CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

25. aug 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

120. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden afbud fra Jørgen Andersen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

121. Ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup.

Redegørelse

Under indsatsen mod farlige og skæmmende ejendomme har Thisted Kommune købt og nedrevet "Døgnkiosken", Bredgade 124 beliggende på gågaden i Hurup.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget en "ansøgning om overdækning af Anlægspassagen" (bilag 1). Bag ansøgningen står Hurup Handelsstandsforening, Hurup Borgerforening samt Hurup Fællessport.

Foreningerne vil gerne overdække den passage mellem gågaden og anlægget, som er opstået ved nedrivning af bygningen. Der er udarbejdet et skitseforslag (bilag 2). Af ansøgningen fremgår det, at foreningerne selv har 400.000 kr. og søger Thisted Kommune om yderligere 710.200 kr. til finansiering af projektet.

Dette projekt kan ikke blive en del af den igangværende og næsten afsluttede områdefornyelse, da indsatserne allerede er udført eller i gang med at blive udført. Det skal nævnes, at der til efteråret bliver lavet belægning i passagen for ca. 250.000 kr. (+ muligt indskud fra byen), og at passagen derved kommer til at fremstå som en afsluttet adgang til anlægget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagen drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 161:

Indstilles til godkendelse, at der meddeles afslag på det foreliggende grundlag.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:
Preben Holler og Jørgen Andersen

Sagen genoptages

Efter anmodning fra Jens Kristian Yde, Henning Holm og Morten Bo Bertelsen genoptages sagen i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020.

Beslutning

Henning Holm ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder ikke Henning Holm inhabil.

Ændringsforslag fra C:

"Sagen sendes tilbage til KMTU. Udvalget arbejder sammen med ansøger videre med en løsning, og det tilkendegives i dag fra Kommunalbestyrelsens side, at vi ser positivt på ønsket om en overdækningsløsning for anlægspassagen (kommunalt tilskud), men at udformning i øvrigt sker i tæt samarbejde med forvaltningen."

For stemmer:

Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Torben Overgaard, Ib Poulsen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.


Kaj Kirk undlader at stemme.

Ændringsforslaget falder.

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

122. Procedure for håndtering af sagsindsigt

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til procedure for håndtering af sagsindsigt.

Redegørelse

Ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen har i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. Dette kaldes sagsindsigt. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Dette kan eksempelvis være et stort ressourceforbrug. Borgmesteren er undergivet Kommunalbestyrelses beslutninger, herunder eventuelle generelle retningslinjer.

I første halvår 2020 fordeler anmodning om sagsindsigter sig afdelingsvis således:

Afdeling

Antal

Tidsforbrug

(anslået)

Antal sider/dokumenter

(anslået)

Plan- og Miljøafdelingen

6

33 timer

6.168 sider

Drifts- og Anlægsafdelingen

6

22 timer

4.719 sider

Socialafdelingen

Har behandlet én anmodning i samarbejde med Sundheds- og Ældreafdelingen

Sundheds- og Ældreafdelingen

1

14 timer

19.300 sider

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice

0

Dagtilbud, Kultur og PPR

3

14 timer

1.000 sider

Undervisning og Fritid

0

Børne- og Familierådgivningen

0

Beskæftigelsesafdelingen

3

10 timer

1500 sider + 77 dokumenter

Center for Økonomi og Løn

5

Ukendt

125 sider

Ledelsessekretariatet

1

21 timer

4.380 sider

Grundet omfanget af sagsindsigter foreslås, at Kommunalbestyrelsen godkender en procedure for håndtering af sagsindsigt fremadrettet. Den foreslåede procedure er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Med forslaget lægges der op til en mere systematisk administrativ håndtering, der tillige vil kunne give et samlet overblik over omfanget af sagsindsigter. Der etableres en selvbetjeningsløsning på Thisted Kommunes intranet med dertil hørende automatisk oprettelse af sager og fast praksis for selve håndteringen fra start til slut.

Med forslaget til procedure får forvaltningen i første omgang mulighed for at meddele afslag på eller begrænse adgangen til sagsindsigt. Det skal understreges, at et eventuelt afslag eller en eventuel begrænsning kan indbringes for borgmesteren. Fastholder borgmesteren forvaltningens beslutning, vil sagen kunne indbringes for Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 9.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til procedure for håndtering af sagsindsigt godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

For stemmer 23.

Joachim P. Kjeldsen og Casper Søe-Larsen stemmer imod.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Casper Søe-Larsen ønsker følgende mindretalsbemærkning:

"Casper Søe-Larsen stemmer imod, da han finder proceduren bureaukratisk, begrænsende og overflødig ift. håndtering af sagsindsigter."

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

123. Niveau 1 budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn udarbejder i samarbejde med forvaltninger og centre budgetopfølgninger en gang om måneden, dog ikke i juli. Som en overbygning til budgetopfølgningerne på udvalgsniveau er der fra og med januar 2020 udarbejdet en Niveau 1 budgetopfølgning, hvor budgetopfølgningerne dels vises pr. forvaltning og Kommunaldirektørens områder, og dels vises på overordnet niveau pr. udvalg

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser et forventet merforbrug for 2020 isoleret set på -12,9 mio. kr., mens det totale merforbrug inkl. overførsler fra 2019 er på - 23,7 mio. kr. og merforbrug på servicerammen forventes at blive på -22,7 mio. kr.

Ovennævnte forventede merudgifter pr. 30.4.2020 er stort set uden forventede netto-udgifter til Corona-relaterede udgifter, idet der er indregnet Corona-relaterede merudgifter på 53 mio. kr., men samtidig er der indregnet en forventet LC kompensation fra staten på 49,8 mio. kr.
Differencen på 3,3 mio. kr. udgøres af udgift til ekstraordinær vedligeholdelse og vedtaget tilbagebetaling af forældrebetaling til mad på dagtilbudsområdet, hvor der ikke forventes kompensation fra staten. De Corona relaterede udgifter og indtægter fremgår af bilag.

Forventningen til de indmeldte Corona relaterede udgifter og mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget er fordelt med merforbrug på Jordforsyning og ejendomme (2,4 mio. kr.) hovedsageligt grundet beslutning om at iværksætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang i forbindelse med Coronaudbruddet. Endvidere er der merforbrug på 2,3 mio. kr. på Kollektiv trafik grundet yderligere tilskud til Thyborøn-Agger færgefart og stigning i udgifter til skolekørsel som følge af netop afholdt licitation hos NT, merforbrug på Natur og Miljø på 0,9 mio. kr. grundet overført merforbrug fra tidligere år, som jf. handleplanen forventes afviklet med udgangen af 2021, og merforbrug på Ældreboliger på 0,7 mio. kr.

Omvendt forventes der et mindreforbrug på Øvrig trafik (3 mio. kr.) og Forsyningsområdet (1 mio. kr.).

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET:

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

Der er overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget inkl. overførsler.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen 10,6 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET:

Der forventes merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, det vil sige korrigeret budget ekskl. overførsler og budgetmidler fra økonomisk handleplan 2019.

På udvalgets områder er der overført underskud for 2019 på 33 mio. kr., der er reduceret med 9,2 mio. kr. fra økonomisk handleplan 2019. Det samlede merforbrug forventes hermed at blive på 33,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 2020 isoleret set forekommer på Socialområdet med 11,4 mio. kr., hvor der især er udfordringer på en enkelt specialinstitution samt på køb og salg af pladser. Sundheds- og Ældreområdet forventer pt. et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set. På Borgerservice og ydelser forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 6,2 mio. kr.

