CORONA >>>

Besøgsforbud på plejecentre og plejehjem ophæves

23. jun 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

100. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Peter Skriver Nielsen foreslår, at punkterne 101 og 102 tages af dagsorden.

For at punkt 101 tages af dagsorden stemmer:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Riishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Imod at punkt 101 tages af dagsorden stemmer:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Forslaget er vedtaget, hvorfor punkt 101 tages af dagsorden.

For at punkt 102 tages af dagsorden stemmer:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Riishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Imod at punkt 102 tages af dagsorden:

Casper Søe Larsen, Jens Otto Madsen, Morten Bo Bertelsen og Per Skovmose.

Henning Holm, Jens Kr. Yde, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Peter Sørensen og Torben Overgaard undlod at stemme.

Forslaget er vedtaget, hvorfor punkt 102 tages af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

101. Åbne postlister i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Drøftelse om åbne postlister i Thisted Kommune.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse på mail fra Morten Bo Bertelsen dateret den 3. juni 2020:

"Jeg ønsker en sag på dagsordenen til næste økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2020.

Jeg vil foreslå, at der tages beslutning om, at forvaltningen udarbejder et oplæg til økonomiudvalgets møde den 19. august 2020 om indførelse af Åbne postliste i Thisted Kommune.

F.eks. har man indført åbne postlister i Frederikshavn kommune:

https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/%C3%A5bne-postlister/

Postlister medvirker til åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen til gavn for borgere og medier.

Med venlig hilsen

Morten Bo"

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 110:

Flertallet i udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med åbne postlister i Thisted Kommune.

Morten Bo Bertelsen ønsker fortsat, at der skal arbejdes for at undersøge muligheden for åbne postlister i Thisted Kommune og ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Punktet udgår.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

102. Budgetbemærkning i Budget 2020

Udskriv

Sagstema

Budgetbemærkning i Budget 2020.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Morten Bo Bertelsen på mail dateret den 3. juni 2020:

"Jeg ønsker nedenstående sag behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2020 og Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020.

Vedr. budget 2020

Forligspartierne bag budget 2020 i Thisted Kommune vedtog en budgetbemærkning omkring ”Den gamle atletikbane/stadion i Thisted By” , som blandt andet indeholder følgende:

”Det skal derfor analyseres, om indtægterne fra byggemodningen kan finansiere renoveringen af Søbadet.”

Jeg finder det uheldigt, at man har blandet eventuelt salg af byggegrunde på Landlyst med renovering af Søbadet.

Derfor forslås det, at der i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse tages beslutning om at:

Eventuelle udgifter til renovering af Søbadet, ikke er afhængig af eventuelt salg af byggegrunde på Landlyst.

Med venlig hilsen

Morten Bo Bertelsen"

Forvaltningen gør opmærksom på, at en forligstekst til et budgetforlig er en politisk aftale. Der er først truffet beslutning i en sag, når den har været politisk behandlet i et eller flere udvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 111:

Sagen udgår jf. beslutning under pkt. 108.

Beslutning

Punktet udgår.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

103. Punkt fra formand Esben Oddershede - Opførelse af maskinhus

Udskriv

Sagstema

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Esben Oddershede fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Hermed en kort sagsfremstilling af ansøgning om maskinhus/udhus Engholmvej 3, Øster Vandet, 7700 Thisted.

Pia og Mads Tavs ansøger om en landzonetilladelse til at opføre en driftsbygning på 284 m2 på adressen Engholmvej 3, 7700 Thisted. Der er i ansøgningen nærmere redegjort for behovet.

Plan- og Miljøafdelingen henholder sig til praksis og har vurderet, at der maximalt kan tillades et byggeri på 250 m2.

Med hensyn til byggeriets placering og landskabelige hensyn har Plan - og Miljøafdelingen i Thisted Kommune godkendt dette.

Ejendommen har et areal på 9,8 ha. Der er landbrugspligt og dyrehold på bedriften, som det fremgår af bilag 1 på sagen.

Planloven giver mulighed for at opføre et byggeri, der er ”erhvervsmæssigt nødvendigt”. Omfanget af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri er ikke alene afhængigt af størrelsen af ejendommens jordtilliggende, men også af den valgte driftsform.

Udvalget bedes tage stilling til det ansøgte ud fra en konkret vurdering."

Plan- og Miljøafdelingen har bedt Niras om at gennemgå sagen, og notat er vedhæftet som bilag 2. Idet det bemærkes, at Plan- og Miljøafdelingen har været indstillet på at meddele en landzonetilladelse til en bygning på 250 m2, vurderer Niras, at der i denne sag ikke forelægger helt særlige omstændigheder, der gør, at man skulle gå ud over de 100 m2, som intentionen i planloven.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 127:

Godkendt af flertallet, at der meddeles tilladelse til 284 m2. Imod stemte Kaj Kirk og Preben Holler. Joachim Plaetner Kjeldsen undlod at stemme.

Sagen genoptages

Efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen genoptages sagen på møde i Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020.

Beslutning

Morten Bo Bertelsen stiller følgende ændringsforslag: Sagen tilbagesendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på fornyet sagsbehandling, som tager udgangspunkt i notatet fra Niras (Plankompetencer og sparring Thisted Kommune).

For ændringsforslaget stemmer Morten Bo Bertelsen og Jens Otto Madsen.

Imod ændringsforslaget stemmer:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Joachim P. Kjeldsen, Niels Jørgen Pedersen, Preben Holler og Søren Kanne Zohnesen undlader at stemme.

Ændringsforslaget falder.

For flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget stemmer:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Jørgen Munk Andersen, Kristian Tilsted, Per Skovmose, Peter Skriver Nielsen, og Torben Overgaard.

Imod flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget stemmer:

Henning Holm, Ida Pedersen, Jane Riishøj, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Kaj Kirk, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff og Peter Larsen undlader at stemme:

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget falder.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

104. Flere elever og lærlinge i forlængelse af Coronakrisen

Udskriv

Sagstema

Flere elev- og lærlingeaftaler i forlængelse af Corona-krisen.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Jens Otto Madsen på mail dateret den 16. juni 2020:

"Jeg ønsker nedenstående forslag drøftet på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 23. juni 2020.

De bedste hilsner

Jens Otto"

"Thisted Kommune bør hjælpe til med at få skabt flere elev- og lærlingeaftaler i forlængelse af Corona-krisen!

Corona-udbruddet og den økonomiske krise går hårdt ud over elever og lærlinge, der ikke kan få en læreplads eller gøre deres uddannelse færdig.

Derfor er det glædeligt, at der for nylig er blev indgået en trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne som målrettet belønner virksomheder, som løfter deres ansvar ved at tage erhvervsuddannelseselever i lære.

Og man må sige at der er tale om en belønning, for i resten af 2020 er det næsten blevet gratis at have lærlinge i sit firma, idet virksomheden får refunderet op til 90% af udgifterne. Det giver virksomhederne et økonomisk pusterum til at beholde deres elever og ikke mindst muligheden for at indgå nye elev- og praktikaftaler – også til voksne. For ordningen kan også bruges i forhold til voksenlærlingeaftaler, der kan gøre ufaglærte til faglærte.

Det initiativ synes jeg, at vi i Thisted Kommune skal støtte op omkring. Det kan vi gøre ved at forlange, at virksomheder, som kommunen samarbejder med om bygge- og anlægsopgaver, også har lærlinge.

Vi har jo også brug for faglærte på den anden side af Coronakrisen. Så ved at pege på, at virksomheder, som arbejder for Thisted Kommune, skal tage et samfundsansvar, udviser vi efter min mening rettidig omhu – og vi bidrager til at undgå, at Coronakrisen bliver til en dyb lærepladskrise.

Kommunernes anlægsloft er netop blevet fjernet i den nye økonomiaftale for 2021 indgået mellem regeringen og KL, så jeg ser frem til kommunalbestyrelsen diskussioner om hvad vi skal have moderniseret og udbygget i Thisted Kommune, samtidig med at vi gør vores til at få uddannet næste generation af dygtige faglærte håndværkere.

Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten (Ø), Thisted Kommune"

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

105. Revisionsberetning nr. 28 vedr. regnskabsåret 2019

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2019.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 28 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Redegørelse

Beretning nr. 28 indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2019 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol, interne IT-kontroller, lønninger og vederlag, daginstitutionstakster, anlægsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, lånoptagelse samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved den afsluttende revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Revisionen har i revisionsberetning nr. 27. af 25. februar 2020 foretaget opfølgning på en revisionsbemærkning vedrørende tabt arbejdsfortjeneste samt ny bemærkning vedrørende uddannelseshjælp. På begge områder kunne revisionen konstatere, at der ikke blev administreret i henhold til gældende regler. Revisionen vil foretage opfølgning i forbindelse med revisionen af kommunens regnskab for 2020.

Revisionsberetningen samt revisionspåtegning fremgår af sagens bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Revisionsberetningen er i øvrigt sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 28. maj 2020.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Revisionsberetningen godkendes.
 2. Regnskabet godkendes

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 113:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

106. Hanstholm Havn - Regnskab 2019

Udskriv

Sagstema

Regnskab for Hanstholm Havn 2019 - til godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse.

Redegørelse

Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet og Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2019 godkendes.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 114:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

107. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb 2020 på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevilling på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område omprioriteres fra 2020 til 2021, således at beløbet er til rådighed, når anlægsprojektet forventes afviklet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der to hovedbudgetopfølgninger og ni minibudgetopfølgninger på anlæg i løbet af året. Ved de to hovedbudgetopfølgninger afholder repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn møde med direktør og afdelingschefer med henblik på at kvalificere budgetopfølgningen for fagforvaltningens anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I april og maj 2020 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Børne- og Familieforvaltningen, hvor områdets anlægsprojekter blev gennemgået.

På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, således at rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2020 reduceret netto med 5,0 mio. kr. og forøget tilsvarende i 2021. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for det samme anlægsprojekt på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, som ønskes flyttet fra 2020 til 2021, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Ændring af rådighedsbeløb

kr.

2020

2021

XA-847

Statens Museum for Kunst

U

-5.000.000

5.000.000

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløb):

 • Reduceres med 5,0 mio. kr. i 2020, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 5,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 5,0 mio. kr. påvirker ikke anlægsrammen i 2020, idet anlægsloftet er ophævet i 2020 på grund af COVID-19. Beløbet vil dog påvirke anlægsrammen i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløb) på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område reduceres i 2020 med 5,0 mio. kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen (kassehenlæggelse).
 2. Det under punkt 1 anlægsudgiftsbudget (rådighedsbeløb) på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område medtages med 5,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. juni 2020, pkt. 96:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 116:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

108. Teatersamarbejde

Udskriv

Sagstema

Teatersamarbejde fra januar 2021. Proces- og handleplan samt udpegelse af bestyrelsesmedlemmer.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020 Børne- og Familieforvaltningens indstilling om at;

 1. Thisted Kommune indgår et samarbejde med Limfjordsteatret
 2. I ansøgningen indgår en fælles egnsteateraftale i periode 2021-2024.
 3. Der i egnsteateraftalen efterfølgende udvikles en lokalt forankret samarbejdsmodel med udgangspunkt i de kriterier, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Ansøgningen er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen den 11. maj 2020. Herefter bliver ansøgningen gennemgået af Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter den bliver fremlagt for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Ansøgningens endelige godkendelse meddeles kommunerne senest den 1. september 2020. Bilag med ansøgning er vedlagt.

Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet minimumsprocenterne for den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til egnsteatre for de kommende fire år henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024. Det kan forventes, at staten i 2021 som minimum kan refundere 36 % af de kommunale driftstilskud til egnsteatre. I 2022 vil refusionsprocenten ligeledes være minimum 36 %, og i 2023 og 2024 minimum 35 %.

På baggrund af beslutningen den 31. marts 2020 i Kommunalbestyrelsen afholder Børne- og Familieforvaltningen løbende møder med Bestyrelsen i Thy Teater vedrørende nedlukning af Thy Teater som egnsteater, og hvor den fremtidige brug af bygningen på Frederikstorv samt overlevering af inventar/udstyr med videre fra januar 2021 drøftes. Lejekontrakten vedrørende bygningen er opsigelig i 8 år, og kan tidligst opsiges med virkning pr. 1. januar 2022, og derfor forventer forvaltningen også, at der vil være teateraktivitet i bygningen fortsat i 2021. Arbejdet med nedlukningen og overdragelse med videre vil pågå fortsat og frem mod nedlukningen ultimo 2020.

Som beskrevet i redegørelsen fra den 31. marts 2020, skal der udpeges to nye bestyrelsesmedlemmer til Limfjordsteatret, således at der sidder to repræsentanter med i bestyrelsen, der er udpeget af Thisted Kommune.

Begge medlemmer udpeges af Thisted Kommunalbestyrelse, idet det ene repræsenterer teateraktører i Thisted Kommune, mens den anden repræsentant er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Der skal derfor udpeges to repræsentanter til bestyrelsen i forhold til det kommende arbejde, som vil være i løbet af efteråret 2020.

Limfjordsteatret vil samtidig ændre deres vedtægter, hvor det vil fremgå, at der skal udpeges to medlemmer for 4 år, og hvor de følger valgperioden.

Som en del af arbejdet med et fremtidigt teatersamarbejde blev det ligeledes besluttet, at der skal arbejdes videre med beskrivelse af en ny struktur, som samler teateraktører i et nyt fællesskab og netværk, hvor lokal forankring og samarbejde er i fokus. Det vil sige en organisering som også har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune.

Børne- og Familieforvaltningen har løbende dialog og arbejdsmøder med Limfjordsteatret om dette, og vedlagt er derfor en tids- og procesplan for arbejdet med at etablere denne struktur med opstart januar 2021.

Som det første fra januar 2021 vil Limfjordsteatret sammen med Thisted Kommune indkalde teaterforeninger og -aktører til et fælles samarbejdsseminar. Udover det fælles opstartsseminar, vil der være individuelle møder mellem de enkelte aktører, Limfjordsteatret og Thisted Kommune, hvor målet er at få kendskab til aktørernes virke, visioner og behov. På baggrund heraf udarbejdes der en samarbejdsaftale, som teateraktørerne får til gennemsyn inden den forventes sendt til godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i marts 2021.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14.01.14) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26.10.19).

Bekendtgørelse om statsrefusion (BEK. Nr. 1474 af 17.12.19).

Egnsteater aftale mellem Thy Teater og Thisted Kommune.
Lejekontrakt vedr. bygningen på Frederiksgade 5.

Thy Teater vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen

 1. Udpeger to repræsentanter til Bestyrelsen i Limfjordsteateret.
 2. Godkender Tids- og Procesplanen vedrørende fremtidigt teatersamarbejde.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. juni 2020, pkt. 100:

Ad 1. Det indstilles, at Niels Jørgen Pedersen udpeges som medlem af Bestyrelsen i Limfjordsteateret. Det andet medlem udpeges blandt interessenter på teaterområdet. Pågældende udpeges af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i foråret 2021.

Ad 2. Tids- og handleplanen indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

109. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2020 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2020 til 2021 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der to hovedbudgetopfølgninger og ni minibudgetopfølgninger på anlæg i løbet af året. Ved de to hovedbudgetopfølgninger afholder repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn møde med direktør og afdelingschefer med henblik på at kvalificere budgetopfølgningen for fagforvaltningens anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I april og maj 2020 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået.

På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2020 reduceret netto med 15.850.000 kr. og forøget tilsvarende i 2021. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for de samme anlægsprojekter på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2020 til 2021, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Ændring af rådighedsbeløb

kr.

2020

2021

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

U

-10.000.000

10.000.000

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

I

13.000.000

-13.000.000

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

U

-19.000.000

19.000.000

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

I

13.150.000

-13.150.000

XA-951

Nyt genbrugscenter - Hurup

U

-13.000.000

13.000.000

I ALT - NETTO

-15.850.000

15.850.000

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 42,0 mio. kr. i 2020, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 42,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 26,150 mio. kr. i 2020, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 • Medtages med 26,150 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Ud af de samlede bruttoanlægsudgifter udgør det brugerfinansierede område 13,0 mio. kr., og anlægsudgifter der vedrører det brugerfinansierede område påvirker aldrig anlægsrammen.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 29,0 mio. kr. (excl. det brugerfinansierede område) påvirker ikke anlægsrammen i 2020, idet anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19. Beløbet vil dog påvirke anlægsrammen i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område reduceres i 2020 med 42,0 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 26,150 mio. kr. Netto vil der tilgå kassen 15,850 mio. kr. (kassehenlæggelse).
 2. De under punkt 1 anlægsbudgetter (rådighedsbeløb) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område medtages med 42,0 mio. kr. i anlægsudgift (rådighedsbeløb) og med 26,150 mio. kr. i anlægsindtægt (rådighedsbeløb) i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 129:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 117:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

110. Vedtagelse af Thisted Kommunes Fysisk Udviklingsplan (Planstrategi 2020) og igangsætning af revision af kommuneplanen

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Planstrategi 2020 og igangsættelse af revision af kommuneplanen.

Redegørelse

Baggrund

Planloven kræver, at der vedtages en Planstrategi, som forbereder revisionen af kommuneplanen. Planstrategien er udarbejdet på baggrund af procesplanen, som Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 tog til efterretning. Efter et politisk temamøde i maj 2020 forelægger Plan- og Miljøafdelingen nu Planstrategi 2020 (se bilag 1) samt tilhørende Forudsætningsredegørelse (se bilag 2).

Planstrategi 2020 fungerer som en arbejdsplan for den efterfølgende revision af kommuneplanen, og den sætter retningen for Thisted Kommunes fysiske udvikling. Planstrategien er baseret på forudsætningsredegørelsen, som blev udarbejdet i dialog med andre forvaltninger, samarbejdspartnere fra borgerforeninger og erhvervslivet.

Indhold

Planstrategien arbejder videre med strategiske målsætninger fra kommunens otte politikker og de underliggende strategier og handleplaner, som er relateret til den fysiske planlægning.

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode. Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder:

1. Samspil mellem by og land

2. Klimatilpasning

3. Turismepolitiske overvejelser

4. Kystbyer

5. Attraktive erhvervsarealer

6. Thisted by som købstad

7. Danmarks naturkommune

8. Energi og ressourcer

Planstrategiens fokusområder giver hver for sig anledning til en række konkrete handlinger, der bidrager til den ønskede udvikling. Det er dog især fokusområder 1 - 5, der skal prioriteres højest, for at danne grundlaget for revision af kommuneplanen. Indenfor disse fem forslås, at der omgående igangsættes de følgende indsatser:

 • Udpegning af én landsbyklynge, for at afprøve en mere strategisk tilgang til landsbyplanlægning
 • Udarbejdelse af en ny klimatilpasningsplan
 • Udarbejdelse af en sammenhængende turistpolitisk overvejelse
 • Udarbejdelse af en fælles udviklingsplan for kystbyerne
 • Analyse af Thisted Kommunes erhvervsarealer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Yderligere er FN's Verdensmål indarbejdet i Planstrategi 2020, som Lokal Agenda 21 redegørelse (i henhold til planloven) med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af kommunen. Planstrategien forholder sig dermed til, hvordan vi i Thisted Kommune kan bidrage til at løse globale udfordringer.

Endelig indeholder Planstrategi 2020 et afsnit om den planlægning, der er sket siden vedtagelse af den seneste kommuneplan.

Planstrategi 2020 blev screenet for miljøpåvirkninger. Det vurderes, at de samlede miljøpåvirkninger ikke er væsentlige, da der er tale om planlægning på et strategisk og overordnet niveau. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Beslutning om revision af kommuneplanen

Med denne planstrategi indstilles der at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen – med afsæt i de otte fokusområder. Med beslutningen om en fuld revision bliver der mulighed for at ændre i alle kommuneplanens temaer, hvis dette skulle blive nødvendig.

Procesplan for revision af kommuneplanen (Kommuneplan 2021-2033)

Der indstilles, at Planstrategi 2020 og beslutning om revision af kommuneplanen udsendes i 10 ugers høring fra juni til september 2020, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til indkomne bemærkninger i oktober 2020. Under høringen afholdes et offentligt debatmøde. Denne høring og debatmødet sikrer en forudgående inddragelse af borgere og erhvervslivet i kommuneplanarbejdet.

Revision af kommuneplanen vil foregå fra august 2020 til sommer 2021, hvor kommuneplanen forventes vedtaget. En overordnet tidsplan kan ses i bilag 3.

De beskrevne prioriterede indsatser kører parallelt med og leverer input til den kommende revision af kommuneplanen. Arbejdet skal således foregå i tæt dialog med lokalområder og erhvervslivet. Her forventes det, at dialog foregår løbende med de relevante lokalsamfund, interesse- og målgrupper. Dette sikrer, at revisionen af kommuneplanens retningslinjer og rammer fører til konkrete og gangbare handlinger.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 forventes at kommer i høring i foråret 2021, hvor der også skal holdes et borgermøde.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Planstrategi 2020 vedtages og sendes i 10 ugers offentlig høring fra den 26. juni til den 3. september 2020.

2. Der besluttes en fuld revision af kommuneplanen, som igangsættes med offentliggørelsen af Planstrategi 2020.

3. Tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2021-2033 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 130:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 118:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

111. Debatoplæg for ny anvendelse af Ræhr Gl. skole samt igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 16-001

Udskriv

Sagstema

Debatoplæg for ændret anvendelse af Smedebakken 4-6, Ræhr samt igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 16-001.

Redegørelse

Ræhr Gl. skole på Smedebakken 4-6 rummer ikke længere den institution, den oprindeligt er bygget til. Seneste brugere af bygningen var Hanstholm Asylcenter, der lukkede den 31. marts 2018. Siden har bygningen stået ubenyttet. Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 26. juni 2018, punkt nr. 125, at overdrage Ræhr Gl. skole til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse med henblik på salg eller nedrivning og bygningen er solgt i juli 2019. Se oversigtskort i bilag 1.

Bygherre ønsker at anvende de eksisterende skolebygninger til blandt andet gildesal og vandrehjem. Ræhr Gl. skole er omfattet af gældende Kommuneplanramme 16.O.3, som udlægger området til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Området er også omfattet af delområde 3 i Partiel Byplanvedtægt nr. 7, som fastsætter anvendelsen til skole-, idræts- og institutionsformål og offentligt friareal. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som muliggør anvendelsen til blandt andet gildesal og vandrehjem. En ændring af anvendelsen i kommuneplanrammen kræver, at der er en fordebat, hvor der indkaldes til idéer og forslag fra offentligheden.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg med udgangspunkt i et konkret projektforslag fra bygherres rådgiver. Debatoplægget indeholder en beskrivelse og gældende planlægning af området samt projektforslaget og dens indvirkning i forhold til et nyt plangrundlag. Borgere og andre interesserede inviteres til at komme med idéer og forslag til projektforslaget. Se debatoplægget i bilag 2.

Projektet fastlægger anvendelsen til rekreativt formål med mulighed for etablering af gildesal og vandrehjem i de eksisterende bygninger. Projektet tager udgangspunkt i at renovere og anvende de eksisterende bygninger på ejendommen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 119:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

112. Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende planlægning for udvidelse af slagteriet Tican på baggrund af indkomne bemærkninger i debatfasen.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte den 28. april 2020 debatoplæg og igangsættelsen af planlægning for udvidelse af slagteriet Tican med offentlig debat i to uger.

Debatfasen varede fra den 7. maj - 21. maj 2020. Plan- og Miljøafdelingen har modtaget i alt 15 bemærkninger. Bemærkningerne kan ses i deres fulde længde ibilag 1.

Flere bemærkninger omhandler de samme emner, der er relevante i planlægningen. Bemærkningerne er kategoriseret og opsummeret i bilag 2.

1. Stiforløb: Etablering og udformning af stiforløb både nord, syd og øst om slagteriet. Tican Fresh Meat A/S har indgivet bemærkning om, at stiforløbet nord om slagteriet er ændret siden debatoplægget.

2. Miljøpåvirkning og påvirkning på naboer: Der er forskellige miljøpåvirkninger fra slagteriet i dag. Debatfasens bemærkninger giver forslag til, hvilke miljø- og nabopåvirkninger der bør undersøges i forbindelse med udvidelsen. Det gælder blandt andet støj, lugt og trafik i området.

3. Opfyldning af havnebassin: Det er foreslået, at det bør afklares, hvorvidt opfyldning af havnebassinet fortsat er aktuelt og skal indgå i planlægningen.

4. Placering og fremtidige udvidelsesmuligheder: Det bemærkes, at Thisted Kommune bør tage stilling til, hvad man vil med midtbyen, samt at slagteriet burde flyttes ud af byen. Det bemærkes også, at det bør afklares hvor yderligere udvidelser kan foregå.

5. Projektet: volumen og højder: Det bemærkes, at hvis der skal udvides, bør byggehøjden nedsættes, dertil bør tilbygninger opføres i sammen stil som det eksisterende med røde teglsten.

Debatoplægget fremlagde, at nye bygninger ville blive opført i højder mellem 8,5 og 10 m. Tican Fresh Meat A/S har selv indgivet bemærkning i debatfasen, og heri bemærker de, at de ønsker, at ny bebyggelse kan opføres i højder op til 12 m.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker vedrørende ændringer i projektet, at det inden for den gældende planlægning er muligt at opføre byggeri i op til 13,5 m. Plan- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at der arbejdes videre med det ændrede stiforløb samt de byggehøjder, som Tican Fresh Meat A/S ønsker, men at det samtidig skal undersøges, hvordan byggehøjderne vil påvirke naboer, den kystnære del af byzonen og det omkringliggende miljø.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at planlægningen tager udgangspunkt i, at virksomheden ønsker at udvide på deres nuværende placering. Derfor bør det undersøges, hvordan fremtidige udvidelser kan håndteres.

Tican Fresh Meat A/S er blevet partshørt i forhold til de indkomne idéer og forslag. Ticans partshøringssvar fremgår af bilag 3.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår at der, på baggrund af de indkomne bemærkninger, arbejdes videre med planlægningen for udvidelsen af slagteriet samt at ovenstående emner og miljøpåvirkninger, der vil følge med udvidelsen af slagteriet, undersøges.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen med udgangspunkt i øgede byggehøjder, det ændrede stiforløb samt undersøgelse af miljø- og nabopåvirkninger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 131:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 120:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Beslutning

Godkendt af flertallet.

Jens Otto Madsen og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

113. Skema B - Opførelse af 14 almene boliger på Vangvej

Udskriv

Sagstema

Opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Thisted – behandling og godkendelse af skema B.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. august 2019 skema A for opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Thisted og dermed et projekt med samlet anlægsbudget på 28.056.000 kr.

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Thisted Bolig har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget.

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 28.406.000 kr., jf. bilag 1, Thisted Bolig.

Et beløb som ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2020.

Projektet omfatter 14 boliger opført på adressen Vangvej 16, 32BI Klitmøller huse, V. Vandet.

Der vil være tale om:

 • 5 stk. type 1 boliger på 85 m²
 • 9 stk. type 2 boliger på 108 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 100 m², og det samlede boligareal 1.400 m².

Anskaffelsessummen finansieres således:

88 % kreditforeningslån

24.997.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

2.841.000 kr.

2 % beboerindskud

568.000 kr.

I alt

28.406.000 kr.

For 2020 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 10 % af anskaffelsessummen for boliger mellem 90 m2 og 104 m2.

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 866 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 85 m2 koster

6.134 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 108 m2 koster

7.794 kr. / måned ekskl. forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 og almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen og almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen af grundkapitallånet fastlægges endeligt, når ejendommen er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret en garantisum på 72 % af realkreditlånet svarende til 17.998.000 kr.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2.841.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A fastholdes, og skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på skema B tidspunktet på 2.841.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 17.998.000 kr. på skema B tidspunktet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 136:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 122:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

114. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgefart grundet problemer med tilsanding af sejlrenden.

Redegørelse

Thyborøn-Agger Færgefart er et § 60-selskab, som ejes af Thisted og Lemvig kommuner, hvor hver kommune yder et fast, enslydende tilskud til driften af selskabet.

I forbindelse med idriftsætningen af den nye hybridfærge overgik ansvaret for oprensning af sejlrenden til selskabet. Oprensningen i Agger har alene de seneste to år kostet 3.574.260 kr. ekskl. moms, hvorimod der i 2019 ikke er foretaget oprensning i Thyborøn, jf. bilag 1.

Vejrforholdene har bevirket, at der igen er sket en oprensning af sejlrenden ud for Agger-lejet i januar måned 2020; en stor oprensning på 13.000 m³, som desværre har medført, at årets budget til oprensning allerede er opbrugt.

Ud over den budgetmæssige udfordring, betyder det også, at selskabet bliver udfordret på likviditeten, og samtidig må det erkendes, at der efter perioder - med stærk vind fra skiftende retninger - formodentlig vil være behov for yderligere oprensninger inden for relativ kort tid for at kunne opretholde den daglige drift.

Sideløbende arbejdes der med en mulig løsning om at flytte sejlrenden ud for Agger-lejet for eventuelt at imødegå den hurtige tilsanding. Der er indsendt ansøgning til Kystdirektoratet herom, og det vurderes, at flytningen vil medføre en anslået udgift på 1,2 mio. kr. ekskl. moms.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Idet et ordinært driftstilskud påvirker kommunernes serviceramme, og tilskud til færgedrift ikke er omfattet af den kommunale momsudligning, foreslås det i stedet, at det ekstra tilskud etableres som et anlægstilskud, der aktiveres i takt med, at oprensningerne foretages.

Der kan muligvis opnås delvis låneadgang til anlægsrammen med 95 % af udgifter, der vedrører en egentlig flytning af sejlrenden. Der er sendt en forespørgsel til ministeriet omkring dette, men der er endnu ikke modtaget et bekræftende svar.

Hvis færgeselskabet fortsat foretager oprensningerne, vil færgeselskabet få et momsfradrag svarende til forholdet mellem den samlede omsætning og den momspligtige omsætning. I seneste regnskabsår blev den gennemsnitlige momsfradragsprocent opgjort til 64 %.

Udgiften søges herefter betalt som et anlægstilskud ligeligt fordelt fra hver kommune.

Ud fra de seneste års udgifter til oprensning på Agger-siden er tilskuddets størrelse vurderet til at udgøre 1,25 mio. kr. netto fra hver kommune over en 2-årig periode; i alt en anlægsramme på 5,0 mio. kr.

Der vil således være en anlægsudgift for Thisted Kommune på 2,5 mio. kr. fordelt med 1,25 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Da der ikke kan anvises anden finansiering, foreslås der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassen i 2020 med 1,25 mio. kr. (tillægsbevilling til rådighedsbeløbet) og indarbejdet med 1,25 mio. kr. i investeringsoversigten for 2021 - budget 2021-2024

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,25 mio. kr. i 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Der medtages 1,25 mio. kr. på investeringsoversigten for 2021 - budget 2021-2024

Andre konsekvenser

Der gøres opmærksom på, at en godkendelse af anlægstilskuddet er betinget af samtidig godkendelse fra Lemvig Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 26. maj 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. som anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen fordelt med 1,25 mio. kr. i 2020 finansieret af kassen (tillægsbevilling til rådighedsbeløb), og i 2021 medtages 1,25 mio. kr. på investeringsoversigten i budget 2021-2024.
 2. Færgeselskabet disponerer over det samlede rådighedsbeløb til oprensning af og eventuelt flytning af sejlrende samt tilhørende konsulentbistand.

Tidligere besluttet

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 140:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 123:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

115. Anlægsregnskab for Asfalt 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for "Asfalt 2019".

Redegørelse

Der blev den 26. februar 2019 givet en anlægsbevilling til Asfalt -2019. Asfaltarbejdet er udført i 2019.

Anlægsregnskabet for XA-921 Asfalt 2019 er således:

Årsagen til afvigelsen skyldes hovedsagelig, at nogle af vejene var i dårligere stand end forventet, og derfor har omkostningerne til opretning været større end forventet.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 141:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 124:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

116. Regnskab 2019, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 34, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 103.606 kr.

Hovedparterne af indtægterne er udlejning af bygninger og jord.

Udgifter i alt 488.806 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til reetablering og lukning af I/S Skovsted Losseplads.

Driftsresultat før renter udviser et underskud på 385.200 kr.

Resultatet i alt udviser et underskud på 367.282 kr., som er mindre end de budgetteret 472.000 kr. og dækkes af tidligere opsparet beløb til nedlukning af I/S Skovsted Losseplads.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 34 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 148:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

117. Regnskab 2019, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, § 10, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 43, jf. bilag 1-4.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 6.358.096 kr.

Indtægterne kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter inkl. renter i alt 6.366.829 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Derudover er der personaleudgifter samt øvrige omkostninger.

Resultatet giver et underskud på 8.733 kr., som vil blive opkrævet af interessenterne i forhold til indvejet affald for 2019.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 43 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 149:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 127:

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

118. Regnskab 2019, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 24, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter inkl. renter i alt 2.961.550 kr.

Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Derudover er der indbetalt 256.359 kr., som er a'conto-betaling fra interessentkommunerne således, at den samlede indtægt er kr. 3.217.909 kr.

Udgifter i alt 2.866.879 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Overskuddet/overdækning på 94.671 kr. samt a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 256.359 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne i forhold til indbyggere, hvorefter driftsresultatet udviser i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 24 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 150:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 128:

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 17. juni 2020:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

119. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 23. juni 2020:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen