CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

28. apr 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

52. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

53. Kanon på Pynten

Udskriv

Sagstema

Placering af kanon opstillet på Pynten i Hanstholm.

Redegørelse

Formanden for Klima, Miljø og Teknikudvalget (KMTU) har den18. februar 2020 modtaget en mail fra en borger iHanstholm. Borgeren opfordrer KMTU til at genoverveje placeringen af en kanon opstillet på Pynten, bilag 1.

KMTU har tidligere drøftet sagen under meddelelser på udvalgsmødet den 2. september 2019, efter henvendelse fra samme borger. På daværende tidspunkt var kanonen ikke opstillet, og drøftelserne gav ikke anledning til at ændre placeringen af kanonen.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse blev den 12. juli 2019 kontaktet af samme borger. Her giver borgeren udtryk for utilfredshed med opsætningen af en kanon på Pynten i Hanstholm og kan ikke se formålet med at ’sende et krigssignal til omverden', som han udtrykker det.

Det er ikke Teknik, Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at beboerne i Hanstholm generelt deler den negative holdning. Den 28. september 2019 var borgeren i TV MidtVest for at dele sin bekymringer om at sætte en kanon op ved Pynten i Hanstholm. Indslaget blev delt på Facebook, hvilket gav anledning til stor debat. Af de cirka 80 kommentarer som kom på Facebook, er det Teknik, Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at hovedparten af kommentarerne var positive over, at der skulle opstilles en kanon på Pynten.

På baggrund af henvendelsen fra borgeren satte Teknik, Erhverv og Beskæftigelse arbejdet med opsætningen af kanonen i bero. Efterfølgende blev en undersøgelse af borgernes holdning til kanonen igangsat.

Undersøgelsen blev gennemført med udgangspunkt i lokale foreninger:

 • Hanstholm Borgerforening
 • Hanstholm Rådet
 • Bunker Museum Hanstholm

Alle foreninger har meldt positivt tilbage i forhold til at fortsætte opsætningen af kanonen på Pynten, bilag 2.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har ikke modtaget andre henvendelser om, at man ikke ønsker en kanon opstillet på Pynten.

Opsætning af en kanon på Pynten i Hanstholm er en del af forskønnelsen af området og er sket i samarbejde med Bunker Museum Hanstholm og Madbaren. Forud for forskønnelsen kontaktede Teknik, Erhverv og Beskæftigelse Bunker Museum Hanstholm med henblik på en vurdering af bunkerne på parkeringspladsen samt fredningsstatus for disse.

I dialogen med museumsinspektøren hos Bunker Museum Hanstholm fremkom ønske om, at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indarbejder bunkerne i forskønnelsen. Bunkerne er en del af et landskabsbillede, som er helt specifikt for Hanstholm og en vigtig del af områdets historie og fortælling.

For at imødekomme Hanstholm Madbars ønske om flere parkeringspladser blev den ene bunker dækket til. Til gengæld blev den andet bunker gravet fri, så konturen af denne nu står tydeligere frem. Samtidig blev en kanon genplaceret på lokaliteten i samarbejde med Bunker Museum Hanstholm. Kanonen skaber blikfang og udgør en attraktion for området, der viser, hvordan lokaliteten blev brugt under 2. Verdenskrig.

Hensigten er at formidle områdets historie på en interessant og autentisk måde, som giver anledning til at debattere, huske og ikke mindst lære af vores fælles fortid, bilag 3.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen omkostninger forbundet med at lade kanonen forblive på den nuværende placering.

Det skønnes at koste ca. 25.000 kr., hvis kanonen skal flyttes til en anden placering i Hanstholm. Udgiften hertil kan afholdes inden for den allerede givne anlægsbevilling til XA-882 Forskønnelse af "Pynten", Hanstholm.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at kanonens placering ikke ændres.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 50:

Godkendt.

Sagen genoptages

Efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen genoptages sagen på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

54. Midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19

Udskriv

Sagstema

Midlertidig udmeldelse/orlov i dagtilbud og SFO med henvisning til COVID-19.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Casper Søe-Larsen dateret den 15. april 2020:

"Statsministeren meddelte på pressemøde 30.03.2020, at der efter påske vil kunne begyndes en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet. Det er en betingelse, at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser mv. som følge af covid-19 fortsat er stabilt.

Åbning af dagtilbud
I Thisted Kommune er alle børnehaver samt dagplejen åbnet onsdag 15.04.2020.

Thisted Kommune har aktivt bedt forældre med mulighed for, at beholde deres børn hjemme, om at gøre dette. Der vil være forældre, hvor den arbejdsmæssige situation tillader, at kommunens ønske efterfølges og barnet fortsat passes hjemme, og hvor forældrene vurderer, at det er den bedste løsning, f.eks, hvis der i hjemmet er særligt udsatte børn eller lignende risikomæssige udfordringer.

Samtidig skal børnehaver og dagplejen have en dagligdag til at fungere, hvor børnene opdeles i mindre grupper, og hvor der skal arbejdes med skærpede krav til hygiejnen. Dette stiller selvsagt store krav til medarbejderressourcer. Antallet af børn, der fortsat passes i hjemmet, vil således kunne tilgodese medarbejderbehovet i det enkelte børnehus.

Liberal Alliance foreslår, at der i en afgrænset periode åbnes op for midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19. For at kunne få effekt her og nu, vil den midlertidige udmeldelse/orlov ikke have krav til varsling.

Hvis Kommunalbestyrelsen giver igangsætningstilladelse til midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19, foreslås det, at midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19 gives for hele måneder og af højest fire måneders varighed. Orloven kan gives med tilbagevirkende kraft fra d. 15.04.2020. Efter endt midlertidig udmeldelse/orlov, er der garanteret plads i samme børnehus eller dagpleje. Muligheden for at søge udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19 foreslås foreløbig at løbe frem til 15.08.2020.

Skolefritidsordninger

Folkeskolen i Thisted Kommune åbnes ligeledes senest d. 20.04.2020, men fortsat under 'Bekendtgørelsen om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19'.

For SFO er der ikke, som på dagtilbudsområdet, behov for en orlovsordning, der sikrer, at barnet kan vende tilbage til en plads i samme institution. Forældre har i henhold til Folkeskoleloven krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning ved den skole, hvor barnet er optaget. Det betyder, at forældre kan udmelde deres barn i SFO i en periode, og indmelde barnet igen, når der bliver behov. Efter gældende regler skal pladsen dog opsiges med en måneds varsel.

Liberal Alliance foreslår, at forældre - med henvisning til COVID-19 - fra og med 16.04.2020 kan udmelde af skolefritidsordning/skoleklub uden sædvanlige varsel og foreløbig frem til 14.07.2020.

Ovenstående ændringer anbefales i praksis udformet som et midlertidig tillæg til administrationsgrundlag 2020 i Thisted Kommune."

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Casper Søe-Larsen stillede følgende forslag:

Der gives tilladelse til midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19, at midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19 gives for hele måneder og af højest fire måneders varighed. Orloven kan gives med tilbagevirkende kraft fra d. 15.04.2020. Efter endt midlertidig udmeldelse/orlov, er der garanteret plads i samme børnehus eller dagpleje. Muligheden for at søge udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19 forslås foreløbig at løbe frem til 15.08.2020.

For stemte:

Casper Søe-Larsen, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen og Peter Sørensen.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Per Skovmose, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Henning Holm og Lene Kjelgaard Jensen undlod at stemme.

