CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

31. mar 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

31. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

32. Økonomistyringsregulativ - nye former for bilagsbehandling

Udskriv

Sagstema

Der er kommet nye it-produkter på markedet, der kan automatisere arbejdsgangene omkring nogle af kommunens bilag. Anvendelsen af disse systemer kræver en ajourføring af økonomistyringsregulativet.

Redegørelse

Der sker en konstant udvikling i it-systemerne til økonomiadministrative opgaver. De forskellige leverandører til det kommunale marked er kommet med systemer, der, via mønstergenkendelse i tidligere bogførte bilag, kan lave fuldautomatisk bogføring af elektroniske bilag.

Systemet opsættes med kriterier for hvilke områder i kommunen, hvilke leverandører og hvilke beløbsgrænser, der skal være gældende for, at systemet må lave en fuldautomatisk bogføring. Det forventes, at ca. 50% af de bilag, der opfylder kriterierne, kan bogføres fuldautomatisk. En fuldautomatisk bogføring betyder, at bilaget bogføres og betales uden medarbejderbehandling eller godkendelse.

Fordelene ved automatisk fakturabehandling:

 • Bedre kvalitet i konteringen.
 • Større sikkerhed for rettidig betaling.
 • Bedre udnyttelse af ressourcer.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ indeholder kommunens "lokale" regler for kommunens økonomistyring. Grundstrukturen i regulativet stammer tilbage fra 2009, men reglerne har siden da gennemgået flere større og mindre ændringer, heraf den seneste større i 2018.

De nuværende grundprincipper for bilagsbehandlingen i Thisted Kommune er:

 • Elektronisk modtagne fakturaer under 100.000 kan godkendes af en medarbejder (betalingsmodtageren kan ikke ændres).
 • Elektronisk modtagne fakturaer over 100.000 skal godkendes af en budgetansvarlig (betalingsmodtageren kan ikke ændres).
 • Udgiftsbilag oprettet i kommunen skal behandles af 2 medarbejdere (der anvendes som udgangspunkt NemKonto).
 • Andre særlige betalinger og overførsler behandles/kontrolleres af 2 medarbejdere.
 • 10 % af alle bilag bliver automatisk udtaget til ledelsestilsyn, hvor hver enkelt leder skal kontrollerer bilagene.
 • Ca. 10 % af alle budgetansvarlige bliver hvert år udvalgt til intern revision, hvor Center for Økonomi og Løn, via kontrol og et uanmeldt besøg, laver en særlig gennemgang.

Implementering af et nyt system til automatisk fakturabehandling vil ændre på det første punkt i ovenstående principper, de øvrige punkter vil fortsætte uændret. Med det nuværende kontrolniveau anbefales der en beløbsgrænse på 5.000 kr. ved indførsel af automatisk fakturabehandling. Det vil sige, at fakturaer under 5.000 kr. behandles (hvis kriterierne er opfyldt) automatisk uden godkendelse af en medarbejder, hvorimod fakturaer over 5.000 kr. behandles uændret jævnfør ovenstående principper. Beløbsgrænsen skal ses i forhold til risikoen ved, at bilag ikke godkendes af en medarbejder, sammenholdt med ovennævnte kontrolniveau og fordele.

For at kunne implementere automatisk bilagsbehandling i Thisted Kommune er det nødvendigt at indarbejde følgende i Økonomistyringsregulativet:

"Af hensyn til understøttelse af effektive arbejdsgange kan der anvendes it-systemer, som automatiserer bilagsbehandlingen helt eller delvist. Automatiseringen kan f.eks. ske via et system eller en systemfacilitet, hvor der opsættes regler for f.eks. antal og størrelse på fakturaer fra en konkret leverandør. Automatiseringen kan ligeledes ske via et system eller en systemfacilitet, der med maskinlæring har kortlagt et mønster mellem tidligere fakturaer og bogføringen, som anvendes til bogføring af nye fakturaer."

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at de beskrevne ændringer godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 35:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

33. Lånoptagelse vedr. låneramme 2019

Udskriv

Sagstema

Lånoptagelse vedrørende anlægsarbejder samt meddelte lånedispensationer til 2019.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har en politik om størst mulig lånoptagelse.

Ud fra den automatiske låneadgang samt tildelte lånedispensationer kan der med det afholdte forbrug på de låneberettigede områder i 2019 optages lån for i alt 61 mio. kr. med en maksimal løbetid på 21 år.

De energimæssige investeringer består med ca. 30 mio. kr. primært af projektet 'Vejbelysning - renovering af net'. 'Byfornyelse' består primært af områdefornyelser i en række byer samt nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt meddelte lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet. I følge lånebekendtgørelsen skal lånoptagelse henførende til seneste regnskabsår behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts og optages senest 30. april.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelsen på de 61 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de budgetterede afdrag i 2020 på ca. 50 mio. kr. fordelt med 19 mio. kr. på ældreboliglån og 31 mio. kr. på øvrige lån. Samlet set stiger kommunens langfristede gæld i 2020 derfor, uanset om gælden opgøres inkl. eller ekskl. gæld til ældreboliger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages lån i Kommunekredit på 61 mio. kr.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 36:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

34. Revisionsberetning nr. 27 - delberetning for regnskabsåret 2019

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2019. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2019 først er afsluttet, når BDO har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 27 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har givet anledning til to bemærkninger.

Redegørelse

Beretningen indeholder en redegørelse for den udførte revision af årsregnskabet for 2019. Der er mere specifikt foretaget revision af de sociale regnskaber med statsrefusion.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Gennemgang af sager vedrørende uddannelseshjælp har imidlertid resulteret i følgende bemærkning:

"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende uddannelseshjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler."

Jobcenter Thisted besvarer revisionsbemærkningen som følger:

"Som følge af revisionsbemærkningen har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet en handleplan fokuseret på sagsadministrationen på uddannelseshjælpsområdet. Aktiviteterne i handleplanen forventes at reducere de fejl, som revisionen har påpeget, samt de fejl som vi selv har fundet i de løbende ledelsestilsyn. En lignende handleplan blev udarbejdet i 2019, som følge af revisionsbemærkning vedr. integrationsprogram. Handleplanen har haft god effekt ift. at reducere fejl i sagsadministrationen, hvorfor en lignende procedure følges dette år."

Handleplanen er vedhæftet sagen som bilag.

Revisionen har i revisionsberetning nr. 26 af 17. juni 2019 vedrørende revisionen af regnskabet for 2018 afgivet en revisionsbemærkning vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, da der ikke blev administreret i henhold til gældende regler. Revisionen har fulgt op på sagen og skriver nu:

"Vi har foretaget opfølgning og ser fortsat udfordringer med sagsadministrationen på området herunder især beregningsmæssige fejl og mangler. Vi kan således ikke afslutte den tidligere revisionsbemærkning på området."

Børne- og Familierådgivningen besvarer revisionsbemærkningen som følger (uddrag):

"Børne- og familierådgivningen udarbejdede i september 2019 en genopretningsplan for henholdsvis merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Genopretningsplanen har til formål at styrke den generelle sagsbehandling både i forhold til socialfaglige vurderinger, dokumentation og økonomiske beregninger."

og

"I forhold til beregning og indbetaling af pensionsbidrag, valgte Børne- og familierådgivningen i foråret 2019, efter revisionens bemærkninger, at standse pensionsudbetalinger ved kommende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste i alle sager, idet det desværre måtte konstateres, at beregningerne af pension generelt ikke var foretaget korrekt. Dette er årsagen til, at den seneste revisionsberetning gav anledning til bemærkninger om manglende beregninger og indbetalinger af pensionsbidrag."

Børne- og familierådgivningen oplyser, at der er taget ny metode og nyt beregningsskema i brug fra primo januar 2020, og afdelingen er aktuelt i gang med at beregne og indbetale de manglende pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft. Opgaven foretages i tæt samarbejde mellem afdelingens administration og jurist.

Planen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Revisionsberetningen er vedhæftet som bilag og er tidligere, jævnfør styrelseslovens bestemmelser, udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for økonomi og Løn indstiller, at revisionsberetningen godkendes med handleplanerne fra Jobcenter Thisted og Børne- og Familierådgivningen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 37:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

35. Budgetopfølgning pr. 31-01-2020

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område og for kommunen som helhed.

Redegørelse

Opfølgning på kommunen som helhed

Drift:

I forhold til det korrigerede budget inkl. bufferpulje forventes der et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. fordelt med 5,1 mio. kr. på konti udenfor servicerammen og 5,5 mio. kr. på konti indenfor servicerammen. Tallene er inkl. tillægsbevilling finansieret af kassen ultimo februar på 5,2 mio. kr. men ekskl. overførsel af underskud fra 2019, som behandles sideløbende med dette punkt, og som udgør ca. 20 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. januar viser, at der igen i 2020 kan forventes pres på servicerammen. I forhold til servicerammen er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Uden bufferpuljen er der tale om et merforbrug på 19,5 mio. kr. Dette merforbrug kan primært henføres til 'Pleje og omsorg for ældre' med 5,2 mio. kr., 'Det specielle voksenområde' med 4,5 mio. kr. samt 'Skoler og uddannelse' med 4,1 mio. kr. Bevillingsmæssigt er udfordringen noget større på flere af de nævnte områder, når underskuddene fra 2019 overføres.

Rent teknisk er bufferpuljen placeret på 'Fællesudgifter og administration', og uden puljen (som ikke er budgetlagt for at blive brugt) viser området et merforbrug på 5 mio. kr. Sideløbende med denne sag er der en anden sag, hvor bufferpuljen lægges i kassen. På den måde er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen), men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

På områderne udenfor servicerammen forventes der bl.a. mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på 'Arbejdsmarked - overførselsudgift' og et merforbrug på 'Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning' på 3,6 mio. kr.

Anlæg:

Anlægsrammen for Thisted Kommune udgør i 2020 150 mio.kr. svarende til det vedtagne bruttoudgiftsbudget. Det korrigerede bruttoudgiftsbudget på det skattefinansierede område udgør inkl. overførsler fra 2019 til 2020 200 mio. kr. altså 50 mio. kr. mere end anlægsrammen. Anlægsprojekterne er gennemgået med den enkelte direktør/afd.leder/sektionsleder og på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., som forventes overført til 2021.

Opfølgning på Økonomiudvalgets område

Drift:

Ekskl. bufferpuljen forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anvendelse af overført overskud fra 2019, herunder Medfinansieringspuljen som overføres med 3,2 mio. kr. og som ér disponeret.

Anlæg og Finans:

Anlægsprojekterne under Økonomiudvalget består af 'Udskiftning af datalager' med 3 mio. kr. og en ikke disponeret pulje på 5,4 mio. kr. Under forudsætning af, at der er politisk ønske om at bruge den ikke disponerede pulje, forventes der ingen afvigelser på området.

På det finansielle område er lånoptagelsen med 61 mio. kr. hele 51 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, at den faktiske lånoptagelse er forskudt et år i forhold til den budgetterede lånoptagelse.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budgetloven og Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

I forbindelse med merforbruget oplyser Center for Økonomi og Løn, at bestemmelser om håndtering af merforbrug findes dels i lov om kommunernes styrelse og i dels Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Af økonomistyringsregulativet fremgår, at Thisted kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om kommunens økonomistyring side 7. Sammen med styrelseslovens generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget behandler, hvis planen ændrer budgetforudsætningerne.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et samlet kassetræk på ca. 16 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2019 og ca. 36 mio. kr. inkl. overførsler fra 2019. Budgettet blev i oktober 2019 vedtaget med et kassetræk på 33 mio. kr.

Overskridelse af servicerammen vil endvidere, i tilfælde af overskridelse på landsplan, føre til en økonomisk sanktion fra staten.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der tages stilling til eventuelle tiltag i forhold til opfølgningen på budgettet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 3:

1. Set i lyset af den aktuelle situation indstiller Direktionen, at CØL udarbejder et forslag til en beredskabspulje svarende til 1% af den samlede drift. Undtaget er Ældre- og Socialområdet.

2. Direktionen indstiller, at der gives en ekstraordinær anlægsbevilling til hovedsageligt indvendigt vedligehold af de bygninger, der pt. står tomme, på 5 mio. kr. finansieret af kassen.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 38:

Ad 1. Godkendt.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Jens Otto Madsen stillede følgende ændringsforslag:

"Anlægsbeløbet hæves til 10 millioner kr."

For forslaget stemte Jens Otto Madsen.

Joachim P. Kjeldsen undlod at stemme

De øvrige stemte imod.

Forslaget falder.

Direktionens indstilling godkendt.

Til toppen

36. Bufferpulje 2020

Udskriv

Sagstema

Kommunens bufferpulje (beredskabspulje ift. servicerammen) føres tilbage til kassen.

Redegørelse

Ved behandlingen af budget 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev lagt en beredskabspulje på 19 mio. kr. ind i budget 2020.

Puljen er ikke afsat med henblik på at blive brugt. Puljens eneste formål er at hæve kommunens serviceramme, som er identisk med det oprindeligt vedtagne budget. Ved at fjerne puljen igen kommer budgettet til at svare til den aktivitet og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Med andre ord er bufferpuljen med i det oprindelige budget (servicerammen) men ikke i det korrigerede budget (bevillingsrammen).

De 19 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 19 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at bufferpuljen lægges i kassen, idet der gives en negativ tillægsbevilling på 19 mio. kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 39:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker bufferen bibeholdt, således der er mulighed for at bruge pengene til velfærdsydelser op til den ramme, som Thisted Kommune er tildelt og lovmedholdeligt må bruge på velfærd.

Beslutning

25 stemmer for.

Jens Otto Madsen og Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker bufferen bibeholdt, således der er mulighed for at bruge pengene til velfærdsydelser op til den ramme, som Thisted Kommune er tildelt og lovmedholdeligt må bruge på velfærd.

Til toppen

37. Overførsel af uforbrugte beløb fra 2019 til 2020 - drift og anlæg

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ fastsætter, at en nærmere defineret del af restbudgetterne på driftsområdet overføres til næste år. Tilsvarende på anlægsområdet hvor kommunens projektansvarlige kan søge om at få overført restbudgetterne for anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Formelt sker overførslen ved, at beløbene genbevilges. På den baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn 2019-restbudgetterne til genbevilling.

Redegørelse

Drift:

Jævnfør nedenstående tabel viser regnskab 2019, at der samlet er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på områderne uden overførselsret og et merforbrug på 16,8 mio. kr. på områderne med overførselsret, jævnfør de tre overførselskategorier som forklaret under nedenstående tabel. Det samlede overførte underskud stiger imidlertid med ca. 3,4 mio. kr. fra 16,8 mio. kr. til ca. 20,3 mio. kr., fordi visse afdelinger og institutioner rammes af reglen om, at der på områderne med begrænset overførsel maksimalt kan overføres 5 % af budgettet, jævnfør 5%-reglen, som blev indført ved den seneste korrektion af overførselsordningen.

De 20,3 mio. kr. i overførte underskud dækker over 46,8 mio. kr. i overførte overskud og 67,0 mio. kr. i overførte underskud. Der er for andet år i træk tale om et markant fald i de overførte beløb. Til sammenligning var nettooverførslen for to år siden et overskud på 47,1 mio. kr., hvilket dækkede over 81,4 mio. kr. i overførte overskud og 34,3 mio. kr. i overførte underskud:

Overførselstyperne 'Fuld overførsel, projekter' og 'Overførsel udenfor ramme' dækker begge over aktiviteter, som ikke vedrører kommunens "løbende drift". Renses der for disse to typer, er faldet mindre fra 2017 til 2018, men er til gengæld større fra 2018 til 2019:

Da det samlede nettooverførselsbeløb fra 2019 til 2020 er et underskud på 20,3 mio. kr., skal det for god ordens skyld påpeges, at reglen om, at der maksimalt kan overføres et overskud på 25 mio. kr., ikke er aktuel i årets overførsel.

Af sagens bilag fremgår en mere specificeret opgørelse af overførsel af over- og underskud fra 2019 til 2020 fordelt på aktivitetsområder, ligesom det er muligt indenfor overførselskategorien 'Begrænset overførsel' at se de institutioner og afdelinger med over- og underskud større end 1 mio. kr.

Anlæg:

Thisted Kommunes oprindelige nettoanlægsbudget for 2019, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018, var på 96,7 mio. kr. Hertil blev der i løbet af 2019 givet negative tillægsbevillinger på i alt 15,6 mio. kr., sådan at det samlede nettobudget ved årets udgang var på 81,1 mio. kr. De negative tillægsbevillinger på 15,6 mio. kr. dækker over, at der blev givet udgiftsbevillinger for 36,4 mio. kr. og indtægtsbevillinger for 52,1 mio. kr.

Årets nettoanlægsforbrug blev på 97,6 mio. kr. og restbudgettet er derfor et merforbrug på 16,5 mio. kr. Beløbet dækker over en række projekter, som blev afsluttet i 2019, og som isoleret set for 2019 havde et samlet merforbrug på netto 7,8 mio. kr. samt en række projekter, som fortsætter efter 2019, og som samlet har et merforbrug på netto 8,7 mio. kr. Sidstnævnte netto-merforbrug dækker i øvrigt over mindreudgifter på 9,4 mio. kr. og mindreindtægter på 18,1 mio. kr. Eller sagt på almindeligt dansk skyldes merforbruget primært manglende realiserede indtægter i 2019.

Merforbruget på de igangværende projekter på 8,7 mio. kr. søges overført til 2020. Merforbruget skal i øvrigt ses i lyset af, at der gennem 2019 løbende er overført rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Uden disse ville der - på trods af et historisk højt bruttoanlægsniveau i 2019 på næsten 170 mio. kr. - være tale om et mindreforbrug.

De 8,7 mio. kr. fordeler sig på i alt 59 projekter, jævnfør sagens bilag.

Retsgrundlag

Kommunens Økonomistyringsregulativ, bilag om bevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en kassehenlæggelse på samlet 29 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. på drift og 8,7 mio. kr. på anlæg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der netto bevilges -20,3 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbeløb, jævnfør kommunens overførselsordning (kassehenlæggelse).

2. Der netto bevilges -8,7 mio. kr. til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg (kassehenlæggelse).

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 5:

Direktionen ser en bekymrende udvikling i det negative overførte merforbrug specielt på Social- og Sundhedsområdet. Pt. er der særligt fokus på at opnå budgetbalance i 2020 på området.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 40:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

38. Budget 2021 - procedure

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn fremlægger forslag til procedure for behandlingen af budget 2021.

Redegørelse

På sit møde den 22. januar 2020 havde Økonomiudvalget (ØU) en foreløbig drøftelse af det kommende arbejde med Budget 2021. På baggrund af drøftelsen fremlægger Center for Økonomi og Løn et forslag til budgetprocedure.

For driften tager forslaget udgangspunkt i:

 • At flere af Folketingets partier i øjeblikket forhandler om en udligningsreform.
 • At forhandlingerne muligvis også kommer til at omfatte det særlige finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. og tilskuddet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.
 • At den overordnede økonomiske situation for budget 2021 derfor er meget åben.
 • At behovet for spareforslag/råderummet for serviceudbygning derfor også er meget usikkert.

For anlæg tager forslaget udgangspunkt i:

 • At Thisted Kommunes anlægsaktivitet i 2021 vil omfatte flere særligt store anlægsprojekter.
 • At Thisted Kommunes anlægsramme som følge af det må forventes at blive presset.

Samlet foreslås derfor en procedure hvor:

 • ØU holdes orienteret om konsekvenserne af eventuelle folketingsforlig.
 • ØU på baggrund af orienteringerne tager stilling til, om der skal udarbejdes særlige forslag til serviceudgifterne i budget 2021.
 • De administrative forslag til ændringer i serviceudgifterne derfor i første omgang begrænses til demografiregulering og regulering for nye love og bekendtgørelser.
 • Budgetterne til overførselsindkomster i lighed med tidligere år tilpasses til de seneste prognoser for det forventede antal modtagere.
 • Der for anlægsområdet i lighed med tidligere år udarbejdes et forslag til prioritering indenfor Thisted Kommunes andel af den forventede anlægsramme.

Proceduren indeholder følgende hovedaktiviteter:

 • Orienteringer til ØU om konsekvenserne af eventuelle folketingsforlig.
 • Fagudvalgsorientering i juni.
 • Fagudvalgsbehandling i juni og august af de analyser, som blev igangsat med budget 2020.
 • Direktionsbehandling af budgettet i juni og august.
 • Budgetseminar i slutningen af august.
 • Politiske forhandlinger frem til fristen for ændringsforslag.

Tidsplanen fremgår af det vedlagte bilag.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020 (til orientering)

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at den fremlagte procedure godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 42:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen

39. Godkendelse af nye vedtægter for Hurup Hallerne

Udskriv

Sagstema

Hurup Hallerne har på generalforsamling vedtaget vedtægtsændringer. Disse søges godkendt af Thisted Kommune.

Redegørelse

Bestyrelsen for den selvejende institution Hurup Hallerne fremsender ansøgning om godkendelse af ændring af vedtægterne . Både de nye og tidligere er vedhæftet som bilag.

I de nye vedtægter er der sket flere justeringer og opdateringer.

 • Vedtægterne refererede tidligere til Sydthy Kommune eller Sydthy Kommunalbestyrelse. Dette er ændret til "Thisted Kommune", "tidligere Sydthy Kommune" eller "Thisted Kommunalbestyrelse".
 • Det er i § 4 præciseret hvilke år, der vælges hhv. 3 eller 4 til bestyrelsen.
 • Der er i § 5 ændret i hvilke foreninger, der har en repræsentant i repræsentantskabet.
 • I § 8 stod tidligere "Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen. Til at revidere regnskabet vælges af repræsentantskabet 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller være medlem af Dansk Revisorforening. Valget gælder for 2 år, således at der første gang afgår 1 af revisorerne efter lodtrækning." Dette ændres til "Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen. Til at revidere regnskabet vælges af repræsentantskabet 1 ekstern revisor, som skal være statsautoriseret eller være medlem af FSR-Danske Revisorer. Valget gælder for 1 år."

Børne- og Familieforvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer fremtidige godkendelser af vedtægtsændringer for selvejende haller til Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægterne for den selvejende institution Hurup Hallerne.

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Vedtægtsændringerne for den selvejende institution Hurup Hallerne godkendes.
 2. Godkendelse af vedtægtsændringer for selvejende haller fremadrettet uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 55:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

40. Ferieplan for elevernes ferie- og fridage i skoleåret 2021/2022

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af elevernes ferieplan for skoleåret 2021/2022.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et forslag til skoleelevernes ferieplan for skoleåret 2021/2022.

Sommerferie: lørdag den 26. juni - tirsdag den 10. august

Efterårsferie: lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober

Juleferie: onsdag den 22. december - søndag den 2. januar

Vinterferie: lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar

Påskeferie: lørdag den 9. april - mandag den 18. april

St. Bededag: fredag den 13. maj - søndag den 15. maj

Kr. Himmelfart: torsdag den 26. maj - søndag den 29. maj

Pinseferie: lørdag den 4. juni - mandag den 6. juni

Grundlovsdag: søndag den 5. juni

Sommerferie: lørdag den 25. juni -

De nævnte datoer er inklusiv i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er nævnt ovenfor.

Børne- og Familieforvaltningens forslag til ferieplanen har været til udtalelse på skolerne, i skolebestyrelserne og lokal-MED i perioden 19. november 2019 til 24. januar 2020, i område-MED Undervisning og Fritid den 29. januar 2020 og i Fælleselevrådet den 7. januar 2020.

Der er indkommet enslydende forslag fra Thisted Kommunes Fælleselevråd, Nors Skoles MED-udvalg, Skolebestyrelsen Rolighedsskolen og Skolebestyrelsen Tingstrup skole, der lyder som følger:

Feriedagene den 9. og 10. august 2021 ønskes flyttet til 3. og 4. januar 2022.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at de foreslåede ændringer imødekommes.

Såfremt det besluttes, vil den reviderede ferieplan se ud som følger:

Sommerferie: lørdag den 26. juni - søndag den 8. august

Efterårsferie: lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober

Juleferie: onsdag den 22. december - tirsdag den 4. januar

Vinterferie: lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar

Påskeferie: lørdag den 9. april - mandag den 18. april

St. Bededag: fredag den 13. maj - søndag den 15. maj

Kr. Himmelfart: torsdag den 26. maj - søndag den 29. maj

Pinseferie: lørdag den 4. juni - mandag den 6. juni

Grundlovsdag: søndag den 5. juni

Sommerferie: lørdag den 25. juni -

Der er indkommet et forslag fra Skolebestyrelsen Nors Skole, der foreslår, at sommerferien udvides med den resterende del af uge 32, således, at også onsdag den 11., torsdag den 12. og fredag den 13. august bliver feriedage. Der foreslås i stedet, at eleverne går tre dage længere i skole i uge 26, således at første feriedag bliver torsdag, den 30. juni 2022.

Dette forslag kan ikke imødekommes, idet Folkeskoleloven foreskriver, at skolernes sommerferie skal påbegyndes sidste lørdag i juni.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Thisted Kommunes Folkeskoler fra den 19. november 2019 til den24. januar 2020

Skolebestyrelser fra den 19. november 2019 til den 24. januar 2020

Thisted Kommunes Fælleselevråd den 7. januar 2020.

Lokal-MED fra den 19. november 2019 til den 24. januar 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 29. januar 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den reviderede ferieplan for skoleåret 2021/2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 43:

Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

41. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne.

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det at (vedlagt som bilag 1):

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2. Søgetallene opgøres for følgende:

 1. Erhvervsuddannelser, både EUD og EUX.
 2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
 3. Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside.

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018 (vedlagt som bilag 2), at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedrørende søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til 25 % i 2020 og 30 % i 2025 (Bilag 3). I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25 %, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning.

Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne med generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2019 var:

 • Gymnasiale uddannelser 64 %
 • Erhvervsuddannelser 27 %
 • Øvrige 9 %

Vedhæftet som bilag 4 findes yderligere diagrammer, som viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2016-2019 samt fordelingen af søgningen i 9. og 10. klasse i 2019.

Forslag til måltal for søgningen i 2021:

Målsætningen for det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever fastsættes til 92 %.

Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD fordeles med 64 % til de gymnasiale uddannelser og 28 % til erhvervsuddannelserne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at måltal for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne fastsættes til 92 % fordelt med 64 % på de gymnasiale uddannelser og 28 % på erhvervsuddannelserne.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 39:

Indstilles til godkendelse.

Casper Søe-Larsen og Per Skovmose ønsker måltallet for erhvervsuddannelser sat til 30 %.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 47:

Børne- og Familieforvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

42. Midler til bedre normering i daginstitutionerne

Udskriv

Sagstema

Midler til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Redegørelse

Regeringen og støttepartierne indgik i februar 2020 en aftale om at tilføre kommunerne 500 mio. kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020, og med den netop indgåede aftale påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning.

Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtagne kommunale budgetter for 2020. Der skal således ske et løft af området. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Thisted Kommunes andel af midlerne beregnes til i alt 3.6 mio. kr.

Af aftalen fremgår det, at:

 • Pengene skal gå til pædagogisk personale, herunder også pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.
 • Pengene skal lægges oveni det kommunale budget, der er lagt for 2020.
 • Midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.
 • Midlerne ikke kan anvendes til ansættelser i privatinstitutioner.
 • Midlerne ikke indgår i beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling og ikke kan bruges til at sænke forældrebetalingen.
 • Kommunerne skal aflægge særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet.
 • Det er et krav, at tilskuddet bruges til at ansætte pædagogisk personale. Det kan således ikke anvendes til at ansætte f.eks. rengøringspersonale eller pedel.

På denne baggrund har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for de kommunale institutioner, så pengene fordeles ligeligt.

Til beregning af antal timer er der taget udgangspunkt i antal enheder i budget 2020. Beløbet til de enkelte institutioner er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn.

Fordelingen er som vist herunder:

Den praktiske udmøntning af midlerne sker på baggrund af de gældende procedurer i forhold til ansættelse og opnormering af nuværende medarbejderes arbejdstid.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling af midlerne til daginstitutionerne er beregnet med baggrund i antallet af 0 - 5 årige i budget 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at det forventes, at midlerne kommer i midtvejsreguleringen eller som en del af 12. dels afregningen fra staten.

Andre konsekvenser

Statslige puljemidler på dagtilbudsområdet indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. For privatinstitutioner og private pasningsordninger betyder det, at tilskuddet alt andet lige vil være uændret, da beregningsgrundlaget ikke ændrer sig på grund af puljemidlerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen med henvisning til, at beløbet kommer i midtvejsreguleringen eller som en del af 12. dels afregningen fra staten.
 2. Redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 10:

Ad. 1 Indstilles til godkendelse.

Ad. 2 Tages til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 57:

Ad. 1 Indstilles til godkendelse.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 45:

Ad. 1. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet der foreslås, at sagen sendes tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at undersøge, hvordan de selvejende institutioner kan tilgodeses evt. med kommunale midler.

Ad. 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

43. Teater i Thy fra 2021

Udskriv

Sagstema

Ny teaterorganisering i Thisted Kommune på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar om ikke at genansøge en egnstateraftale med Thy Teater i perioden 2021-2024.

Redegørelse

Den 15. januar 2020 besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der ikke genansøges om ny egnsteateraftale med Thy Teater.

På baggrund af dette udarbejdede Børne- og Familieforvaltningen 4 modeller for, hvordan en ny teaterstruktur i Thisted Kommune kan se ud.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 5. februar 2020, at der arbejdes videre med en model, hvor det også afsøges, hvordan der kan samarbejdes med Limfjordsteateret.

Slutteligt har sagen været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020, hvor det blev besluttet, at indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendes med følgende supplement: "modellen åbner mulighed for en egnsteateraftale".

Børne- og Familieforvaltningen har efter den 5. februar 2020 været i kontakt med Morsø Kommune og deres egnsteater Limfjordsteatret for at afsøge muligheder for en samarbejdsaftale. Herunder også muligheden for at lave en fælles egnsteateraftale. Både Morsø Kommune og Limfjordsteateret ser positivt på et samarbejde med Thisted Kommune.
Igennem en ny organisering vil det være muligt at søge om at blive egnsteater. I så fald vil dette være i samarbejde med Limfjordsteatret.

Børne- og Familieforvaltningen anser det for fagligt afgørende, at der indgås en egnsteateraftale.

Børne- og Familieforvaltningen har på den baggrund arbejdet videre med beskrivelse af en ny struktur for en fælles egnsteateraftale; et teater-kraftcenter, der samler teateraktører i et nyt fællesskab, hvor lokal forankring og samarbejde er i fokus.
En organisering som derfor også har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune.

Formålet med en ny organisering i samarbejde med Morsø Kommune og Limfjordsteateret er både at ansøge om en ny egnsteateraftale samt have et lokalt forankret professionelt teater.

En egnsteateraftale indebærer, at der produceres egenproduktioner, og det vil derfor betyde, at borgere møder den producerende kunst på nært hold i et lokalt forankret professionelt teatermiljø.

Samtidig betyder det, at professionelle kunstnere bor i Thy under produktionen af teaterstykkerne, og derfor har mulighed for at indgå i samarbejde med lokale aktører.

I en ny egnsteateraftale med Limfjordsteateret skabes en organisation med to afdelinger, hvor begge afdelinger gør brug af hinandens ressortområder. Således at Mors fokuserer på produktion af voksenteater – mens Thisted Kommune bliver centrum for børne- og ungdomsteater. Dvs. to specialiserede enheder. Det betyder dermed ikke, at der kun spilles børneteater i Thisted Kommune og voksenteater i Morsø Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at borgere i Thisted Kommune vil opleve forestillinger med globalt og nationalt udsyn af kunstnerisk høj kvalitet, når flere kreative kræfter slår sig sammen. Der vil også være turnerende forestillinger, der både vil generere indtægt til lokal udvikling, og vil sætte Thy på landkortet.

Ligeledes giver samarbejdet med Limfjordsteateret fortsat mulighed for, at udbuddet af gæstespil vil være af faglig høj kvalitet og gribe ind i flere samarbejdsflader og opleves som et samlet og koordinerende teaterudbud i samarbejde med kommunen og andre teateraktører.

I en ny egnsteateraftale vil det være en forudsætning, at Limfjordsteateret er lokalt forankret i Thisted Kommune; både for at sikre et bredt samarbejde med allerede eksisterende teater-aktører og -udbydere i Thisted Kommune, og for at skabe vækstlag og talentudvikling blandt børn og unge lokalt i forskellige læringstilbud.

Den nye bestyrelse i Limfjordsteateret udvides med yderligere to medlemmer således, at der sidder to repræsentanter udpeget af Thisted Kommune. Begge medlemmer udpeges af Thisted Kommunalbestyrelse, idet det ene repræsenterer teateraktører i Thisted Kommune, mens den anden repræsentant er medlem af kommunalbestyrelsen.

En ny aftale om teater mellem Thisted Kommune og Limfjordsteatret har til formål at:

 1. Have hovedfokus på ”teaterproduktioner og aktiviteter for børn, talentudvikling og lokalt forankrede samarbejdsprojekter.”
 2. Levere et antal egenproduktioner; herunder forpligtige sig til minimum at producere 1– 2 nye forestillinger om året med målgruppen 0 – 17 år i Thy, samt producere minimum 2 – 3 nye forestillinger om året med målgruppen 16 – 99 år på Mors. Alle forestillinger spiller i begge kommuner.
 3. Have et specialiseret fokus på teater for børn og unge - herunder tilbyde børn og unge over hele Thy i alle aldre teateroplevelser af høj scenekunstnerisk kvalitet: både i dagtilbud, skole og i fritid.
 4. Have fokus på børn og unges egenproduktion af teater. Der sættes fokus på en strategisk talent- og vækstlagsudvikling gennem forskellige læringstilbud.
 5. Høre hjemme i et fast teaterhus, der bliver centrum for organisationen og driften. Som udgangspunkt fortsætter aktiviteterne i bygningen på Frederikstorv. Dette forudsætter, at der kan opnås enighed om vilkårene for huslejen.
 6. Ansætte en daglig leder og personer til at varetage driften og kunstneriske aktiviteter; i alt i omegnen af 2 – 3 årsværk placeret i Thisted Kommune.
 7. Tilbyde teateroplevelser både på professionelle scener samt decentralt i Thy; herunder både på institutioner, skoler, og på scener og lokationer i samarbejde med Thisted Kommunes institutioner.
 8. Oprette og understøtte en ny lokalforankret paraplyforening som samler teateraktører og koordinerer aktiviteter. Gæstespil udføres derfor udelukkende, når det er i samarbejde og overensstemmelse med de eksisterende teateraktører i kommunen.

Ovenstående er udtræk af en mulig udmøntning af en egnsteateraftale mellem Thisted Kommune og Morsø Kommune med Limfjordsteateret. Udkastet er vedhæftet som bilag.

Såfremt der ikke indgås en aftale om egnsteater, vil det være muligt at etablere en samarbejdsaftale med Limfjordsteatret. Arbejdet med udarbejdelsen af en samarbejdsaftale vil kunne påbegyndes efter den 1. april 2020.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14.01.14) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26.10.19)

Bekendtgørelse om statsrefusion (BEK. Nr. 1474 af 17.12.19)
Lejeloven og kontrakt i forhold til evt. opsigelse af Frederiksgade.

Økonomiske konsekvenser

Ved indgåelsen af en egnsteateraftale med Limfjordsteatret vil nettoudgiften for Thisted Kommune være 2.142.000 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud for Thisted Kommune vil være 3.400.000 kr., da der kan opnås refusion på 37%, der dog først endeligt fastlægges som følge af de årlige finansloves vedtagelse, hvilket betyder at refusionsprocenten for hele aftaleperioden først kan udmeldes senere.
Refusionsprocenten kan max være 50%.

Hvis der ikke indgås en egnsteateraftale, mister teatertilbuddet i Thisted Kommune ca. 5,2 mio. kr. over en 4-årig periode.

Uden en egnsteateraftale øremærkes 1.250.000 kr. til indkøb af teater. Heraf kan indhentes refusion efter de statslige retningslinjer.

Herudover skal Thisted Kommune selv afholde huslejeudgifter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. CØL oplyser supplerende, at nettobudgettet er 2,1 mio. kr., og såfremt der indgås en ny aftale, og denne medfører merudgifter i forhold til nuværende nettobudget, vil det medføre behov for at tilrette budgettet og finde finansiering til en eventuel merudgift. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med det nuværende nettobudget på 2,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

En egnsteateraftale i samarbejde med Limfjordsteateret vil give borgere i Thisted Kommune professionelle teatertilbud af høj faglig kvalitet med et bredt nationalt og globalt udsyn.

Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at borgere i alle aldre over hele Thy vil opleve udviklende, nærværende og kordinerende teater- og scenekunstneriske tilbud med en ny egnsteateraftale i samarbejde med Limfjordsteatret. Et specialiseret og særligt fokus på teater af scenekunstnerisk høj kvalitet til børn og unge vil styrke det tværgående samarbejde om børn og unges adgang til kultur og talentudvikling.

Vælges der ikke at indgå i en samarbejdsaftale med egnsteater, anbefaler Børne- og Familieforvaltningen at indgå et samarbejde om indkøb af teater. Dog er konsekvensen så, at Thisted Kommune ikke kan tilbyde det professionelle producerende teatermiljø.

Der skal således træffes beslutning om enten en egnsteateraftale i et samarbejde med Limfjordsteatret eller udelukkende en samarbejdsaftale.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020
Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Thisted Kommune indgår et samarbejde med Limfjordsteatret.
 2. I ansøgningen indgår en fælles egnsteateraftale i periode 2021-2024.
 3. Der i egnsteateraftalen efterfølgende udvikles en lokalt forankret samarbejdsmodel med udgangspunkt i de kriterier, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 52:

Preben Dahlgaard indstiller udelukkende punkt 1.

Lene Kjelgaard Jensen stemmer imod og ønsker, at der indgås en egnsteateraftale med Thy Teater på samme niveau som tidligere.

Preben Holler, Niels Jørgen Pedersen og Torben Overgaard indstiller Børne- og Familieforvaltningens indstilling til godkendelse.

Beslutning

Morten Bo Bertelsen stillede følgende ændringsforslag:

"Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes en ansøgning om ny egnsteateraftale 2021-2024 til Slots- og Kulturstyrelsen og, at Thisted Kommune indgår en ny egnsteateraftale med Thy Teater, som tager udgangspunkt i anbefalingerne i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evalueringsrapport."

For Morten Bo Bertelsens ændringsforslag stemmer:

Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, og Peter Sørensen.

Imod stemmer:

Casper Søe Larsen, Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Per Skovmose undlader at stemmer:

Forslaget falder.

Torben Overgaard stiller følgende ændringsforslag, som en tilføjelse til indstillingen:

"I samarbejdsmodellen skal der afklares at:
1. Den daglige ledelse skal være tilstede i både Thisted Kommune og Morsø Kommune
2. Bygningerne på Frederiksgade 5 skal indgå i aftalen
3. Der skal være ligevægt mellem forestillinger i Thisted Kommune og Morsø Kommune
4. Der skal udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer fra Thisted Kommune og på lige fod med Morsø Kommune
5. Økonomien holdes inden for den ramme der er sat op i samarbejdsmodellen (side 6)"

For Torben Overgaards ændringsforslag stemmer:

Casper Søe Larsen, Henning Holm, Jens Kr. Yde, Kaj Kirk, Per Skovmose, Peter Sørensen og Torben Overgaard.

Imod stemmer:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Jens Otto Madsen, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Morten Bo Bertelsen, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen og Ulla Vestergaard.

Ib Poulsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen og Lene Kjelgaard Jensen undlader at stemme.

Forslaget falder.

Følgende blev herefter sat til afstemning:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Thisted Kommune indgår et samarbejde med Limfjordsteatret.
 2. I ansøgningen indgår en fælles egnsteateraftale i periode 2021-2024.
 3. Der i egnsteateraftalen efterfølgende udvikles en lokalt forankret samarbejdsmodel med udgangspunkt i de kriterier, som beskrevet i sagsfremstillingen.

For stemmer:

Esben Oddershede, Henrik Gregersen, Ida Pedersen, Jane Kær Rishøj, Kristian Tilsted, Mette Kjærulff, Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Søren Kanne Zohnesen, Torben Overgaard og Ulla Vestergaard.

Imod stemmer:

Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Otto Madsen, Joachim P. Kjeldsen, Jørgen Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen og Per Skovmose.

Casper Søe Larsen, Kaj Kirk og Peter Sørensen undlader at stemme.

Børne- og Familieforvaltningens indstilling godkendt.

Til toppen

44. Anlægsbevilling - Vejanlæg

Udskriv

Sagstema

Prioritering og frigivelse af rådighedsbeløbet på "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb".

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2020 er der til "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb" i 2020 afsat 4,0 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse foreslår anvendelse af midlerne, som angivet herunder og nævnt under økonomiske konsekvenser.

1. Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

Den 27. august 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen trafiksikkerhedsplan og tilhørende projektkatalog for Thisted Kommune. Drifts- og Anlægsafdelingen har i 2019 gennemført de projekter med højeste indeks (dvs. hvor der opnås mest trafiksikkerhed for pengene) og anbefaler, at trafiksikkerhedsplanen følges, og der derfor udføres de projekter, som nu har højeste indeks. Til de projekter, der foreslås udført i 2020, afsættes der 1,3 mio. kr. - projekterne fremgår af bilag 1.

Bemærk særligt, at Skovgade i Thisted foreslås ensrettet, jf. side 9 på bilag 1.

2. Kastet, Thisted - afvandingsprojekt i samarbejde med Thisted Vand

Ved større regnskyl er det kendt i Thisted, at Nørretorv oversvømmer. Thisted Vand og Thisted Kommune har undersøgt problemet, og dette kan løses ved at ændre kloaksystemet og ændre vejens udformning på Kastet, bilag 2.

Thisted Varmeforsyning planlægger at udføre arbejde på lokaliteten (Kastet og Korsgade) i 2020, og det er derfor hensigtsmæssigt at udføre arbejdet i samarbejde med Thisted Vand og Thisted Varmeforsyning. Thisted Kommunes udgift er ca. 1,2 mio. kr.

3. Sti langs Strandvejen mellem Thisted Midtby og Thisted Østby.

Strandvejen er lukket for trafik på grund af Ticans udvidelsesplaner. I den forbindelse skal der laves en ny stiforbindelse på strækningen imellem Thisted Midtby og Vegendalvej.

Drifts- og Anlægsafdelingen er i dialog med Tican om linjeføringen, men denne er endnu ikke afklaret. Det forventes, at linjeføringen bliver i stil med bilag 3, dog med blødere kurve i den vestlige ende.

Drifts- og Anlægsafdelingen har fokus på trafiksikkerhed og tryghed i denne sammenhæng.

Tican er indforstået med, at de skal betale for anlæggelsen af stien udført som en "standard-sti". Drifts- og Anlægsafdelingen anser stien som en væsentlig forbindelse mellem Thisted Østby og Thisted Midtby, og stien indgår som en del af den rekreative rute i Cold Hawaii Inland projektet. Derfor foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at stien opgraderes med belysning, belægning og eventuelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Vegendalvej. Belægningen kan for eksempel udføres i stil med den nye faste belægning på stien mellem Thisted Camping og Synopal Havn, bilag 4.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til projektet.

4. Amtoft Havn.

Anlægsarbejderne på Amtoft Havn er påbegyndt. Det er forudsat i projektet, at uddybningsmaterialet skal genindbygges i kernen af den nye mole, men det har desværre vist sig, at noget af materialet ikke er egnet til genindbygning. Projektet fordyres med ca. 1,0 mio. kr., hvilket nødvendiggør en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-778 Amtoft Havn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling til følgende projekter:

Nr.

Projektforslag

Anlægsbevilling

kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

kr.

I ALT

kr.

1

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2020

1.300.000

1.300.000

2

Kastet, Thisted - vej- og afvandingsprojekt i samarbejde med Thisted Vand

1.200.000

1.200.000

3

Sti langs Strandvejen mellem Thisted Havn og Vegendalvej

500.000

500.000

4

Udvidelse af Amtoft Havn *)

1.000.000

1.000.000

I ALT

3.000.000

1.000.000

4.000.000

Projektforslagene kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb. Beløbet er afsat på investeringsoversigten i budget 2020.

*) Anlægsbevillingen (rådighedsbeløbet) til XA-778 Amtoft Havn udgør herefter 7,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Nævnte projektforslag godkendes.

2. Der i henhold til ovennævnte tabel gives anlægsudgiftsbevillinger til projekterne 1 - 3 på i alt 3,0 mio. kr. og tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling til projekt 4 på 1,0 mio. kr.

3. Anlægsbevillingerne/tillægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 44:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 50:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

45. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Byggemodning af boliggrunde i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. byggemodning af boliggrunde på Vangvej i Klitmøller.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 27. august 2019 anlægsudgiftsbevilling på 3,8 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på 4,8 mio. kr.

Af sagsfremstillingen fremgik det, at grundvandet stod ca. 60-80 cm. under terrænet, og at der ville blive udført prøvegravninger for at undersøge forholdene nærmere. Som det fremgår af bilag 1, bekræfter efterfølgende prøvegravninger desværre, at grundvandsstanden er høj, og at det derfor ikke er muligt at nedsive overfladevandet på arealet.

Der er den 2. december 2019 vedtaget tillæg til spildevandsplan for området, hvor det fremgår, at overfladevandet fra grundene skal håndteres ved afledning til rørbassin under vejen, og at der skal oprettes et regnvandslaug.

Drifts- og Anlægsafdelingen har med jævne mellemrum holdt området under observation, og det fremgår af dronefotos på bilag 1, at der står overfladevand på arealerne. Rådgivende ingeniørfirma MOE anbefaler, at grundene hæves med sand for derved at undgå overfladevand direkte på arealerne, se bilag 1.

Den høje grundvandsstand skyldes ikke kun den megen nedbør, der er faldet i de seneste 4-5 måneder, det gælder for store dele af Klitmøller og de øvrige kystbyer, at grundvandsspejlet generelt står meget højt og derved vanskeliggør tilfredsstillende afløbsmuligheder for overfladevand.

Hvis det besluttes at undlade hævning af arealet, vil der være overfladevand på arealerne store dele af året, hvilket formentlig vil vanskeliggøre grundsalget.

Ejendomsmægler Hanne & Hugo Larsen vurderer, at en hævning af terrænet samt planering af arealet vil have en gunstig effekt på mulighederne for at få grundene solgt, bilag 1.

Entreprisen omfatter byggemodning af 12 byggegrunde, bilag 2, på den tidligere campingplads på Vangvej i Klitmøller.

Udgifterne til at hæve grundene og udvide rørbassinet i vejen, så overfladevandet fra grundene kan afledes, udgør 2,5 mio. kr., som der søges en tillægsbevilling til udgiftsanlægsbevillingen. Samtidig søges der om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indtægtsanlægsbevillingen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for at kunne hæve grundene samt øge dimensionen på rørbassinet under vejen udgør 2,5 mio. kr., og samtidig forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Der søges derfor om tillægsbevillinger i henhold til nedenstående tabel til XA-939 Byggemodning Klitmøller, som finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

Projektets samlede anlægsbevilling (rådighedsbeløb) er herefter således:

(kr.)

Nuværende

anlægsbevilling

XA-939

Tillægsbevilling

Samlet

anlægsbevilling

XA-939

Udgifter

3.800.000

2.500.000

6.300.000

Indtægter

-4.800.000

-1.500.000

-6.300.000

I alt

-1.000.000

1.000.000

0

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, idet beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Øvrige bemærkninger:

Køb af grund i Klitmøller er ikke medregnet i udgifterne (de samlede udstykningsomkostninger)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udgiftsanlægsbevillingen og en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlægsindtægtsbevillingen. Tillægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - Pulje.
 2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer givet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 55:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 51:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

46. Anlægsbevilling - Udskiftning af datalager (SAN)

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af central elektronisk datalager (SAN)

Redegørelse

Der er i budget 2020 på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til udskiftning af Thisted Kommunes centrale elektroniske datalager (SAN).

Nuværende løsning har serviceudløb pr. 1. august 2020.

IT og Digitalisering har prioriteret de nødvendige investeringer.

Prioriteringen er lavet på baggrund af krav til datasikkerhed, hastighed, vækst og mulighed for samspil med cloud-løsninger.

1. Lagerenheder med ialt 80TB lagerkapacitet - 60 måneders prosupport.

2.200.000 kr.

2. Backupenheder med ialt 300 TB lagerkapacitet - 60 måneders prosupport

600.000 kr.

3. Cloudconnector - 60 måneder

100.000 kr.

4. Installation og dataflytning

100.000 kr.

I ALT

3.000.000 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udskiftning af Thisted Kommunes centrale elektroniske datalager (SAN), kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget 2020 - XA-900 Udskiftning af datalager (SAN).

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Center for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Thisted Kommunes centrale elektroniske datalager (SAN) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet XA-900 Udskiftning af datalager (SAN).

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 52:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

47. Anlægsregnskab - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 18. december 2018 i alt 2.600.000 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2019.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte projekter:

 • Tagrenovering Koldby skole - 350.882 kr., bilag 1.
 • Hurup Bibliotek renovering af trappe - 148.032 kr., bilag 2.
 • Renovering af elevator Kristianslyst - 160.294 kr., bilag 3.
 • Facaderenovering Asylgade 30, Thisted - 356.230 kr., bilag 4.
 • Udskiftning af tag på Snedsted Børnehave - 1.019.942 kr., bilag 5.
 • Sydthy Svømmebad, Kloranlæg - 567.250 kr., bilag 6.

Anlægsregnskab for XA-904 – Udvendig vedligeholdelse 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 60:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 53:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2019

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Energimæssige investeringer i 2019.

Redegørelse

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til Energimæssige investeringer i 2019.

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2019 bevilget sammenlagt 53 mio. kr. Bevillingerne er givet på grundlag af overordnede informationer om, hvilke områder der skulle satses på.

I 2019 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

Belysningsprojekter, udskiftning af gasfyr til varmepumper, VVS- og ventilationsprojekter, energistyringsprojekter, isoleringsprojekter og projekter til bedre udnyttelse af fjernvarme (bedre afkøling), jf. bilag 1.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

436.518

79.735

11,8

Kommentar til 2019:

CO2-besparelsen i 2019 er lavere end forrige år, da der er lavet en del besparelser på fjernvarme, som har en lav CO2-udledning. Ligeledes er udledningen for el lavere end før på grund af højere andel af vedvarende energi i elproduktionen generelt.

Tilbagebetalingstiden i 2019 er højere end i de forrige år, men levetiden for de igangsatte projekter i 2019 har et gennemsnit på 19 år, hvilket giver en højere rentabilitetsfaktor. Rentabilitetsfaktor er de antal gange, investeringen tjener sig hjem, før den skal genanskaffes. Faktoren for projekterne i 2019 er 2,5.

Den akkumulerede besparelse - fordelt på energiformer som følge af energiinvesteringerne i 2009 – 2019 på bygningsområdet - kan opgøres således:

Art

Mængde

Enhed

El

19.321.060

kWh

Olie

1.176.748

liter

Gas

1.555.048

m3

Fjernvarme

1.455.384

kWh

Anlægsregnskab for XA-903 Energimæssige investeringer - 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 61:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 54:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

49. Jobvækst Thy KPI-opfølgning - Resultat 2019

Udskriv

Sagstema

Jobvækst Thy KPI-opfølgning - Resultat 2019.

Redegørelse

Som et led i budgetforliget for 2016 blev der aftalt en investering i Jobvækst Thy, som er en 4-årig strategiplan på beskæftigelsesområdet i perioden 2016 - 2019. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en evalueringsmodel således, at udviklingen kunne følges tæt.

Vedlagt er 2019-resultatet for Jobvækst Thy. Figuren nedenfor giver et overblik:

Figuren illustrerer, at der for de inkluderede målgrupper i Jobvækst Thy er realiseret en stigning på 30 helårspersoner, hvor der er budgetteret med en stigning på 4 helårspersoner.

På fire af områderne er resultatet bedre eller lig med den budgetterede udvikling. Dette gælder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og A-dagpengemodtagere.

På de tre øvrige områder er resultatet omvendt dårligere end den budgetterede udvikling. Beskæftigelsesafdelingen er opmærksomme herpå og har f.eks. udarbejdet en handleplan på sygedagpengeområdet, som blev vedtaget af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019.

Selvom 2019-resultatet for Jobvækst Thy er dårligere end den budgetterede udvikling, er det værd at bemærke, at der samlet set på beskæftigelsesområdet i 2019 har været 62 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse end budgetteret. Forklaringen herpå er de gode resultater for de målgrupper, der ikke er i fokus i Jobvækst Thy. Dette fremgår også af bilaget.

Strategiens samlede resultat

Strategiplanen Jobvækst Thy løb i perioden 2016 - 2019. Hvor ovenfor vedrører resultatet for 2019, viser nedenstående figur udviklingen i antal helårspersoner de seneste 5 år.

Sammenlignes 2015 (året inden Jobvækst Thy) med resultatet for 2019 har der for de inkluderede målgrupper været en reduktion på 300 helårspersoner. Den positive udvikling kommer også til udtryk, når vi ser på strategiens faktiske provenu:

De tre øverste rækker viser investering, forventet afkast og forventet provenu som det fremgik i strategiplanen. Nederste række viser, at der samlet set har været et faktisk provenu på 41,7 mio. kr., hvilket er et væsentligt bedre resultat end forventet.

Ny strategi og derfor anderledes opfølgning fremover

KPI-opfølgningerne har tidligere været forelagt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget kvartalsvis, men dette vil ikke være tilfældet fremover - hvert fald ikke i sin nuværende form. Årsagen hertil er, at KPI-opfølgningerne tager udgangspunkt i strategiplanen Jobvækst Thy som løb i perioden 2016 - 2019.

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget imidlertid en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Til udvalgsmødet den 15. april 2020 har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet en ny rapport, som vil være opbygget med afsæt i den nye strategi og med et større fokus på den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges med udgangspunkt i budgetforliget for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 44:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

50. Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020 - 2023

Udskriv

Sagstema

Orientering om indsendt høringssvar vedrørende Regional Udviklingsstrategi 2020-2023.

Redegørelse

Udkastet til den Regionale Udviklingsstrategi tager udgangspunkt i tre indsatsområder med underliggende initiativer. De tre indsatsområder er:

 • Et sammenhængende Nordjylland
 • Et kompetent Nordjylland
 • Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland

Et sammenhængende Nordjylland handler om regionens infrastruktur både i forhold til vejnettet, den kollektive trafik og den digitale infrastruktur.

Et kompetent Nordjylland handler om, at der skal være sammenhæng mellem den udbudte arbejdsstyrke og de kompetencer, der er behov for på det nordjyske arbejdsmarked. Det skal blandt andet ske via en opkvalificering af arbejdsstyrken samt styrke uddannelsesmulighederne i hele regionen.

Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland har fokus på cirkulær økonomi og strategisk energiplanlægning.

Høringssvaret fra Thisted Kommune har flere forskellige nedslagspunkter i forhold til den Regionale Udviklingsstrategi, men især to områder har været vigtige at få med for Thisted Kommune. Det handler især om det nære sundhedsvæsen og den nære adgang til sundhedssektoren for alle borgere i regionen, samt udbyggelsen af vejnettet, så der sikres en bæredygtig infrastruktur i regionen.

Ud over disse kardinalpunkter kommenterer Thisted Kommune blandt andet også på kvalificeret arbejdskraft, kollektiv trafik og energi og forsyning.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

51. Lukket punkt: Afklaring af kendelse

Offentlig beslutning

Godkendt.

Til toppen