ERHVERVS-, ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET:

Der forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter på beskæftigelsesområdet såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Corona-relaterede udgifter forventes at udgøre i alt 21,0 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten.
Mindreforbruget vedrører hovedsagelig integrationsområdet.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set i forhold til servicerammen et merforbrug på 2,5 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

ØKONOMIUDVALGET:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så forventet afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Teknisk forvaltning forventer et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 1,5 mio. kr. men grundet et overført underskud på administrationsbygninger, som kun delvist forventes indhentet i 2020 forventes mindreforbruget i 2020 inkl. overførsler fra 2019 at blive på 0,7 mio. kr.

Børne- og Familie forvaltningen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set, men grundet overført mindreforbrug fra 2019 på 4,2 mio. kr., som kun delvist anvendes i 2020, forventes et mindreforbrug totalt set på 2,3 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer balance i forhold til budget 2020 isoleret set, men grundet overført mindreforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i 2020, forventes et mindre forbrug totalt set på 0,5 mio. kr.

På serviceudgiftsområderne forventes isoleret set en merudgift på 3,6 mio. kr. grundet forbrug af overførte overskud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. Der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud på 14,2 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud på 9,3 mio. kr. på Socialområdet.
 4. Der gives negativ tillægsbevilling i 2021 på 6,5 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet vedrørende det allerede afsatte beløb til nedbringelse af gælden.
 5. Der gives negativ tillægsbevilling i 2021 på 1,9 mio. kr. på Socialområdet vedrørende det allerede afsatte beløb til nedbringelse af gælden.

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 2:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse, at der gives tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassen til dækning af overført underskud samt indeværende års merforbrug på Socialområdet i alt 19,3 mio. kr.

Ad 4. Indstilles til godkendelse.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 112:

Sagen udsættes med henblik på et fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen genoptages

Den 4. august 2020 mødtes Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og drøftede sagen. På baggrund af dette møde genoptages sagen på møde i Økonomiudvalget den 19. august 2020.

På mødet den 4. august blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et notat til belysning af merforbruget på Socialområdet i 2020. Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 135:

Kommunaldirektørens indstilling indstilles til godkendelse. Efter næste budgetopfølgning tages bestik af indeværende års merforbrug.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

124. Midtvejsregulering af Budget 2020

Udskriv

Sagstema

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt årets midtvejsregulering af 2020, herunder den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 samt sager på lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2021, der har virkning allerede i 2020. Virkningerne for Thisted Kommunes budget 2020 forelægges til godkendelse.

Redegørelse

KL og regeringen har aftalt, at de kommunale merudgifter som følge af stigende udgifter til overførselsudgifter, herunder A-dagpenge vil blive midtvejsreguleret i 2020. Hertil kommer mer- og mindreudgifter som følge af nye love (lov- og cirkulæreændringer) samt øvrige reguleringer. Alt i alt modtager Thisted Kommune 60,732 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Beløbet afregnes i årets sidste fire måneder.

Ad 1) Der reguleres for medfinansieringen af det skrå skatteloft. Reguleringen er på 1,848 mio. kr. og skal betales, fordi Thisted Kommune tilbage i budget 2008 valgte at hæve skatteprocenten fra 24,5 til 25,5, hvorved skattetrykket i kommunen oversteg det af staten fastsatte loft på dengang 51,5 %. Kommunen har imidlertid budgetteret med en udgift på 2,175 mio. kr., så bevillingsteknisk kan der altså lægges 0,327 mio. kr. i kassen.

Ad 2) Ved 2020-budgetlægningen kunne kommunerne under ét ikke overholde det mellem KL og regeringen aftalte skattestop, hvilket fører til en sanktion svarende til det 'for meget opkrævede skattebeløb'. Sanktionen er såvel individuel (for de skattehævende kommuner) som kollektiv (for alle kommuner) og Thisted er medfinansierende på den kollektive del. Beløbet betales af kassen.

Ad 3) Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som skal finansiere kommunens udgifter til de forsikrede ledige, er for regnskabsåret 2019 på 3,504 mio. kr. Som sidebemærkning kan regnskabsåret 2019 nu gøres op på beskæftigelsesområdet. Efter sidste års midtvejsregulering og dette års efterregulering viser området i 2019 et overskud på ca. 6 mio. kr. Da beløbet vedrører gammelt regnskabsår, lægges beløbet i kassen.

Ad 4) Afledt af Corona-nedlukningen forventes der stærkt stigende udgifter til de forsikrede ledige i 2020 og Thisted Kommune kompenseres med 31,188 mio. kr. Beløbet budgetlægges på området, jf. tabel 2.

Ad 5) Ligeledes afledt af Corona-nedlukningen kompenseres Thisted Kommune med 13,932 mio. kr. til stigende udgifter på overførselsområdet. Beløbet budgetlægges på området jf. tabel 2.

Ad 6) En række serviceområder har i forbindelse med Corona-krisen oplevet merudgifter til ekstra personale, værnemidler mv. Thisted Kommune kompenseres i den forbindelse med 10,056 mio. kr. Der budgetlægges på de respektive områder, jf. tabel 2, med 10,108 mio. kr., hvilket er meget tæt på kompensationsbeløbet.

Ad 7) Punktet indeholder tilskud til 'fastholdelse af social kontakt, samt tilskud til 'dagsture til plejehjemsbeboere og beboere i botilbud'. Thisted Kommune kompenseres her med 1,404 mio. kr. Udgiftsbevillingen er IKKE en del af denne bevillingssag, da denne/disse fremsendes særskilt via Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 8) Kompensationen på de 4,308 mio. kr. vedrører det lov- og cirkulæreprogram (LC-program) inkl. øvrige reguleringer, som før sommerferien blev udmeldt til budget 2021 med virkning allerede fra 2020. Økonomicentret har vurderet de enkelte lov- og cirkulærepunkter ud fra et væsentlighedskriterium og et behovskriterium, og i nedenstående punkter i tabel 2 er der søgt tillægsbevilling ud fra den af ministeriet oplyste fordelingsnøgle til Thisted Kommune (0,754 %). I alt budgetlægges der 4,299 mio. kr., hvilket er meget tæt på kompensationsbeløbet.

Ovenstående punkter i tabel 2 bevirker - i samspil med det udmeldte reguleringsbeløb fra ministeriet i tabel 1 - at der søges om en tillægsbevilling til kassen på i alt 3,380 mio. kr. (-62,907 + 59,528). I kort oversigtsform - og i relation til den udmeldte midtvejsregulering - ser det ud som følger:

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Driftsbudgetterne forøges med 59,528 mio. kr. som følge af love og reguleringer fra staten.
 2. Der gives en tillægsbevilling til kassen på 3,380 mio. kr. (kassehenlæggelse).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 136:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

125. Ændret løn- og prisskøn - reduktion af serviceramme

Udskriv

Sagstema

Grundet reduceret løn- og prisskøn nedsættes kommunens serviceramme i 2020. Som konsekvens heraf anbefaler Center for Økonomi og Løn (CØL), at 2020-budgetterne ved kommunens institutioner og afdelinger reduceres 1:1 i forhold til det nye løn- og prisskøn. Med reduktionen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen.

Redegørelse

Da staten og KL indgik økonomiaftalen for 2020 forventede parterne en pris- og lønudvikling på 2,7 % fra 2019 til 2020, og kommunerne fik derfor ca. 6,5 mia. kr. i kompensation for den udvikling. Nye tal reducerer løn- og prisudviklingen til 2,3 %. På landsplan er reduktionen på ca. 1 mia. kr. og Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er ca. 7,5 mio. kr. KL og regeringen har aftalt, at kommunerne ikke bliver trukket for den ene mia. kr., men kommunernes serviceramme nedsættes med beløbet. Med reduktionen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen. Som følge heraf anbefaler CØL, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres svarende til reduktionen i pris- og lønudviklingen.

CØL anbefaler dog, at udgiftsarten 5.9 'Øvrige tilskud og overførsler' kun reguleres for den del, der vedrører kollektiv trafik. Arten ændrer sig fra en fremskrivning ved budgetlægningen på 2,16 % til en nedskrivning på nu 1,15 %. Prisreguleringen af udgiftsarten bygger i følge KL på det "omkostningsbaserede skøn for kollektiv trafik". Helt konkret er nedskrivningen et resultat af de faldende oliepriser, hvorfor nedskrivningen giver mening på netop kollektiv trafik, hvor brændstof er en betydelig udgiftspost. Art 5.9 anvendes imidlertid til budgetlægning af mange andre udgifter end kollektiv trafik. De største budgetbeløb er afregning til private dagtilbud, tilskud til selvejende haller, tilskud til museer, teatre, lokaletilskud og Thy erhvervsforum.

En samlet ændring til KL's nye løn- og prisskøn reducerer udgifterne i Thisted Kommune med 7,096 mio. kr. Heraf bidrager art 5.9 imidlertid med de 3,557 mio. kr. - eller ca. halvdelen. Af de 3,557 mio. kr. vedrører de 0,867 mio. kr. kollektiv trafik, så løn og prisreduktionen kommer ifølge CØLs anbefaling til at se ud som følger:

Det skal bemærkes, at lønskønnet er steget fra 2,85 % til 2,86 %, hvilket giver en mindre budgetforøgelse på 0,142 mio. kr., som også er indeholdt i nærværende sag. Hele budgetreduktionen er derfor som følge af reducerede skøn på priser, varer og tjenesteydelser på 4,548 mio. kr.

En konkret beregning med de nye pris- og lønskøn fordelt på udvalg og aktivitetsområder er vist nedenfor.

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres med 4,406 mio. kr. svarende til ændringen i pris- og lønudviklingen med den korrektion, at art 5.9 kun korrigeres vedrørende Kollektiv trafik.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Efter sagens behandling i Direktionen er Kommunaldirektøren blevet bekendt med, at kontrakterne på kollektiv trafik ikke bliver reguleret som konsekvens af ændret prisskøn. En reduktion af kollektiv trafik på 867.000 kr. vil derfor resultere i en servicereduktion af den kollektive trafik.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 137:

Indstilles til godkendelse at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres med 3,539 mio. kr. svarende til ændringen i pris- og lønudviklingen med den korrektion, at art 5.9 ikke korrigeres.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

126. Hørdum Hallen ansøger om kommunegaranti i forbindelse med tilbygning

Udskriv

Sagstema

Hørdum Hallen ønsker at lave en tilbygning på 60 m² og ønsker kommunegaranti i forbindelse med et lån i Kommunekredit.

Redegørelse

En generel ændring i danskernes idrætsvaner kombineret med lukning af beboerhuse i Koldby og Hørdum samt Hørdum Kro, får Hørdum Hallen til at se et potentiale i, at Hørdum Hallen kan blive områdets naturlige samlingspunkt - også i forbindelse med ikke idrætslige aktiviteter.

For at kunne udløse dette potentiale ønsker hallen, at lave en tilbygning på 60 m² i forbindelse med et eksisterende aktivitets- og mødelokale.

Det nye lokale vil skulle danne rammen om det motionscenter, som benytter Hørdum Hallen. Dette vil frigive det lokale, som motionscentret benytter for nuværende. Dette lokale vil kunne benyttes som et multifunktionelt lokale til bl.a. bevægelsesaktiviteter på mindre hold, møder, klubaktiviteter og sociale arrangementer for lokalbefolkningen m.m.

Der er indhentet overslag fra håndværker på 60 m² nybygning, som lyder på 478.000 kr. inkl. moms. (bilag)

Byggeriet ønskes finansieret ved optagelse af 20-årigt lån på 500.000 kr. i kommunekredit.

Hallen har udarbejdet nedenstående driftsbudget:

Udgifter

Lån i kommunekredit (2 x 13.000) - se evt. bilag

26.000 kr.

Forbrug m.m. (el, vand, varme m.m.)

25.000 kr.

I alt

51.000 kr.

Indtægter

Udlejning til foreninger mm.

30.000 kr.

Udlejning til andre

21.000 kr.

I alt

51.000

Hallen oplyser, at der i samme forbindelse vil blive lavet en mindre renovering af hallens køkkenfaciliteter, men at der er fundet anden finansiering til denne del.

Thisted Kommune har en vedtaget strategi vedr. anlægstilskud samt lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune (se bilag).

I strategien står der omkring anlæg af nye m2:

Anlægstilskud og lån til etablering af nye kvadratmeter i tilknytning til allerede etablerede idrætshaller og minihaller, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Der kan dokumenteres et behov for nye kvadratmeter (f.eks. venteliste eller lign.), og at behovet ikke kan tilgodeses i egne eksisterende rammer eller ved ombygning af disse, eller i faciliteter i nærheden, samt at projektet er en del af hallens udviklingsplan.
 • Der kan påvises et realistisk drifts- og anlægsbudget, og at evt. drifts- og anlægstilskud er godkendt af Kommunalbestyrelsen.
 • Det kommunale driftstilskud skal være veloplyst og veldokumenteret og inden for de økonomiske rammer som normalt er gældende for området. Kommunalbestyrelsen kan efter Folkeoplysningsloven træffe afgørelse om, ikke at give lokaletilskud til foreningers nye lejemål, hvis de belaster kommunens økonomi væsentligt.
 • Det kommunale anlægstilskud og kommunale lån (eksklusiv evt. lånegaranti) kan højest udgøre 40 % af de samlede anlægsudgifter.

Ift. det dokumenterede behov for tilbygningen, så kan dette ikke påvises via bookingstatistikkerne for hallen. Dog redegør hallen i ansøgningen for, hvorfor der forventes at være et behov.

Drifts- og anlægsbudget er medsendt.

Angående det kommunale driftstilskud, vil en kommunegaranti og tilbygning ikke betyde et øget driftstilskud til Hørdum Hallen.

Lokaletilskudskontoen kan blive berørt af en tilbygning. Det er uklart, hvor stor en del af de 30.000 kr., der forventes i indtægter ved udlejning til foreninger, der drejer sig om udlejning til folkeoplysende foreninger. Det er væsentligt, da Thisted Kommune yder 65 % i lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Hvis de samlede forventede indtægter på 30.000 kr. stammer fra folkeoplysende foreninger, vil det altså belaste lokaletilskudskontoen med 19.500 kr. Ud fra eksisterende bookinger fra folkeoplysende foreninger forventer forvaltningen ikke, at der vil blive tale om så stort et beløb.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt Folkeoplysningsloven.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der stilles kommunegaranti i forbindelse med 20-årigt lån i kommunekredit, og at kommunens budgetterede låntagning reduceres med et tilsvarende beløb (tillægsbevilling).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 128:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 139:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

127. Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

Udskriv

Sagstema

Pulje til et generelt løft af folkeskolen, som følge af finansloven for 2020.

Redegørelse

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Pengene tildeles kommunerne via et direkte statslig tilskud, på baggrund af antallet af elever i folkeskole i skoleåret 2018/2019. I Thisted Kommune er der givet tilsagn om, at vi ønsker at modtage tilskuddet. I Thisted Kommune er der tildelt 2.176.000 kr.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under Folkeskoleloven. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet. Kommunen skal afslutningsvist aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor de fastlagte formål og bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2020 samt at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales.

I Thisted Kommune foreslås det, at puljen tildeles til skolerne pr. elev. pr. 1. august 2020. Dette vil give en ekstra elevtildeling på 500 kr. pr. elev.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 26. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at puljen til et generelt løft af folkeskolen fordeles til skolerne, inklusiv specialklasser og modtageklasser, på baggrund af elevtallet pr. 1. august 2020.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 120:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 140:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværendende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

128. Udmøntning af særtilskud til udendørs besøg på plejecentre og sommeraktiviteter for beboere på plejecentre

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de statslige særtilskud til udendørs besøg på plejecentre og sommeraktiviteter for plejehjemsbeboere udmøntes til tiltag, som kommer til gavn for beboerne på plejecentrene i Thisted Kommune.

Redegørelse

I forbindelse med håndteringen af krisen med COVID-19, udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed d. 18. marts et påbud om restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre. Påbuddet blev udstedt, fordi plejehjemsbeboere ofte er svækkede og sårbare ældre, som er i særlig risiko for sygdommen. Siden er der i flere omgange foretaget lempelser af besøgsrestriktionerne, og pr. den 2. juli 2020, er det igen muligt at besøge beboere indendørs i deres egen bolig. Dog fortsat under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Endvidere har det siden vist sig, at epidemiens langstrakte forløb har medført, at flere plejehjemsbeboere risikerer at blive ramt af ensomhed og dårlig mental trivsel (Sundhedsstyrelsen). For at forebygge dårlig mental sundhed blandt denne gruppe, har Regeringen og et bredt flertal i Folketinget, i to omgange, vedtaget aftaler, som blandt andet skal give beboere på plejecentre indhold i hverdagen. Det drejer sig om:

 • Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Aftalen blev indgået d. 1. maj 2020. I aftalen fremgår blandt andet, at der afsættes 100 mio. kr. i 2020 til nye lokale løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner på plejecentre. Mere specifikt handler det om at understøtte besøg på plejecentrenes udendørsarealer under hensyntagen til den sundhedsfaglige sikkerhed for alle. Midlerne udmøntes som et særtilskud.
 • Aftale om sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper. Aftalen blev indgået d. 19. juni 2020. I aftalen fremgår blandt andet, at der afsættes 40 mio. kr. i 2020 til at arrangere dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få sociale oplevelser i løbet af sommerperioden og efteråret. Midlerne udmøntes som et særtilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at anvende særtilskuddet til besøg på plejecentrenes udendørsarealer til at dække de allerede udmøntede merudgifter, der har været forbundet med etableringen og afviklingen af udendørs besøg. I praksis har alle kommunens plejecentre etableret udendørs besøgsfaciliteter på eksempelvis beboernes terrasser, i havestuer/pavilloner, opstillede telte, omkring et bord på plejecentrenes udendørsarealer eller lignende. Centrenes personale har i håndteringen af udendørs besøg haft skærpet opmærksomhed på, at både beboere og pårørende har respekteret de nødvendige retningslinjer. Derudover har alle plejecentre udarbejdet et ”bookingsystem”, hvor pårørende skal booke en tid inden ankomst, for på den måde at kontrollere antallet af besøgende på samme tid.

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at anvende særtilskud til sommeraktiviteter til at afvikle sociale aktiviteter for alle beboere på de kommunale plejecentre. Midlerne forventes udmøntet til aktiviteter som eksempelvis busture, grillarrangementer, havefester, udendørskoncerter, aktivitetsdage, sejlture og lignende. Aktiviteterne forventes planlagt og afholdt af det eksisterende personale på plejecentrene.

Såfremt indstillingen godkendes, vil begge særtilskud blive fordelt til plejecentrene ud fra antallet af sengepladser, uanset sengepladstype. Foruden de kommunale plejecentre, vil Friplejehjemmet i Bedsted, jf. aftaledokumenterne, ligeledes få andel i midlerne.

Retsgrundlag

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Aftale om sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper.

Økonomistyringsregulativet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Ældre-/ Seniorrådet (til orientering) den 18. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at særtilskuddene udmøntes til de i sagsfremstillingen beskrevne tiltag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 18. august 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 18. august 2020:

Eskild Boeskov

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 142:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværendende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

129. Forprojekt om CO2-lagring ved Hanstholms kyst

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tilsagnsskrivelse i forbindelse med ansøgningsbrev til Horizon 2020 om et forprojekt om CO2-lagring samt deltagelse i projektpartnerskab.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en invitation fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til at deltage i et forprojekt, der skal bane vejen for, at CO2 kan lagres i havbunden 30 km nordvest for Hanstholms kyst.

Det internationale klimapanel (IPCC) og det internationale energiagentur (IEA) peger på, at indfangning og lagring af CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage) er nødvendig at implementere på verdensplan for, at Parisaftalens målsætninger kan indfries. CCS anbefales også af Klimarådet og Dansk Energi som en nødvendig brik for at nå regeringens 2030-målsætninger.

Regeringen har den 22. juni 2020 indgået et forlig om støtte til CCS. I årene 2024-2030 afsættes over 3 mia. kr. i støtte til området. Derudover er det aftalt, at lagring af CO2 for fremtiden skal tillades på dansk grund. I forligsteksten står, at CCS i 2030 på landsplan kan bidrage til en CO2-reduktion på 0,9 mio. ton CO2. CCS er dermed en væsentlig del af de virkemidler, der skal bidrage til regeringens 70 % CO2-reduktionsmål. Til sammenligning estimeres det, at regeringens aftale (2020) på affaldsområdet bidrager med en reduktion på 0,7 mio. ton i 2030.

Danmarks undergrund er flere steder velegnet til lagring af CO2. Lagring foregår ved, at CO2'en pumpes ned i et sandstenslag dybt i undergrunden, hvor CO2'en bliver flydende og indkapsles i et reservoir. Den geologiske struktur, som udgør reservoiret ud for Hanstholms kyst, kendes fra tidligere olieboringer og forventes at være af god kvalitet, samt at have en høj kapacitet til lagring. Den geologiske struktur har en god placering både i forhold til reservoirets nærhed til Hanstholm Havn og et opland med store CO2-kilder. Samlet gør det stedet til et af de mest realistiske bud på et dansk CO2-lager ved kysten. I et konkret projekt forventes det, at CO2'en indfanges fra store punktkilde udledere, hvorefter det bliver transporteret med skibe til Hanstholm Havn og herfra pumpes ud til reservoiret, der ligger ca. 30 km ud fra kysten. Det er i øvrigt den samme gode beskaffenhed af sandstenslagene, der i Thisted gør geotermi-produktion rentabelt.

Det konkrete forprojekt "SKANDICCS" er ledet af GEUS og er et privat-offentligt samarbejde med bl.a. nordjyske virksomheder og flere universiteter. Forprojektet søger midler gennem EU's Horizon-2020-forskningsprogram (H2020). Forprojektet søger ca. 70 mio. kr. fra H2020. Forprojektet er beskrevet på bilag 1.

Forprojektet består af 3 hovedindsatser, der samlet løber over 4 år:

1. Boring af testbrønd på land ved Hanstholms kyst og geologiske undersøgelser af testbrønden.

2. Udarbejdelse af businesscase og værdikæder for et industriel-skala CCS-projekt ved Hanstholm.

3. Arbejdspakke om social accept og borgerinddragelse.

Forprojektet skal føre til beslutning om det første CO2-lagringsprojekt ud for Danmarks kyst i industriel skala. Thisted Kommune er miljømyndighed ved et forprojekt i forbindelse med miljøscreening af boring af en test-brønd på land. Selve anlægget på land til testbrønden og selve testbrønden har samme fysiske skala som geotermiboringen i Thisted. Ved et fuldt projekt er Thisted myndighed for den del af projektet, der etableres på land, og staten er myndighed for rørføring og boring til havs.


H2020-projektansøgningen kan drage nytte af kommunal opbakning, samt deltagelse fra det lokale erhvervsliv. GEUS anmoder om en tilsagnsskrivelse fra Thisted Kommune til EU-ansøgningen i start september 2020. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at Thisted Kommune med fordel kan bakke op om projektet og deltage i arbejdspakkerne om social accept og borgerinddragelse samt arbejdspakken, der omhandler businesscase og værdikæder. Med deltagelse kan vi skabe så gode forhold som muligt for det lokale erhvervsliv ved et konkret projekt samt sørge for, at der sker en god proces med borgerinddragelse. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet en tilsagnsskrivelse, der er vedhæftet i bilag 2.

Hvis der gives tilsagn om midler fra H2020, vil Thisted Kommune sammen med GEUS afholde et borgermøde for at informere om projektet.

Projektet vil i meget høj grad bidrage til at opfylde målene for Thisted Kommunes Klima- og Energipolitik, herunder punkt II "Thisted Kommune vil tiltrække demonstrations-, innovations- og udviklingsprojekter for grønne løsninger".

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Tilsagnsskrivelse om Thisted Kommunes opbakning til projektet i bilag 1 godkendes.
 2. Thisted Kommune deltager i forprojektets arbejdsgrupper, der omhandler borgerinddragelse samt businesscase og værdikæder.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 160:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 146:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværendende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

130. Kystbeskyttelse Lild Strand

Udskriv

Sagstema

Hård kystbeskyttelse af det kommunale areal i Lild Strand.

Redegørelse

Thisted Kommune har en offentlig parkeringsplads ud mod kysten ved Lild Strand, som ikke er kystbeskyttet. Konsekvensen er derfor, at der løbende vil ske en erosion af kommunens areal.

I 2019 udførte nogle private lodsejere hård kystbeskyttelse foran deres ejendomme, og de private lodsejere ønsker, at kommunen også udfører hård kystbeskyttelse langs med det kommunale areal.

I forbindelse med budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges igen, om kommunen bør deltage i den samlede løsning, så der er en sammenhængende hård kystbeskyttelse langs hele kysten ved Lild Strand.

En af de private lodsejere ved Lild Strand har tilbudt at være tovholder for kommunens andel. Lodsejeren foreslår, at kommunen etablerer hård kystbeskyttelse tilsvarende den kystbeskyttelse, som de private lodsejere fik udført i 2019. Ifølge lodsejeren vil Thisted Kommunes udgift være ca. 1,25 mio. kr. excl. moms for at anlægge den hårde kystbeskyttelse. Ydermere vil Thisted Kommune skulle forpligte sig til løbende at betale for strandfodring, idet dette vil være et vilkår for at få tilladelsen til at udføre den hårde kystbeskyttelse.

Den lokale ildsjæl i Lild Strand har kontaktet nogle af beboerne og sommerhusejere i Lild Strand for at høre, om de vil bidrage til hård kystbeskyttelse langs Thisted Kommunes ejendom.

11 grundejere har efterfølgende indsendt tilsagn om en samlet medfinansiering på 508.000 kr., jf. kortbilag 1.

Derudover har grundejeren af den ubebyggede grund tilkendegivet, at de vil betale 206.000 kr. til kystsikring af egen grund.

Tilkendegivelserne er dog betinget af følgende krav:

 • Ingen fremtidig strandfodring
 • Ingen tinglysning
 • Ral (stenmaterialer) fra landingsplads kan benyttes.

Drifts- og Anlægsafdelingen finder det usandsynligt, at der kan opnås tilladelse til at udføre den hårde kystbeskyttelse uden betingelse om, at Thisted Kommune skal udføre strandfodring løbende efterfølgende. Derfor kan betingelserne fra beboerne og sommerhusejerne ikke opfyldes.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft rådgivende ingeniørfirma Niras til at vurdere:

1. De udførte skråningsbeskyttelser

2. Strandfodring

3. Prisoverslag på den fremtidige strandfodring.

Det skal bemærkes, at de private grundejerne - ved de bebyggede ejendomme – ikke har færdigmeldt den hårde kystbeskyttelse, der blev udført i 2019. Grundejerne har heller ikke opfyldt kravet i tilladelsen om strandfodring. Anlægget er heller ikke blevet tinglyst endnu.

Ad 1 – De udførte skråningsbeskyttelser, jf. bilag 2.

Rapporten fra Niras omfatter en vurdering af, om de to nyopførte skråningsbeskyttelser ved Lild Strand er udført korrekt i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale og tilladelser fra Thisted Kommune.

Generelt konstateres det, at den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i overensstemmelse med det godkendte projekt. Kystbeskyttelsen er ikke placeret korrekt, og den er højere end ansøgt.

Opmålingerne viser, at dækstenene er betydelige mindre end i det godkendte projekt, hvilket betyder, at skråningsbeskyttelserne ikke har den beregnede styrke. Thisted Kommune skal forvente unødige ekstraudgifter til reparationer, hvis der udføres hård kystbeskyttelse tilsvarende de privates.

Ad 2 - Strandfodring, jf. bilag 3.

Det er et vilkår i tilladelsen, at de private lodsejere løbende skal strandfodre, idet strandfodring reducerer eller stopper tilbagerykning af stranden og kystprofilet samt reducerer eller stopper læsideerosion nedstrøms for hård kystbeskyttelse (kronisk erosion).

Der er kun krav til strandfodring langs de nyetablerede hårde kystbeskyttelser. Der er ingen krav om strandfodring til den gamle kystbeskyttelse, der blev udført i 1986. Derfor vil strandfodring foran de to nye skråningsbeskyttelser ikke stoppe den kroniske erosion på strækningen men vil medvirke til at formindske erosionen af den kommunale og private grund mellem de 2 nyanlagte kystbeskyttelsesanlæg.

Vælges det at anlægge skråningsbeskyttelse, og den anbefalede strandfodring foretages, vil parkeringspladsen og vejen kunne bevares.

I tilfælde af at der ikke udføres storskala strandfodring, vil stranden foran skråningsbeskyttelserne forsvinde og herved forhindres adgang langs stranden, og de rekreative værdier af området reduceres.

En større strandfodring af stranden i Lild, vil kunne ske ved iværksættelse af et kommunalt fællesprojekt i henhold til Lov om kystbeskyttelse, hvor kommunen har mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen af fodringen. Dette strider mod de private bidragsyderes krav til eventuel medfinansiering.

Ad 3 - Prisoverslag på den fremtidige strandfodring, jf. bilag 4.

Hvis der udføres kystbeskyttelsesanlæg ud for det kommunale areal, og kravet om strandfodring er de samme som kravet i tilladelserne for de private arealer, vil udgiften for det kommunale anlæg være - 143 m x 50 kr./m/år = ca. 80.000 kr./år.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelse og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Andre konsekvenser

Iværksættelse af en kap. 1a - sag vil medføre udgifter for lodsejere, der både ligger i første række og for lodsejere i baglandet. Den præcise afgrænsning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.
 2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning, og at der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 77:

Ad 1: Tilbagesendes med henblik på yderligere oplysninger. Beslutning skal træffes senest på mødet i juni måned 2020.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Supplerende oplysninger til sagen

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har kvalitetssikret det teoretiske projekt kaldet myndighedsprojektet. De private grundejere i Lild Strand har ansøgt om, og fået tilladelse til, at udføre myndighedsprojektet. Rambøll har også besigtiget det udførte anlæg. Rambølls notat kan ses på bilag 5.

Rambøll vurderer, at myndighedsprojektet ser fornuftigt ud, og at dimensioneringsforudsætningerne stemmer overens med de forhold, der er ved Lild Strand. Det fremgår af notatet, at Rambøll vurderer, at designvandspejlet samt peak bølgeperioden sandsynligvis kan reduceres.

I myndighedsprojektet har dækstenene en gennemsnitlig vægt på 3,5 ton, og designvandspejlet er kote + 1,67.

Der er anvendt væsentlig mindre dæksten i det udførte anlæg i forhold til det godkendte myndighedsprojekt. Rambøll har lavet beregningsmodeller, der viser, at den anlagte skråning vil kollapse eller have behov for reparationer ved vandspejl i kote ca. + 1,30. Den udførte skråning er således ikke lige så modstandsdygtig over for stormhændelser, som myndighedsprojektet er.

Rambøll har også vurderet, at hverken myndighedsprojektet eller det udførte projekt vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke strandfodres.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses bemærkninger:

Thisted Kommune afventer færdigmelding af projektet. Tilladelsen til kystbeskyttelsen langs Sandnæshagevej gælder i to år, hvorfor den seneste mulighed for færdigmelding af projektet er den 4. juni 2021.

Ved færdigmelding af projektet forstås, jf. tilladelsen til kystbeskyttelse, en meddelelse om færdiggørelse af projektet med dokumentation for, at anlægget er etableret i overensstemmelse med tilladelsen. Herunder også at der er strandfodret med det ansøgte mængde materiale samt dokumentation for tinglysning af tilladelsens vilkår nr. 1-4 omhandlende anlæggets placering, udformning og strandfodringsplan, jf. tilladelsen til kystbeskyttelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis tilladelsens vilkår ikke opfyldes.

Når Thisted Kommune modtager en færdigmelding af projektet, udføres en opfølgende besigtigelse af projektområdet med henblik på at klarlægge, hvorvidt anlægget er korrekt udført, og om tilladelsens vilkår er opfyldt – dette fremgår dog af Niras og Rambølls gennemgang, at det ikke er.

Det bemærkes, at selvom den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i henhold til tilladelsen, vil den del af projektet kunne godkendes, da den manglende kvalitet primært vil blive en udfordring for de private lodsejere, der har udført projektet. Det er ikke længere et krav i lovgivningen, at et projekt skal være ”teknisk optimeret”, hvilket vil sige, at det f.eks. skal kunne holde i et bestemt antal år m.v.

Dog vil projektet ikke kunne godkendes som helhed, da sandfodringen, jf. vilkår i tilladelsen, ikke er udført.

Den manglende sandfodring vil resultere i en negativ påvirkning på nabostrækningen, idet der vil mangle materiale i den østgående materialetransport. Nabostrækningen mod øst omfatter et internationalt beskyttet Natura 2000 område. Det er ikke tilladt at påvirke et Natura 2000 område negativt.

Ved manglende opfyldelse af tilladelsens vilkår udstedes et varsel om påbud til ejeren af hver matrikel med besked om, hvordan de konstaterede forhold kan berigtiges. Berigtiges de konstaterede forhold ikke inden en given frist, udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse af projektet – i dette tilfælde sandfordring.

Efterkommes påbuddet ikke inden for en given frist, overdrages sagen til Politiet.

Hvis der ønskes hård kystbeskyttelse, gør Drifts- og Anlægsafdelingen opmærksom på følgende:

1. Anlæggets design:

Ud fra Rambølls notat kan det konstateres, at ingen af de to anlæg kan opfylde dimensioneringsforudsætningerne såfremt, der ikke strandfodres. Myndighedsprojektet er dimensioneret af Niras med afsæt i fagfaglig viden, prognoser og tidligere målinger af området. Rambøll har efterfølgende verificeret Niras' myndighedsprojekt og foretaget beregninger af det udførte. Rambøll konkluderer, at myndighedsprojektet er mere modstandsdygtigt over for stormhændelser end anlægget udført af de private.

2. Strandfodring:

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at udføre hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom, forpligter Thisted Kommune sig til at udføre strandfodring, idet dette vil være et vilkår i tilladelsen til at udføre kystbeskyttelsen. En kap. 1a sag kan gennemføres, hvorved et større fællesskab i Lild Strand skal betale for strandfordringen. Hvis borgerne i Lild Strand pålægges at bidrage til efterfølgende strandfodring, bortfalder tilsagnene om bidrag fra de private.

Økonomi

Rambøll har lavet anlægsoverslag for hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom - ca. 160 m.

Kystbeskyttelse udført iht. myndighedsprojektet: 1,5 - 2,2 mio. kr. excl. moms.

Kystbeskyttelse udført som anlægget fra 2019: 1,0 - 1,5 mio. kr. excl. moms.

Rådgiverudgifter (myndighedsansøgning, projektering og tilsyn) er ikke indeholdt i ovennævnte overslag. Dette svarer til ca. 250.000 kr.

Strandfodring er ikke medtaget i ovennævnte overslag.

De bemærkes, at viderefører Thisted Kommune en hård kystbeskyttelse i den samme mangelfulde kvalitet som det private anlæg fra 2019, skal kommunen forvente løbende ekstraudgifter til reparationer m.v.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.

2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning.

3. Der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 135:

Ad 1. Indstillingen indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der udføres hård kystsikring iht. myndighedsprojektet med et beløb på mellem 1,5 og 2,2 mio. kr. og kommunal finansieret sandfodring.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der ikke iværksættes et fællesprojekt efter Lov om Kystbeskyttelse (kap .1a).

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 121:

Flertallet bestående af Ulla Vestergaard, Peter Larsen, Henning Holm og Jens Kr. Yde sender sagen tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på anvisning af finansiering.

Ib Poulsen og Morten Bo Bertelsen følger flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Fornyet behandling den 10. august 2020

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2020 genfremsendes sagen til drøftelse i udvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 162:

Indstilles til godkendelse af flertallet, at projektet finansieres af kassen. Imod stemte Kaj Kirk og Kristian Tilsted.

Kaj Kirk ønsker først at tage stilling til projektet efter godkendelse af det netop etablerede projekt.

Kristian Tilsted fastholder sin indstilling af 8. juni 2020.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 147:

Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde, Peter Larsen og Niels Jørgen Pedersen ønsker først at tage stilling til projektet efter godkendelse af det netop etablerede samlede projekt. Det undersøges, om det er muligt at søge penge via puljen til kystsikring, som netop er blevet frigivet.

Henning Holm og Morten Bo Bertelsen følger flertallet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

For flertalsbeslutningen fra Økonomiudvalget stemmer:

Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Peter Larsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen

Imod flertalsbeslutningen fra Økonomiudvalget stemmer:

Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Peter Skriver Nielsen, Ib Poulsen og Jane Rishøj.

Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff og Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Flertalsbeslutningen fra Økonomiudvalget godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

131. Anlægsregnskab, Byggemodning - Chilivej, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Byggemodning - Chilivej, Thisted.

Redegørelse

Den 30. januar 2018 blev der givet en anlægsbevilling til Byggemodning - Chilivej, Thisted.

Udstykningen af Chilivej er udført på nær færdiggørelsesarbejdet (asfaltslidlag, kantsten og beplantning).

Når udstykningen skal færdiggøres, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse søge en anlægsbevilling til dette.

Arbejdet er afsluttet, jf. vedhæftede bilag 1 og 2, oversigtskort og billeder.

Anlægsregnskab for XA-861 Byggemodning - Chilivej, Thisted er således:

Mindreforbruget skyldes bl.a., at den projekterede faskine, kunne reduceres med afsæt i udført nedsivningsforsøg på lokaliteten. Et nedsivningsforsøg indebærer håndtering af overfladevand, herunder hvor godt jordlagene transporterer vandet.

Desuden var uforudsete udgifter mindre end forventet.

Ved udarbejdelse af anlægsregnskabet er der solgt 7 grunde på Chilivej.

Indtægterne for salg af de resterende 29 grunde vil blive indtægtsført på den årlige anlægsbevilling til "Salg af byggemodnede boliggrunde".

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. august 2020, pkt. 164:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 10. august 2020:

Jørgen Andersen og Preben Holler.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 148:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

132. Ligestillingsredegørelse 2020

Udskriv

Sagstema

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

Redegørelse

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

 • Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
 • Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
 • Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne som i den forbindelse har udarbejdet et indberetningsskema. Redegørelsen dækker perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelsen har fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd i borgerrettede kerneydelser, og hvorledes det kan bidrage til mere målrettede og borgernære indsatser, større tilfredshed blandt borgere, øget innovation, effektivitet og lige muligheder for borgere. Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne derudover et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet har på baggrund af Ligestillingspolitikken, drøftelse på et fælles chef- og direktionsmøde samt efterfølgende kvalificering med en mindre del af chefgruppen, udfyldt ligestillingsredegørelsen. Jobcentret har udfyldt delen i forhold til beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke vestlige lande. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ligestillingslovens § 5 og 5a.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

HR Arbejdsmiljø, Ledelsessekretariatet indstiller Ligestillingsredegørelsen 2020 til godkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 149:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

For indstillingen stemmer 24.

Ib Poulsen og Casper Søe-Larsen stemmer imod.

Indstillingen godkendt.

Casper Søe-Larsen ønsker følgende mindretalsbemærkning:

"Casper Søe-Larsen stemmer imod, da han finder opgørelsen overflødig og diskriminerende."

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

133. Valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 for perioden 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ældre-/Seniorrådet har ønsket at drøfte afholdelse af valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 med henblik på at beslutte, hvilken form for valg rådet anbefaler anvendt.

Redegørelse

I henhold til lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 på det sociale område skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd.

I Thisted Kommune hedder det lovpligtige råd Ældre-/Seniorrådet. Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 9 stedfortrædere, der vælges ved direkte valg hvert 4. år, samme år som valg til Kommunalbestyrelsen finder sted. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældre-/Seniorrådet og fastsætter i samarbejde med rådet regler for valgets afholdelse.

Ældre-/Seniorrådet ønsker at gøre en indsats for en øget valgdeltagelse ved valg til Ældre-/Seniorrådet og i den forbindelse også se på valgformen. I andre kommuner har man set en øget valgdeltagelse ved afholdelse af fremmødevalg. I 2017 var den gennemsnitlige stemmeprocent 64,2 % i de kommuner der havde fremmødevalg samtidig med Kommunal- og regionsrådsvalget. I Thisted Kommune var stemmeprocenten i 2017 på 38,64 %.

Det kunne også være et forslag, uanset valgform, at højne informationsindsatsen om Ældre-/Seniorrådets virke og valg til rådet for på den måde at påvirke valgdeltagelsen.

I 2017 blev valget gennemført som en blanding af digital afstemning og brevstemmer. Vælgere tilmeldt digital post fik tilsendt materiale via digital post og stemte digitalt. Vælgere der var fritaget for digital post fik tilsendt materiale (kandidatfolder og stemmeseddel) med almindelig post og kunne stemme pr. brevstemme. Firmaet som leverede løsningen til digitalt valg stod for registrering af stemmerne/optælling af valget.

Den samlede udgift for afholdelse af valg til Ældre- og Seniorrådet i 2017 var ca. 143.000 kr.

Lovgivningen giver ganske vide rammer for, hvordan valg til ældreråd skal afholdes. Det er således muligt at vælge mellem flere forskellige valgformer. Det følger af retssikkerhedsloven og vejledningen, at kommunalbestyrelsen, i samarbejde med ældrerådet beslutter, hvordan valget skal afholdes.

I nedenstående er beskrevet fire forskellige muligheder:

1) Offentligt valgmøde

2) Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

3) Digitalt/brevstemme kombineret med muligheden for at aflevere sin stemme på afstemningssteder til Kommunal- og regionsrådsvalget

4) Fremmødevalg samme dag som Kommunal- og regionsrådsvalget og på samme afstemningssteder

1. Offentlige valgmøder

Valghandlingen kan foregå på et møde (evt. flere), hvortil de stemmeberettigede indkaldes og valget af medlemmer af Ældre-/Seniorrådet gennemføres på mødet. Valgmateriale (kandidatfolder) kan f.eks. udsendes digitalt på forhånd suppleret med, at kandidaterne kan præsentere sig for vælgerne på mødet. Der vil være flere forskellige muligheder for, hvordan valghandlingen konkret kan foregå på valgmødet. Lovgivningen giver som sagt vide rammer.

Valg ved offentligt valgmøde anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 70.000 kr.

2. Digitalt/brevstemme (samme model som i 2017)

Valgmaterialet (kandidatfolder m.v.) tilsendes digitalt for vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er undtaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne kan brevstemme. Registrering/optælling af stemmer forudsættes foretaget af leverandøren.

Valg efter samme model som i 2017 anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 150.000 kr.

3. Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder

Samme fremgangsmåde som ovenfor, men tilført muligheden for at vælgere kan aflevere sin brevstemme på afstemningsstederne til kommunal- og regionsrådsvalget. Selvom der kun vil være tale om, at der opsættes stemmekasser, hvor brevstemmer til ældrerådsvalget kan afleveres, skal reglerne om adskillelse af valgene følges. Dvs. at lokaler og adgangsveje så vidt muligt skal være adskilt. Derfor skal der foretages stort set de samme undersøgelser af afstemningsstederne, planlægning m.v. som ved et fremmødevalg (se nedenstående). Det betyder også, at det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande afstemningsstederne. Det vurderes, at 1-2 tilforordnede pr. afstemningssted i dette scenarie vil være tilstrækkeligt, dvs. i alt 26-52 tilforordnede.

Valg efter samme model som i 2017, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder, anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 300.000 kr. alt efter antallet af tilforordnede.

4. Fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder

Forudsætningerne for afholdelse af valg til ældrerådet samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget er beskrevet i følgende vejledninger:

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017


Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget. Herunder; særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget eller på gennemførelsen af valget i øvrigt – og sådan at kommunal- og regionsrådsvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

Konsekvenser ved beslutning om fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021:

Der skal foretages besigtigelse af de 26 afstemningssteder med henblik på at afklare:

 • Er der mulighed for adskilte lokaler? (det forventes at være vanskeligt på visse afstemningssteder, hvor der i forvejen ikke er megen plads)
 • Er der mulighed for særskilte adgangsveje?
 • Tegninger over samtlige lokaler med angivelse af opsætning, hvor kan materiel, skilte m.v. opsættes?