Forslaget faldt.

Til toppen

55. Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2021

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i 2020 fortrinsvis afholdt møder på tirsdage kl. 19.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder for 2021 afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 26. januar 2021

Tirsdag den 23. februar 2021

Tirsdag den 30. marts 2021

Tirsdag den 27. april 2021

Tirsdag den 25. maj 2021

Tirsdag den 22. juni 2021

Tirsdag den 31. august 2021

Tirsdag den 21. september 2021

Tirsdag den 12. oktober 2021

Tirsdag den 2. november 2021

Tirsdag den 30. november 2021

Tirsdag den 21. december 2021

Der afholdes temamøder forud for alle møder i Kommunalbestyrelsen. Temamøderne behandler primært sager af generel politisk interesse, der kommer til politisk behandling på et efterfølgende møde. Temamøderne afholdes i Kantinen, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes i Mødesalen, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Det foreslås, at der afholdes budgetseminar på følgende datoer:

Torsdag den 2. september 2021

Fredag den 3. september 2021

Retsgrundlag

Ifølge Styrelsesloven § 8 træffer Kommunalbestyrelsen for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder i Kommunalbestyrelsen afholdes.

Tid og sted for møderne skal offentliggøres, og dette vil ske på Thisted Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

56. Regnskab 2019

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2019 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2019.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2019" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2019" findes på siderne 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a.:

 • Der er stort set balance i driftsudgifterne, men det skal bemærkes, at resultatet dækker over et mindreforbrug på overførselsudgifterne (26,6 mio. kr.) og merforbrug på serviceudgifterne (27,3 mio. kr.).
 • Merforbruget på serviceudgifterne er inkl. overførslerne fra 2018 til 2019 på +4,0 mio. kr. Beløbet der overføres til 2020 er -20,3 mio. kr.
 • Mindreforbruget på renter kan primært henføres til udlodning i forbindelse med salget af HMN Naturgas.
 • At merforbruget på anlæg primært kan henføres til mindreindtægter som følge af periodemæssige forskydninger af de forventede indtægter.
 • At merforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske lånoptag.
 • At årets finansforskydninger bl.a. skyldes brugen af repo-forretninger, hvor de bagvedliggende obligationer er registreret under likvide beholdninger, og de løbende aftaler registreres under kassekreditter og byggelån (der tæller med under finansforskydningerne).

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen i sensommeren har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen i sensommeren, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 62:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

57. Beredskabspulje COVID-19

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af beredskabspulje til imødegåelse af merudgifter i forbindelse med COVID-19.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. marts 2020, at Center for Økonomi og Løn skal udarbejde forslag til oprettelse af en beredskabspulje i forbindelse med COVID-19. Formålet med puljen er, at Thisted Kommune skal være i stand til likviditetsmæssigt at imødegå eventuelle merudgifter på særligt udsatte områder, som følge af krisen.

Det er svært på nuværende tidspunkt at forudse hvilke økonomiske konsekvenser håndteringen af COVID-19 vil have i Thisted Kommune, samt hvilke af disse, der vil kunne imødegås af f.eks. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet eller øvrige interne omprioriteringer på aktivitetsområderne.

Det skønnes umiddelbart, at der kan blive behov for en beredskabspulje i størrelsesordenen på 1 % af det samlede budget. I alt en pulje på 28,5 mio. kr.

Regeringen og KL indgik d. 26. marts 2020 aftale om at undtage COVID-19 relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne, hvilket betyder, at kommunerne har mulighed for at afholde udgifter udover servicerammen og altså mulighed for at vælge en kassefinansieret løsning uden sanktioner. Merudgifterne afholdt som en kassefinansieret tillægsbevilling vil dog betyde, at der vil komme et yderligere pres på kommende Budgetlægning for 2021-2024, hvor udgangspunktet i Thisted Kommune er et kassetræk på 160 mio. kr. for 2021-2023. Udover det budgetterede kassetræk står Thisted Kommune også eventuelt med en række øvrige finansieringsmæssige udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen. Det gælder f.eks. aftalen om ny udligningsreform og efterfølgende økonomiaftale mellem regering og KL, hvor det endnu er usikkert, om Thisted Kommune vil opnå samme finansiering som hidtil. Hertil kommer håndtering af situationen med overførte underskud fra 2019 til 2020, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område i alt overføres et underskud på 33 mio. kr. Det skal også bemærkes, at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuel delvis indbetaling vedr. ny ferielov.

Det foreslås derfor at imødegå merudgifter vedr. COVID-19 i 2020 ved afsættelse af en beredskabspulje, som kan omprioriteres efter behov og herved undgå et yderligere likviditetsmæssigt pres.

Det forventes, at der især på Social, Sundhed, Ældre og Beskæftigelse vil være merudgifter i forbindelse med krisen, men at merudgifter på overførselsudgifter delvist bliver kompenseret. Også på andre områder vil der opleves særlige COVID-19-relaterede udgifter, det kan f.eks. være i forhold til etablering af nødpasning, manglende indtægter kultur, efterfølgende merarbejde tandpleje osv. Det forventes til gengæld også, at der i større eller mindre grad vil være en række besparelser på alle områder, hvor nedlukningen af aktiviteter og hjemmearbejdet betyder færre udgifter i perioden. Det er f.eks. vikardækning, udsættelse af stillingsopslag, nedlukning af forskellige aktivitetstilbud, kørselsgodtgørelse, kurser og kontorhold, el/vand og varme, rengøring, fødevarer, besparelse kontrakter mv. Der vil således være en del af beredskabspuljen, der vil være udtryk for reelle mindreudgifter, som kan omprioriteres uden umiddelbare konsekvenser for serviceniveauet eller driften i øvrigt. Det må dog forventes, at alle områder skal udvise ekstra tilbageholdenhed i resten af 2020 for at bidrage.

Forslaget er udtryk for en forventning om, at hele Thisted Kommune i situationen vil stå sammen og i fællesskab bidrage med de fornødne ressourcer til at komme igennem følgevirkningerne af COVID-19

På baggrund af drøftelserne omkring etablering af beredskabspuljen foreslås her to alternative modeller.

En model 1, hvor alle områder bidrager med 1 % til beredskabspuljen:

Alternativt en model 2, hvor Social, Sundhed og Ældre i udgangspunktet friholdes ved beregningen af bidrag til beredskabspuljen med det argument, at der på områderne ses ganske få steder, hvor der forventes at være mindreudgifter i perioden set i forhold til øvrige områder. Fordelingen bliver heraf ca. 1,5 % for den øvrige forvaltning:

For begge modeller foreslås, at puljen efterfølgende fordeles på baggrund af en konkret opgørelse af merudgifter som følge af COVID-19.

Den konkrete beslutning omkring uddeling/omprioritering af midlerne i beredskabspuljen vil fremsendes til politisk godkendelse efterfølgende og ske på baggrund en opgørelse af merudgifterne, når situationen har normaliseret sig igen. Omprioriteringen vil kun ske i det omfang, der er behov for det.

Retsgrundlag

Budgetloven

Aftale mellem Regeringen og KL af 26. marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

De konkrete økonomiske konsekvenser i forhold til merudgifter, følges og opgøres så vidt muligt som grundlag for den endelige sag til omprioritering.

Andre konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvilke øvrige konsekvenser, der følger af krisen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og løn indstiller at:

 1. Der oprettes en beredskabspulje på i alt 28,5 mio. kr. svarende til en omprioritering på 1 % af det samlede budget.
 2. Der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med model 1, hvor alle områder bidrager med 1% til beredskabspuljen eller model 2, hvor Social- og Sundhedsudvalget friholdes i forhold til bidrag til puljen. For begge modeller tildeles midler fra puljen efterfølgende forholdsmæssigt i forhold de faktiske opgjorte merudgifter.
 3. Den konkrete omprioritering fremsendes til politisk beslutning efter en konkret opgørelse af merudgifter som følge af COVID-19.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Direktionen indstiller, at der oprettes en beredskabspulje på i alt ca. 12 mio. kr. svarende til en omprioritering på 1% af det samlede budget. Undtaget er social- og sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 63:

Ad 1- 3. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemte 24.

Casper Søe-Larsen, Jens Otto Madsen og Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Casper Søe-Larsen stemte imod, idet han ønsker planlagt kassetræk på 160 mio. kr. for 2021-2023 revurderet mhp. finansiering af beredskabspulje.

Til toppen

58. Budgetopfølgning pr. 31-01-2020

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område og for kommunen som helhed.

Redegørelse

Opfølgning på kommunen som helhed

Drift:

I forhold til det korrigerede budget inkl. bufferpulje forventes der et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. fordelt med 5,1 mio. kr. på konti udenfor servicerammen og 5,5 mio. kr. på konti indenfor servicerammen. Tallene er inkl. tillægsbevilling finansieret af kassen ultimo februar på 5,2 mio. kr. men ekskl. overførsel af underskud fra 2019, som behandles sideløbende med dette punkt, og som udgør ca. 20 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. januar viser, at der igen i 2020 kan forventes pres på servicerammen. I forhold til servicerammen er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Uden bufferpuljen er der tale om et merforbrug på 19,5 mio. kr. Dette merforbrug kan primært henføres til 'Pleje og omsorg for ældre' med 5,2 mio. kr., 'Det specielle voksenområde' med 4,5 mio. kr. samt 'Skoler og uddannelse' med 4,1 mio. kr. Bevillingsmæssigt er udfordringen noget større på flere af de nævnte områder, når underskuddene fra 2019 overføres.

Rent teknisk er bufferpuljen placeret på 'Fællesudgifter og administration', og uden puljen (som ikke er budgetlagt for at blive brugt) viser området et merforbrug på 5 mio. kr. Sideløbende med denne sag er der en anden sag, hvor bufferpuljen lægges i kassen. På den måde er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen), men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

På områderne udenfor servicerammen forventes der bl.a. mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på 'Arbejdsmarked - overførselsudgift' og et merforbrug på 'Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning' på 3,6 mio. kr.

Anlæg:

Anlægsrammen for Thisted Kommune udgør i 2020 150 mio.kr. svarende til det vedtagne bruttoudgiftsbudget. Det korrigerede bruttoudgiftsbudget på det skattefinansierede område udgør inkl. overførsler fra 2019 til 2020 200 mio. kr. altså 50 mio. kr. mere end anlægsrammen. Anlægsprojekterne er gennemgået med den enkelte direktør/afd.leder/sektionsleder og på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., som forventes overført til 2021.

Opfølgning på Økonomiudvalgets område

Drift:

Ekskl. bufferpuljen forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anvendelse af overført overskud fra 2019, herunder Medfinansieringspuljen som overføres med 3,2 mio. kr. og som ér disponeret.

Anlæg og Finans:

Anlægsprojekterne under Økonomiudvalget består af 'Udskiftning af datalager' med 3 mio. kr. og en ikke disponeret pulje på 5,4 mio. kr. Under forudsætning af, at der er politisk ønske om at bruge den ikke disponerede pulje, forventes der ingen afvigelser på området.

På det finansielle område er lånoptagelsen med 61 mio. kr. hele 51 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, at den faktiske lånoptagelse er forskudt et år i forhold til den budgetterede lånoptagelse.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budgetloven og Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

I forbindelse med merforbruget oplyser Center for Økonomi og Løn, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget behandler, hvis planen ændrer budgetforudsætningerne.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et samlet kassetræk på ca. 16 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2019 og ca. 36 mio. kr. inkl. overførsler fra 2019. Budgettet blev i oktober 2019 vedtaget med et kassetræk på 33 mio. kr.

Overskridelse af servicerammen vil endvidere, i tilfælde af overskridelse på landsplan, føre til en økonomisk sanktion fra staten.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der tages stilling til eventuelle tiltag i forhold til opfølgningen på budgettet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 3:

1. Set i lyset af den aktuelle situation indstiller Direktionen, at CØL udarbejder et forslag til en beredskabspulje svarende til 1% af den samlede drift. Undtaget er Ældre- og Socialområdet.

2. Direktionen indstiller, at der gives en ekstraordinær anlægsbevilling til hovedsageligt indvendigt vedligehold af de bygninger, der pt. står tomme, på 5 mio. kr. finansieret af kassen.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 38:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Thisted Kommunalbestyrelse, 31. marts 2020, pkt. 35:

Jens Otto Madsen stillede følgende ændringsforslag:

"Anlægsbeløbet hæves til 10 millioner kr."

For forslaget stemte Jens Otto Madsen.

Joachim P. Kjeldsen undlod at stemme

De øvrige stemte imod.

Forslaget falder.

Direktionens indstilling godkendt.

Sagen genoptages

Der har været arbejdet med en række forskellige projekter, der kan udføres for den ekstraordinære bevilling på 5 mio. kr. Der er foretaget en prioritering af projekterne under hensyn til bygningsstand og nytteværdi, men også om projekterne kan gennemføres forsvarligt under de nuværende omstændigheder og igangsættes forholdsvis hurtigt.

Bruttolisten over projekterne og de prioriterede projekter fremgår af vedhæftede bilag. Det foreløbige overslag over projekternes udgifter fremgår ligeledes af bilaget. Det foreløbige budget viser en overskridelse på ca. 510.000 i forhold til bevillingen. Der arbejdes videre med tilpasninger af projekterne og optimering af indkøb, for samlet set at holde projekterne inden for de 5 mio. kr.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at den prioriterede liste godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

59. Ansøgning om klassekvotient på 29 elever fra Tilsted Skole

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om klassekvotient på 29 elever fra Tilsted Skole.

Redegørelse

Tilsted skole/skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning, hvor der bedes om dispensation til at starte det kommende skoleår 2020-2021 med 29 elever i 3. klasse.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Folkeskoleloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan give en sådan dispensation for op til 30 elever i en klasse.

I bemærkningerne til Folkeskoleloven står der, at der med begrebet ”særlige tilfælde” f.eks. tænkes på tilfælde, hvor en enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 eller 30 elever eller tilfælde, hvor en eller ganske få tilflyttede elever ellers ville betyde, at en eksisterende klasse skulle deles i 2 ved det kommende skoleårs begyndelse.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at der med baggrund i intentionen med Folkeskoleloven gives dispensation.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §17.

Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingen på folkeskoleområdet tildeler 200.000 kr. pr. klasse.

Denne tildeling gives for hver 28 elever. Tilsted Skole vil således få 2 tildelinger ved 29 elever.

Hvis der gives dispensation, vil denne ekstra tildeling kunne imødekomme ekstra støtte og tiltag i undervisningen, så der kan holddeles i en del af timerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives dispensation til Tilsted Skole.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 75:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

60. Kvalitetsrapport 2018/2019 - Folkeskolerne i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Kvalitetsrapport 2018/2019 for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kvalitetsrapporten 2018/2019 er en status over elevernes progression i forhold til trivsel og læring. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert 2. år.

