CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

26. maj 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

83. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

84. Revision af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen efter revidering.

Redegørelse

Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen er blevet revideret på baggrund af ny lovgivning, og der er indføjet nyt afsnit i forhold til styringsprincipper for specialundervisningstilbud i Thisted Kommune.

Af vedlagte bilag fremgår ændringerne med afvigende farve.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høring i skolebestyrelserne i perioden 5. februar til 15. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen sendes i høring.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 28:

Godkendt.

Sagen har nu været i høring, og der er foretaget enkelte præciseringer samt vedhæftet bilag med timetalsoversigt frem til 2026.

Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen indstilles til godkendelse.

Børne- og Familieudvalget, 12. maj 2020, pkt. 96:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

85. Ny anvendelse af Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

Det videre forløb for Landlyst Stadion baseret på indkomne høringssvar fra debatfasen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2020 debatoplæg vedrørende ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted. Oversigtskort kan ses i bilag 1.

Der har fra den 2. til 30. marts 2020 været offentlig debat om ny anvendelse af Landlyst Stadion. Der er i alt indkommet 14 høringssvar. To af høringssvarene indeholder underskriftsindsamlinger. Alle høringssvar kan ses i sin fulde længde i bilag 2.

Høringssvarene indeholder følgende forslag og kommentarer:

 1. Rekreativt område: Ni af bemærkningerne omhandler forslag om at bibeholde Landlyst Stadion som rekreativt område. Der lægges vægt på, at faciliteterne i området burde opgraderes, og at der burde etableres nye faciliteter, der understøtter sport, motion, fritidsaktiviteter samt leg og friluftsliv tilegnet alle aldersgrupper. 210 personer har skrevet under på, at de synes, at området skal bibeholdes som grønt område med idræts- og friluftstilbud.
 2. Seniorboliger: Tre bemærkninger omhandler forslag om, at der i området opføres seniorboliger i tilknytning til et rekreativt område.
 3. Nej til boliger: 246 personer har skrevet under på, at de ikke ønsker, at der etableres boliger i området. Der er en generel enighed om, at stadionet burde bevares som rekreativt område.
 4. Vandrehjem: I en bemærkning foreslås det, at der bygges et vandrehjem i området med adgang til eksisterende boldbaner.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at underskriftsindsamlingerne ikke er gennemgået i forhold til bopæl og den umiddelbare interesse, der kan være i den forbindelse og heller ikke for, om der er skrevet under på flere forskellige tilkendegivelser.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagens videre forløb drøftes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kristian Tilsted og Preben Holler, at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område. Imod stemte Jørgen Andersen, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 92:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Kr. Yde og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Jens Kr. Yde ønsker et mere præcist beslutningsgrundlag i forhold til arealanvendelsen.

Beslutning

Ændringsforslag af C:

”Sagen sendes tilbage til udvalget, som sikrer en dialog med lokalområdet om at få udviklet området, så det understøtter de interesser, der er blandt borgere og foreninger i området.”

For stemte:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Henning Holm undlod at stemme.

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

For stemte:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Godkendt.

Til toppen

86. Forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 18

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej i Thisted samt kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen for en udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst samt placering af en stor udvalgsvarebutik ved Uglevej i Thisted. Planlægningen blev igangsat med en debatfase forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Planområderne kan ses i bilag 1.

Debatoplægget var i offentlig høring fra den 29. august - 26. september 2019. Plan- og Miljøafdelingen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 omfatter en udvidelse af centerområdet Aflastningsområde Thisted Øst. Udvidelsen omfatter blandt andet en geografisk udvidelse og en udvidelse af rammen for et areal, der må udnyttes til butiksformål fra 10.000 til 15.450 m2. Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme nr. 1.C.168. Den nye ramme muliggør desuden udnyttelse af området til både udvalgsvarebutikker, tankstationer, restauranter og kontor- og serviceerhverv. Kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for behovet for det nye areal til butiksformål.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1494

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af én stor udvalgsvarebutik med et butiksareal på op til 7.500 m2. Lokalplanen muliggør også etablering af café i sammenhæng med butikken. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, vejadgang fra Uglevej samt parkeringspladser. Særligt fastsætter lokalplanen en byggelinje på 50 m fra Aalborgvej, hvor der ikke må placeres bebyggelse, anlæg, fast belægning og lignende. Lokalplanen sætter også rammer for skiltning i området og muliggør blandt andet et pylonskilt på op til 12 m.

Se forslag til Lokalplan 1-038 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=946

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 1-038 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 93:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

87. Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 forslag til Lokalplan 13-006 og Kommuneplantillæg nr. 15 samt at sende planforslagene i otte ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i høring fra den 18. december 2019 - 12. februar 2020. Der er indkommet i alt 34 bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne kan læses i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

Høringssvarene er blevet fremlagt for bygherre. Bygherre fastholder sit projekt og har ikke yderligere bemærkninger til høringssvarene.

De 34 bemærkninger omhandler 10 emner:

1. Positiv indstilling til realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

I 12 bemærkninger gives positive tilkendegivelser og opbakning til projektet.

2. Positiv indstilling til nyt byggeri i to etager uden øget bygningshøjde

I 13 bemærkninger gives udtryk for et ønske om et hotelprojekt i to etager med en maksimal byggehøjde på 8,5 m og hermed et byggeri, der er mere tilpasset den lokale skala i Nr. Vorupør.

3. Nabogener som følge af en øget bygningshøjde (skygge, indblik, lys fra store vinduespartier, påvirkning af udsigt)

I 19 bemærkninger udtrykkes bekymringer for, at det muliggjorte projekt vil føre til gener for naboerne.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at skyggediagrammer viser skyggegener ved byggeriet for de nærmeste naboer, hvilket primært skyldes byggehøjden men også udstrækningen af byggeriet. Derudover vil naboer også blive påvirket af lysforhold. Det vurderes samtidig, at alle nabobebyggelser fortsat vil kunne leve op til Bygningsreglementets krav til dagslys.

