CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

28. apr 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

82. Covid-19 - ny aftale på Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

COVID-19 - ny aftale på Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Regeringen har den 22. april 2020 indgået aftale med samtlige partier i Folketinget om, at kommunale udgifter til reduceret forældrebetaling skal indgå i en samlet opgørelse af merudgifter forbundet med genåbning af Dagtilbud og SFO.

I aftalen fremgår det at;…"Kommunerne har i større eller mindre grad svært ved at levere tilstrækkelig kapacitet, så det modsvarer forældrenes behov. Det gælder særligt på dagtilbudsområdet. I lyset af dette har nogle kommuner valgt at reducere eller fjerne forældrebetaling, mod at forældrene ikke anvender dagtilbud mv. I aftalen præciseres det, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover bortfalder evt. særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost…”.

Børne- og Familieudvalget har den 8. april 2020 besluttet at genåbne Dagtilbudsområdet den 15. april 2020, såfremt det var sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne. Derudover blev det besluttet, at madordningen blev suspenderet i alle Dagtilbud, og at forældrebetaling til madordning for børn i de institutioner, hvor der er tilvalgt madordning, ligeledes suspenderes.Alle dagtilbud åbnede som planlagt den 15. april.

I den politiske aftale slås det fast, at merudgifter forbundet med genåbning af Dagtilbud, SFO mv, herunder reduktion i forældrebetaling vil indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Det fremgår af aftalen, at kompensationen gives til kommunerne under et, og ikke til den enkelte kommune, som en 1:1 kompensation. Det vil som udgangspunkt betyde, at der i forbindelse med årets forhandlinger mellem regeringen og KL vil være en kompensation på ca. 0,9 % af de samlede udgifter i forbindelse med COVID-19.

Kompensationen omfatter både private og kommunale Dagtilbud og skolefritidsordninger, og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden, jf. den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil efterfølgende således blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler.

Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april vil ikke blive kompenseret.

Børne- og Familieforvaltningen har en stor opgave i at genåbne Dagtilbudsområdet, da der stilles høje krav fra Sundhedsstyrelsen. Opgaven prioriteres højt, da det er i de første år, børn udvikler deres grundlæggende sociale og kognitive kompetencer. Dagtilbuddene skal altså fortsat understøtte gode børnefællesskaber og børns kompetencer – det gælder ikke mindst for udsatte børn, uanset om der er COVID-19 eller ej. Derfor arbejder daginstitutionerne også ihærdigt med at skabe gode lokale løsninger, og for at lykkes med dette, er der ekstra udgifter til f.eks. håndvaske, hygiejnevogne, telte mv.

Derudover er genåbningen også en vigtig forudsætning for, at der igen kommer gang i samfundet, fordi forældrene skal have passet deres børn. Thisted Kommune har skrevet til forældre på Dagtilbudsområdet, at alle børn er velkomne, men at vi samtidig gerne så en gradvis og kontrolleret åbning af hensyn til de mange nye krav.

Administrationsgrundlag

Børne- og Familieudvalget har godkendt administrationsgrundlaget på dagtilbudsområdet januar 2020. Ifølge administrationsgrundlaget på Dagtilbudsområdet er det i dag muligt at udmelde sit barn med minimum en måneds varsel til den sidste dag eller den 14. i en måned. Udmeldelse med garanti om genindmeldelse er en mulighed ved særlige omstændigheder, såsom ved et barns alvorlige sygdom. Ved midlertidig udmeldelse fra et dagtilbud (eks. ved langvarig rejse/ferie), kan der ikke gives garanti for plads i det samme dagtilbud.

Forældrebetaling

I forhold til forældrebetaling på Dagtilbudsområdet er der ikke loft for, hvor lidt forældre skal betale ifølge Dagstilbudsloven. For børn i disse tilbud må forældrenes betaling for en plads i dagtilbud højst udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne pr. barn ved driften af det enkelte dagtilbud eller af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads ved driften af dagtilbud af samme type i kommunen. De 25 % udgør således et loft for forældrebetalingen. I Thisted Kommune er der 25 % forældrebetaling.

Kompensation i forbindelse med orlov fra dagtilbud

Alle dagtilbud åbnede som planlagt den 15. april, og Børne- og Familieforvaltningen oplever fortsat en gradvis og kontrolleret åbning på Dagtilbudsområdet. Der er selvfølgelig mange nye krav, som fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning og materialer til genåbning af Dagtilbudsområdet, som skal implementeres på kort tid. Særligt kravene til størrelsen på børnegrupper, hygiejne og rengøring, kombineret med en høj faglig pædagogisk kvalitet kan være en udfordring. Belægningen er steget fra ca. 45 % til 75 % for nuværende efter 1 uge med genåbent (gennemsnit, med store udsving på tværs af områder/institutioner). Forvaltningen følger dagligt udviklingen i forhold til antal fremmødte børn og syge medarbejdere. Flere børn og evt. syge medarbejdere vil nemlig udfordre genåbningen. Pt. er der ikke en stigning i antal sygemeldinger. Børne- og Familieforvaltningen oplever dog også, at man hurtigt får oparbejdet nye praktiske erfaringer og gode løsninger på trods af en svær situation.

Ca. 25 % af forældrene har endnu ikke anvendt dagtilbuddet, det er gældende for både dagpleje og institutioner. Børne- og Familieforvaltningen vurderer dog ikke, at den nye aftale kan tilgodese disse forældres forældrebetaling, da det har været muligt at anvende dagtilbud. Forvaltningen anbefaler derfor, at man ikke søger kompensation ved staten til forældrebetaling.

Manglende forældrebetaling vil derfor betyde, at Thisted Kommune vil få en mindreindtægt. Forvaltningen har beregnet den månedlige mindreindtægt for fire scenarier, hvor henholdsvis 20-25-30 % af de indmeldte børn udmeldes midlertidig med henvisning til Covid-19. Beregningerne tager udgangspunkt i, at der som følge af Covid-19 ikke sker en tilsvarende personalereduktion i daginstitutionerne, særligt da det er nødvendigt med et højt antal personale i daginstitutionerne, selv med et reduceret antal børn.

Ifølge Dagtilbudsloven; § 86; "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2 og 3.", vil det ikke være muligt at gøre begge dele, dvs. stoppe forældrebetaling samtidig med at forældre får tilskud til pasning af egne børn kombineret med en plads i et Dagtilbud som er på standby (tomgangsplads). Derfor vil det udelukkende være forældrebetalingen som forældre kan spare og forældre vil samtidig kunne beholde deres plads i Dagtilbuddet.

De kommunale udgifter vil være som vist i tabel herunder inkl. tilskud til de private pasningsordninger, da aftalen tilgodeser såvel de private som kommunale tilbud.

I forhold til SFO, vil den månedlige merudgift på SFO med en 20 % udmeldelse være 465.000 kr., med 25 % udmeldelse 580.000 kr. og med 30 % udmeldelse 700.000 kr.

I beregningerne er der ikke taget højde for økonomisk friplads og søskendetilskud.

Madordning

Børne- og Familieudvalget besluttede den 8 . april, at madordningen blev suspenderet i alle dagtilbud (dog ikke dagplejen), da kravene til hygiejne m.v. vurderes som vanskelige at honorere i praksis på kort tid. I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at forældre til børn i de institutioner, hvor der er tilvalgt madordning ikke skal betale for madordning.

Thisted Kommune indførte den 1. januar 2010 madordninger i samtlige dagtilbud i kommunen. Thisted Kommune yder derfor tilskud til madordningen i de institutioner, hvor forældrene har tilvalgt ordningen i 3-5 års institutioner. Derudover er det besluttet, at der ydes tilskud til madordning i 0-2 års institutioner (vuggestueafdelinger). Forældrebetalingen beløber sig til 450 kr. pr. måned pr. barn i 3-5 års institutionerne. Forældre til vuggestuebørn og dagplejebørn betaler ikke særskilt for madordningen, idet denne er indeholdt i taksten for en plads. Det har givet anledning til flere henvendelser fra utilfredse forældre omkring betaling af madordning fra de forældre, der har børn i vuggestuen.

Forvaltningen vurderer dog, at Kommunen kan søge udgifterne dækket til manglende madordning via den nye aftale. Derfor anbefaler forvaltningen, at alle forældre kompenseres i forhold til betaling for madordning fra den 15. april til den 10. maj 2020. Disse udgifter kan henføres til aftalen omkring COVID-19, da særskilt betaling for frokost bortfalder i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at kommunen her får 1:1 kompensation, da aftalen som udgangspunkt betyder, at der i forbindelse med årets forhandlinger mellem regeringen og KL vil være en kompensation på ca. 0,9 % af de samlede udgifter i forbindelse med COVID-19.

Som beskrevet er madordningen indeholdt i taksten for vuggestuer, men forvaltningen vurderer, at det skal være ens for alle forældre på det kommunale dagtilbudsområde, og dermed anbefales en reduktion på 450 kr. pr. barn fra den 15. april 2020 til 10. maj 2020. Udgiften er beregnet til 344.000 kr. pr måned.

Forvaltningen anbefaler samtidig, at madordningen starter op igen pr. 11. maj 2020, da forvaltningen vurderer, at der på det tidspunkt er opnået de rette kompetencer og erfaring til at have en sikker og hygiejnemæssig madordning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Herunder følger de nuværende udgifter, som kan relateres til COVID-19, genåbning af dagtilbud:

 • ekstra udgifter til driftstilskud til private institutioner i forbindelse med tidlig skolestart
 • udgifter udsættelse af tidlig skolestart
 • udgifter til madordning
 • udgifter til etablering af lokale løsninger i forbindelse med genåbning (fx håndvaske, hygiejnevogne, telte mv.)
 • ekstra udgifter til rengøring.
 • udgifter til forældrebetaling
 • udgifter til pasning af egne børn

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at:

 1. De forventede udgifter til genåbning af dagtilbud ikke kan beregnes endeligt endnu.
 2. Staten netop har indgået aftale med samtlige partier i Folketinget om, at kommunale udgifter til genåbning af dagtilbud og SFO skal indgå i en samlet opgørelse af merudgifter forbundet med genåbning, og at kompensationen vil ske over bloktilskuddet.
 3. I det omfang udgifter til genåbning af dagtilbud ikke dækkes af kompensationen fra staten, vil der skulle findes finansiering hertil. Denne kan først opgøres, når statens kompensation kendes, og forvaltningen har opgjort de nøjagtige udgifter herunder refusion af forældrebetalinger.

Andre konsekvenser

I aftalen understreges vigtigheden af, at kommunen hurtigt behandler indkomne ansøgninger om økonomisk fripladstilskud, der helt eller delvis fjerner forældrebetalingen.

Pladsanvisningen har siden nedlukningen været yderst opmærksom på dette, og der er ikke pt. ventetid på behandling af f.eks. økonomisk friplads.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 24. april 2020

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter redegørelsen, herunder:

 1. Hvorvidt der skal indføres kompensation til forældrebetaling for de forældre, der ikke har anvendt dagtilbud i perioden 15. april frem mod 10. maj 2020. Såfremt det besluttes at gennemføre indstilling 1, er der tale om en kommunal udgift, og de øgede udgifter hertil kan ikke finansieres inden for Dagtilbudsområdet.
 2. Hvorvidt der skal indføres kompensation til madordning for alle forældre (dog ikke Dagpleje) fra den 15. april frem mod den 10. maj 2020. Såfremt det besluttes at gennemføre indstilling 2, søges udgifter på i alt 344.000 kr. kompenseret ved staten via den nye aftale, dog kan der være tale om en kommunal udgift også.
 3. Godkender at madordningen starter op igen pr. 11. maj 2020.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 24. april 2020, pkt. 91:

For punkt 1 stemte Per Skovmose og Casper Søe-Larsen. De øvrige stemte imod. Det præciseres, at det også gælder SFO.

Punkt 2 og 3 indstilles til godkendelse.

Børne- og Familieudvalget er enige om at anmode Børne- og Familieforvaltningen om at foretage hasteberegning på økonomiske konsekvenser ved en eventuelt forlængelse af kompensations-periode gældende fra den 15. marts til den 11. maj.

Ligeledes beregnes økonomiske konsekvenser ved beslutning om at tilbagebetale indbetalinger for madordning i dagtilbud 3-5 år for perioden 16. marts - 15. april. Beregningen forelægges politisk drøftelse senest den 27. april.

Mette Kjærulff og Jane Rishøj stemte imod punkt 1, idet der ikke er en afklaring i forhold til finansieringen.

Økonomiudvalget, 27. april 2020, pkt. 87:

Ad 1. Flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse af Ulla Vestergaard, Henning Holm, Niels Jørgen Pedersen og Peter Larsen.

Jens Kristian Yde indstiller flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget til godkendelse med den bemærkning, at i det omfang Thisted Kommune modtager øremærkede beløb til kompensation, tilgår disse senere forældrene.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod og har følgende ændringsforslag:

"Der indføres kompensation til forældrebetaling for de forældre, der ikke har anvendt dagtilbud i perioden 15. april frem mod ‪10. maj 2020.

Udgiften til punkt 1 financierers i første omgang fra kassen og afventer kompensation jf. den politiske aftale."

Ad 2 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 27. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

For Morten Bo Bertelsens ændringsforslag fra Økonomiudvalget stemte:

Casper Søe-Larsen, Jens Otto Madsen, Morten Bo Bertelsen og Peter Sørensen.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Joachim P. Kjeldsen undlod at stemme.

Forslaget falder.

Jens Kr. Yde stillede følgende ændringsforslag:

"Flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget godkendes med den bemærkning, at i det omfang Thisted Kommune modtager øremærkede beløb til kompensation, tilgår disse senere forældrene.

For forslaget stemte:

Casper Søe-Larsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard Jensen, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod forslaget stemte:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Henning Holm og Morten Bo Bertelsen undlod at stemme.

Forslaget falder.

For flertalsindstillingen punkt 1 fra Børne- og Familieudvalget stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Casper Søe- Larsen, Jens Otto Madsen, Lene Kjelgaard Jensen Morten Bo Bertelsen og Per Skovmose.

Godkendt.

Per Skovmose, Casper Søe-Larsen og Lene Kjelgaard ønskede følgende til protokols:

I det omfang at Thisted Kommune modtager øremærkede beløb til kompensation, tilgår disse senere forældrene.

Ad 2-3. Godkendt.

Til toppen