Kvalitetsrapporten har fokus på de tre nationale mål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse mål betyder, at elevernes progression følges. Kvalitetsrapporten skal ses som en samlet status over den progression, der finder sted i Thisted Kommunes folkeskoler. Rapporten indeholder endvidere oversigter over de indsatser, som Thisted Kommunes folkeskoler har iværksat for at opnå målene.

Ifølge bekendtgørelsen er følgende indikatorer obligatoriske i kvalitetsrapporten:

 • Opnåede resultater på kommunens skoler med hensyn til elevernes læring og trivsel.
 • Overgang til ungdomsuddannelser.
 • Inklusion.
 • Kompetencedækning.

I Thisted Kommune har Børne- og Familieudvalget endvidere valgt, at der afrapporteres på følgende områder, der ikke er obligatoriske i forhold til bekendtgørelsen:

 • Trivselsmåling 0.-3. klasse. Spørgsmålet vedrørende social trivsel: "Er du glad for din skole?".
 • Elevfravær for Thisted Kommunes skolevæsen.
 • Campus 10 - karaktergennemsnit, andelen af elever med mindst 2 til afgangsprøven samt samlede data vedrørende eleverne som løftes karaktermæssigt.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 10. januar - 21. februar 2020. Der er indkommet 2 høringssvar (se bilag). Høringen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsrapporten.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - til orientering - den 22. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2018/2019 godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 41:

Udsat.

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse. Drøftes herudover på et temamøde.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

61. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Midlertidig pavillonløsning ved Sennels børnehave.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen vedr. anlæg i Sennels Børnehave den 14. januar 2020.

Børne- og Familieudvalget godkendte forvaltningens anbefaling, dvs. midlertidig opsætning af pavillon, og at der skal arbejdes videre med nybygning, dvs. opførsel af ny Børnehave.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et planforslag med opstilling af to pavilloner, der sættes sammen med den eksisterende børnehave. Denne løsning kan løse det akutte behov, se situationsplan. Fra afgivelse af ordre til leverandør til pavillonerne kan tages i brug vil der gå seks til otte uger.

Ved leje over fire år vil de samlede omkostninger for pavillonerne være:

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Leje fire år i alt

360.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

565.000 kr.

I forhold til bygningsreglementet vil det være tilladt at have pavillonerne stående i fem år, det vil sige, at ét ekstra år vil koste 90.000 kr. i leje.

Ved køb med tilsvarende funktioner, koster

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Køb af to pavilloner

470.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

675.000 kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler at vælge lejeløsningen, da det vil kræve forholdsvis mange ressourcer at renovere og ombygge pavilloner til en anden anvendelse efter endt brug i Sennels.

Udover ovenstående pavillon løsning, så vil det samtidig være nødvendigt at skabe læringsmiljøer inden for de eksisterende rammer. Anslået til ca. 75.000 kr. som kan afholdes af områdets fællesudgifter.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat drifts- eller anlægsmidler til formålet i budget 2020. Forvaltningen skal derfor anbefale at udgiften i 2020 afholdes af dagtilbudsområdets fælleskonto for pædagogisk arbejder og uddannelse. Kontoen omfatter forskellige fællesudgifter på dagtilbudsområdet, herunder midler til kompetenceudvikling, pædagogiske temadage og andre mindre fællesudgifter. Det samlede budgetbeløb på fælleskontoen er i 2020 på 1.050.000 kr.

For så vidt angår udgiften i 2021 og fremover søges disse indarbejdet ved den kommende budgetlægning.

CØL har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 3. marts 2020 - orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Pavillonen lejes for en fireårig periode.
 2. Finansieringen på kr. 255.000 i 2020 afholdes på dagtilbudsområdets fælleskonto for udviklingsarbejde/uddannelse.
 3. Udgifterne for 2021 og fremefter fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 30:

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på køb af pavillon.

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 3:

Det er ærgerligt, at Dagtilbud ikke har en anlægspulje der kan tages af, hvilket i dette tilfælde betyder, at der tages af udviklingspuljen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 56:

Tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget til afgørelse.

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 78:

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der gives en anlægsbevilling til køb af pavillonen, særligt henset til udfordringerne omkring de hygiejniske forhold.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 86:

Et flertal i udvalget indstiller forvaltningens indstilling til godkendelse.

Morten Bo Bertelsen følger Børne- og Familieudvalgets indstilling af 14. april 2020.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Morten Bo Bertelsen stillede følgende ændringsforslag

”Der købes pavillon finansieret fra kassen.”

For stemte:

Casper Søe-Larsen, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Kaj Kirk, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose og Peter Sørensen.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jørgen Andersen, Kristian Tilsted, Lene Kjelgaard, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Ib Poulsen og Søren Kanne Zohnesen undlod at stemme.

Forslaget falder.

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemte 25.

Casper Søe-Larsen stemte imod.

Ib Poulsen undlod at stemme.

Godkendt.

Casper Søe-Larsen stemte imod, idet han ikke ønsker, at udgifter til anlægsprojekt fragår kerneopgaven nemlig pædagogiske opgaver.

Til toppen

62. Gebyr for lovliggørende byggetilladelser

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling ved lovliggørelsessager, samt godkendelse af betalingsvedtægt.

Redegørelse

Siden 2014 har byggesagsbehandling været gratis i Thisted Kommune. I mellemtiden har Vurderingsstyrelsen i forbindelse med udvikling af et nyt vurderingssystem, gjort geokodning af alle landets bygninger obligatorisk, og erhvervsenheder skal derfor registreres mere detaljeret i BBR. Dette medfører, at Vurderingsstyrelsen i øjeblikket laver en granskning af samtlige erhvervsenheder i Danmark, og på sigt forventes dette også gjort for samtlige boligers vedkommende (se bilag 1).

Det vurderes samlet, at ca. 4.600 ulovlige byggerier vil komme til kommunens kendskab over en ikke-defineret årrække. Til sammenligning behandles ca. 900 almindelige byggesager pr. år i Thisted Kommune.

Helt konkret screener Vurderingsstyrelsen 4.663 erhvervsejendomme i Thisted Kommune, som er det antal ejendomme, der indgår i nyregistreringsprojektet. Det vurderes, at ca. 360 heraf skal have en lovliggørende byggetilladelse. Når Vurderingsstyrelsen har gennemgået alle erhvervsejendomme, så forventes det, at almindelige boliger efterfølgende også vil blive screenet. Dette medfører en forventet screening af ca. 23.350 ejendomme, hvor af ca. 4.240 sager vurderes at skulle have lovliggørende byggetilladelse.

Plan- og Miljøafdelingen har erfaring for, at lovliggørelsessager er mere administrativt ressourcekrævende at behandle, i forhold til de sager, hvor der søges inden byggeriet er opført. I yderste konsekvens kan disse sager ende med en nedrivning.

For at fastholde en sikker drift og servicering af borgere, håndværkere og virksomheder, som indsender ansøgning om byggetilladelse, vil der fremadrettet være et behov for at se på ressourcer til byggesagsbehandling øremærket til lovliggørelsessager i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen foreslå derfor, at der pr. 1. maj 2020 indføres et byggesagsgebyr, jf. betalingsvedtægt (se bilag 2) efter medgået tid på lovliggørelser. Timeprisen bliver 547 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler), som ligger tæt på landsgennemsnittet (som er 610 kr. pr. time). Det vurderes, at opkrævning af et gebyr i lovliggørelsessager vil virke forebyggende, så borgerne fremover søger tilladelse på forhånd, og derved får Plan- og Miljøafdelingen muligheden for at vejlede ansøgerne hen imod et godt og lovligt byggeri. Da Vurderingsstyrelsen endnu ikke har meldt ud, hvor hurtigt de mange sager skal håndteres i fremtiden, vurderes det, at brugerbetaling er det mest fleksible for at imødekomme fremtidens krav og sikre en stabil drift.