Materiel i form af valgborde, stemmerum og stemmekasser m.v. til 26 afstemningssteder:

 • Behov skal afdækkes, og indkøb foretages (kommunen er ikke i besiddelse af ekstra materiel, som kan dække behovet). Der må påregnes en væsentlig udgift hertil.
 • Der vil være udgifter til personale til opsætning og nedtagning på 26 afstemningssteder.

Tilforordnede:

 • Det forudsættes, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at bemande de 26 afstemningssteder (4 pr. sted = 104 tilforordnede , 5 pr. sted = 130 tilforordnede) + evt. ekstra stemmetællere. Det vurderes, at der minimum skal være 4 tilforordnede pr. afstemningssted for at dække hele valgdagen fra kl. 08.00 til 20.00.
 • Der er i valglovgivningen regler for, hvem der må varetage opgaver vedr. kommunal- og regionsrådsvalg, og de tilforordnede må derfor ikke ”blandes”. For valgstyrere til kommunal- og regionsrådsvalg er det borgerligt ombud, og der er regler for fordeling og udpegning, mens det at være tilforordnet til ældrerådsvalg er på rent frivillig basis. Det kan ikke pålægges partiforeningerne at udpege tilforordnede til ældrerådsvalget. Det kan heller ikke påregnes, at de administrative valgsekretærer på afstemningsstederne kan yde bistand i forbindelse med ældrerådsvalget, da de er fuldt optagede af kommunal- og regionsrådsvalget.
 • Der vil skulle udarbejdes instrukser til de tilforordnede ved ældrerådsvalget, hvor procedurer for valghandlingen beskrives.

Der skal tages stilling til hvor, hvornår og hvem, der tæller stemmerne op. Da der er begrænset plads på afstemningsstederne, vil det forventeligt ikke være muligt at tælle stemmerne op på afstemningsstederne.

Mulighed for at brevstemme forud for valgdagen:

Der er generelt to typer brevstemmer;

1) mulighed for at enhver vælger til at brevstemme forud for valgdagen. Dette vil kræve et større planlægningsarbejde, det bør f.eks. fastlægges hvordan brevstemmer registreres, hvor og hvornår brevstemmeafgivning kan finde sted. Brevstemme til ældrerådsvalget kan ikke uden videre foregå sammen med brevstemmeafgivningen til kommunal- og regionsrådsvalg, f.eks. kan der ikke benyttes det samme system til registrering af brevstemmerne.

2) mulighed for at vælgere, som pga. f.eks. manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet for at stemme på valgdagen, kan brevstemme i hjemmet. Såfremt det ønskes at give disse borgere mulighed for at brevstemme, forudsættes det, at Ældre-/Seniorrådet stiller med et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at hente brevstemmer i borgernes hjem. Der er tillige en planlægningsopgave i at identificere de borgere, som ønsker at brevstemme samt den praktiske tilrettelæggelse.

Under alle omstændigheder vil en mulighed for at brevstemme betyde, at brevstemmerne skal registreres, og valglisterne forud for valgdagen skal opdateres, så det er muligt at se, om en vælger allerede har brevstemt, hvis man ønsker at undgå risikoen for dobbeltstemmer.

Valg som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg og på samme afstemningssteder anslås at kunne afholdes for en udgift på ca. 800.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg – Vejledning nr. 9624 af 03/07/2017

Vejledning om ældreråd - Vejledning nr. 40 af 11/05/2011

Der skal afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år. Der er krav om, at medlemmerne af ældrerådet vælges ved direkte valg, og rådet skal bestå af mindst 5 medlemmer samt evt. et antal suppleanter, som ikke kan overstige antallet af medlemmer. Medlemmerne skal vælges som enkeltpersoner og må således ikke stille op på lister, som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. Personer, som har fast bopæl i kommunen, og som på valgdagen er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 21. april 2020

Ældre-/Seniorrådet den 19. maj 2020

Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Ældre-/Seniorrådet stiller forslag til Social- og Sundhedsudvalget om, hvilken valgform der ønskes for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.
 2. Social- og Sundhedsudvalget indstiller en valgform for Ældre-/Seniorrådsvalget 2021.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 4:

Ældre-/Seniorrådet stiller sig undrende overfor det omfattende "set-up" beskrevet i sagsfremstillingen og de estimerede udgifter ved fremmødevalget, der anses som høje.

Ældre-/Seniorrådet er fortsat interesseret i et fremmødevalg med henblik på at opnå en høj valgdeltagelse. Inden sagen sendes videre til Social- og Sundhedsudvalget, ønsker Ældre-/Seniorrådet, at der laves en rundspørge blandt andre kommuner med erfaringer med fremmødevalg omkring den praktiske afholdelse og økonomi. Sagen skal forelægges rådet, inden videre politisk behandling.

Sagen genoptages

Der er foretaget en rundspørge blandt fem nordjyske kommuner, som afholder fremmødevalg. En nærmere beskrivelse er vedlagt som bilag.
Derudover er nedenstående oversigt vedlagt, som viser de estimerede udgifter, der vil være i forbindelse med afholdelse af fremmødevalg:

Udgiftsestimat - fremmødevalg

Præmisser: 26 afstemningssteder, 104 tilforordnede, 13.252 vælgere (2017)

Beløb (estimat):

Systemudgifter. Tryk og udsendelse af valgkort, kandidatfolder, valglister samt stemmesedler.

200.000 kr.

Indkøb af stemmebokse, stemmekasser m.v.

300.000 kr.

Udgifter til opsætning på afstemningssteder

80.000 kr.

Diæter til tilforordnede (860 kr. pr. tilforordnet, 2021)

90.000 kr.

Forplejning til tilforordnede (ca. 500 kr. pr. tilforordnet)

55.000 kr.

Optælling (diæter og forplejning + evt. lokaleleje)

20.000 kr.

Annoncer, opstillingsmøder og evt. anden kommunikation

30.000 kr.

Diverse

10.000 kr.

I alt

785.000 kr.

Ældre-/Seniorrådet, 19. maj 2020, pkt. 7:

Punktet blev drøftet. Ældre-/Seniorrådet ønsker at fortsætte drøftelserne og derved udskyde beslutningen, til det bliver muligt at afholde et fysisk møde.

Ældre-/Seniorrådet, 16. juni 2020, pkt. 5:

Drøftelserne fortsættes.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at valget afholdes sammen med kommunal- og regionsrådsvalget, da det forventes at øge interessen og dermed valgdeltagelsen.

Ældre-/Seniorrådet bemærker, at udgifterne til indkøb af materiel er engangsudgifter. Derudover bemærkes det, at der allerede nu er udgifter relateret til afholdelse af et digitalt/brev valg. Ældre-/Seniorrådet kan finde de valgtilforordnede, som er nødvendige til et fremmødevalg.

Et flertal indstiller til, at der afholdes fremmødevalg.

Et mindretal indstiller til, at man fortsætter med digitalt-/brevstemmevalg, bl.a. af økonomiske årsager.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet den 16. juni 2020:

Jens Vestergaard

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 124:

Det indstilles til godkendelse, at Ældre-/seniorrådsvalget i 2021 gennemføres som Digitalt/brevstemme, men med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder. Det opfordres til øget synlighed om valget for at stimulere valgdeltagelsen. Der ønskes en evaluering af valgformen efterfølgende.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 19. august 2020

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at udgifterne til enten et offentligt valgmøde (70.000 kr.), digitalt/brevstemmevalg (150.000 kr.) eller digitalt/brevstemmevalg med mulighed for at aflevere brevstemmer på afstemningssteder (300.000 kr.) vil kunne findes inden for eget budget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 150:

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. august 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværendende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

134. Lukket punkt: Selvejende institution

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

135. Lukket punkt: Hanstholm Havn

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. august 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen