitikken og beskæftiger sig bredt med emner inden for energi- og ressourceområdet. Plan- og Miljøafdelingen har defineret 5 indsatsområder, som strategien bør sætte målsætninger for. Ét indsatsområde er f.eks. det kommunale affalds- og genbrugsområde, som er en myndighedsopgave med statslige reguleringer. Andre indsatsområder sætter målsætninger for kommunen som virksomhed og målsætninger, der gælder for hele kommunen f.eks. for produktion og forbrug af vedvarende energi og grøn erhvervsomstilling.

Parallelt med den kommunale strategi-proces er der i sommeren 2019 indgået en national klimaaftale om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % målt i forhold til 1990. Denne aftale er i løbet af sommeren 2020 fulgt op med aftaler i flere sektorer, som skal konkretiseres i nationale handleplaner. Det nationale klimamål er et af de mest ambitiøse nationale mål på verdensplan. Det betyder også, at udmøntningen af aftalen i høj grad skal sætte rammerne for, hvilke målsætninger der i en strategi er realistiske og relevante for kommunen. Det gælder for eksempel på affaldsområdet, hvor en statslig vedtagelse af de fremtidige rammer afventes.

Regeringens aftaler og handleplaner er inspireret af 13 klimapartnerskaber fra erhvervslivet. Klimapartnerskaberne har fremlagt forslag til, hvordan man inden for egen sektor kan reducere CO2 samtidig med, at erhvervet har de bedste betingelser for vækst på det grønne område. Klimapartnerskaberne er dannet, fordi det i høj grad er erhvervslivet, der skal bære den grønne omstilling.

Klima- og Energipolitikken for Thisted Kommune har bl.a. som målsætning, at ”Thisted Kommune vil tiltrække demonstrations-, innovations- og udviklingsprojekter for grønne løsninger” og, at "Kommunen skal bidrage aktivt til, at virksomhederne sætter fokus på energieffektiviseringer og cirkulær tænkning af ressourcer". For at opnå målsætningerne kræver det i høj grad oprettelse af nye partnerskaber med erhvervslivet både lokalt og nationalt.

Forslag til ændret proces

Thisted Kommune er blevet kontaktet af en række lokale virksomheder, der ønsker at skabe rammerne for et lokalt klimapartnerskab, der både vil skulle sikre den strategiske udvikling samt fremme lokale udviklingsprojekter. Henvendelsen og de involverede virksomheder kan ses i bilag A. Med baggrund i denne henvendelse og de ændrede nationale rammebetingelser foreslår Plan- og Miljøafdelingen, at strategiprocessen ændres. Det foreslås, at Thisted Kommune indgår i arbejdet med at definere rammerne for et lokalt Klimapartnerskab med henblik på indtrædelse i partnerskabet. Klimapartnerskabet vil bl.a. få til opgave at kvalificere de strategiske målsætninger under Energi- og Ressourcestrategien, der er relevante for erhvervslivet, for energi og forsyningsområdet, herunder produktion og forbrug af vedvarende energi samt målsætninger for tiltrækning af forsknings- og udviklingsprojekter. De indsatsområder og målsætninger, der omhandler kommunen som egen virksomhed samt myndighedsrelaterede opgaver, vil fortsat defineres og løftes af administrationen.

En foreløbig tidsplan for den nye proces:

 • Vedtagelse af procesændring ultimo august.
 • Konstituering af klimapartnerskab december 2020.
 • Proces med udarbejdelse af strategi gennem klimapartnerskab i 2021
 • Vedtagelse af samlet strategi november 2021.


De nationale rammer for den grønne omstilling vil være udmøntet i løbet af 2021. Med den foreslåede tidsplan giver det en mulighed for at kvalificere E&R-strategiens målsætninger ud fra de nationale målsætninger. Med Klimapartnerskabet sikres, at Thisted Kommune har et godt udgangspunkt for at træde ind i den grønne omstilling og derigennem sikre, at kommunen igen bliver blandt de førende klimakommuner i Danmark.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at ændringen af procesplanen godkendes, herunder at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, i samarbejde med det lokale erhverv, definerer rammerne for et lokalt Klimapartnerskab.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 175:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Kristian Tilsted inhabil.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 161:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker kredsen af interessenter udvidet.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder ikke Kristian Tilsted inhabil.

Indstillingen godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

141. Ny anvendelse af Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

Det videre forløb for Landlyst Stadion baseret på indkomne høringssvar fra debatfasen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2020 debatoplæg vedrørende ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted. Oversigtskort kan ses i bilag 1.

Der har fra den 2. til 30. marts 2020 været offentlig debat om ny anvendelse af Landlyst Stadion. Der er i alt indkommet 14 høringssvar. To af høringssvarene indeholder underskriftsindsamlinger.
Alle høringssvar kan ses i sin fulde længde i bilag 2.

Høringssvarene indeholder følgende forslag og kommentarer:

 1. Rekreativt område: Ni af bemærkningerne omhandler forslag om at bibeholde Landlyst Stadion som rekreativt område. Der lægges vægt på, at faciliteterne i området burde opgraderes, og at der burde etableres nye faciliteter, der understøtter sport, motion, fritidsaktiviteter samt leg og friluftsliv tilegnet alle aldersgrupper. 210 personer har skrevet under på, at de synes, at området skal bibeholdes som grønt område med idræts- og friluftstilbud.
 2. Seniorboliger: Tre bemærkninger omhandler forslag om, at der i området opføres seniorboliger i tilknytning til et rekreativt område.
 3. Nej til boliger: 246 personer har skrevet under på, at de ikke ønsker, at der etableres boliger i området. Der er en generel enighed om, at stadionet burde bevares som rekreativt område.
 4. Vandrehjem: I en bemærkning foreslås det, at der bygges et vandrehjem i området med adgang til eksisterende boldbaner.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at underskriftsindsamlingerne ikke er gennemgået i forhold til bopæl og den umiddelbare interesse, der kan være i den forbindelse og heller ikke for, om der er skrevet under på flere forskellige tilkendegivelser.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagens videre forløb drøftes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kristian Tilsted og Preben Holler, at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område. Imod stemte Jørgen Andersen, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 92:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Kr. Yde og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Jens Kr. Yde ønsker et mere præcist beslutningsgrundlag i forhold til arealanvendelsen.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 26. maj 2020, pkt. 85:

Ændringsforslag af C:

”Sagen sendes tilbage til udvalget, som sikrer en dialog med lokalområdet om at få udviklet området, så det understøtter de interesser, der er blandt borgere og foreninger i området.”

For stemte:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Henning Holm undlod at
stemme.

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

For stemte:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Godkendt.

Fornyet behandling:

Med henvisning til Kommunalbestyrelsens godkendelse af flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget "at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område" har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet nogle overordnede kriterier for tildeling ved et udbud af det gamle Landlyst stadion.

Tildelingskriterierne er delt op i to hovedpunkter med følgende vægtning

1) Arkitektur og Kvalitet - 70 %

2) Højeste pris - 30 %

1) Arkitektur og Kvalitet

 • For at sikre en tilpas fordeling mellem boliger og rekreative arealer skal minimum 20 % af arealet, svarende til ca. 2.400 m2, udlægges til rekreative formål, og de resterende 80 % af arealet, svarende til ca. 9.600 m2, udlægges til boliger, P-arealer og interne veje. Tilbudsgiver skal anlægge de rekreative arealer, efter aflevering udmatrikuleres disse, og driften overdrages til Thisted Kommune, dette for at sikre at der er fri adgang for alle.
 • Af hensyn til de bagvedliggende ejendommes mulighed for udsigt må bygningshøjden i det kommende byggeri i overvejende grad ikke genere de bagvedliggende ejendomme.
 • Herudover vil projektet ud fra en helhed blive bedømt på følgende underkriterier:
  • At bebyggelsen tilpasser sig de omkringliggende bebyggelser.
  • At arealdisponeringen inviterer til rekreativitet og ophold for alle såvel beboere som øvrige borgere.
  • At bebyggelse og rekreative arealer udføres i gedigne materialer, der er langtidsholdbare.

For at tilbuddene er konditionsdygtige, skal der som minimum sammen med tilbudsprisen afleveres en situationsplan, der viser arealdisponeringen samt et hovedsnit på langs i arealet, der viser de kommende bygningshøjder i forhold til de bagvedliggende ejendomme.

2) Højeste pris

Hvis andre tildelingskriterier end højeste pris skal kunne "slå igennem", skal %-satsen for pris være markant under 50 %, ellers viser matematikken, at det altid vil være prisen, der er afgørende for en tildeling, hvorfor det anbefales, at pris vægter 30 %.

Bedømmelse

Arealet udbydes således, at Kommunalbestyrelsen ikke er forpligtiget til at sælge arealet og kan, efter indstilling fra Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse, vælge at forkaste samtlige tilbud eller vælge frit imellem de afgivne tilbud og eventuelt søge at opnå et overbud.

Bedømmelse og indstilling til Kommunalbestyrelsen af de indkomne tilbud foretages af plan- og miljøchefen, drifts- og anlægschefen samt én af administrationens jurister.

Indledende undersøgelser

Af hensyn til at kunne udarbejde et så retvisende udbudsmateriale som muligt anbefales det, at der bevilliges midler til landinspektør, geotekniske undersøgelser, forureningsundersøgelser samt juridisk bistand.

Miljøforhold

På baggrund af nyligt udslip af ammoniak fra Maltfabrikken iværksatte Plan- og Miljøafdelingen en nærmere undersøgelse af de anlæg, som medførte udslippet. Virksomheden er ikke kategoriseret som en risikovirksomhed, men hvis der bor mere end 150 mennesker indenfor en 200 meters zone omkring Maltfabrikken, vil den ændre kategori til at være en risikovirksomhed. En optælling viser, at der pt bor ca. 130 personer inden for zonen, så Plan- og Miljøafdelingen anbefaler, at der tages højde for zonen i udbudsmaterialet - se kortbilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt under afsnittet "Indledende undersøgelser" vil der være behov for forundersøgelser og ekstern bistand. Der søges derfor om en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. finansieret af kassen, da der ikke kan anvises andre finansieringsmuligheder.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 500.000 kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Høring og sagsgang

Direktionen den 27. august 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling:

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Landlyst Alle 1A, det gamle stadion, udbydes til salg, jvf. sagsfremstillingen.
 2. Tildelingskriteriernes hovedpunkter Arkitektur og Kvalitet vægtes 70 % og Højeste pris, vægtes 30 %.
 3. Der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til forundersøgelser og ekstern bistand på 500.000 kr. finansieret af kassen.

Beslutning fra Direktionen, 27. august 2020, pkt. 2:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 176:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen og Kristian Tilsted med den præcisering, at det totale areal er 21.871 m2.

Imod stemte Kaj Kirk, Jørgen Andersen og Peter Skriver Nielsen.

Preben Holler undlod at stemme.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 162:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen og Jens Kr. Yde stemmer imod.

Henning Holm undlader at stemme.

Beslutning

Joachim P. Kjeldsen fremsætter følgende ændringsforslag:

"Salget droppes og i stedet anvendes anlægsbevillingen på de 500.000 kr., der er skitseret i sagsfremstillingen, på - i samråd med borgerne i lokalområdet - at skabe et rekreativt område, som er mere attraktivt end det gamle atletikstadion, som det fremstår i dag."

For ændringsforslaget stemmer:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Per Skovmose, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Casper Søe-Larsen undlader at stemme.

Ændringsforslaget falder.

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemmer:

Peter Uno Andersen, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Casper Søe-Larsen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Imod flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemmer:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Per Skovmose, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Flertalsindstillingen er godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

142. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej og Kommuneplantillæg nr. 18 Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020 forslag til Lokalplan 1-038 og Kommuneplantillæg nr. 18 samt at sende planforslagene i otte ugers høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i høring fra den 28. maj - 23. juli 2020. Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen kan læses i bilag 2, og de foreslåede rettelserfremgår af bilag 3.

Bemærkningen er indgivet af Vejdirektoratet og omhandler emnerne:

 1. Skiltning: Området har på nuværende tidspunkt karakter af åbent land. Det betyder, at den planlagte placering af et 12 m højt pylonskilt er i strid med Naturbeskyttelseslovens § 21.
 2. Vejbyggelinje og adgang: En del af rammeområdet er pålagt vejbyggelinje. Byggelinjeafstanden er 25 m + højde- og passagetillæg målt fra vejmidte. Der er tinglyst adgangsbestemmelser langs den berørte strækningaf statsvejen. Planområdet har ikke direkte adgang til statsvejen.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at fordi Vejdirektoratet er tilsynsmyndighed, når det gælder skiltning tæt ved statsveje, skal de træffe vurdering om, hvorvidt skiltning strider imod Naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land. Da området på nuværende tidspunkt har karakter af det åbne land, vil det ikke være muligt at opføre pylonen på den placering, der er udpeget i lokalplanen, før området ændrer karakter til bymæssig bebyggelse. Det er uklart, om områdets karakter vil ændres ved realisering af lokalplanen, derfor anbefaler Vejdirektoratet, at lokalplanen ændres, så den giver mulighed for at placere pylonen i tilknytning til virksomheden, eller at det fremgår af lokalplanen, at pylonskiltet først kan opsættes, når området har ændret karakter til bymæssig bebyggelse.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår at tilpasse lokalplanforslaget jf. Vejdirektoratets bemærkninger. Det foreslås, at der tilføjes en redegørelse for Naturbeskyttelseslovens bestemmelser for skiltning i lokalplanens afsnit om tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning. Dertil foreslås, at lokalplanens § 10.1 ændres, så lokalplanen muliggør, at fritstående skilte kan placeres i både Delområde B eller i Byggefelt I, og at der til bestemmelsen tilføjes en kommentar om, at placeringen af pylonen ikke må stride imod Naturbeskyttelseslovens § 21.

Vejdirektoratets bemærkning vedrørende vejbyggelinje har givet anledning til en præcisering af lokalplanens redegørelse om vejbyggelinje under afsnittet tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning. Dertil er der lavet mindre rettelser, præciseringer og tilføjelser til lokalplanens redegørelse.

De foreslåede rettelser er afklaret i en dialog med Vejdirektoratet. Bemærkningen, samt de foreslåede rettelser til Lokalplan 1-038, er blevet fremlagt for bygherre. Bygherre har ingen bemærkninger.

Bygherre har i forbindelse med en nærmere afklaring af det konkrete projekt anmodet om, at lokalplanens § 5.5 om niveauplan ændres, så niveauplanet hæves fra kote 30 til 31,20, så der kan laves niveaufri adgang fra butikken til Uglevej. Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at niveauplanet ændres til 31,2 ved endelig vedtagelse for at imødekomme det konkrete projekt.

Se Kommuneplantillæg nr. 18 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1494

Se den digitale Lokalplan 1-038 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=946

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9753853_1598271634035.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 1-038 og Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt med de ovenfor beskrevne rettelser.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 177:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 163:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

143. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 28. april 2020 forslag til Lokalplan21-002 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt at sende planforslagene i otte ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af fire større boliggrunde til åben-lav boligbebyggelse på et ubebygget areal i den nordøstlige del af Vesløs.

Planforslagene har været i høring fra den 6. maj til den 1. juli 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Der er lavet mindre formuleringsmæssige tilretninger i planerne.

Se Kommuneplantillæg nr. 17 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1512

Se den digitale Lokalplan 21-002 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=947

Bemærk at PDF-filen, der kan tilgås via ovenstående digitale lokalplan, er planforslaget, som blev vedtaget den 28. april 2020. PDF af Lokalplan 21-002 til endelig vedtagelse kan ses her:

http://77.233.253.221/pdfs/Thisted/lokalplaner/versioner/21-002-2020-7-2-Lokalplanforslag%20nr.%2021-002.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 21-002 og Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 178:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

144. Principgodkendelse af 24 almene familieboliger Vesterhavsparken Vorupør

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse af 24 almene familieboliger, Vesterhavsparken Vorupør.

Redegørelse

Boligselskabet Nykøbing Mors ønsker - i samarbejde med DOMEA - at opføre 24 almene boliger i Vesterhavsparken, Vorupør, jf. bilag 1, Henvendelse fra DOMEA.

Projekt Vesterhavsparken er udført som tæt lav bebyggelse.

Der vil være tale om 12 stk. 3-værelses boliger på 84 m² og 12 stk. 4-værelses boliger på 96 m² alle med tilhørende vognly og depotrum. Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 90 m², og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 2.160 m², jf. bilag 2, Skitseprojekt, DOMEA.

Placering og planforhold

Projektet ønskes placeret som en del af Vesterhavsparken i Vorupør, Sortebærbakken, matrikel nr.: 32bæ Vorupør, Hundborg, jf. bilag 3, Matrikelkort, Thisted Kommune.

Denne placering kræver en dispensation fra lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation, og at dette gives ved byggeansøgningen. Dispensationen drejer sig om § 4, udstykning i lokalplanen.

Forvaltningen er usikker på, hvor attraktiv området er til almennyttige boliger. Der kan ikke umiddelbart anvises andre placeringer i Vorupør til et projekt af denne størrelse. Der vil dog kunne peges på andre placeringer, hvor der forventes at kunne udarbejdes en lokalplan for et reduceret projekt. Der har ikke været kontakt til grundejere vedrørende andre eventuelle placeringer.

Behovsanalyse

Boligselskabet har fået lavet en analyse af befolkningsdata, jf. bilag 4, Behovsanalyse COWI, DOMEA.

Der er ikke vedlagt en projektspecifik behovsanalyse, og Boligselskabet Nykøbing Mors har ikke fremsendt redegørelse for tilkendegivelser fra borgere.

På nuværende tidspunkt har Thisted Bolig 9 almene boliger på Sandvej i Vorupør og 6 boliger i nærliggende Stenbjerg. Lejlighederne er konstant udlejet - primært til ældre. Erfaring viser dog, at hvis udbuddet af boliger stiger hurtig i dette område, kan det tage tid at få dem udlejet igen. Forvaltningen anser derfor en udbygning med 24 lejligheder som værende en for stor udbygning, hvorfor en etapevis udbygning foreslås, da denne vil kunne imødekomme udsvingene i de aktuelle behov.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger på niveau med rammebeløbet gældende for almene familieboliger 2020, jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Rammebeløb:

19.250 kr.

Energitillæg:


1.040 kr.

Den samlede anlægsramme er på 43.826.400 kr., jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

5.490.000 kr.

Håndværkerudgifter:

32.648.400 kr.

Omkostninger:

5.002.000 kr.

Gebyrer:

686.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på 90 m² eller under, er som følger:

88 % kreditforeningslån

38.567.200 kr.

10 % kommunal grundkapital

4.382.700 kr.

2 % beboerindskud

876.500 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 4.382.700 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Thisted Kommune kan godkende et nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for juli 2020 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,67 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 7.800 kr. og for små lejligheder 6.825 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Såfremt Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune dog skulle stille med grundkapital og garanti. Det foreløbige udkast til skema A er vedlagt, jf. bilag 5, Skema A udkast, DOMEA.

Der er i budget 2020-2023 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Boligselskabet har ikke valgt et realkreditinstitut og har derfor ikke informeret om størrelsen på den kommunale garanti.

Den kommunal grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Boligselskabet Nykøbing Mors en positiv forhåndstilkendegivelse på den aktuelle grund, hvis der sker en etapevis udbygning.
 2. Alternativt at der arbejdes med et reduceret projekt på en anden placering i Vorupør. Såfremt en anden placering vælges, skal der fremsendes et nyt projekt til forhåndsgodkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 8:

Direktionen indstiller pkt. 2. til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 181:

Pkt. 1 indstilles til godkendelse, idet der forventes en lavere pris på grunden og de øvrige udgifter.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 165:

Jens Kr. Yde, Henning Holm, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard indstiller Direktionens indstilling til godkendelse.

Ib Poulsen og Morten Bo Bertelsen indstiller indstilling 1 fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Peter Larsen undlader at stemme.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget er godkendt af flertallet.

Imod stemmer Morten Bo Bertelsen.

Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen og Casper Søe-Larsen undlader at stemme.

Flertalsindstillingen er godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

145. Thisted Camping - Udvidelse af antal campingenheder

Udskriv

Sagstema

Thisted Camping søger tilladelse til udvidelse af antallet af enhedspladser fra de 125 enhedspladser, som de har udlejningstilladelse til jf. Campingreglementet til de 180 enhedspladser, der er indrettet. Det skal besluttes, om der skal gives tilladelse til udvidelse af enhedsantallet på Thisted Camping.

Redegørelse

Det kræver udlejningstilladelse efter campingreglementet at drive en campingplads, hvoraf det bl.a. skal fremgå, hvor mange enhedspladser der er mulighed for på campingpladsen. Enhedspladser er det samlede antal af pladser til telte, campingvogne, hytter, udlejningsvogne og campingværelser. Antallet af enhedspladser beregnes ved at dividere campingpladsens areal med 200 m², så 100 m² går til selve enhedspladsen, og 100 m² går til fællesarealer, interne veje, legepladser og bebyggelse. Beregningsmetoden fremgår af vejledningen til Campingreglementet, og metoden har været anvendt uændret siden 1986.

Thisted Camping har tilladelse til 125 enhedspladser. I forbindelse med behandling af sag omkring udvidelse af arealet til vintercampering, er Plan- og Miljøafdelingen blevet gjort opmærksom på, at Thisted Camping driver i alt 180 enhedspladser. De 180 pladser består af 168 telt/vognpladser, 10 hytter og to campingværelser. Dette er en overskridelse af campingpladsens tilladte enhedsantal med 44 %. Plan- og Miljøafdelingen har partshørt Thisted Camping om forholdet, og campingpladsens ejer oplyser, at der altid har været dette antal pladser på stedet. Thisted Camping vil gerne søge tilladelse til udvidelse fra 125 til 180 enhedspladser, jf. bilag nr. 1.

Den nuværende ejer af Thisted Camping har ejet pladsen siden 2006. Nuværende forpagter har drevet pladsen siden 2016. Ejer henviser i sin ansøgning til, at pladsen altid har haft 180 enhedspladser, og ifølge ejeren har Campingrådet godkendt pladsen indtil 2017. Thisted Kommune har meddelt i alt 6 udlejningstilladelser til ejer og forpagtere af Thisted Camping siden 2006. Det fremgår klart af udlejningstilladelsen, hvor mange enhedspladser der er tilladelse til. Thisted Campings nuværende ejer har i 2008 søgt tilladelse til to byggerier på campingpladsen. I samme ansøgning spørges der til muligheden for at ændre enhedsantallet fra 125 til 135 enhedspladser, jf. bilag nr. 2.

Thisted Camping er en klassisk disponeret campingplads. Ankomstarealet rummer forpagterbolig, publikumsbygninger, swimmingpool, minigolfbane og legeplads. Hytteområdet er placeret i et hjørne af pladsen. På pladsen er der mod øst en sekundær køkken- og toiletbygning og legeplads. Den resterende del af pladsen anvendes til campering og interne veje.

Thisted Camping udgør et areal på 26.135 m². Det giver, efter beregningsmetoden angivet i campingreglementet, mulighed for et enhedsantal på i alt 131 (26.135/200 m² = 131). Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er særlige forhold, som kan begrunde en forøgelse af antallet af enhedspladser til 180. Vedlagte principskitse viser en generel disponering af en enhedsplads med campingvogn, fortelt og bil, jf. bilag nr. 3. En forholdsvis stor del af arealet går til sikring mod brandspredning mellem enhedspladserne. Udover campingvogn eller villatelt ses der ofte et mindre opbevaringstelt eller et mindre børnetelt på enhedspladserne, hvorfor Plan- og Miljø afdelingen vurderer, at enhedspladsernes areal udnyttes fuldt ud og ikke kan reduceres i størrelse. Tværtimod går udviklingen efter Plan- og Miljøafdelingens oplysninger fra andre campingpladser mod færre enheder, så de resterende pladser kan udvides for at tilgodese ønske om større campingvogne, fortelte og opbevaringstelte.

Plan- og Miljøafdelingen har spurgt Erhvervsstyrelsen, hvad der ligger til grund for beregningsmetoden, og hvilke hensyn der skal påses ved beregning af enhedsantallet på en campingplads.

Erhvervsstyrelsen oplyser til kommunen:

”Beregningsnormen har været gældende i en historisk lang periode på over 30 år. Beregningsnormen udgør et tydelig og transparent grundlag for kommuners meddelelse af tilladelser til campering, og den sikrer en ensartet administration på tværs af kommuner. Desuden medvirker den til at give campingpladser ensartede konkurrencevilkår indenfor en kommune og på tværs af kommuner. Endelig er normen sammen med andre regler i campingreglementet udtryk for, hvad der må betragtes som en forsvarlig norm for, hvor mange telte, campingvogne og lignende der kan placeres på et givet areal af hensyn til støj, hygiejne- og brandsikkerhedsmæssige årsager samt ud fra hensynet til, at der - ud over plads til de enkelte telte og campingvogne - også skal være et rimeligt areal til fælles faciliteter på campingpladsen, så som til køkken- og badefaciliteter samt opholds- og legearealer med videre.”

Styrelsen oplyser også, at det er deres vurdering, at beregningsnormen kun kan fraviges i særlige tilfælde, hvor der er afgørende faglige grunde til det. De oplyser også, at en anden beregningsnorm ikke kan tages i anvendelse med det ene formål at lovliggøre flere campingenheder end tilladt i udlejningstilladelsen.

Plan- og Miljøafdelingen har foretaget nabohøring ved nærmeste naboer. Naboer mener ikke, at der er en faglig begrundelse for udvidelsen af antallet af enhedspladser, og naboer henviser til, at campingpladsens ejer altid har været bekendt med campingpladsens enhedsantal på 125 enheder, grundet ejers henvendelse til kommunen i 2008 omkring udvidelse af enhedsantallet fra 125 til 135. Naboers bemærkning er vedlagt som bilag nr. 4.

Vurdering og indstilling - udvidelse af antal enhedspladser

Plan- og Miljøafdelingen har beregnet, at Thisted Camping har mulighed for et enhedsantal på 131, hvilket er en udvidelse af det tilladte antal enhedspladser med 6 pladser. Plan- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er en faglig begrundelse for at udvide antallet af enhedsplaser som ansøgt, og ansøger har ikke fremsendt faglig relevant begrundelse for det ansøgte. Thisted Camping kan udvides til 131 enhedspladser, når beregningsnormen i vejledningen til Campingreglementet benyttes.

Ejer har i ansøgningen henvist til, at der ikke er et økonomisk grundlag for at drive campingpladsen, hvis ikke der gives tilladelse til at udvide enhedsantallet til 180 enheder. Der er 13 campingpladser i Thisted Kommune. Pladserne varierer i størrelse på 18-450 enhedspladser. Nogle pladser drives som fuldtidsbeskæftigelse andre som deltidsbeskæftigelse. Ved anvendelse af campingreglementets beregningsnorm sikrer Thisted Kommune sig, at campingpladserne drives under ensartede konkurrencevilkår, og at hensynet til støj, hygiejne- og brandsikkerhedsmæssige forhold sikres samt at der er en fornuftig balance mellem arealer til fællesformål og til campering.

Ændring af antallet af enhedspladser kræver ud over Thisted Kommunes tilladelse en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen ved Kystdirektoratet.

Retsgrundlag

Campingreglementet, Lovbekendtgørelse nr. 319 af 28.03.2019.

Vejledning til Campingreglementet nr. 9426 af 02.07.2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Camping meddeles afslag på ansøgning om udvidelse til 180 enhedspladser.
 2. Thisted Camping kan meddeles ny udlejningstilladelse til 131 enhedspladser efter ansøgning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 184:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 167:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ib Poulsen stemmer imod, idet han vil imødekomme ansøgningen på 180 pladser.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Imod stemmer Ib Poulsen.

Morten Bo Bertelsen, Casper Søe-Larsen og Peter Sørensen undlader at stemme.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

146. Thisted Camping - Udvidelse af areal til vintercampering

Udskriv

Sagstema

Thisted Camping søger tilladelse til udvidelse af arealet til vintercamping. Det skal besluttes, om der skal gives tilladelse til det ansøgte, og om der skal stilles særlige vilkår til driften, hvis der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Redegørelse

Thisted Camping har søgt tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering for at udvide mulighederne for aktiviteter i vinterperioden, jf. bilag 1 og 2. Ud over den eksisterende tilladelse til vintercamping har campingpladsen også tilladelse til vinteropbevaring ved pladsens indkørsel. jf. udlejningstilladelsen - bilag 3.

Vintercampering kan ske i perioden 1. november til 1. marts. Campering i denne periode må kun være af kortvarige ophold af 15-20 dage, weekender med videre. Jf. Campingreglementet skal der være et særligt behov for campering i vinterperioden, og campingpladsen skal ligge i nærheden af friluftsaktiviteter eller lignende, hvis der meddeles tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering. En campingplads kan have tilladelse til vinteropbevaring af campingvogne, som ikke benyttes om vinteren. Vognene skal stilles samlet på et areal godkendt til formålet og må ikke anvendes til overnatning.

Thisted Camping ligger i et boligområde, og udvidelsen af arealet til vintercampering vil påvirke naboer. Naboer vil især blive påvirket visuelt, når pladsens karakter som grønt areal om vinteren fremover vil ændres til at rumme campingvogne og evt. telte hele året. Det vil også påvirke i forhold til de øgede aktiviteter på pladsen, da en større del af pladsen vil være i drift hele året. Thisted Camping har sammen med ansøgningen fremsendt en redegørelse for brugen af campingpladsen, herunder brugen i vinterperioden.

Naboerne er hørt i sagen og har fremsendt et samlet høringssvar til kommunen, jf. bilag 4. Naboer påpeger, at campingpladsen i dag har uudnyttet kapacitet til vintercampering på pladsen, og at der derfor ikke er et reelt behov for det ansøgte. De mener også, at arealet reelt bliver anvendt til vinteropbevaring af campingvogne og ikke til campering. Naboer påpeger også, at det nye ansøgte areal til vintercampering allerede i en periode har været anvendt til vintercampering/vinteropbevaring, og de er bekymrede for, at dele af campingpladsen fremover kan udvikle sig til helårsbeboelse. Naboer oplyser, at de ønsker, at kommunen stiller vilkår til brandmæssige afstande mellem campingvogne og deres ejendomme.

Thisted Camping har i en periode anvendt det ansøgte areal til vintercampering uden de nødvendige tilladelser. Det har medført en del klager fra de nærmeste naboer. Plan- og Miljøafdelingen har afholdt møde med naboer i foråret 2020 og har været i dialog omkring det ansøgte med forpagtere af pladsen siden maj 2019. Der er meddelt påbud i sagen, og Thisted Camping er blevet opfordret til at søge tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering, så pladsens fremtidige driftsmuligheder afklares. Thisted Camping ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og det kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at udvide arealet til vintercampering. Kystdirektoratet har den 2. juni 2020 meddelt dispensation til udvidelse af arealet til vintercampering.

Campingpladsen har i dag et areal til vinteropbevaring af campingvogne, men arealet anvendes ikke til formålet. Plan- og Miljøafdelingen har spurgt Erhvervsstyrelsen om tolkning af bestemmelserne for vintercampering. De oplyser, at det er nok, at en campingvogn kun anvendes én enkelt weekend i vinterperioden, for at den kan stå fast på vintercampingarealet hele perioden. Anvendes vognen slet ikke i vinterperioden, skal den flyttes til vinteropbevaringsarealet. Styrelsen har også oplyst til kommunen, at der kan stilles vilkår om, at campingvogne og telte kun tillades opstillet på arealet til vintercampering, når de er i brug. Plan- og Miljøafdelingen har bedt Thisted Camping redegøre for brugen af arealerne til vintercampering. Thisted Camping har fremsendt lister, der redegør for campister, som i en længere periode har lejet en enhedsplads. Thisted Camping har ikke kunnet redegøre for, i hvilke perioder de enkelte enhedspladser har været anvendt til personophold, fordi det ikke registreres.

Naboer påpeger risikoen for, at arealer, hvor der er vintercampering, udvikler sig til helårsbeboelse, hvis fastliggere anvender pladsen hele året. Plan- og Miljøafdelingen påser forholdet og har varslet beboere på campingpladsen, at campingpladsen skal fraflyttes senest den 1. november 2020.

Vurdering af udvidelse af areal til vintercampering

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at der kan gives tilladelse til udvidelse af areal til vintercampering som ansøgt. Campingpladsen kan dog kun anvendes til ferieformål og ikke til længerevarende ophold for håndværkere og lignende, som forpagter ønsker, da det vil være i direkte strid med bestemmelserne i campingreglementet. Campingpladsen har en kyst- og bynær beliggenhed, der giver gode muligheder for aktiviteter og kortere ferieophold i vinterperioden. Udvidelsen af pladsens vintercampingareal, og dermed samlede driftsmulighed, er i god overensstemmelse med Thisted Kommunes Vision 2022, hvori der er fokus på udvikling af Thy som turistdestination.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer at personophold på campingpladsen om vinteren primært vil foregå indendørs grundet vejret, hvorved en del af påvirkningen af naboer vil være af visuel karakter. Placering af campingvogne direkte i skel mod naboer kan medføre en risiko for både indbliksgener og for brandspredning mod nabo, idet mange campingvogne og villatelte har installationer (strøm og gas), der i brandmæssig henseende gør dem sammenlignelige med en boligenhed. Hvis en nabo til Thisted Camping opfører bolig på egen grund, bestemmer bygningsreglementet BR18, at boligen skal placeres 2,5 m fra skel af hensyn til risikoen for indbliksgener og brandsmitte. På Thisted Camping har der været en del tilfælde af campingvogne, der har været placeret direkte i skel mod nabo, hvilket har ført til frustrationer hos flere naboer.

Campingreglementet giver kommunen mulighed for at stille særlige driftsmæssige vilkår for at sikre mod f.eks. brandspredning, hvis der er behov for det. Plan- og Miljøafdelingen anbefaler derfor, at en tilladelse til udvidelse af arealet til vintercampering bør betinges af, at der stilles krav til skelafstand mod naboejendomme mod pladsens nord- og vestlige skel. Plan- og Miljøafdelingen har drøftet kravet til skelafstand med Nordjyllands Beredskab (NOBR) på møde den 6. juli 2020, og NOBR er enige i, at denne betingelse bør stilles.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at tilladelse til vintercampering giver de enkelte campingpladser mulighed for varieret anvendelse året igennem. Hvis det vurderes, at der ved Thisted Camping skal tages et særligt hensyn til naboer og den kystnære beliggenhed, har kommunen mulighed for at stille vilkår om, at campingvogne og telte kun placeres på arealet til vintercamping, når der er personophold på stedet.

Retsgrundlag

Campingreglementet, Lovbekendtgørelse nr. 319 af 28.03.2019.

Vejledning til Campingreglementet nr. 9426 af 02.07.2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives tilladelse til udvidelse af areal til vintercampering på Thisted Camping som ansøgt.
 2. Der i udlejningstilladelse til campingpladsen stilles vilkår om at telte og campingvogne o.l., der anvendes til overnatning, skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod naboejendomme mod nord.
 3. Det besluttes, om der i udlejningstilladelsen skal stilles vilkår om, at det udvidede areal til vintercampering kun må benyttes til campering, når der er overnatning på stedet.
 4. Beslutninger jf. Campingreglementet delegeres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 183:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse, idet der ikke stilles vilkår i pkt. 3.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 166:

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

147. I/S Mors-Thy Færgefart - Låneoptagelse til udskiftning af motorer

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af at selskabet I/S Mors-Thy Færgefart optager lån for udskiftning af motorer.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart har på bestyrelsesmøde den 31. august 2020, som pkt. 39, behandlet en sagsfremstilling om enten at udføre service på motorerne, hovedrenovere dem eller udskifte motorerne på færgen M/F Feggesund.

Bestyrelsen besluttede, "Hvis de nye motorer kan komme i, i år, er det at foretrække. Der skal være en aftale på skrift fra værftet om, at det kan lade sig gøre i år. Hvis ikke så tages sagen op til næste bestyrelsesmøde." - se bilag 1 referat fra bestyrelsesmødet.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget gav på udvalgsmødet den 31. august 2020 mundtligt samtykke til, at sagen bringes direkte til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da en godkendelse om, at selskabet optager et lån på ca. 1,8 mio. kr. til udskiftning af motorer, ikke kan vente til en ordinær behandling i oktober måned. Der er ca. 12 ugers leveringstid, og motorerne skal være monteret i skibet inden den 31. december 2020, hvis en ombytning til en tilsvarende teknologi skal kunne godkendes. Hvis en udskiftning først sker efter nytår, vil kravet til motorteknologien betyde en méromkostning på ca. 40 % i indkøb og en méromkostning i drift på ca. 100.000 kr./år.

Specifikation af udgifterne:

Motorprisen

761.000 kr.

Udskiftning

575.000 kr.

Værft mm.

200.000 kr.

Renovering af kobling

250.000 kr.

I alt

1.786.000 kr.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakt for I/S Mors-Thy Færgefart - bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes driftstilskud vil blive øget i forbindelse med afdraget af det optagne lån.

Jf. Interessentskabskontrakten for I/S Mors- Thy Færgefart hæfter interessenterne ubegrænset, fuldstændigt og solidarisk overfor tredje mand.

Thisted Kommunes andel af det øgede driftstilskud udgør ca. 65.000 kr. årligt i 10 år. Isoleret set kan udgiften afholdes indenfor budgettet for øvrig trafik, men det bemærkes, at det totale budget for Teknik og Erhverv er under pres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller til godkendelse, at Færgebestyrelsen for I/S Mors- Thy Færgefart kan optage lån på ca. 1,8 mio. kr. til udskiftning af motorer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 168:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

148. Tilbud fra Limfjordsrådet om deltagelse i LIFE-projekt Løgstør Bredning, Nørholm og Mariagerfjord.

Udskriv

Sagstema

Tilbud fra Limfjordsrådet om deltagelse i LIFE-projekt Løgstør Bredning, Nørholm og Mariagerfjord.

Redegørelse

Limfjordsrådet har med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond udarbejdet et katalog over mulige restaureringsprojekter i den nordlige del af Løgstør Bredning. Med baggrund i dette katalog og tilsvarende interesser omkring Mariagerfjord og ved Nørholm har Limfjordsrådet afklaret mulighederne for at søge et EU-LIFE projekt sammen med Aage V. Jensen Naturfond (bilag 1).

Der er en mulighed for med kommunale midler at bidrage til en bæredygtig udvikling af Limfjorden og Mariagerfjord og dermed understøtte en udvikling, hvor fjordene igen kan blive et vigtigt erhvervsmæssigt og rekreativt aktiv for kommunerne.

Der er tale om et fyrtårnsprojekt med brede kommunale interesser. Specielt skal fremhæves formidlings- og turismeinteresser i projektet og kvælstoffjernelse, som gavner især landbruget i hele oplandet til Limfjorden, klimagevinster i form af bl.a. CO2 binding i ålegræsbede samt strandengsdelen og kommunale fordele ved eventuel genanvendelse af klapmateriale til etablering af holme etc. er pt. under afklaring.

Projektet er et helhedsorienteret natur- og miljøprojekt, som har fokus på at genskabe den naturlige balance i Limfjorden og Mariagerfjord. Indsatsen skal udmøntes i forskellige former for naturgenopretning. Der vil særligt være fokus på opprioritering af naturpotentialet i blandt andet Natura 2000 områderne, etablering af ”havets oaser” / større og mindre rev, reetablering af ålegræs og tangbede, at mindske næringsstoffrigivelse fra sedimentet, etablering af muslingebanker og af tidligere tiders holme og øer.

Projektet er geografisk placeret i de fem kommuner: Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Aalborg og Mariagerfjord. Hovedparten af projektet omhandler maritim naturgenopretning, som normalt varetages af staten. På land dækker projektet i Thisted Kommune ca. 790 ha, hvoraf ca. 550 ha er ejet af Aage V. Jensen Naturfond, som selv bidrager til projektet.

Limfjordsrådets formand afholdt den 2. juni 2020 et møde, hvor borgmestre, udvalgsformænd og næstformænd var inviteret til en nærmere drøftelse af projektets potentiale. Alle var enige om projekts værdi og at det giver mening med et fælles projekt. (Bilag 2) På denne baggrund har Limfjordsrådet nu sendt en anmodning om kommunal medfinansiering til det fælles projekt. (Bilag 3)

Partnerskab
Samarbejde mellem Limfjordsrådet og Aage V. Jensen Naturfond og hvor Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Aalborg kommuner deltager som partnere. VELUX FONDEN og 15. Juni Fonden indgår forventeligt i projektet. Projektets indhold og design er sket i et samarbejde med AU, SDU, DTUaqua, DHI og GEUS. De nævnte institutioner forventes at deltage i projektet. Miljø – og Fødevareministeriet deltager som partner med fokus på vandområdeplan, virkemidler og Natura 2000. Stats – og/eller regionale myndigheder i Norge forventes at deltage.

Økonomi

Projektets budget forventes at være i størrelsesordenen 83 mio. kr., svarende til 13,9 mio. kr. årligt i 6 år. Omkring 60 % (46,5 mio. kr.) vil forventeligt kunne søges ved LIFE. Desuden forventes Aage V. Jensen Naturfond, Veluxfonden, 15. Juni Fonden, Miljødirektoratet i Norge og den danske Miljøstyrelse også at indgå finansielt i projektet.

En forudsætning for, at de danske fonde vil lægge de mange midler i projektet er, at kommunerne og staten deltager og hver finansielt bidrager med et beløb svarende til den enkelte fond. Dermed skal hver kommune forventeligt bidrage med 200.000 kr. årligt i seks år. Hver kr. lagt af kommunerne bliver ”gearet” med en faktor 70.

Der er mulighed for at midlerne i et vist omfang vil kunne lægges som timer anvendt i kommunerne, dog har Thisted Kommune et så lille areal med projektet, at Plan- og Miljøafdelingen kun vil kunne løfte det økonomiske bidrag i meget begrænset omfang og Thisted Kommunes bidrag vil derfor primært skulle være direkte økonomisk støtte til projektet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse kan ikke anvise finansiering af det ansøgte beløb på 200.000 kr. årligt i seks år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 188:

Indstilles til godkendelse, idet beløbet finansieres af kassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 169:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

149. Godkendelse af vision for de nordjyske kommuner om strategisk energiplan for 2040

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af vision for de nordjyske kommuner om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) 2040, samt orientering om igangsættelse af fase 2.

Redegørelse

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med Regionen til at fremme dette. Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem samtidig med, at der tiltrækkes investeringer, og skabes nordjyske jobs.

Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 igangsættelse af SEP NORD på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 • Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
 • Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der den 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.

På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion. Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”

Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020 og er herefter sendt til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1 (se bilag 1).

Igangsættelse af SEP NORD fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvor planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner tilsammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler. En beskrivelse af fase 2 kan ses i bilag 2.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært omhandler klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for f.eks. ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark m.fl. Det samme gælder kommunernes deltagelse i en udvidelse af projektet DK2020 om udarbejdelse af klimaplaner, som foreslået af KL og KKR.

Thisted Kommune og SEP Nord

Thisted Kommunes selvforsyningsgrad med vedvarende energi (VE%) er i 2020 estimeret til 58 %. Selvforsyningsgraden er forholdet mellem produktion af vedvarende energi på tværs af sektorer og forbruget af energi i hele kommunen. Den historiske udvikling af VE% i Thisted Kommune og sammenhængen med SEP NORD-visionen ses i bilag 3. Det ses, at udviklingen af VE% fra 2014 til 2020 følger den hastighed, der skal opretholdes for, at Thisted Kommune når en VE% på 100 i 2040, som er i overensstemmelse med SEP NORD-visionen. Thisted Kommune har i Klima- og Energipolitikken fra december 2018 en målsætning om at være en af Danmarks førende klimakommuner. Derfor bør Thisted Kommune have en ambition om som minimum at leve op til den samlede SEP NORD-Vision. For at sikre det, bør SEP NORD-visionen forankres i Energi- og ressourcestrategien f.eks. ved at fastsætte målsætninger for VE% frem mod 2030. Dette bør der tages stilling til i processen for Energi- og ressourcestrategien.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det er besluttet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som pkt. 114 den 8. april 2019, at udgifterne til Thisted Kommune i forbindelse med SEP Nord afholdes inden for Plan- og Miljøafdelingens budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Visionen for de nordjyske kommuner om SEP NORD godkendes.

2. Orientering om igangsættelse af fase 2 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 189:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 170:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

150. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Hvedemarken i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og frigivelse heraf til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boligområde ved Hvedemarken i Hanstholm.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning, godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020, skal udstykning af boliggrunde ved Hvedemarken, Hanstholm igangsættes.

Forslag til udstykningsplan fremgår af bilag 1 - Foreløbig bebyggelsesplan.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget for boligudstykningen på Hvedemarken er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af:

Landinspektøropmåling

50.000 kr.

Arkæologiske undersøgelser

350.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

Miljøundersøgelser

50.000 kr.

Skitseprojekt

400.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,0 mio. kr. til at dække forundersøgelserne i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boliggrunde ved Hvedemarken, Hanstholm. Beløbet søges finansieret af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges.

Lejeindtægten udgør ca. 30.000 kr. pr. år.

Høring og sagsgang

Direktionen den 27. august 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,0 mio. kr., finansieret af kassen, til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boligområde ved Hvedemarken, Hanstholm.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 27. august 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 190:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 171:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

151. Budget 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Ifølge § 11 skal interessenternes kommunalbestyrelser i fællesskab fastsætte efterbetalingsprisen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom.

Redegørelse

Bestyrelsesmedlemmerne for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 19. juni 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2021 viser indtægter på 3.305.000 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald, salg af emballage og betaling fra interessentkommunerne.

Budgettet for 2021 viser udgifter på 3.305.000 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2021 at blive 3 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne på 3 kr. pr. indbygger godkendes.
 2. Budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 187:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 172:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

152. Budget 2021, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på sit møde den 19. juni 2020 budgettet for 2021, jf. bilag 1-2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2021 budgetteret med en samlet omsætning på 150.000 kr., som er indtægter ved udlejning af plads og brovægten samt leje af jord.

Finansielle indtægter er i 2021 budgetteret med 17.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2021 budgetteret til 494.500 kr., som hovedsageligt går til miljøkontrol, bortskaffelse af perkolat, planering og vedligeholdelse samt lønninger.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 327.500 kr.

Der er budgetteret med afskrivninger på i alt 21.525 kr., så årets resultat er budgetteret til et underskud på 349.025 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 196:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 173:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

153. Budgetforslag 2021 for Nordjyllands Trafikselskab i høring

Udskriv

Sagstema

Budgetforslag 2021 for Nordjyllands Trafikselskab (NT) i høring.

Redegørelse

NT har fremsendt budgetforslag for 2021 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, se bilag (Thisted Kommunes budget kan ses på side 64). Budgetforslaget er godkendt af NT's bestyrelse den 19. juni 2020, og høringssvar skal være NT i hænde inden den 30. september 2020.

I Thisted Kommunes driftsbudget til bidrag til NT er der for 2021 kalkuleret med 23.160.204 kr.

I budgetforslaget fra NT er Thisted Kommunes bidrag i 2021 beregnet til 26.161.000 kr.

Derudover er der i Thisted Kommunes budget afsat 517.549 kr. til styrkelse af den kollektive trafik, et samarbejde med regionen omkring styrkelse af hovednettet i vest, som ikke er indeholdt i det fremsendte budgetforslag fra NT.

Stigningen fra 2020 til 2021 i budgetforslaget fra NT skyldes primært 3 forhold.

 • Udbud af telebusruter afholdt i foråret 2020 med kørselsstart august 2020.
  Udbuddet har for Thisted Kommunes vedkommende betydet en prisstigning på 16 %, hvilket betyder en beregnet prisstigning på 1,8 mio. kr./år.
 • Udbud af bustrafik med grøn omstilling til fossilfrie og emissionsfrie busser på de store ruter, bybusser, regionalruter og de store lokalruter fra sommeren 2021, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.
  NT forudser, at omstilling til el, biogas eller syntetisk biodiesel vil øge omkostningerne.
  Beregninger fra NT viser, at driftsudgifterne vil stige med ca. 1,2 mio. kr./år - det vil sige ca. 600.000 kr. i 2021, afhængig af de indkomne tilbud ved licitationen.
 • Manglende billetindtægter i forbindelse med Corona-pandemien.
  En del af de manglende billetindtægter forventes dækket af kompensation fra staten, som administreres af NT.
  Beregnet kompensation 600.000 kr. som ikke fuldt ud dækker de manglende indtægter.

De beregnede merudgifter er indeholdt i det fremsendte budgetforslag for Thisted Kommune.

Der blev i 2018/19 gennemført et koordineringsprojekt i Thisted Kommune, hvor formålet var at finde besparelser i den kollektive trafik. Der er efterfølgende i 2019 foretaget nedskæringer på rutenettet, herunder nedlægning af aften- og weekendbetjeningen på flere ruter. Befordringen af de kørselsberettigede folkeskoleelever blev ligeledes gennemgået, og reduceret til den nødvendige kørsel, i henhold til lov om befordring af folkeskoleelever og de vedtagne retningslinjer i Thisted Kommune.

Med det fremsendte budgetforslag for 2021, vil der således blive et merforbrug på ca. 3 mio. kr., som ikke kan forventes at kunne indeholdes i det samlede budget for kollektiv trafik.

Et forventet mérforbrug på 3 mio. kr. vil ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget, og det må derfor forventes, at der skal ske yderligere rutetilpasninger.

På grund af prisstigningen på driften af telebusserne og manglende billetindtægter i 2020, forventes allerede på nuværende tidspunkt et merforbrug på knap1 mio. kr. i 2020, som skal indbetales senest i 2022.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomiske konsekvenser

Der vil være et merforbrug på 3 mio. kr. på kontoen for bidrag til NT, og skal det nuværende serviceniveau opretholdes, vil det være nødvendigt at få tilført midler, alternativt vil der skulle ske yderligere rutetilpasninger.

Evt. besparelser vil kun få halv gennemslag i 2021, idet evt. besparelser først kan iværksættes fra august 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020

Økonomiudvalget den 9. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetforslaget tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 31. august 2020, pkt. 194:

Taget til efterretning idet det bemærkes, at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse efter budgetvedtagelse kontakter NT med henblik på at afstemme kommunens budget med NT's budget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 174:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

154. Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde

Udskriv

Sagstema

Politisk behandling af Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde, som tager afsæt i Politik for sundhed og Politik for sårbare voksne og ældres velfærd.

Redegørelse

I august 2019 blev procesplanen for udarbejdelsen af Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. Procesplanen lagde op til en involverende proces, hvor medarbejderrepræsentanter internt i kommunen og en referencegruppe med rod i civilsamfundet har haft mulighed for at komme med input og ideer til strategiens indhold, bl.a. på en workshop afholdt i februar 2020.

Med afsæt i de input og ideer arbejdsgruppen har fået, er der udarbejdet et udkast til strategien med forslag til fire overordnede temaer med tilhørende strategiske målsætninger:

 • Øget mangfoldighed
  Strategisk målsætning: Vi ønsker at fremme et mangfoldigt frivilligt socialt foreningsliv i lokalområderne, hvor alle borgere har mulighed for at deltage i aktivitetstilbud.
 • Samarbejde på tværs
  Strategisk målsætning: Vi ønsker at øge samarbejdet på tværs af frivillige sociale foreninger, og mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen med henblik på at sikre et rigt og mangfoldigt foreningsliv.
 • Anerkendelse og respekt af frivillige og foreninger
  Strategisk målsætning: Vi vil anerkende de frivillige sociale foreninger og frivilligheden for deres rolle og egenskaber igennem større fokus på inddragelse og ligestilling i relationer.
 • Ledelse og koordinering af frivilligt arbejde
  Strategisk målsætning: Vi vil sætte spot på frivillighed som et ledelsesområde for at sikre de rette kompetencer til opgaven.
  Strategisk målsætning: Vi vil tydeliggøre og prioritere koordinering på tværs i kommunen og mellem kommune og det frivillige område på flere forskellige niveauer.

Temaernes indhold og målsætninger er yderligere beskrevet i strategien, som findes i bilaget til sagsfremstillingen. Derudover er der defineret en række succeskriterier, der kan fungere som pejlemærker for, hvorledes målsætningerne opnås.

Udkastet har været i mailhøring blandt medarbejderrepræsentanterne i en arbejdsgruppe, ledergrupperne i Social- og Sundhedsforvaltningen samt de frivillige sociale foreninger, som deltog på workshoppen. Høringen gav ikke anledning til at ændre udkastet til strategi, men gav input til efterfølgende handleplaner.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved strategiens indhold. Strategiens indhold indarbejdes i organisationen under gældende forudsætninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget til første behandling den 9. juni 2020

Ældre-/Seniorrådet til høring den 16. juni 2020

Område-MED Social til høring den 16. juni 2020

Integrationsrådet til høring den 18. juni 2020

Område MED Sundhed og Ældre til høring den 23. juni 2020

Handicaprådet til høring den 25. juni 2020

Udsatterådet til høring den 25. august 2020

Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse den 1. september 2020

Kommunalbestyrelsen til orientering den 15. september 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

Høringsgrundlag for strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde godkendes og sendes i høring.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 106:

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 10. juni 2020:

Peter Uno Andersen

Ældre-/Seniorrådet, 16. juni 2020, pkt. 4:

Ældre-/Seniorrådet anser intentionerne i strategien som gode og tilslutter sig målsætningerne, men ser frem til konkrete handleplaner.

Kommunale frivillige bør deltage i Frivillig Fredag. Det er af stor betydning, at der er en koordinator for frivillige på sundhedsområdet. Ældre-/Seniorrådet ser meget gerne mere samarbejde på tværs. Ældre-/Seniorrådet ønsker ikke, at der ved budgetforhandlingerne beskæres i §18-midlerne.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020:

Jens Vestergaard

Beslutning fra Område-MED Social, 16. juni 2020, pkt. 6:

Ingen bemærkninger fra Område-MED Social.

Fraværende i Område-MED Social - 16. juni 2020:

Carina Moss, Lene Mouritsen, Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann, Mikael Hyldahl.

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. juni 2020, pkt. 5:

Integrationsrådet er enig i de strategiske målsætninger og de gode intentioner, og ser frem til handleplanerne for de enkelte områder. Dog kunne rådet godt efterlyse en større opmærksomhed på inddragelse af nye borgere i kommunen.

Beslutning fra Område-MED Sundhed og Ældre, 24. juni 2020, pkt. 5:

Strategien blev drøftet.

Område-MED finder det positivt, at der er blevet udformet en strategi, idet det forudses, at frivillige kommer til at spille en større rolle i fremtiden i takt med, at der kommer flere ældre og færre hænder på sundheds- og ældreområdet.

Område-MED bakker op om indholdet i strategien.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - den 24.06.2020

Lotte Kjærgaard Bloch, Ingrid Svejgaard, Sanne Nedergård Andersen, Mette Kristensen, Bettina Tidemand Larsen, Sonja Kjeldtoft

Beslutning fra Handicaprådet, 25. juni 2020, pkt. 9:

Handicaprådet tilslutter sig Ældre/-Seniorrådets bemærkning om vigtigheden af at opretholde niveauet for §18-midler. Handicaprådet ser frem til udmøntning af intentionerne i konkrete handleplaner.

Fraværende i Handicaprådet - 25. juni 2020

Jens Otto Madsen og Per Overgaard

Beslutning fra Udsatterådet, 25. august 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Fraværende i Udsatterådet - den 25. august 2020:

Jan Bendix Jensen, Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020, pkt. 139:

Godkendt. De indkomne tilkendegivelser bør indgå i det videre arbejde.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - den 1. september 2020:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

155. Endelig godkendelse af strategi for særligt udsatte børn, unge og familier

Udskriv

Sagstema

Endelig godkendelse af strategi for særligt udsatte børn, unge og familier.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 9. juni 2020 at sende udkastet til strategi for særligt udsatte børn, unge og familier i høring.

Efter høringsperioden er afsluttet, er der modtaget få høringssvar, som blandt andet peger på dette:

 • Spændende strategi med gode og relevante målsætninger.
 • Mere tydelig sammenhæng til voksenområdet fra den unge fylder 18 år.
 • Samarbejde med Den Kordinerende Ungeindsats (KUI).

Forvaltningens kommentarer til høringssvar

Forvaltningen har efterfølgende vurderet, hvorvidt høringssvarene bør ændre noget i forhold til udkastet til strategien. En række af svarene henviser til konkrete idéer og opmærksomhedspunkter f.eks. omkring kommunikationen og overgangen fra ung til voksen. Forvaltningen vurderer, at oplysningerne er relevante, og disse vil indgå i det efterfølgende arbejde, når der skal udarbejdes konkrete operationelle handleplaner, der beskriver, hvordan strategien skal udmøntes i praksis.

På baggrund af dette anbefaler forvaltningen, at strategien godkendes med udgangspunkt i udkastet, der har været i høring. Der er ikke ændret i strategien i forhold til det godkendte udkast.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020

Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. september 2020

Område-MED Social den 29. september 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 20. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familierådgivningen indstiller, at strategien endelig godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. september 2020, pkt. 133:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

156. Lukket punkt: Boligprojekt

Offentlig beslutning

Godkendt af flertallet.

Imod stemmer Morten Bo Bertelsen og Jens Otto Madsen.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen

157. Lukket punkt: Ejendomssag

Offentlig beslutning

Godkendt af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 15. september 2020:

Preben Dahlgaard

Til toppen