Retsgrundlag

Byggeloven.

Bygningsreglement BR18.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om 200 - 400 byggesager med en gennemsnitlig indtægt på 2.500 kr. pr. sag svarende til 500.000 kr. - 1.000.000 kr.

Andre konsekvenser

Brancheorganisationen Dansk Byggeri og Dansk Industri er grundlæggende imod gebyrer men har meldt ud, at gebyr på lovliggørelsessager ikke tæller negativt i deres statistik, og at begge ønsker kommunen prioriterer nye byggesager frem for lovliggørelsessager.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres gebyr på lovliggørende tilladelser.
 2. Betalingsvedtægt godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 48:

Sagen udsættes.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 78:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 64:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

63. Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger med fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe ønsker Boligselskabet Viborg Amt at ansøge om principgodkendelse for opførsel af 12 nye familie/seniorboliger samt et 100 m2 fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Boligselskabet har de sidste 20 år arbejdet med seniorboliger i Thisted, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Med baggrund i boligselskabets erfaring på området og egen behovsundersøgelse i Hanstholm vurderer boligselskabet, at der findes et tilstrækkeligt grundlag for et nyt projekt placeret med udsigt ud over nationalparken.

Behov

Boligselskabet har modtaget 41 svarskrivelser, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt:

 • 20 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 2-3 år.
 • 11 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 3-5 år.
 • 10 svar siger, at lejeboligen ønskes om 5 år eller senere.

I februar måned var der 7 ledige almennyttige boliger i Hanstholm, hvilket giver en lokal ledighedsprocent på 3,4 %, jf. bilag 3Landsbyggefondens opgørelse.

Placering og planforhold

Projektet ønskes opført som tæt/lav boligbebyggelse i materialer af normal kvalitet.

Bebyggelsen opføres som familieboliger, men Boligselskabet Viborg Amt agter at søge om lov til at skærpe tildelingsreglerne, så borgere over 55 år får fortrinsret, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Den ønskede placering er matr.nr. 1es Hansted By, Hansted, som er ejet af Thisted Kommune, jf. bilag 4 fra Thisted Kommune.

Arealet er beliggende i byzone og er udlagt som blandet boligområde i henhold til kommuneplanramme 3.B.4.

Der er ingen lokalplan for området, og Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

En del af arealet er udpeget som kulturarvsarealer, hvilket betyder, at der i området er en særlig risiko for at finde fortidsminder.

Boligselskabet er villige til at afholde udgiften ved at lave en forundersøgelse af grunden for at sikre sig mod at støde på eventuelle fortidsminder.

Hvis der under forundersøgelsen findes fortidsminder, eller jordbundprøverne afdækker problemer i forhold til bunkere, vil det give boligselskabet yderligere udgifter.

Sker dette, er der en stor sandsynlighed for, at projektet ikke kan fortsætte. Derfor ønsker Boligselskabet mulighed for at stoppe projektet helt, hvis omkostningerne overskrider deres risikopulje.

Boligselskabet er indforstået med, at udgravningen er for egen risiko, og at kommunen derfor skal holdes skadesløs, jf. bilag 5.

Med denne principgodkendelse accepterer Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet Viborg Amt fortager en arkæologisk forundersøgelse på en kommunalejet grund.

Vedtagelse af principgodkendelsen vil godkende, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan opstartes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

En principgodkendelse er ikke omfattet af reglen om, at ledighedsprocenten i almene boliger skal være under 2 % ved godkendelse af nye projekter.

Men ved eventuel skema A-ansøgning er reglen gældende. Til orientering var ledighedsprocenten i februar måned 2,21 %, jf. bilag 6Landsbyggefondens opgørelse.

Bilag IV

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der laves en foreløbig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området og bilag-IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.

Der er en bunker på arealet, hvor der i det fremsendte materiale er tegnet en vej. Bunkeren er potentielt levested for en række flagermusarter og vil umiddelbart skulle friholdes fra påvirkning fra et eventuelt byggeprojekt.

Der kan være andre bilag-IV-arter, som kan give anledning til projekttilpasninger eller afværgeforanstaltninger.

Bolig og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på fire typer, jf. bilag 1-2, Boligselskabet Viborg Amt samt bilag 7 Boligselskabet Viborg Amt:

 • 2 stk. type 1 på 75 m² - forventet husleje 6.400 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 2 på 93 m² - forventet husleje 7.300 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 3 på 101 m² - forventet husleje 7.700 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 4 på 112 m² - forventet husleje 8.330 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.243 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 103,6 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i

provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103,6 kvadratmeter

2.102.044 kr.

Maksimumsbeløb for 12 boliger

25.220.470 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal på 103,5 m², er som følger:

 • Lånebeløb 88 %
 • Beboerindskud 2 %
 • Kommunal grundkapital 10 %

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 2.522.047 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Hvis projektet realiseres, vil der komme en ansøgning om anlægsbevilling på indtægter for grundsalg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Boligselskabet Viborg Amt en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af skema A.
 2. Thisted Kommune godkender, at Boligselskabet Viborg Amt kan igangsætte arkæologisk forundersøgelse på kommunens grund.
 3. Udarbejdelsen af en ny lokalplan iværksættes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 49:

Sagen udsættes med henblik på yderligere analyse af udlejningsudfordringerne i området.

Thisted Bolig er bekymrede over yderligere lejeboliger i Hanstholm, da de på nuværende tidspunkt har tab på de boliger, som de har til udleje i Hanstholmområdet, jf. bilag 8.

Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt brev den 1. april 2020. Boligselskabets vurdering er, at projektet supplerer boligudbuddet i Hanstholm i stedet for at konkurrere med de ledige lejeboliger. Projektet rummer muligheder for dels at have de samme forhold som parcelhuset i en mindre udgave, som er tilpasset lejers behov, som primært vil være ønsket om samme forhold som tidligere, blot i en mindre udgave. Den enkelte bolig består af en lejlighed på i gennemsnit ca. 100 m2 (boliger fra 75 m2 til 115 m2), som har carport og egen lille have. Desuden planlægges med et fælleshus med henblik på at øge det sociale sammenhold i bebyggelsen, jf. bilag 9.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 79:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 65:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

64. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal

Udskriv

Sagstema

Nedlæggelse af tidligere legepladsområde Solkrogen 2, Thisted, da arealet er udlagt som offentligt vejareal. Arealet skal nedlægges som vejareal og ændres til ordinær matrikel.

Redegørelse

En sag om salg af grunden har tidligere været behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 10. april 2012 som punkt 518. Her blev det besluttet at bevare arealet i sin nuværende form af hensyn til bevarelse af grønne områder i midtbyen.

Thisted Kommune har modtaget en henvendelse fra en gruppe borgere fra området. Disse borgere ønsker det grønne areal nedlagt og solgt som byggegrund, da de er generet af unge mennesker, som holder til på området og larmer med knallertkørsel - bilag 1.

Solkrogen 2 i Thisted er beliggende på hjørnet af Solkrogen og Solbakkevej, der begge er kommuneveje - bilag 2.

Solkrogen munder ud i den syd- østlige ende tæt på Østre Skole, der har adresse på Kronborgvej 26. Det er de store elever herfra, der antages at holde til på området.

Solkrogen 2 har tidligere være legeplads for områdets børn. Legepladsen blev i 2006 nedlagt, og arealet blev herefter henlagt som grønt område. Området vedligeholdes af Thisted Kommune på et minimalt niveau (græsslåning og hækklipning).

Hvis det besluttes at nedlægge vejarealet og ændre det til ordinær matrikel med henblik på salg, vil grunden skulle sælges ved offentligt udbud.

Det er lovbestemt, at beslutningen om nedlæggelse af kommuneveje skal offentliggøres (internettet).

De berørte ejendomme tilskrives om den påtænkte nedlæggelse, og der oplyses om 8 ugers frist for indsigelser. Herefter fremlægges sagen endnu en gang for Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Bekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 §§ 15 og 124, stk. 6 og 7.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær udskillelse af det nedlagte vejareal skønnes til ca. 20.000 kr., som finansieres af driften.

Andre konsekvenser

Det grønne islæt ved et friareal i området forsvinder.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2019

Økonomiudvalget den 20. november 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at processen om nedlæggelse af en del af vejareal, hvorved Solkrogen 2 i Thisted ændres til friareal, igangsættes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. november 2019, pkt. 267:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 264:

Indstilles til godkendelse.

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. november 2019, pkt. 222:

Godkendt.

Sagen genoptages

Nedlæggelse af grunden Solkrogen 2 som vejareal har været i den lovpligtige høring. Høringen er sket på Thisted Kommunes hjemmeside samt med brev sendt til e-Boks til grundejere i det berørte område ved Solkrogen, Vegendalvej, Kronborgvej og Solbakkevej. Høringsperioden har været fra den 29. november 2019 til den 3. februar 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen indsigelser mod nedlæggelse af området med legepladsen som vejarealdel af Solkrogen i Thisted.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Solkrogen 2, Thisted, nedlægges som vejareal og udstykkes som selvstændig matrikel.

2. Solkrogen 2, Thisted, herefter udbydes til salg som byggegrund.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 80:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 66:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Debatoplæg for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg før udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af slagteriet Tican Fresh Meat A/S i Thisted.

Redegørelse

Slagteriet Tican Fresh Meat A/S i Thisted ønsker at udvide slagteriet. Slagteriet oplever en øget tilgang i grise og ønsker derfor at øge produktionskapaciteten. Udvidelsen er samtidig nødvendig for at sikre overholdelse af hygiejnekrav og for at imødekomme kundekrav.

Slagteriet har købt flere af boligejendommene langs Strandvejen og Vegendalvej, der grænser op til virksomheden. Slagteriet ønsker at udnytte ejendommene til erhverv i forbindelse med udvidelsen.

Den ønskede udvidelse omfatter blandt andet nye bygninger nordøst for den eksisterende bebyggelse, der hvor Strandvejen ligger i dag og på ejendommene nord for Strandvejen. Strandvejen nedlægges som følge af den bygningsmæssige udvidelse af slagteriet.

De nye bygninger vil være på ca. 4.000 m² opført i højder mellem 8,5 og 10 m. Derudover vil den nye planlægning også omhandle et nyt manøvreareal for lastbiler i forbindelse med en ny indfryser samt løsninger til håndtering af overfladevand. I forbindelse med udvidelsen anlægges et nyt stiforløb nord om slagteriet for at sikre forbindelse mellem Thisted midtby og Thisted øst for bløde trafikanter.

Udvidelsen af slagteriet forudsætter ny planlægning af området. Retningen for udvidelsen er vist på bilag 1, og den endelige afgrænsning af planlægningen fastlægges i den kommende planproces. En ny planlægning omfatter både kommuneplantillæg, lokalplan og en forudgående debatfase, som indkalder til idéer og forslag til planlægningen. Oplæg til debatfasen ses i bilag 2.

Mindre dele af projektet, herunder stiforløbet, kan realiseres med den gældende planlægning. Disse dele kan dermed påbegyndes samtidig med planprocessen. Tiltagene vil blive videreført i den nye planlægning.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 76:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 67:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

66. Forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 21-002 for boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019 at igangsætte planlægningen med en debatfase forud for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs. Planområdet kan ses i bilag 1.

Debatoplægget var i offentlig høring fra den 29. november - 27. december 2019. Der indkom tre bemærkninger i debatfasen fra Thisted Vand, Museum Thy og en nabo.

 1. Håndtering af overflade- og spildevand: Thisted Vand stiller spørgsmål ved, om området skal separatkloakeres og påpeger hertil, at der så bør udpeges et areal til et regnvandsbassin. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er udført jordbundsanalyser i området for at sikre den mest hensigtsmæssige håndtering af overflade- og spildevand fra området. Derefter er der indarbejdet bestemmelser i lokalplanen om håndtering af både overflade- og spildevand fra området.
 2. Arkæologiske fund på grunden: På baggrund af en arkivalsk kontrol af projektområdet anbefaler Museum Thy, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdets start. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen redegjort for forløbet ved fund af fortidsminder.
 3. Udsigt til Tømmerby Fjord: Afsender ønsker ikke, at der gives mulighed for bebyggelse i området. Afsender oplyser, at deres udsigt til Tømmerby Ford vil blive forringet, og at de har købt huset med forventning om, at der ikke opføres ny bebyggelse i nærheden. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen indarbejdet bestemmelser om udsigtslinjer mellem bebyggelserne, for at sikre udsigt gennem området.

Bemærkningerne er behandlet enkeltvis og kan ses i sin fulde længde med kommentar i bilag 2. Alle bemærkninger har indgået i planlægningsarbejdet for området.

Forslag til kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for behovet for nye boliggrunde i Vesløs. På det grundlag udlægges der en ny ramme til boligformål for området. Derudover tilrettes kommuneplanens retningslinje for landsbyens afgrænsning.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 17 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1512

Lokalplanforslaget giver mulighed for 4 boliggrunde med størrelser mellem 3.000 og 4.000 m2. Der sikres vejadgang til området fra Tømmerbyvej. I lokalplanforslaget redegøres bl.a. for projektets påvirkning af kystnærhedszonen, beskyttet natur i området og håndteringen af overfladevand. Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 21-002 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=947

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 75:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 68:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

67. Grøn omstilling - Thisted Kommunes deltagelse i udbud for busdrift

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskabs (NT's) udbud til grøn omstilling. For Thisted Kommune drejer det sig om 10 busser.

Redegørelse

I NT's grønne strategi er ambitionen, at NT's busser på ruter, der kører på A-kontrakter skal være fossilfrie fra 2025 og emissionsfrie fra 2030, jf. bilag 1.

Ruter der kører på A-kontrakter, er ruter;

 • der som udgangspunkt kun kører på store ruter f.eks. bybusser, regionalruter og større lokalruter.
 • der indgår i NT’s bonusmodel, hvor entreprenørerne honoreres ud fra en række fastsatte kriterier i forhold til blandt andet kundetilfredshed.
 • hvor kontraktlængden som udgangspunkt er 8 år for fossile drivmidler og 10 år for grønne drivmidler med option på op til 6 års forlængelse.
 • der i NT’s strategi for drivmidler indgår i en målsætning om, at alle A-kontraktruter er fossilfrie senest i 2025, og emissionsfrie senest i 2030.
 • hvor A-kontrakterne sikrer, at den maksimale alder på materiellet max. må være 12 år i kontraktperioden.
 • der stilles generelt højere krav til kvalitet og indretning af materiellet, blandt andet er der krav om infoskærme i busserne.