I forhold til indblik vurderer Plan- og Miljøafdelingen, at der især vil være indblik fra hotellets altaner på 3. og 4. sal, herunder at de to øverste etager til boliger dels har store udendørs altaner og dels store vinduespartier mod omgivelserne. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at byggeriet kan få indvirkning på udsigter, udsigt er dog ikke beskyttet af lovgivningen.

Mulige tiltag for at imødekomme eller delvis imødekomme bemærkningerne om skygge- og indbliksgener:

 • Reducering af byggeriets højde fra fire til to etager
 • Krav om at der ikke må være altaner på byggeriet
 • Krav om tilpasninger i facaderne, så de skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

4. Støjpåvirkning af naboer (trafik og gæster til hotellet)

I fire bemærkninger udtrykkes bekymring for støjgener fra en øget mængde trafik i området.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at den trafikmængde, der affødes af projektet, vil kunne afvikles på vejnettet uden væsentlige gener, og at trafikken ikke vil give anledning til støjgener, der ligger over de vejledende grænseværdier.

5. Hævdbetragtninger i forbindelse med nedlæggelse af vejen øst for hotellet

To bemærkninger nævner, at der må være hævd på stien fra Nordsøvej til Fiskervej.

Der foreligger allerede tinglyst en deklaration om færdselsret på ejendommen. Dermed er spørgsmålet om hævd irrelevant, da færdselsretten kan dokumenteres.

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at lokalplanen ændres i forhold til den forklarende tekst tilknyttet § 8.3 Stier om, at færdsel via stier i området udtages af lokalplanen, da den er misvisende i forhold til den tinglyste deklaration. Ændringen har ingen betydning for lokalplanen og projektet, da der er tale om en hjælpetekst, som ikke er juridisk bindende.

6. Påvirkning af det oprindelige bymiljø ved realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

16 bemærkninger peger på, at projektet ikke er tilpasset Nr. Vorupørs bymiljø, og at projektet vil skæmme byens udtryk.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at byggeriet vil påvirke byens kulturmiljø og det bevaringsværdige miljø omkring Vesterhavsgade. Byggeriet vil ikke direkte påvirke landskabsinteresser, men det vurderes at få indvirkning på kysten. Med krav om sadeltag og ikke reflekterende materialer vil byggeriet i et vist omfang tilpasse sig byens eksisterende visuelle udtryk.

Mulige tiltag for at imødekomme bemærkningerne om påvirkning af bymiljøet:

 • Reducering af byggeriets højde fra fire til to etager

7. Parkeringsudfordringer omkring hotellet og påvirkning af de omkringliggende veje:

I 16 bemærkninger udtrykkes bekymring for problemer med parkering.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at projektet, som planlægningen muliggør, medfører et parkeringsbehov på 73 p-pladser. På grund af planområdets størrelse er det med projektets nuværende udformning kun muligt at indrette ca. 39 parkeringspladser på terræn på grunden. Bygherre forventer, at det øvrige parkeringsbehov dækkes ved indbetaling til parkeringsfonden. Dette er en dispensation, som Thisted Kommune kan - men ikke skal - meddele. En løsning, hvor øvrige parkeringsmuligheder anlægges uden for lokalplanområdet, kan medføre gener for trafikanter, trafiksikkerhed og grundejere, da der er risiko for, at parkerende vil afsøge muligheder for at parkere tættere på området.

Hvis planforslagene vedtages med det skitserede byggeri, samt at det accepteres, at bygherre kan indbetale bidrag for manglende opfyldelse af parkeringskravet til Parkeringsfonden, er bidraget, jf. parkeringsregulativet, beregnet til ca. 30.000 kr./pr. parkeringsplads. Hvis pladserne imidlertid anlægges til offentlig benyttelse, hvilket er eneste mulighed i dette tilfælde, er bidraget kun på 50 %. Beregnet koster anlæg af 34 pladser ca. 1.020.000 kr., hvoraf der kun kan opkræves ca. 510.000 kr. Den manglende opfyldelse af parkeringskravet medfører derfor en kommunal udgift på ca. 510.000 kr.

8. Alternativ placering af nyt hotel i Nr. Vorupør

Syv bemærkninger indeholder forslag til at placere hotelfaciliteter et andet sted i Nr. Vorupør.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at inden for de kommuneplanlagte områder i Nr. Vorupør er andre muligheder, der kan være egnede.

9. Erstatning og præcedensdannelse

Ni bemærkninger peger på, at konsekvenserne ved at muliggøre det pågældende byggeri kan være værdiforringelse for naboejendomme og hertil erstatning og/eller køb af ejendom, samt at planlægningen kan medføre, at lignende projekter vil skulle fremmes.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at det som udgangspunkt er bygherre, der skal forholde sig til erstatningsspørgsmål. Som udgangspunkt er lokalplanlægning udtryk for erstatningsfri regulering. Hvorvidt der i dette tilfælde kan blive tale om erstatning fra enten kommunen eller bygherre, vil dog være et spørgsmål, som kan afklares i en efterfølgende retssag.

I forhold til præcedensvirkningen er det er et forvaltningsretligt krav, at myndigheder ligebehandler sager, som er sammenlignelige. Plan- og Miljøafdelingen vil vurdere en konkret ansøgning ud fra de samme faglige hensyn, som generelt varetages i plansager og i givet fald indstille til politisk beslutning om, hvorvidt en sådan planlægning skal igangsættes.

10. Driftsøkonomiske begrundelser for realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

I ni bemærkninger stilles spørgsmål ved de økonomiske begrundelser for projektet og planlægningen.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at planlægning skal være begrundet i saglige hensyn og økonomiske forhold for en bygherre, eller hensyn til kommunens egen økonomi ikke er en planlægningsmæssig begrundelse. Planlægningen for Klitheden, hotel og boliger er begrundet i flere forskellige ønsker, herunder et ønske om at understøtte turismen og muliggøre attraktive boliger i Vorupør. Plan- og Miljøafdelingen kan ikke vurdere endeligt, om disse begrundelser vil være stærke nok i en eventuel klagesag i forhold til de økonomiske interesser, der også er en del af grundlaget for den lokalplanlægning, bygherre har ønsket.

Alternativer

Med udgangspunkt i høringssvarene, skitseres her 3 forskellige muligheder for beslutning:

 1. Vedtagelse af planforslagene
 2. Tilpasninger af planindholdet
 3. Afvisning af planlægningen, beslutning om ikke at vedtage.

Ad 1.

Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages som fremlagt, dog inkl. rettelse jf. punkt 5.

Det betyder:

 • bygherre kan søge en byggetilladelse, så snart lokalplanen er offentliggjort - Thisted Kommune kan ikke tilbageholde en byggetilladelse, der er i overensstemmelse med lokalplanen, heller ikke hvis planen er påklaget.
 • bygherre har tilkendegivet ønske om indbetaling til Parkeringsfonden, fordi parkeringskrav ikke vil kunne opfyldes. En endelig vedtagelse af lokalplanen er koblet med en implicit accept heraf fra kommunens side, og derfor vil der skulle gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til dækning af den kommunale beregnede andel på 510.000 kr.
 • hvis lokalplanen påklages, og klagenævnet senere (klagesagsbehandlingen kan tage 1-2 år) underkender planlægningen, risikerer Thisted Kommune at stå med en vanskelig lovliggørelsessag for et allerede opført byggeri.

Ad 2.

Projektet skal tilpasses for at imødegå naboers indsigelser helt eller delvist vedr. skyggepåvirkning og indbliksgener ved valg mellem følgende:

2a. byggeriet reduceres fra fire til to etager

2b. bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så byggeriet skal opføres uden altaner

2c. bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så facaderne skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

Valg af 2a vil medføre, at lokalplanforslaget skal ændres så væsentligt, at det skal ud i ny høring – sandsynligvis dog kun i 4 uger.

Valg af 2b og 2c vil medføre, at projektejer skal partshøres, og lokalplanens bestemmelser tilrettes inden endelig vedtagelse, hvilket betyder at vedtagelse som udgangspunkt udsættes til næste politiske møde.

Ad 3.

Afslag på at arbejde videre med planforslagene begrundet i at høringen viser, at det foreslåede projekt medfører for store gener i Nr. Vorupør generelt, men særligt i forhold til de nærmeste naboer.

Beslutningen vil betyde, at planlægningen fortsætter med at være som i dag, og de gældende kommuneplanrammer fortsat er gældende i forhold til fremtidig planlægning.

Se Kommuneplantillæg nr. 15 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1470

Se den digitale Lokalplan 13-006 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=943

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9681557_1587986197235.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Nogle bemærkninger fra den offentlige høring peger på eventuel erstatningspligt i forbindelse med planlægning for og anlæg af byggeriet. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt der i dette tilfælde er tale om en så væsentlig forringelse af forholdene for de omkringboende, at det kan komme på tale at kræve erstatning - enten fra kommunen eller fra den bygherre, som måtte udnytte lokalplanen. Det vil være et spørgsmål, som kan afklares i en efterfølgende retssag.

Vedtagelse af planforslagene med et skitserede omfang betyder en kommunal udgift på 510.000 kr. til kommunens andel til etablering af parkeringspladser (offentlige). Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen som beskrevet under punkt 1, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse snarest fremsende sag om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til dækning af disse udgifter.

Center for Økonomi og Løn har ingen bemærkninger hertil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommunalbestyrelsen behandler de ovenfor beskrevne beslutningsmuligheder:

1. Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages alene med redaktionel ændring af fodnote til bestemmelse 8.3

2. Planlægningen skal tilpasses:

2a. byggeriet skal reduceres fra fire til to etager

2b. bestemmelserne for byggeriet skal tilpasses, så byggeriet skal opføres uden altaner

2c. bestemmelserne for byggeriet skal tilpasses, så facaderne skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

3. Der skal meddeles afslag på at arbejde videre med planforslagene.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 105:

Indstilles til godkendelse i forhold til alternativ 1 af Kristian Tilsted, Esben Oddershede, Jørgen Andersen og Joachim Plaetner Kjeldsen.

Der meddeles afslag jf. alternativ 3 af Preben Holler, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 94:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af Henning Holm og Ib Poulsen.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker alternativ 3.

Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen og Peter Larsen undlader at stemme.

Beslutning

Ændringsforslag af Ida Pedersen til pkt. 87 Klitheden:

 • Byggeriet reduceres til 3 etager, totalhøjde 10,5 m inkl. saddeltag.
 • Bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så vinduer og altaner er uigennemsigtige op til 0,9 m fra gulv.
 • Der meddeles, at vi ikke er sindet at meddele dispensation fra parkeringskravet ved indbetaling til parkeringsfonden.
 • Redaktionel ændring af fodnote til bestemmelsen 8.3.”

For stemte:

Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Otto Madsen, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Søren Kanne Zohnesen og Torben Overgaard.

Ændringsforslaget falder.

Ændringsforslag af Niels Jørgen Pedersen:

”Bestemmelserne tilpasses, så der er uigennemsigtig i 0,9 m fra gulv.”

For stemte:

Henrik Gregersen, Jens Otto Madsen, Kristian Tilsted, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Sørensen og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Per Skovmose, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Casper Søe Larsen, Joachim Plaetner Kjeldsen og Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Ændringsforslaget falder.

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

For stemte:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Sørensen, Søren Kanne Zohnesen og Torben Overgaard.

Imod stemte:

Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Otto Madsen, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Morten Bo Bertelsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler og Ulla Vestergaard.

Niels Jørgen Pedersen undlader at stemme.

Godkendt.

Til toppen

88. Vangvej 16, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Anvendelse af Vangvej 16 i Klitmøller tidligere Klitmøller Camping.

Redegørelse

Thisted Kommune har eksproprieret Vangvej 16 med henblik på virkeliggørelse af lokalplan nr. 8-008 "Blandet bolig og erhverv, Vangvej Klitmøller" fra juni 2014.

Thisted Kommune eksproprierede kun område B i lokalplanen, da det her var kommunens ønske at sælge en del af arealet samt selv etablere boliggrunde.

Ejeren ønskede, at Thisted Kommune skulle ekspropriere hele ejendommen, det vil sige både lokalplanens delområde A og B.

Både Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen har afsagt kendelser, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal erhverve delområde A og B. Delområde A og B kan ses på bilag 1.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til den videre proces for delområde A og de eksisterende bygninger, der er på arealet.

Drifts- og Anlægsafdelingen ser følgende muligheder (ikke prioriteret rækkefølge):

 1. Bygningerne beholdes og forpagtes ud
 2. Bygningerne udbydes til salg
 3. Anden anvendelse.

1) Bygningerne beholdes og forpagtes ud

Bygningerne indeholder bl.a. beboelsesejendom, værelser og erhvervsareal, hvor Cafe Stalden har været placeret.

Cafe Stalden har forpagtet bygningen indtil nu men opsagde forpagtningsaftalen med virkning fra den 31. marts 2020. Drifts- og Anlægsafdelingen har været i dialog med en gruppe iværksættere fra Klitmøller, der gerne vil indgå enny forpagtningsaftale.

Der skal tages stilling til den videre anvendelse af ejendommen, før Drifts- og Anlægsafdelingenkan indgå en ny forpagtningsaftale. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker betænkningstid, kan der eventuelt indgås en lejeaftale i begrænset lejeperiode.

2) Bygningerne sælges

Delområde A og tilhørende bygninger kan sælges i offentligt udbud.

Salgsprisen vil blandt andet være Thisted Kommunes argument om delområde A's markedsværdi, når sagen skal behandles af taksationsmyndighederne.

3) Anden anvendelse

Der kan igangsættes en planproces med henblik på anden anvendelse af delområde A. Anden anvendelse kan eventuelt være at nedrive bygningerne og udstykke boliggrunde.

Thisted Kommune har igangsat byggemodning af 12 boliggrunde på delområde B. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at en beslutning om at udstykke eventuelle yderligere boliggrunde beror på, hvor hurtigt boliggrundene på delområde B sælges.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Taksationsmyndighederne har endnu ikke fastsat erstatningsbeløbet, så det er uvist, hvad Thisted Kommune skal betale for delområde A og B samt tilhørende bygninger på delområde A.

Drifts- og Anlægsafdelingen har iværksat en ejendomsmæglervurdering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der træffes beslutning om anvendelsen af delområde A på Vangvej 16 i Klitmøller.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse af flertallet, at bygningerne sælges. Imod stemte Preben Holler og Joachim Plaetner Kjeldsen, som stemmer for, at bygningerne beholdes og forpagtes ud.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 95:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker, at bygningerne beholdes og forpagtes ud jf. pkt. 1.

Beslutning

Ændringsforslag af Kris Yde:

”Sagen tilbagesendes med henblik på en nærmere undersøgelse omkring økonomi mm. Sagen skal også ses med henvisning til udviklingsplanen for Klitmøller og Vorupør.”

For stemte:

Casper Søe Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Munk Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Ændringsforslaget falder.

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget:

For stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe larsen, Jens Otto Madsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Morten Bo Bertelsen og Per Skovmose.

Godkendt.

Til toppen

89. Fremrykning af rådighedsbeløb - Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør

Udskriv

Sagstema

Beslutning om udførelsestidspunkt for rundkørslen ved Vorupør og dermed fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2021 til 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendteden 26. februar 2019 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til etablering af rundkørsel ved Kystvejen, Vorupørvej og Vesterhavsgade ved Vorupør. Rådighedsbeløbene var 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 kr. i 2021, jf. punkt 38 Anlægsbevilling - Vejanlæg.

Ved budgetlægningen for 2020 blev rådighedsbeløbene omprioriteret således, at der blev afsat 350.000 kr. i 2019 og 3.150.000 kr. i 2021.

Grundet Coronasituationen anbefalerDrifts- og Anlægsafdelingen at fremrykke investeringen og anlæggelsen af rundkørslen til 2020. Drifts- og Anlægsafdelingen forventer, at anlægsperioden forløber fra september til december 2020. Derved undgås trafikale gener i turistsæsonen, og rundkørslen vil stå færdig inden åbningen af nationalparkcentret.

Det har været nødvendigt at erhverve arealer fra fire lodsejere til rundkørslen, hvor alle aftaler er indgået frivilligt.

Foreløbig tegning af rundkørsel se bilag 1 - Oversigtstegning.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen har - som følge af Coronakrisen - givet kommunerne mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer. Derfor søges der om flytning af et rådighedsbeløb på 3.150.000 kr. fra 2021 til 2020 på XA-918 Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør. Der er givet anlægsbevilling til hele projektet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, det vil være et kassetræk på 3.150.000 kr. i 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Regeringen har som følge af COVID-19 givet mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifter, der ligger udover allerede planlagte anlæg i 2020

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. maj 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Rådighedsbeløbet på 3.150.000 kr. på XA-918 Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør fremrykkes fra 2021 til 2020.
 2. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. maj 2020, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der søges lånefinansiering til anlægsudgiften jf. gældende regler som følge af COVID-19.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 111:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 96:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

90. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2019

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2019.

Redegørelse

Regnskab 2019 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 20. april 2020. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Regnskabsopgørelse i kr.

Resultatopgørelse i kr.

(Skattemæssige opgørelser inkl. afskrivninger)

Korr. budget 2019

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2019

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.460.895

1.492.400

1.460.895

Godsbefordring

2.550.000

2.619.878

2.705.726

2.619.878

Øvrige indtægter

0

0

0

0

Kommunale tilskud

4.100.000

4.727.980

4.958.220

4.727.980

Indtægter i alt

8.150.000

8.808.753

9.156.346

8.808.753

Driftsudgifter

Personale

3.175.000

3.416.277

3.279.841

3.416.277

Drift (diesel, forsikr.)

1.020.000

1.037.198

996.593

1.037.198

Vedligeholdelse

555.000

757.372

1.479.343

757.372

Administration

660.000

665.973

468.562

665.973

Driftsudgifter i alt

5.410.000

5.876.820

6.224.339

5.876.820

Driftsresultat før renter

2.740.000

2.931.933

Driftsresultat før afskrivninger og renter

2.932.007

2.931.933

Afskrivninger

2.407.193

2.407.193

Driftsresultat før renter

524.814

524.740

Renteindtægter

0

Renteudgifter

740.000

666.923

700.568

666.923

Resultat af ordinær drift

2.000.000

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.265.010

-175.754

-142.183

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes andel af det kommunale driftstilskud udgør 36 %.

Årets resultat resulterer i en efterbetaling for 2019 samlet for de to kommuner på 627.980 kr. med baggrund i mindreindtægter og indkøb af nyt billetteringssystem, kurser mv. blandt personale samt øgede vedligeholdelsesudgifter i forhold til det budgetterede. De samlede kommunale tilskud var for 2019 budgetteret til 4.100.000 kr., men med baggrund i ovennævnte øgede udgifter er tilskuddet reguleret med 627.980 kr., der fordeles som nedenstående:

Fordelt med:

 • Thisted kommunes ekstra tilskud på 226.073 kr.
 • Morsø kommunes ekstra tilskud på 401.907 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Regnskab 2019 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.
 2. Det øgede tilskud på 226.073 kr. finansieres af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budget for færgedrift 2020.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 113:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 97:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

91. I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2021

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2021.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart behandlede den 20. april 2020 budgetforslag for 2021. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 og forventede driftstiltag i 2021.

Forslag til driftsbudget for 2021:

Budget 2020 kr.

Budget 2021 kr.

Regnskab 2019 kr.

Indtægter

Personbefordring

-1.500.000

-1.500.000

1.460.895

Godsbefordring

-2.700.000

-2.700.000

2.619.878

Kommunale tilskud

-4.100.000

-4.700.000

4.727.980

Indtægter i alt

-8.300.000

-8.900.000

8.808.753

Driftsudgifter

Personaleudgifter

3.300.000

3.500.000

3.416.277

Driftsudgifter

1.000.000

1.050.000

1.037.198

Vedligeholdelsesudgifter

800.000

800.000

757.372

Administrationsudgifter

500.000

550.000

665.973

Driftsudgifter i alt

5.600.000

5.900.000

5.876.820

Resultat før renter

2.740.000

3.000.000

2.931.933

Renteudgifter

740.000

630.000

666.923

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.000.000

2.370.000

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.370.000

2.265.010

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen var på værft i 2018, hvor der var ekstra reparation af broklap. I 2020 skal færgen på værft igen, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være på niveau med 2019 omend med en lille stigning, da færgen bliver ældre og kræver mere vedligeholdelse.

Taksterne foreslås uændrede, da erfaringen viser, at stigninger af taksterne giver færre brugere.

I 2020 er der indført et rabatkort på 500 kr. for 350 kr.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakt for færgeselskabet.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

2019

2020

2021

Thisted Kommune 36 %

-1.702.073

-1.476.000

-1.692.000

Morsø Kommune 64 %

-3.025.907

-2.624.000

-3.008.000

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2021 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 114:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 98:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

92. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør

Udskriv

Sagstema

Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør skal godkendes, og det skal besluttes, om Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse til RealDania, med henblik på at få tildelt støtte til realisering af dele af planen.

Redegørelse

Partnerskab for Vestkystturismes udviklingsplan for Vestkysten blev offentliggjort i juni 2018. I kølvandet på planen åbnede RealDania en pulje, som kommunerne kunne søge, med henblik på at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for de særlige feriesteder på Vestkysten. Thisted Kommune søgte og fik bevilget 500.000 kr. fra RealDania - et beløb, som Økonomiudvalget i sit møde den 19. juni 2019 besluttede at matche med tilsvarende 500.000 kr. Den samlede projektsum var øremærket til ekstern konsulentbistand. Med det afsæt gennemførte Thisted Kommune sammen med RealDania et udbud af konsulentopgaven, og her besluttede man at indgå samarbejde med konsulentteamet Arkitema med underleverandørerne Cowi, Destination Lab samt Johansen Skovsted Arkitekter.

Det efterfølgende arbejde har taget afsæt i Thisted Kommunalbestyrelses Vision 2022, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. På trods af at kommunen rummer nogle af Vestkystens stærkeste brands - Cold Hawaii og Nationalpark Thy - har det dog hidtil været begrænset, hvor store private investeringer det har tiltrukket. Tilmed har området i dag relativt mange dagsgæster, som har et lavt døgnforbrug. Blandt årsagerne er de mange gratis naturoplevelser, et ensidigt overnatningstilbud primært i form af sommerhuse og få betalingsattraktioner. Det har udviklingsplanen til formål at ændre for at tiltrække markant flere private investeringer i oplevelser og overnatning.

Partnerskab for Vestkystturisme anbefaler netop, at kommunerne arbejder med udvikling af overnatningskapacitet (højere kvalitet og større variation), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og i sidste ende tiltrækning af flere private investeringer. I samarbejdet med Arkitema har en styregruppe med deltagelse af RealDania, Dansk Kyst- og Naturturisme, Thy Erhvervsforum samt kommunens Planafdeling og Erhvervsafdeling siden efteråret 2019 arbejdet med en udviklingsplan, som rummer netop disse greb, og som på stærkest mulig vis kan understøtte eksisterende forretningsliv.

Udviklingsplan og businesscases, der medsendes som bilag, har det ultimative mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster og fastboende, erhvervsudvikling, jobs og værditilvækst. Planen søger at imødegå de ambitiøse målsætninger, som Partnerskab for Vestkystturisme arbejder med, hvilket vil sige 45 % tilvækst på turismeforbrug og 40 % tilvækst på overnatninger. Planen udpeger meget attraktive investeringsarealer med meget central beliggenhed, som i hovedtræk ikke er begrænsede af fredninger. Enkelte af de udpegede arealer er udfordret af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, men her er der peget på ekstensive udnyttelser, som kan øge mulighederne for realisering. Kombinationen af de udpegede arealers attraktivitet og anvendelighed betyder også, at det vil være nærmest umuligt at pege på andre arealer til formålet i de to byer.

Udviklingsplanen er ikke lovbestemt, og har udelukkende et retningsgivende sigte. Derfor har der ikke i denne del af processen været gennemført borgerhøringer; men på borgermøder i november 2019 indsamledes en række udviklingsforslag fra borgerne, som Arkitema efterfølgende har kombineret med kommercielle udviklingsperspektiver. Planens overordnede formål er at skabe en vekselvirkning mellem offentlige- og fondsinvesteringer i infrastruktur og bymiljøer på den ene side samt private investeringer i overnatnings- og oplevelsestilbud på den anden side. Med det afsæt har udviklingsplanen dernæst været præsenteret på yderligere to borgermøder i februar 2020. På møderne blev der udtrykt både opbakning og skepsis, ikke mindst i forhold til de to store "reason- to-go-projekter", Natur- og Surfresort med wavepool i Klitmøller samt Havbadhotel i Vorupør. Det er styregruppens tilgang, at netop disse projekter er af meget stor vigtighed for planens gennemslagskraft. Et gennemgående fællestræk på borgermøderne var i øvrigt en bekymring for, om udviklingsplanen i tilstrækkeligt omfang tager højde for trafik- og parkeringsudfordringer i byerne. Det er styregruppens vurdering, at der i stort omfang er taget højde for netop parkerings-og færdselsforhold.

Det er ikke forventningen, at samtlige udviklingstiltag i planen vil kunne realiseres i forholdet 1:1. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke (frivillighed), investorernes interesse i at købe ind på idéerne samt - i få tilfælde - mulighederne for at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Mere specifikt er der i Klitmøller fokus på udvikling omkring landingspladsen, byforskønnelse ved Ørhage, supersti mellem campingplads og Ørhage og i forhold til private investeringer guesthouse og butikker ved Ørhage, Natur- og Surfresort med wavepool samt Naturhotel Tjaldur. I Vorupør er der fokus på udvikling omkring torv og foreningsvej, nye muligheder ved havbad og mole samt oplevelser omkring VØ Borgerhus. I forhold til private investeringer er der fokus på Vorupør Havbadhotel, hotellejligheder, butikker, restauranter, omdannelse af Vesterhavsgården og nyt sommerhusområde ved Sdr. Vorupør. Endelig viser businesscases for henholdsvis Havbadehotel samt Natur- og Surfresort realistiske investeringsscenarier, som vil blive viderebearbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme. Planen vil blive forankret i Thisted Kommunes planstrategi, hvilket også er forventningen fra RealDania.

RealDania har åbnet mulighed for, at der senest den 29. maj kan bydes ind på en pulje til realisering af udvalgte dele af udviklingsplanen. RealDania har afsat 15 mio. kr. til at støtte 3-4 realiseringsprojekter langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum, og kommunen vil skulle bidrage med øvrige 50 %. Derfor skal det besluttes, om Thisted Kommune vil indsende en interessetilkendegivelse til RealDania, og herunder afsætte en ramme på op til 5 mio. kr. som medfinansiering. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse medsender som bilag oplæg til interessetilkendegivelse samt budget- og tidsplan, hvor der er fokus på torvet foran Nationalpark Thys velkomstcenter i Vorupør (cirka 5 mio. kr.), strandtorv i Klitmøller på del af parkeringspladsen (cirka 3 mio. kr.) og en del af strækningen på det nederste af Ørhagevej i forhold til shared space (cirka 2 mio. kr.). I fald RealDania imødekommer en interessetilkendegivelse, skal endelig ansøgning indsendes senest den 16. september 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

De udvalgte dele af anlægsprojektet, som Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse for til RealDania, udgør 10,0 mio. kr. Langt størstedelen af anlægsprojektet i samarbejde med RealDania må forventes at skulle udføres i 2021 og Thisted Kommunes medfinansiering forventes at udgøre op til 5,0 mio. kr. For at Thisted Kommune kan komme i betragtning ved tildeling af tilskuddet, skal der foreligge en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om, at der er afsat et beløb på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af de udvalgte dele af planen.

Det foreslås derfor, at der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

På nuværende tidspunkt er der i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 – 2023 på projekt XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021 afsat 10,5 mio. kr. Der søges først om frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling), når et evt. tilskud fra RealDania er bevilliget.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er indeholdt i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 - 2023

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

For 2021 kendes på nuværende tidspunkt ikke reglerne/retningslinjerne for en evt. anlægsramme

Afledte driftsudgifter:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Udviklingsplanen vil påvirke byernes udvikling såvel trafikalt som oplevelsesmæssigt. Derfor vil der skulle udarbejdes lokalplaner og gennemføres borgerhøringer i forbindelse med hvert enkelt tiltag i udviklingsplanen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. april 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Turismeudviklingsplan og businesscases godkendes.
 2. Turismeudviklingsplanen indgår som fremtidig del af Thisted Kommunes planstrategi.
 3. Thisted Kommune senest den 29. maj 2020 sender interessetilkendegivelse til RealDania om at ville søge op til 5 mio. kr. til realisering af udvalgte dele af planen.
 4. Der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. april 2020, pkt. 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 115:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. maj 2020, pkt. 91:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 99:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget:

For stemte 25.

Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Jørgen Munk Andersen undlader at stemme.

Til toppen

93. Budget 2021 - udligningsreform

Udskriv

Sagstema

Orientering om det nye forlig om udligningssystemet og forligets konsekvenser for Thisted Kommune samt godkendelse af Direktionens ramme for det videre budgetforløb.

Redegørelse

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 25. marts 2020 proceduren for arbejdet med budget 2021 og besluttede i den forbindelse bl.a., at Økonomiudvalget skulle holdes orienteret om konsekvenserne af udligningsreformen.

Flere af Folketingets partier har nu indgået forlig om en udligningsreform, og her følger en gennemgang af de væsentligste elementer i aftalen og de forventede konsekvenser for Thisted Kommunes budgetlægning for 2021 og overslagsår.

Økonomiudvalget havde tilbage i januar den første drøftelse af budgetproceduren 2021, hvor udgangspunktet for overslagsbudgetterne for 2021-2023 viser et kassetræk på godt 160 mio. kr. jævnfør tabellen nedenfor. Et kassetræk, der ville få alvorlige konsekvenser for Thisted Kommunes kassebeholdning og bringe kassebeholdningen væsentligt under Kommunalbestyrelsens målsætning på 100 mio. kr.

Udligningsforliget

Det nye udligningssystem er på en og samme tid en markant forenkling af det gamle system tilført en helt række nye elementer, som betyder, at det samlede system reelt er blevet mere kompliceret.

Den største ændring er, at hovedstadsudligningen fra 1937 skrottes, og alle kommuner i Danmark i fremtiden er underlagt det samme udligningssystem. Samtidig forenkles udligningen af udgifter og indtægter også. Mens det gamle udligningssystem udlignede kommunernes strukturelle under- eller overskud, så udligner det nye system indtægter for sig og udgifter for sig.

Derudover indføres der særlige puljer for udsatte hovedstadskommuner og ø- og yderkommuner. Thisted Kommune er en del af puljen til ø- og yderkommuner og kan alene her se frem til 33,3 mio. kr. Begge puljer er specielle ved, at kommunernes tilskud pr. indbygger låses fast en gang for alle, og derefter justeres de alene med folketallet.

Det hidtidige beskæftigelsestilskud lægges ind i udligningssystemet, og derfor kommer der to nye kriterier ind i udligningssystemet, som skal opfange forskelle i antallet af beskæftigede ledige.

Aftaleparterne er enige om at sikre en permanent videreførelse af likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. Fordelingen sker efter fastholdte parametre, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. Thisted står her – som sidste år – til at få 40,1 mio. kr.

Umiddelbart, og ifølge tabel fra Social- og Indenrigsministeriet, står Thisted Kommune til en årlig gevinst på 29,5 mio. kr. Hertil skal lægges en tidsbegrænset gevinst i 2021 og 2022 på årligt 6,6 mio. kr. Gevinsten er ifølge ministeriet i forhold til ’et korrigeret 2020-udgangspunkt’ og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med hverken Budget 2020 eller Overslagsår 2021 i Budget 2020. Den præcise størrelse af gevinsten er derfor usikker, men niveauet ligger fast.

Den oplyste gevinst er eksklusive særtilskud efter udligningslovens § 17 (særtilskud efter objektive kriterier, som udmeldes sammen med tilskudsudmeldingen den 30. juni 2020). Det tilskud videreføres men indgår ikke i konsekvensberegningerne. Til Budget 2020 fik Thisted Kommune 15,9 mio. kr. fra puljen, og med mindre der ændres i kriterierne, må der forventes et nogenlunde tilsvarende beløb til Budget 2021. Den udmeldte gevinst er således under forudsætning af, at vi får det samme i tilskud fra § 17, som vi plejer.

Forligspartierne har aftalt en permanent forhøjelse af særtilskudspuljen for særligt vanskeligt stillede kommuner efter udligningslovens § 16, så den lovfastsatte del af særtilskudspuljen fremover årligt vil udgøre 350 mio. kr. Thisted Kommune søger puljen hvert år, men sidste år var det med afslag. Med den nye reform af tilskuds- og udligningssystemet er det umuligt at sige, hvilke kommuner man fra statens side ønsker at tilgodese med puljen. Med tilskudsudmeldingen den 30. juni 2020 vil der sandsynligvis blive opstillet kriterier og retningslinjer, som kan indikere, hvilke kommuner der kan komme i spil til særtilskud.

Særligt i forhold til skat skal nævnes, at der er afsat en ramme til tilskud til nedsættelser, som samlet svarer til rammen til skatteforhøjelser. Muligheden for at gennemføre skattenedsættelser med statsligt finansieret tilskud afhænger af, at der gennemføres tilsvarende skattestigninger.

Inden for rammen til skattenedsættelser ydes tilskud på 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år samt 75 pct. i femte år. I år seks og frem frafalder tilskuddet. Kommuner, der får tilskud til skattenedsættelser har ikke frit lejde i en periode på 6 år (tilskudsperioden tillagt et ekstra år). Tilskud finansieres af staten. Tilskuddet bortfalder, hvis kommunen sætter skatten op i tilskudsperioden.

Det ajourførte kassetræk

Forliget om udligningsreformen betyder, at kassetrækket, som indgår i Thisted Kommunes nuværende overslagsbudgetter, forventes at blive reduceret markant.

Det er endnu usikkert at sige præcist hvor meget, da konsekvensberegningerne i udspillet ikke umiddelbart er sammenlignelig med Thisted Kommunes budgetterede overslagsår. Udspillet forventes dog med de nuværende udmeldinger at have en positiv effekt på omkring 100 mio. kr. set for de 3 år.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at hvorvidt der resterer et større eller mindre kassetræk 2021-2023 også afhænger af eventuelle økonomiske konsekvenser af årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL, herunder f.eks. tilskudspuljer, muligheder for optagelse af lån, statsgaranteret skattegrundlag mv.

Ved Økonomiudvalgets indledende drøftelse af årets budgetprocedure i januar, blev der drøftet forskellige tilgange til de forventede økonomiske udfordringer, herunder hvordan administration og direktion skulle arbejde med budgetforudsætningerne.

Med forventningen om en væsentligt reduceret udfordring til budgetlægningen for 2021-2024 og med et markant mindre kassetræk foreslås, at Direktionen, som tidligere år fremlægger et forslag til budget i balance, som grundlag for de politiske budgetdrøftelser i forbindelse med budgetseminaret.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Hoved-MED - til orientering - den 19. maj 2020

Kommunalbestyrelsen - til orientering - den 26. maj 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Redegørelsen tages til efterretning.
 2. Økonomiudvalget godkender, at Direktionen fremlægger et budgetforslag i balance for 2021-2024.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 18. maj 2020, pkt. 90:

Ad 1. Tages til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Hoved-MED, 19. maj 2020, pkt. 7:

Udligningsreformen er positiv for Thisted Kommune. Over de næste 3 år vil Thisted Kommune modtage 100 millioner kr. hvilket gør, at det forventede kassetræk ikke bliver tilnærmelsesvis så stort som forventet.

Økonomiudvalget har godkendt, at Direktionen arbejder videre med forslag til budget 2021, som er i balance, hvilket forventes at kunne ske stille og roligt.

Der er dog stadig udfordringer på Social- samt Sundheds- og Ældreområdet, grundet tidligere års underskud.

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 19. maj 2020:

Charlotte Holst Høybye og Sonja Kjeldtoft

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

94. Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019

Udskriv

Sagstema

Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019 for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 18. marts 2020 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen indebar, at der udarbejdes et tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019, der blev politisk behandlet i april 2020 i Thisted Kommune. Ifølge den nye bekendtgørelse skal kvalitetsrapporten redegøre følgende:

 • Anvendelse af frigivne ressourcer som følge af skoledagens afkortning,
 • Redegøre for skolernes planlagte nedsættelse af timetallet i medfør af Folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d.
 • Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver.

Tillægget til kvalitetsrapporten har været sendt i høring ved skolebestyrelserne, og 14 skoler har taget kvalitetsrapporten til høring. En skole har indsendt et høringssvar som er vedhæftet.

Data til kvalitetsrapporten er udtrukket fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 12. maj 2020, pkt. 97:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

95. Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Udskriv

Sagstema

Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Redegørelse

Thisted Kommune har indgået en bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Aftalen omfatter 100 timer for hjerneskadeområdet for voksne, 50 timer for hjerneskadeområdet for børn og 50 timer for tale/sprogområdet for børn.

De angivne timer er pr. år og svarer til det forbrug Thisted Kommune tidligere har haft i den aftale, der løb fra 2015-2019.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og løber 4 år.

I 2020 er der lavet aftaler om køb på timebasis for de ydelser Thisted Kommune ikke selv kan levere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

En bilateral aftale på 100 timer på børneområdet og 100 timer på voksenområdet vil koste 209.400 kr. pr. år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at indgåelsen af den bilaterale aftale med Aalborg Kommune tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 12. maj 2020, pkt. 98:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 93:

Taget til efterretning. En god løsning og sikkerhed for kommunens borgere.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

96. Lukket punkt: Projekttilpasning

Offentlig beslutning

Flertalsindstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

For stemte 23.

Jens Otto Madsen, Jørgen Munk Andersen, Kaj Kirk og Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Godkendt.

Til toppen

97. Lukket punkt: Godkendelse af kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden

Offentlig beslutning

Godkendt.

Til toppen

98. Lukket punkt: Udbudssag - Center for Sundhed/Thy Hallen

Offentlig beslutning

Godkendt.

Til toppen

99. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Offentlig beslutning

Peter Larsen ønsker sin habilitet prøvet.

For Peter Larsens inhabilitet stemte 24.

Esben Oddershede, Morten Bo Bertelsen og Peter Larsen undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen finder Peter Larsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget:

For stemte 25.

Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Godkendt.

Til toppen