NT er netop nu ved at planlægge udbud af bustrafik med 76 A-kontrakter, hvoraf de 10 busser finansieres af Thisted Kommune. Det er bybusserne i Thisted by, rute 313 (Thisted/Vorupør/Stenbjerg), rute 320 (Thisted/Hurup), rute 321 (Hurup/Vestervig/Agger) og rute 322 (Thisted/Klitmøller).

I henhold til NT's vedtagne grønne strategi bør Thisted Bybusser udbydes med et krav om emissionsfri kørsel og de øvrige ruter med et krav om fossilfri kørsel. Det vil sandsynligvis betyde, at byderne vil tilbyde kørsel med elbusser på bybusserne og biogas eller syntetisk biodiesel på de øvrige ruter.

NT oplyser, at som det er nu, må det forventes, at omstilling til biogas eller syntetisk biodiesel vil øge omkostningerne.

NT kan ikke forudsige, hvad priserne vil blive med traditionel diesel og derfor heller ikke priserne ved et udbud med krav om biogas eller biodiesel.

Den generelle vurdering i branchen er at drift med el-busser ligger 5-15 % over tilsvarende drift med diesel, og drift med biogasbusser ligger 5-10 % over diesel.

Hvis det antages, at el-drift på Thisted Bybusser øger omkostningerne med 10 %, vil det svare til ca. 300.000 kr. årligt, og hvis det antages, at drift med biogas på de øvrige busser øger omkostningerne med 7,5 %, vil det svare til ca. 900.000 kr. årligt.

Det vil sige en samlet øget driftsudgift på ca. 1,2 mio. kr. årligt for en grøn omstilling af de 10 busser, der kører i Thisted Kommune.

I finansloven for 2020 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. til grønne busser, jf. bilag 2 s. 16. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvordan puljen udmøntes.

Danske Regioner, KL og trafikselskaberne har foreslået, at der gives en præmie pr. fossilfri bus, som er med i udbud, hvor kontrakt underskrives i 2020, og at pengene tildeles Trafikselskaberne (så kommunernes serviceramme ikke påvirkes, og den enkelte kommune ikke skal ansøge).

Det er NT's vurdering, at 308 busser i 2020 vil være berettigede til at få andel i puljen, og det giver et tilskud pr. bus på ca. 243.000 kr. som et engangsbeløb.

Hvis den centrale pulje i 2020 til grøn omstilling bliver udmøntet som skitseret ovenfor, vil Thisted Kommune - for 10 busser - modtage op til 2,4 mio. kr. fra puljen, som kan dække de forventede merudgifterne i de første 2 år.

Med henvisning til Thisted Kommunes budgetforlig 2020: "Forligskredsen ønsker at sætte et stærkere fokus på den grønne omstilling i Thisted Kommune. Det gælder både i forhold til energi og ressourcer, hvor Thisted Kommune bør have en ambitiøs målsætning om grøn omstilling i samarbejde med relevante parter. Thisted Kommune bør også have fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i forhold til fødevarer og øvrige forbrugsvarer.", jf. bilag 3.

Ligeledes henvises der til den vedtagne Politik "Klima og Energi", som blandt andet har en målsætning om, at "Thisted Kommune vil øge andelen af den vedvarende energi og reducere fossile brændsler.", jf. bilag 4.

Drifts- og Anlægsafdelingen anser et udbud, tilsvarende ovenstående med grøn omstilling af udvalgte busruter, som værende i overensstemmelse med det politisk vedtagne på området.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften ved et udbud, med krav om elbusser på bybusnettet og biogas eller syntetisk biodiesel på de udbudte ruter, vil efter beregninger fra NT være ca. 1,2 mio. kr. pr. år.

Merudgiften kan ikke indeholdes i det nuværende driftsbudget til kollektiv trafik, hvorfor området skal tilføres yderligere driftsmidler.

Hvis den centrale pulje udmøntes - som ønsket af trafikselskaberne - vil Thisted Kommune modtage 2,4 mio. kr. fra puljen, som eventuelt kan dække merudgifterne de første 2 år.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser, at i sager der vedrører budgettet for 2021, skal finansieringen indgå i drøftelserne for budgetlægningen.

Andre konsekvenser

Vil bidrage til at reducere kommunens CO2 udledning og gøre den kollektive trafik mere grøn i Thisted kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune går med i NT's udbud om grøn omstilling af busdriften for 10 busser på A-kontrakter
 2. Eventuelle meromkostninger indarbejdes i budget 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 31. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kollektiv trafik.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 84:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 69:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

68. Anlægsregnskab - Køb af IT fra drift til anlæg - skoleområdet 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Køb af IT i 2019 på skoleområdet - Fra drift til anlæg.

Redegørelse

I november 2019 blev det besluttet at flytte driftsudgifter på 3 mio. kr. vedrørende køb af IT til anlægsområdet.

Anlægssagen er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-948 - Skoler - fra drift til anlæg 2019 - Køb af IT er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 69:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 70:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

69. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018.

Redegørelse

I maj 2018 blev der frigivet 5,1 mio. kr. til forbedring af udearealerne på skolerne. Arbejdet blev påbegyndt på baggrund af en analyse lavet af HedeDanmark, med inddragelse af skolernes ønsker og behov.

Renoveringerne af anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-881 Udearealer skoler 2018 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 66:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 71:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

70. Anlægsregnskab - Anlæg skoler 2018

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægsregnskab - Anlæg på skoler 2018.

Redegørelse

I maj 2018 blev der afsat 2,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver på skolerne. Følgende opgaver blev prioriteret:

 • Nors Skole 820.000 kr.

Færdiggørelse af ventilation, hvor etape 1 blev lavet i 2017.

 • Østre Skole 315.000 kr.

Etablering af handicaptoilet og løsning af akustikproblemer i gymnastiksalen.

 • Vestervig Skole 20.000 kr.

Løsning af akustikproblemer i SFO.

 • Tingstrup Skole 1.070.000 kr.

Der blev i 2017 givet 720.000 kr. til renovering af overbygningsgangen. Projektet har desværre vist sig at blive betydeligt dyrere end først antaget, idet omfanget af renoveringen i første omgang blev fejlvurderet. Ydervæggene i alle klasselokalerne var i dårligere stand end først antaget. Resultatet er, at der i dag fremstår en gang, som kun delvist er renoveret. Prisen for at færdiggøre overbygningsgangen er vurderet til 1.070.000 kr.

Renoveringerne og anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-880 Anlæg skoler 2018 er således:

Mindreforbruget er på Tingstrup skole, hvor renoveringen blev lidt billigere end først antaget.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 67:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 72:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

71. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019.

Redegørelse

I januar 2019 blev der frigivet 2 mio. kr. til udearealer på skolerne. Pengene blev frigivet således, at skolerne kunne arbejde videre med den plan, der er udarbejdet af HedeDanmark.

Anlægsarbejderne er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-913 Udearealer skoler 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 68:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

72. Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker og læringsmiljøer

Redegørelse

I april 2019 blev der frigivet 3,75 mio. kr. til renovering af skolebiblioteker og læringsmiljøer. Pengene skulle bruges til at renovere og optimere de fysiske rammer på skolebibliotekerne og andre læringsmiljøer, således at der blev etableret spændende områder, der kunne være med til at understøtte læselysten hos eleverne. Pengene blev fordelt med et grundbeløb pr. matrikel og en elevtildeling.

Renoveringerne og anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-926 Renovering af skolebiblioteker er således:

Merforbruget skyldes små afvigelser på de enkelte skoler.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 70:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 74:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

73. Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud.

Redegørelse

I november 2019 blev det besluttet at flytte driftsudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til anlægsområdet.

Anlægsregnskab for XA-952 Dagtilbud - Fra drift til anlæg - Kompetenceudvikling er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 62:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 75:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

74. Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I marts 2018 blev der frigivet 1,5 mio. kr. og i juni 2018 1,0 mio. kr. til anvendelse til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens daginstitutioner.

Midlerne blev prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne i forhold til:

 • arbejdsmiljø
 • styrkelse af læringsmiljø
 • tidlig indsats for børn

Anlægsregnskab for XA-870 Mindre anlægsprojekter dagtilbud 2018 er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud på de enkelte projekter var billigere end oprindeligt budgetteret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 64:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 76:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

75. Anlægsregnskab. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I februar 2019 blev der frigivet 2,1 mio. kr. til anvendelse til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens daginstitutioner.

Midlerne blev prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne i forhold til:

 • arbejdsmiljø
 • styrkelse af læringsmiljø
 • tidlig indsats for børn

Anlægsregnskab for XA-916 Mindre anlægsprojekter dagtilbud 2019 er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud på de enkelte projekter var billigere end oprindeligt budgetteret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 65:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 77:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

76. Anlægsregnskab - Omsorgssystem CURA, Sundheds- og ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Omsorgsjournalsystem CURA, Sundheds- og Ældreafdelingen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2017 4.367.650 kr. til Sundheds- og Ældreafdelingens andel af nyt omsorgssystem, CURA.

CURA blev taget i brug i februar 2018.

Anlægsregnskabet for XA-849 Nyt omsorgssystem – CURA, Ældre, er således:

Mindreforbruget skyldes, at da anlægsregnskabet blev lukket i september 2019, var alle moduler ikke indkøbt. De resterende moduler betales via driften.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 19:

Sagen udsættes til næste møde.

Jens Otto Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 42:

Punktet udsættes til næste møde.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 66:

Indstilles til godkendelse. Eventuelle udgifter til nye moduler forsøges finansieret via overførte anlægsmidler.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 78:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

77. Anlægsregnskab for Asfalt - 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for "Asfalt 2018".

Redegørelse

Der blev den 30. januar 2018 givet en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til asfaltopgaver i 2018.

Efterfølgende blev der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2018 den 30. april 2019 givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 7.773.000 kr. som følge af, at udgiften blev flyttet fra drift til anlæg.

Asfaltopgaverne er udført i 2018.

Anlægsregnskabet for XA-862 Asfalt 2018 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 79:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

78. Anlægsregnskab - Tigervej 6

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - opførsel af hal på Tigervej 6, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. juni 2019 1.184.000 kr. til opførelse af ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted, bilag 1, som erstatning for Park og Vejs nedbrændte maskinhal på Glentevej, Thisted. Den samlede udgift til byggeriet var budgetteret til 2.284.000 kr., hvoraf den forventede erstatning fra forsikringen udgjorde 1.100.000 kr.

Anlægsregnskabet for XA-934 Opførsel af hal på Tigervej 6, Thisted, er således:

Årsagen til merforbruget er ekstra udgifter i forbindelse med oversvømmelse af byggefelt samt udskiftning af bundsikring for terrændæk pga. regn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 88:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 80:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 22. april 2020:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

79. Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet

Udskriv

Sagstema

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet.

Redegørelse

Den 2. september 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget tids- og procesplanen for udarbejdelse af Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet i forlængelse af Politik for Børn og Familiers Velfærd.

Proces for udarbejdelse af strategien.

Da der er sammenfald i temaerne i forhold til ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”, blev det i styregruppen besluttet at genanvende en del af de allerede indsamlede input, hvor det er relevant. Derfor har der også været afvigelser i forhold til den oprindelig proces, der var planlagt.

Følgende områder kom med input til indhold og målsætninger i ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”

 • Sundhedsplejen
 • PPR
 • Skole (AKT-vejledere, skolelederne, skolebestyrelserne)
 • Dagtilbud (lokal-MED, pædagogiske ledere, forældrebestyrelserne)
 • SSP
 • Sektion for Myndighed og Familieindsatser
 • Kulturrummet (biblioteket og musikskolen)
 • Fritid

Efterfølgende har arbejdsgruppen indhentet yderligere input til denne strategi ved de nedenstående referencegrupper, hvilket er sket i forbindelse med eksisterende mødefora på de forskellige områder.

 • Skole: Skoleledere.
 • Dagtilbud: Pædagogiske ledere, forældrebestyrelser
 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie
 • Lokal-MED Dagpleje

Inddragelsen af de forskellige referencegrupper har været med til at nuancere og målrette strategiens indhold til de politiske målsætninger og ambitioner i Politik for Børn og Familiers Velfærd. Referencegrupperne er alle kommet med gode og konstruktive input til strategien.

På baggrund af referencegruppernes input har arbejdsgruppen udarbejdet første udkast til strategien, med forslag til fem strategiske målsætninger inden for de to overordnede temaer (se vedhæftede udkast til strategi).

Udkastet blev drøftet og godkendt på verificeringsmødet med styregruppen og arbejdsgruppen den 15. januar 2020.

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet er derfor klar til at blive sendt i høring, og til endelig godkendelse i Børne- og Familieudvalget i marts. Strategien skal efterfølgende til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høringsperiode, kvalificering (fra den 5. februar til den 3. marts 2020):

Område-MED Skole den 19. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 3. marts 2020

Forældre- og skolebestyrelser i Dagtilbud og Skole

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen - efterretning - den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" og de strategiske målsætninger forud for høringen drøftes og godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 29:

Godkendt.

Område-MED Undervisning og Fritid, 19. februar 2020, pkt. 5:

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • Mange forebyggende indsatser udføres allerede nu på skolerne.
 • Der bør yderligere være fokus på tidshorisonten i en sagsgang.
 • Udfordringen med ressourcer til de forbyggende indsatser vil blive yderligere belastet ved ophøret af fremskudt PPR i 2021.

Fraværende i Område-MED Skoler - 19. februar 2020:

Lene Aas Borggaard, Peter Olsen, Lars Munch Jørgensen

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 2:

Det er en god strategi med nogle gode målsætninger, men der skal være et fokus med medarbejderressourcer i forhold til at indfri de strategiske målsætninger.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Sagen genoptages

Strategien har været sendt i høring i perioden fra den 5. februar til den 3. marts 2020, i Område-MED Undervisning og Fritid og Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, Lokal-MED Skoler, Lokal-MED Dagtilbud og Forældre- og Skolebestyrelser i Dagtilbud og Skoler. Der er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 47:

Udsat.

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 82:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

80. Lukket punkt: Ansøgning om salg

Offentlig beslutning

For Økonomiudvalgets indstilling stemte:

Casper Søe-Larsen, Henning Holm, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Morten Bo Bertelsen, Per Skovmose, Peter Sørensen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Kristian Tilsted, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen og Søren Kanne Zohnsen.

Godkendt.

Til toppen

81. Lukket punkt: Kapitaltilførsel

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen