CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

25. feb 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

16. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden afbud fra Torben Overgaard og Peter Sørensen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

17. Udpegning af stedfortrædere til bestyrelsen for Destination Nordvestkysten

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune skal udpege stedfortrædere for to medlemmer af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 17. december 2019 at udpege dels formanden for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget og dels formanden for Thy Turistforening til bestyrelsen for den nye turismeorganisation, Destination Nordvestkysten. Ved samme lejlighed skulle der også have været udpeget stedfortrædere for disse to bestyrelsesmedlemmer. Det blev ikke besluttet, og derfor sendes denne del af sagen nu til beslutning.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der udpeges to stedfortrædere for Thisted Kommunes medlemmer af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 5. februar 2020, pkt. 34:

Det indstilles, at borgmester Ulla Vestergaard er stedfortræder for Niels Jørgen Pedersen, mens det indstilles, at Thy Turistforening udpeger en stedfortræder for Rasmus Fejrskov.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 19. februar 2019:

Ib Poulsen og Henning Holm

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

18. Kongeligt besøg den 31. august 2020 af H.M. Dronningen

Udskriv

Sagstema

Den 31. august 2020 får Thisted Kommune besøg af Hendes Majestæt Dronningen.

Redegørelse

H.M. Dronningen besøger Thisted Kommune den 31. august 2020 i forbindelse med Dronningens sommertogt. Kongeskibet Dannebrog ankommer til Hanstholm Havn kl. 10.00 og forlader Hanstholm Havn ca. kl. 22.00 samme aften. På dagen er Thisted Kommune vært for Dronningen med følge og et nærmere antal indbudte gæster.

I forbindelse med besøget har kommunen sagt ja tak til tilbud om deltagelse af Prinsens Musikkorps.

For planlægning af besøget nedsættes en projektorganisation med en styregruppe, projektledelse og en række arbejdsgrupper med ansvar for bl.a. modtagelse, besøgssteder, frokost, underholdning, presse og markedsføring.

Styregruppe bestående af:

Borgmester Ulla Vestergaard

1. viceborgmester Niels Jørgen Pedersen og

Kommunaldirektør Ulrik Andersen

Projektledelse bestående af:

Sekretariatschef Susanne Tjørnelund Meisner

Sekretariatsmedarbejder Charlotte K. Justesen

Leder af Kommunikation Michael Max (ansat pr. 1. april 2020)

Repræsentant fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse (Park og Vej)

Der vil være en række udgifter for kommunen i forbindelse med Dronningens besøg.

De budgetterede udgifter er:

De timer, administrationen anvender i forbindelse med planlægning og afvikling af besøget, indgår ikke i ovenstående budget og afholdes indenfor Ledelsessekretariatets budget.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsens rådighed over sine økonomiske ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetlægningen for 2020 er der ikke taget højde for et kongeligt besøg ved Thisted Kommune. Udgifterne er anslået til 550.000 kr.

Med baggrund heri ansøges om en tillægsbevilling på dette beløb til brug for afholdelse af diverse udgifter så som transport, forplejning, teltleje, blomster, udsmykning, markedsføring og underholdning m.m.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser, at i tilfælde, hvor der søges om tillægsbevilling finansieret af kassen, skal Kommunalbestyrelsen godkende tillægsbevillingen.

Andre konsekvenser

H.M. Dronningens besøg vil give stor bevågenhed omkring Thisted Kommune. Den generede omtale har stor værdi for kommunen, besøgsstederne og de besøgte byer. Besøget kan desuden have en betydning i formidling af kommunens kernefortælling.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Den foreslåede projektorganisation for planlægning af besøget godkendes.
 2. Der til dækning af udgifter i forbindelse med det kongelige besøg gives en tillægsbevilling til Tværgående Sekretariat på 550.000 kr., og at beløbet finansieres af kassen.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 21:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse af flertallet. Ib Poulsen stemmer imod, idet han foreslår, at beløbet finansieres af konto 6.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt af flertallet - for stemte 24. Jens Otto Madsen stemmer imod.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

19. Hundborg-Midtthy Rideklub's Støtteforening - rykning for nyt realkreditlån.

Udskriv

Sagstema

Sparekassen Thy ønsker oplyst, om Thisted Kommune er villig til at rykke for et nyt realkreditlån, som Hundborg-Midtthy Rideklub's Støtteforening ønsker at optage.

Redegørelse

Foreningen har gang i en konvertering af deres realkreditlån.

Der er tale om en omlægning fra deres nuværende lån i DLR Kredit på 1.513.000 kr. , 2%, restløbetid ca. 12 år til et nyt DLR Kredit på 1.500.000 kr., 0,5%, 20 år.

Motivationen for konverteringen er lavere rente og ydelse samt provenu, som beskrevet nedenfor.

Nuværende ydelser er ca. 122.000 kr. og fremover ca. 98.000 kr. og dermed en besparelse på ca. 24.000 kr.

Provenu ca. 350.000 kr., anvendes som følger:

200.000 kr. til nedskrivning af erhvervskredit i Sparekassen Thy - fra 400.000 kr. til 200.000 kr.

150.000 kr. til buffer til diverse forbedringer, primært energioptimering, LED i ridehal og stald samt diverse vedligehold, gulv, vandingsanlæg m.v.

Fremtidig prioritetsstilling:

 1. 1.500.000 kr. DLR Kredit
 2. 500.000 kr. skadesløsbrev, Sparekassen Thy
 3. 100.000 kr. ejerpantebrev, Sparekassen Thy
 4. 200.000 kr. ejerpantebrev, Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hundborg-Midtthy Rideklubs Støtteforening modtager ikke tilskud fra Thisted Kommune.

Det gør derimod Hundborg-Midtthy Rideklub, som lejer sig ind i faciliteterne.

Denne klubs tilskud er uafhængig af Støtteforeningens drift, idet tilskuddet beregnes efter vurdering af bygningernes værdi og aktivitetsniveau.

Låneoptagelsen har således ingen driftsøkonomisk betydning for Thisted kommune.

Center for Økonomi og Løns bemærkninger:

 • Rykningen giver et provenu, og den afgøres derfor af Kommunalbestyrelsen.
 • Det forventes ikke, at provenuet skal modregnes i kommunens låneramme. Det afgørende i den forbindelse er, om lånet kan henregnes til kommunen, og CØL vurderer, der er en overvægt af forhold, som taler for, at det ikke er tilfældet. Der er dog tale om en vurdering, idet der ikke ligger hverken afgørelser eller udtalelser fra Ministeriet, som giver retningslinjer for afvejningen mellem de forhold, som indgår ved vurderingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune rykker for et nyt realkreditlån, som Hundborg-Midtthy Rideklub's Støtteforening ønsker at optage.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

20. Thy Teater. Evt. genansøge om egnsteateraftale 2021-2024

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thy Teater skal genansøge om egnsteateraftale 2021-2024 med ansøgningsfrist i april 2020.

Redegørelse

Hvis der skal være et egnsteater i Thisted Kommune i 2021-2024, skal Thy Teater og Thisted Kommune genansøge Slots- og Kulturstyrelsen om en ny egnsteateraftale senest den 1. april 2020.

Opsummering midtvejsevaluering

Slots- og Kulturstyrelsen har udtaget Thy Teater til midtvejsevaluering i 2019 med henblik på at medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau.

Det var evaluatorernes overordnede vurdering:

 • at det kunstneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner samlet set ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark, og at Thy Teater dermed ikke lever op til gældende egnsteateraftale og Bekendtgørelse for egnsteatres krav
 • at teatret mangler en reel kunstnerisk vision
 • at bestyrelsen mangler forståelse for et egnsteaters kerneopgave som producerende teater
 • at Thy Teater er et aktivt hus med rigtig mange besøgende
 • at teatret udbyder et omfattende gæstespilsrepertoire af scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet
 • at teatrets sekundære aktiviteter trækker for mange ressourcer fra teatrets kerneopgave, som producerende teater
 • at teatrets kunstneriske aftryk i co-produktionerne er så spinkelt, at det ikke lever op til egnsteaterbekendtgørelsens intention
 • at teaterchefen har svært ved at navigere i de omfattende forventninger og krav fra kommunen og de øvrige lokale interessenter
 • at der er en del uklarhed i teatrets kommunikation

Evaluatorerne anbefalede:

 • at teatrets bestyrelse styrker sine kompetencer på det scenekunstneriske felt med stærke kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt for, at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention
 • at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for, hvordan teatret omlægges, således at egenproduktionen kommer i fokus og reelt bliver teatrets primære aktivitet

Det er alvorlige konklusioner, som vil kræve væsentlige handlinger, hvis der i perioden efter 2020 skal være et egnsteater i Thisted Kommune:

 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg understreger, at hvis der fremadrettet skal være et professionelt producerende teater i Thisted Kommune med status som et refusionsberettiget egnsteater, er det absolut nødvendigt, at det faglige og kunstneriske niveau i teatrets egenproduktioner bliver hævet væsentligt i forhold til det nuværende niveau.
 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst eventuelle godkendelse af Thy Teater som et refusionsberettiget egnsteater i en kommende aftaleperiode fra 2021-2024 vil derfor være betinget af, at alle evalueringsrapportens anbefalinger bliver implementeret i en ny egnsteateraftale mellem kommunen og teatret. Hvis udvalget vurderer, at dette ikke tydeligt fremgår af udkastet til en ny egnsteateraftale for Thy Teater for aftaleperioden 2021-2024, vil Thy Teaters status som egnsteater ophøre ved udgangen af 2020.

Det er vigtigt at notere, at der også står i rapporten:

 • at det er projektstøtteudvalgets ønske, at teatret i Thisted Kommune i fremtiden skal fungere som et professionelt producerende egnsteater, der dels opfylder de fastlagte krav i den gældende bekendtgørelse om egnsteatre, dels opnår et fagligt og kunstnerisk niveau som ligger indenfor, hvad der generelt forventes at et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre (BEK. nr. 759 af 24.06.2014)

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune udbetaler 3.472.900 kr. til Thy Teater i 2020. Heraf får Thisted Kommune 1.337.700 kr. i refusion af Staten i kraft af egnsteateraftalen. Thisted Kommune vil derfor ikke modtage refusion, hvis der ikke foreligger en gældende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunens driftstilskud til egnsteatre.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. CØL oplyser supplerende, at nettobudgettet er 2,1 mio. kr., og såfremt der indgås en ny aftale, og denne medfører merudgifter i forhold til nuværende nettobudget, vil det medføre behov for at tilrette budgettet og finde finansiering til en eventuel merudgift. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med det nuværende nettobudget på 2,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes en ansøgning om ny egnsteateraftale 2021-2024 til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 9:

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der ikke indgås en ny egnsteateraftale med Thy Teater.

Thisted Kommunalbestyrelse, 28. januar 2020, pkt. 4:

Udgår og sendes tilbage til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Sagen genoptages

Sagen udgik fra kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2020 og behandles på ny i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

På baggrund af sagens forløb har Børne- og Familieforvaltningen arbejdet med forskellige teatermodeller, da det er vigtigt, at Thisted Kommune fremadrettet har et bredt teaterudvalg. Særligt i forhold til børn og unge, men også et generelt bredt udbud til det voksne publikum.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at der i dag er et højt fagligt niveau af indkøbte teaterforestillinger generelt i Thisted Kommune, og der er samtidig mange forestillinger, som rammer brede publikumsgrupper.

Der kan være en fordel i at samle og koordinere udvalget af og hermed indkøb af forestillinger på tværs af de forskellige teateraktører i Thisted Kommune, da man på denne måde kan styrke koordineringen af indkøb af teaterforestillinger gennem et godt samarbejde imellem teateraktørerne. Derfor kunne det også give mening at inddrage for eksempel Thy Teater, Thisted Teaterkreds, Thisted Musikteater, Thisted Kommunes børneteatergruppe og KulturRummet samt repræsentanter fra dagtilbud og skole. Man kan også overveje at inddrage de mange amatørteaterforeninger i Thy som for eksempel Fyrspillene i Sydthy og Morskabsteateret, samt foreninger og institutioner, som har mulighed for afholdelse af opsøgende teater som Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og lignende.

Børne- og Familieforvaltningen kan se en fordel i, at man på denne måde også understøtter det rige foreningsliv, som Thisted Kommune er kendt for.

Det er dog fortsat vigtigt, lige meget hvad løsningen bliver, at Thisted Kommune beholder et stort udbud af børne- og ungeforestillinger og opsøgende voksenforestillinger samt forestillinger til ældre.

Grundlæggende er der to veje at gå i forhold til fortsat at sikre et godt, bredt og varieret teatertilbud i Thisted Kommune fra 2021 og fremover. Den ene vej tager udgangspunkt i en egnsteateraftale med tilskud fra Staten og godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Dette kan således ske sammen med det nuværende Thy Teater eller andre eksisterende teatre. Den anden vej tager udgangspunkt i at samle de teaterinteresserede borgere, der ønsker at bidrage til arbejdet. Det kan være en kombination af de foreninger, som arbejder med teater, herunder også Thy Teater. Såfremt der arbejdes denne vej skal det afklares, hvorvidt den nuværende bygning ønskes anvendt.

Børne- og Familieforvaltningen kan på denne baggrund pege på følgende mulige modeller:

 1. Oprettelse af en ny overordnet paraplyforening eller samlende forening, hvor foreningen har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune og derved koordinere et bredt udvalg af indkøb og medvirke til generel markedsføring og branding samt selv stå for indkøb af teaterforestillinger (særligt børne- og ungeforestillinger). Modellen kan varieres med at anvende en eksisterende forening, hvor vedtægterne tilpasses. Denne model er uden en egnsteateraftale.
 1. At Thy Teater kan fortsætte som en forening/selvejende institution og søge tilskud på lige fod med andre teateraktører. Denne model er uden en egnsteateraftale.
 1. At Thy Teater genansøger om ny egnsteateraftale. For at få en ansøgning godkendt vurderer Børne- og Familieforvaltningen, at det vil kræve, at teatrets bestyrelse styrker sine kompetencer på det scenekunstneriske felt yderligere, samt med kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt, for at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention. Og at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for, hvordan teatret omlægges, således at egenproduktionen kommer i fokus, og reelt bliver teatrets primære aktivitet. Denne model er med en egnsteateraftale.
 1. Der nedsættes en kommunal styregruppe, som varetager indkøb af børne- og ungeteater til skoler og dagtilbud, hvor en kommunal tovholder sikrer samarbejde og varetager indkøb, kontakt og administrative opgaver særligt i forhold til refusioner med videre. Denne model er uden en egnsteateraftale.

Uanset hvilken model der vælges, vil det forsat være muligt at søge forskellige refusionsmuligheder. For eksempel garantiordningen, refusionsordningen, formidlingsordningen og turnénetværket.

I forhold til egnsteateransøgningen vil det forsat være nødvendigt med en egentlig beslutning.

Thy Teater har til huse på Frederikstorv, hvor de årlige omkostninger ifølge Thy Teaters budget 2020 er på 492.378 kr. til husleje og dertil er der lokaleomkostninger på 100.000 kr. (el, vand, varme, vedligehold osv.). I alle modeller skal der tages stilling til anvendelsen af bygningen på Frederikstorv.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget træffer beslutning, om:

 1. Hvilken model Børne- og Familieforvaltningen skal arbejde videre med.
 2. Såfremt der ikke vælges en model med en egnsteateraftale, inviteres relevante aktører til en drøftelse af, hvordan modellen kan realiseres.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 5. februar 2020, pkt. 21:

Der arbejdes videre med en ny model, hvor der tages udgangspunkt i model 1, og hvor det også afsøges, hvordan der kan samarbejdes med Limfjordsteateret.

Sagen sendes videre til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Beslutning

Ændringsforslag fra Joachim Plaetner Kjeldsen:

Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes en ansøgning om ny egnsteateraftale 2021-2024 til Slots- og Kulturstyrelsen og, at Thisted Kommune indgår en ny egnsteateraftale med Thy Teater, som tager udgangspunkt i anbefalingerne i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evalueringsrapport.

For stemte: Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen og Jens Otto Madsen.

Imod stemmer: Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Jørgen Andersen og Casper Søe-Larsen undlader at stemme.

Forslaget falder.

Ændringsforslag fra Jens Chr. Yde:

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets indstilling suppleret med "modellen åbner mulighed for en egnsteateraftale".

For stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Kaj Kirk og Ib Poulsen undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

21. Status på anbefalinger vedrørende analyse af Hjemmeplejen og Visitationen

Udskriv

Sagstema

Analyse af Hjemmeplejen og Visitationen indeholder en række anbefalinger. Analysen og anbefalingerne er fremlagt i særskilt sag. Denne sag giver et overblik og en status på anbefalingerne.

Redegørelse

På dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 er der en sag vedrørende analyse af Hjemmeplejen og Visitationen. Analysen indeholder anbefalinger om at:

 1. Der udregnes en rimelig langsigtet timepris, og at Hjemmeplejen ikke modregnes for gode/dårlige år i de efterfølgende takster.
 2. Der indføres et forsøg med en tolerancemodel, så Hjemmeplejen kan variere i visitationen inden for et gennemsnit på f.eks. 25 %.
 3. Den nye budgetstyringsmodel, hvor aktivitet og udgifter er sammenkoblede, anvendes.
 4. Der udvikles ny ledelsesinformation for området, og der følges hyppigt op herpå.
 5. Medarbejdere og ledere fra 'Sundhed og Kvalitet' hjælper Visitationen med at gennemgå alle visiterede ydelser. Der vil skulle reserveres mange timer til dette arbejde. Hensigten er at give det korrekte niveau for ydelser til de rigtige borgere og at få mere ensartethed i visitationerne. Det forventes, at arbejde vil give en reduktion i merforbruget hos Visitationen på mellem 0,8 - 5,5 mio. kr. Dette vil gå ud over andre opgaver i Sundhed og Kvalitet.
 6. Der arbejdes videre med nedsat sygefravær, som forventes at reducere merudgifterne i Hjemmeplejen med minimum 0,7 mio. kr.
 7. Der kan arbejdes videre med forbedring af BTP, hvilket anslås at reducere merudgifterne med mellem 1,9 og 6,1 mio. kr.
 8. Udviklingen mellem visitationer, der placeres i dag og aften, bør undersøges nærmere.

Status på anbefalingerne:

Ad 1. Der er ikke udregnet en langsigtet timepris endnu. Der er timepriser til eksterne private leverandører, der kan fortsætte som hidtil, og så er der interne hjemmepleje-timepriser, som denne anbefaling omhandler. Det er tanken, at timeprisen skal være rimelig for alle parter, og at Hjemmeplejen i beregningen ses som én enhed. Det er ikke en opgave, som vurderes at være særlig tidskrævende. Beregningen af en langsigtet timepris igangsættes umiddelbart efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 2. Indførelse af en tolerancemodel vil kræve en tilpasning i planlægningen af ruterne i hjemmeplejen. I praksis får medarbejdere i Hjemmeplejen håndtering af dagens opgaver til at passe med borgerens behov inden for den pågældende arbejdsdag. En tolerancemodel gør planlægningen mere fleksibel for medarbejderne, så de kan tilpasse opgavevaretagelsen inden for en tolerance/variation på 25 % af den visiterede tid. Afregningen mellem Visitationen og Hjemmeplejen vil være uændret. En ændring vil kræve dialog mellem medarbejder og planlæggere i Hjemmeplejen. Efter en beslutning vil det hurtigt kunne effektueres.

Ad 3. Der er udarbejdet en ny økonomistyringsmodel, hvor aktiviteter og udgifter er sammenkoblede. Denne model er en udvikling og en udvidelse af den tidligere model. Modellen er helt ny og tages i anvendelse i Hjemmeplejen og Visitationen fra 1. februar.

Ad 4. Sundheds- og Ældreafdelingen er i gang med at udvikle og definere styringsrelevant ledelsesinformation på en række afgørende parametre (kritiske succesfaktorer KSF'er). Der arbejdes også på at definere mål og performance f.eks. ved key performance indikatorer - KPI'er. Arbejdet forventes færdiggjort i marts 2020.

Ad 5. Gennemgang af sager i Visitationen ved hjælp fra 'Sundhed og Kvalitet' er ikke igangsat og vil kræve betydelige ressourcer. Ved en beslutning om at gennemføre anbefalingen, er det tanken, at der bliver tale om en korterevarende men intens gennemgang ved indsats i uger og ikke måneder. Det økonomiske potentiale ved gennemgangen kan være betydeligt.

Ad 6. Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder sideløbende med projekt vedrørende nedbringelse af sygefravær på ældreområdet. Dette arbejde indeholder en række anbefalinger, som der arbejdes videre med. Desuden har ældreområdet en hurtig opfølgning på sygefravær i forhold til andre sektorer og andre kommuner.

Ad 7. Der er fokus på at forøge brugertidsprocenten (BTP) ved at anvende mere tid hos borgerne. Thisted Kommunes gennemsnitlige BTP er tilfredsstillende, som redegjort for i analysen, men der er plads til forbedringer, hvilket Sundheds- og Ældreområdet er opmærksomme på.

Ad 8. Det ser ud til, at andelen af visitationer øges til borgerne i aftentimerne. Dette medfører meromkostninger, da timepriserne er højere om aftenen end om dagen. Det undersøges derfor nærmere.

Anbefalingerne og de følgende indsatser forventes at give mindreudgifter på 3,4 - 12,3 mio. kr., men ikke med helårsvirkning i 2020. Finansiering i 2020 på 7,45 mio. kr. fra den økonomiske handleplan kan mere end dække den gamle gæld fra 2018 på 6,7 mio. kr. Merforbruget fra den løbende drift i 2019 kommer herudover. I den økonomiske handleplan en finansiering på 6,45 mio. kr. i 2021.

Det betyder, at der i 2020 i den pessimistiske udgave forventes løbende merforbrug på -7,65 mio. kr. I den optimistiske model vil der være et merforbrug på -3,15 mio. kr. Det skønnes derfor, at der er brug en budgettilførsel på ca. 5 mio. kr.

Retsgrundlag

Jf. Lov om kommuners styrelse § 40,2 må foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Thisted Kommunes bevillingsstyring er tilrettelagt ud fra et decentralt princip, jævnfør afsnittet i økonomistyringsregulativet om Kommunens økonomistyring side 7. Sammen med ministeriets generelle bestemmelse om, at udgifter ikke kan afholdes uden en bevilling, medfører tilrettelæggelsen, at de stående udvalg har en politisk initiativforpligtelse ved udsigt til budgetoverskridelser. For det administrative niveau er den forpligtelse fulgt op af en bestemmelse om, at direktøren ved udsigten til budgetoverskridelser er ansvarlig for, at der tilvejebringes en rekonstruktionsplan, som udvalget – afhængigt af om planen ændrer de materielle budgetforudsætninger – behandler.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes at være en manglende bevilling til Hjemmeplejen og Visitationen på ca. 5 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser supplerende, at Visitationen forventes at komme ud af 2019 med et forventet merforbrug på 12,1 mio. kr. heraf er 6,7 mio. kr. rest-underskuddet fra 2018 og 5,4 mio. kr. nyt underskud opstået i 2019.

Andre konsekvenser

Sagen kan få konsekvenser for borgere og medarbejdere. Det er for tidligt at sige hvordan.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 18. februar 2020

Område-MED Sundhed og Ældre - orientering - den 18. februar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltning indstiller, jf. Lov om kommuners styrelse og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan et forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. håndteres.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 4:

Indstilles til drøftelse og med bemærkning om, at forventet merforbrug skal håndteres indenfor eget udvalgsområde.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 16:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen på 5,2 mio. kr. svarende til det løbende merforbrug, der har være i betalinger til andre offentlige myndigheder (kommuner og regioner) i 2019.

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen fra SSU sættes til afstemning:

For stemmer 24.

Casper Søe-Larsen stemmer imod.

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

22. Landlyst Stadion - debatoplæg

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af plangrundlag for eventuel ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2020 at fremsende et debatoplæg til Kommunalbestyrelsens vedtagelse vedrørende kommende planlægning for en ny anvendelse af Landlyst Stadion.

I budgetforliget 2020 blev det aftalt, at det skal undersøges, om det gamle atletikstadion Landlyst kan anvendes til bebyggelse, men udvalget besluttede, at debatfasen ikke kun skal være med anvendelse til bebyggelse.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg, som blandt andet indeholder en beskrivelse af området, og hvilken planlægning der pt gælder herfor. Borgere m.fl. inviteres til at komme med idéer og bemærkninger til eventuel ny anvendelse af området.

Debatoplægget offentliggøres i 4 uger, hvorefter de indkomne idéer og bemærkninger fremsendes til politisk stillingtagen om det videre forløb.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at debatoplægget godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2020, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 24:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker høringsfasen udvidet til 8 uger og afholdelse af borgermøde i høringsfasen.

Beslutning

Ændringsforslag fra Morten Bo Bertelsen:

Indstilles til godkendelse, med den ændring at høringsfasen er 8 uger, og med den tilføjelse, at der afholdes borgermøde i høringsfasen.

For stemmer:

Morten Bo Bertelsen, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen og Casper Søe-Larsen.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Jørgen Andersen og Henning Holm undlader at stemme.

Forslaget falder.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemmer 25.

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

23. Godkendelse af projektændring for vindmøller ved Tagmark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) til projektændring for vindmøller ved Tagmark.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019 miljøkonsekvensrapporten for projektændring for vindmøller ved Tagmark inkl. udkast til VVM-tilladelse.

Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til VVM-tilladelse har efterfølgende været i offentlig høring i perioden den 27. november 2019 til 23. januar 2020. Der er indkommet 10 bemærkninger fra borgere og myndigheder. Nedenfor er bemærkningerne samlet i temaer og kort refereret. De enkelte bemærkninger i deres fulde længde kan ses i bilag 1. En af indsigelserne er desuden indleveret med underskrifter fra 30 borgere, dette dokument kan ses i bilag 2 (lukket bilag).

Et revideret udkast til VVM-tilladelsen kan ses i bilag 3. Opdateringen består i, at den indledende tekst om proces er suppleret.

Miljøkonsekvensrapporten inkl. visualiseringsbilag kan ses i bilag 4.

For fuldstændighedens skyld vedlægges faktaark (lukket bilag 5).

Plan og Miljø vurderer, at de indsendte bemærkninger ikke giver anledning til yderligere undersøgelser og indstiller, at projektændringen af vindmøller ved Tagmark godkendes ved, at der meddeles VVM-tilladelse til denne. Der gøres atter opmærksom på, at hvis ikke projektændringen kan godkendes, kan det samlede projekt for vindmøller ved Tagmark ikke gennemføres.

Indkomne bemærkninger i høringen

Bemærkninger til godkendelse af projektet:

 • Flere borgere foreslår, at projektændringen ikke godkendes, da mange borgere vil blive generet og derfor er utilfredse med projektet.

Bemærkninger til indholdet i miljøkonsekvensrapporten:

 • Miljøstyrelsen påpeger, at miljøkonsekvensrapporten ikke er konsekvent om vindmøllernes højde og påpeger, at vindmøllernes højde er op til 150 m. Miljøstyrelsen er myndighed for vindmøller på 150 m eller derover.

Bemærkninger til VVM-tilladelsen:

 • Flere borgere foreslår, at der i tilladelsen stilles krav om tilkobling på radaranordningen ved Østerild.

Plan og Miljøs kommentar: Thisted Kommune kan ikke stille vilkår om opkobling på et radarsystem, da løsningen ikke er en permanent løsning. Det er ikke muligt at stille vilkår om, at bygherre så vidt muligt skal forsøge at få tilladelse til opkobling på radarsystemet, da vilkår pr. definition skal være mulige at gennemføre og kontrollérbare. Bygherrer har tilkendegivet, at de så vidt det er muligt gerne vil kobles op på radarsystemet.

Bemærkninger til lysafmærkningen:

 • Flere borgere nævner, at de vil blive generet af lysafmærkningen.

Plan og Miljøs kommentar: Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at lysafmærkningen vil kunne opleves generende for nogle men vurderer overordnet, at påvirkningen ikke er væsentlig. Dette tager Plan og Miljø til efterretning og anbefaler derfor fortsat projektet.

 • En borger bemærker, at de blinkende lys vil blive generende og spørger til muligheden for, at der installeres fast lys i stedet. Herudover sammenligner borgeren med lyset på vindmøllerne ved Testcenter Østerild.

Plan og Miljøs kommentar: Kravet om blinkende lys er stillet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er derfor ikke et krav, Thisted Kommune kan ændre. Yderligere skal det bemærkes, at afmærkningen på de 5 vindmøller ved Tagmark er med mellemintensivt lys mod højintensivt lys på vindmøllerne ved Testcenter Østerild. Det betyder, at lysene fra Østerild er væsentlig kraftigere og ikke kan sammenlignes med lyset på de kommende møller ved Tagmark. Dette er også beskrevet i miljøkonsekvensrapporten (kap. 2.2 i afsnittet Sammenlignelige anlæg).

Bemærkninger til det samlede projekt vindmøller ved Tagmark:

 • Flere borgere nævner, at projektændringen gør, at den samlede proces vedrørende vindmøller ved Tagmark burde være håndteret anderledes.

Plan og Miljøs kommentar: Projektændringen skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har fundet en beregningsfejl i beregningerne af det hindringsfrie plan til Thisted Lufthavn. Den nye beregning af det hindringsfrie plan betyder, at 5 ud af de 8 vindmøller er placeret inden for hindringsplanet. TBST har den 6. juni 2019 meddelt dispensation til opstilling af vindmøller inden for det hindringsfrie plan til Thisted Lufthavn. I dispensationen stilles nye krav til belysning på 5 ud af de 8 vindmøller. På baggrund af de nye krav har ansøger den 6. juni 2019 søgt om ændring af det allerede vedtagne projekt fra 2018. På det grundlag vurderede Thisted Kommune, at denne ændring kunne have en væsentlig påvirkning af miljøet. Thisted Kommune meddelte derfor VVM-pligt på projektændringen for at få undersøgt påvirkningen. Dette betød, at borgere i området igen har fået en mulighed for at blive hørt under VVM processen for projektændringen.

Bemærkninger til emner, der ikke er aktuelle:

 • Der er indkommet bemærkninger til støj. Støj er behandlet i det allerede godkendte projekt Vindmøller ved Tagmark og er ikke en del af vurderingerne af projektændringen, som alene omhandler ændret belysning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektændringen for vindmøller ved Tagmark godkendes ved, at der meddeles VVM-tilladelse til projektændringen.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2020, pkt. 26:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Beslutning

Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemmer Morten Bo Bertelsen, Jens Otto Madsen og Casper Søe-Larsen.

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

24. Fårtoftvej Thisted - Thisted Bolig - Skema A

Udskriv

Sagstema

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af Skema A for opførelse af 16 nye almene familieboliger på Salvievej/Fårtoftvej, Thisted.

Redegørelse

Projekt Salviehusene er udført som tæt lav bebyggelse, jf. Bilag 1, Thisted Bolig.

Projektet placeres på Salvievej/Fårtoftvej matrikel nr. 7cs, 7be, 7bd og 8i Fårtoft By, jf. Bilag 2, Thisted Kommune.

Der vil være tale om 6 type 1 boliger på 92 m² og 10 type 2 boliger på 115 m² alle med tilhørende vognly og depotrum.

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er på 106 m², og det samlede boligareal eksklusiv vognly og depot er på 1.702 m².

Forventet start: juni 2020

Forventet aflevering: juli 2021

Det forventes, at projektet udbydes af Thisted Bolig som begrænset udbud i enten hoved- eller fagentreprise.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med rammebeløbet gældende for almene familieboliger 2019.

Den samlede anlægsramme er på 34.533.580 kr., jf. Bilag 3, Thisted Bolig.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 105+ m², er som følger:

86 % kreditforeningslån 29.698.878 kr.

12 % kommunal grundkapital 4.144.029 kr.

2 % beboerindskud 690.672 kr.

Thisted Kommunen kan godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen. En opgørelse for januar 2020 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,91 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 9.267 kr. og for små lejligheder 7.414 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Bolig har ikke valgt et realkreditinstitut og kan derfor ikke informere os om størrelsen på den kommunale garanti.

Ud fra tidligere sager forventes den kommunale garanti at være ca. 72 % af realkreditlånet 29.698.878 kr., svarende til en garanti på ca. 21.383.192 kr.

Sker der ændringer i forudsætningerne under projektforløbet, vil der tilsvarende ske ændringer i garantibeløbet.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 4,144 mio. kr. i form af kommunal grundkapital. Beløbet finansieres af kassen.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at en vurdering af boligbehovet er relevant i vurderingen af kommunens økonomiske risiko ved projektet, og at der fra boligselskabets side ikke er redegjort tilstrækkeligt for boligbehovet.

CØL bemærker desuden, at forudsat de nye 16 nye almene boliger på Fårtoftvej i Thisted er fuldt udlejede, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen efter de 16 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boligerne på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage. Thisted Boligs disponible del af dispositionsfonden udgjorde knap 6 mio. kr. ultimo 2018, hvorfor boligorganisationen vurderes at have økonomisk styrke til at yde tilskud til lejetab i boligselskabets afdelinger af en vis størrelse. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Sagen er principgodkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. maj 2019.

Andre konsekvenser

Et endeligt tilsagn kan betyde udgifter til boligstøtte mv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Der betales en kommunal grundkapital på 12 % af anlægssummen svarende til 4.144.029 kr., og at beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 21.383.192 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 3:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2020, pkt. 27:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil.

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 26:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder ikke Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil.

Ad 1-3. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

25. Cold Hawaii Inland – Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Inland – Fremrykning af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland besluttede den 20. maj 2019 at:

"Styregruppen besluttede, at fremdriften i projektet sker ud fra nedenstående to strategier/ planer:

 • Strategi 1: Søge og opnå fondsmidler til at dække den manglende finansiering til prioriterede spots og øvrige udgifter samt til igangsættelse af øvrige spots.
 • Strategi 2: Såfremt strategi 1 ikke lykkes i det ønskede tempo, forlænges projektperioden fx til en femårig periode."

Af hensyn til projektets fremdrift arbejder forvaltningen ad begge spor, dvs. at der fortsat arbejdes på at finde en restfinansiering fra fonde. For at holde momentum på det samlede projekt og for at imødekomme Lokale og Anlægsfondens ønske om, at projektet er realiseret inden for en overskuelig periode på fem år, er det nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløb på investeringsoversigten for at kunne realisere de næste spots, som er:

i mio. kr.

Synopal

22,3

Vandshelters

2,1

Rekreative forbindelse, del I

9,2

I ALT

33,6

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019 at trække Sydhavnen ud af Cold Hawaii Inland og den 17. december 2019 at flytte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

Her primo 2020 anmodes der om flytning af rådighedsbeløb imellem årene 2021 til 2020 (20,0 mio. kr.) og 2022 til 2021 (3,6 mio. kr.). Dette rådighedsbeløb søges samtidig frigivet.

XA-712 - Cold Hawaii Inland

Spec. af projektets rådighedsbeløb de enkelte år, og de ønskede ændringer:

(i t. kr.)

Tidligere

års

forbrug

2019

Forventet

restbudget

2020

Frigivet

2021

Frigivet

2022

Invest.-

oversigt

2023

Invest.-

oversigt

Efterflg. år

Invest.-

oversigt

I ALT

Rådighedsbeløb

Flytning

Flytning og frigivelse

U

7,811

0,937

9,452

20,000

20,000

-20,000

3,600

10,000

-3,600

12,600

28,800

89,600

0

0

Rådighedsbeløb

I

-0,935

0,935

-1,800

-9,000

-10.800

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om flytning af allerede frigivet rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. fra 2021 til 2020, samt om flytning af et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2022 til 2021og frigivelse af dette rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med et træk på 20,0 mio. kr. i 2020 og med en tilgang til kassen i 2021 på 16,4 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 20,0 mio. kr. i 2020.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Øvrige bemærkninger:

Flytning af 20,0 mio. kr. fra 2021 til 2020 svarer til en forøgelse af anlægsrammen med 13,3%.

Lokale og Anlægsfondens ønske om at projektet realiseres indenfor en tidshorisont på 5 år er muligt ud fra den oprindelige investeringsoversigt i budget 2020, idet rådighedsbeløbene er afsat i 2021 og 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 21. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. der på den allerede givne anlægsbevilling XA-712 Cold Hawaii flyttes et rådighedsbeløb på 20,0 mio. fra 2021 til 2020, og beløbet finansieres af kassen.
 2. der på samme projekt flyttes et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2022 til 2021, og der samtidig gives en anlægsbevilling på beløbet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 4:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at man af hensyn til likviditeten bør sænke anlægsniveauet i 2021 med tilsvarende 20 mio. kr.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2020, pkt. 28:

Ad 1 - 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 3. februar 2020:
Kristian Tilsted og Preben Holler

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 27:

Ad 1 - 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

26. Søsportscenter Vilsund søger støtte til havneprojekt

Udskriv

Sagstema

Søsportscenter Vilsund søger om 1.484.500 kr. til molehoved, kajanlæg og beddingsvogn.

Redegørelse

Ansøger oplyser i hovedtræk følgende:

Projektet rummer 5 delindsatser:

Nyt molehoved og spunsvæg på nordkajen (1.765.000 kr.)

Nyt betondæk samme sted (420.000 kr.)

Ny spunsvæg ved vestkajen (780.000 kr.)

Ny træbro (770.000 kr.)

Ny beddingsvogn (325.000 kr.)

Konsulentbistand (109.000 kr.)

Projektets samlede støtteberettigede budget er dermed på 4.169.000 kr. Søsportscenter Vilsund søger om halvdelen, 2.084.500 kr., fra Hav- og Fiskeriprogramspuljen "Investeringer på fiskerihavne og landingssteder" under Fiskeristyrelsen. Styrelsen har udmeldt ultimo februar 2020 som frist for en komplet finansieringsplan fra ansøger. Søsportscenteret er i en etableringsfase, og har ikke likvid kapital; men ansøger kan bidrage med en egenfinansiering på 600.000 kr. i form af et lån. Ansøger er nu afhængig af medfinansiering fra Thisted Kommune, og søger derfor det resterende beløb på 1.484.500 kr. Man har behov for en beslutning fra Thisted Kommune i februar jævnfør Fiskeristyrelsens deadline.

Ansøger vurderer, at projektet vil skabe optimale betingelser for losning af muslinger på havnen og for vedligeholdelse af fartøjer på beddingen. Ansøger vurderer, at forbedringerne vil skabe bedre besejlingsforhold. Desuden vil der for fiskerne blive tale om kortere afstande til lossemulighed, ligesom fiskerne tilbydes et lokalt alternativ til beddingerne i Thyborøn, Agger eller Hanstholm. Ifølge ansøgningen til Fiskeristyrelsen vil de erhvervsmæssige brugere af havnen og beddingen primært være fartøjer, som leverer muslinger til Vilsund Blue, men projektet vil også komme andre erhvervsaktører samt lystsejlere til gode.

For kajanlæggets vedkommende har projektet interesse for 3-5 muslingefiskere. Beddingsanlægget har interesse for 12-15 mindre fiskefartøjer fra den vestlige del af Limfjorden. Desuden vil også lystsejlere have interesse i denne del. Projektet understøtter ifølge ansøger også Vilsund-områdets målsætning om at blive et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde. Som en del af den målsætning vil man gerne bevare og styrke fiskeriaktiviteter.

Ansøgers forventning er, at der i en forbedret havn årligt vil blive losset muslinger til en værdi af cirka 5,4 mio. kr. Dette skøn bygger på erhvervsaktørernes egne tal. Forventningen er, at der afregnes 2,5% af landingsværdien i havneafgift.

Ansøger mangler fortsat tilladelse fra Kystdirektoratet for at kunne realisere projektet. Desuden oplyser ansøger, at der skal udarbejdes miljøgodkendelse for området omkring beddingen. Desuden nævnes en enkelt risiko for projektet, nemlig den, at muslingefiskeri i Limfjorden måske reduceres eller på sigt forbydes. Ansøger vurderer dog, med henvisning til fiskeriets MSC-status (en særlig certificering af bæredygtigt fiskeri), at det næppe er sandsynligt.

Ansøger oplyser, at både Vilsund Blue, muslingefiskerne og tre producenter af linemuslinger, som ikke allerede i dag benytter havnen, efterspørger projektet. DSI Andromeda, et socialpædagogisk skibsprojekt, nævnes også som forventet bruger af anlægget, ligesom et skibsbevaringsprojekt, "Ørnen", vil benytte havnefaciliteterne.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse vurderer, at der er tale om et fint projekt med god lokal opbakning. Projektet kan i et vist omfang understøtte såvel erhvervs-, som turisme- og bosætningsindsatser i området, og vil være i fin balance med Cold Hawaii Inland-aktiviteterne. Desuden kan projektet eventuelt tiltrække op til 2.084.500 kr. fra Fiskeristyrelsen. Omvendt vil et tilskud på knap 1,5 mio. kr. fra Thisted Kommune reducere medfinansieringspuljen til kun cirka 1,4 mio. kr. til resten af 2020, og dermed give Thisted Kommune meget begrænsede muligheder for at støtte andre områder og projekter i resten af året.

Hvis det besluttes, at Thisted Kommune støtter projektet, bør ansøger indgå aftaler med alle de erhvervsaktører, som har udtrykt opbakning til projektet - Vilsund Blue, muslingefiskerne, producenterne af linemuslinger med flere. Det vil sikre havnen det bedst mulige økonomiske grundlag, ligesom projektet dermed kommer en bred kreds af erhvervsaktører til gode. Eventuel støtte må forudsætte, at der hentes tilladelse fra Kystdirektoratet, ligesom nødvendige miljøgodkendelser skal være på plads. Og endelig må det være en betingelse for kommunal støtte, at Fiskeristyrelsen bidrager med mindst halvdelen af projektøkonomien.

Ansøgning til Thisted Kommune, ansøgning til Fiskeristyrelsen, uddybende materiale til Fiskeristyrelsen samt aktivitetsplan medsendes som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 1.484.500 kr. kan dækkes via medfinansieringspuljen, som derefter vil være reduceret til cirka 1,4 mio. kr. - heri er indregnet forventet overførsel fra 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, hvorvidt Thisted Kommune støtter projektet inden for den beskrevne ramme.
 2. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i givet fald aftaler de nærmere vilkår med ansøger.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Direktionen indstiller, at man ikke imødekommer ansøgningen på baggrund af medfinansieringspuljens størrelse. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal de nærmere kommercielle interesser afklares.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 5. februar 2020, pkt. 35:

Udvalget indstiller, at der ikke gives støtte på baggrund af udfordringerne omkring de kommercielle forhold ved tildeling af støtte.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 28:

Godkendt af flertallet under forudsætning af, at:

 1. De juridiske forhold kan godkendes i forhold til den kommercielle del.
 2. Der gives medfinansiering til molehoved, spunsvæg m.m. med et beløb på maksimalt 1.000.000 kr.
 3. Den resterende medfinansiering findes andetsteds.

Morten Bo Bertelsen, Jens Kr. Yde og Henning Holm stemmer imod.

Morten Bo Bertelsen og Jens Kr. Yde ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

Nyt bilag

Der er den 24. februar vedhæftet et notat til belysning af de juridiske forhold i forbindelse med den kommercielle del, jf. beslutningen i Økonomiudvalget den 19. februar.

Beslutning

Ændringsforslag fra Casper Søe-Larsen:

Sagen sendes til behandling i KMTU som et infrastrukturprojekt.

For stemmer: Morten Bo Bertelsen og Casper Søe-Larsen.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Jørgen Andersen og Henning Holm undlader at stemme.

Forslaget falder.

Økonomiudvalgets indstilling sættes til afstemning:

For stemmer:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Casper Søe-Larsen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemmer:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Per Skovmose og Jens Kr. Yde, idet der i stedet ønskes at yde støtte på 750.000 kr.

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

27. Databeskyttelsesrådgiverens rapport, 2018 - 2019

Udskriv

Sagstema

Databeskyttelsesrådgiverens rapport, 2018/2019

Redegørelse

Thisted Kommunes databeskyttelsesrådgiver skal jf. databeskyttelsesforordningen rapportere til organisationens øverste ledelsesorgan om implementering og efterlevelse af lovgivningen omkring databeskyttelse.

Vedhæftede rapport indeholder alle væsentlige informationer, herunder om opfølgning af KL’s fokuspunkter. Mange af disse fokuspunkter er levende, forstået på den måde, at man aldrig helt vil være færdig på området. Alligevel kan der konstateres enkelte udfordringer, herunder at Thisted Kommune er kapacitetsmæssigt udfordret, og at dette fører til forsinkelser i implementeringen. I januar 2020 er der blevet ansat en informationssikkerhedskoordinator, som skal være med til gennemføre de processer, som hidtil ikke har fået den nødvendige prioritering.

Databeskyttelsesrådgiverens rolle og opgaver er nye, hvilket betyder, at forståelsen om funktionen, samt nye retningslinjer og procedurer først skal igennem en læringsproces i organisationen, hvilket bl.a. er baggrunden for, at jeg – sammen med rapportens fremlæggelse – anbefaler at:

 • databeskyttelsesrådgiverens rapportering fremover indgå i Kommunalbestyrelsens årsplan og
 • databeskyttelsesrådgiveren skal inddrages rettidigt og effektivt i spørgsmål om behandling af personoplysninger.

Sidstnævnte vil jeg bruge til at dokumentere ledelsens opbakning til funktionens rolle og ikke som en løftet pegefinger til organisationen.

I forhold til databehandleraftaler er vi stadigvæk i fuld gang med at indgå de nødvendige databehandleraftaler. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Datatilsynet tidligere har tilkendegivet, at man kun vil give kommunerne en kort snor og kun udvise lidt tålmodighed i forbindelse med manglende databehandleraftaler.

Med indgåelsen af databehandleraftaler følger kravet om, at kommunen efterprøver efterlevelsen af disse.

Ansvaret for både indgåelse og kontrol af databehandleraftaler ligger hos systemejerne i organisationen. Til trods for at kravet eksisterede før maj 2018 (men ikke blev håndhævet særligt), er systemejerne i dag udfordret og kan mangle både indsigt og kompetence. Det vil være en af de kommende opgaver, som informationssikkerhedsudvalget vil tage op.

I forhold til oplysningspligten (s. 13 og 14) skal det fremhæves, at kommunen skal oplyse borgerne om visse forhold, når vi indsamler personoplysninger om borgeren, både når vi modtager disse oplysninger fra borgeren selv og fra anden person eller myndighed. Implementering af de rette procedurer er omfattende, hvorfor der blev truffet beslutning om, at KL’s notat herom afventes før yderligere skridt vedtages.

Rapporten indeholder også information om antal af indberetninger om sikkerhedsbrud fra organisationen til databeskyttelsesrådgiveren og, hvor mange af disse indberetninger der er blevet anmeldt som sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

Endelig indeholder rapporten bemærkninger til kommunens brug af Facebook.

Med det valgte layout har jeg forsøgt at gøre rapporten læsevenlig. Valget er medvirkende til det relativ høje sidetal. Jeg håber, at forannævnte har vækket lysten til at gennemgå rapporten.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordning. Databeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller, at:

 1. Det indgår i Kommunalbestyrelsens årsplan, at databeskyttelsesrådgiverens afrapportering sker en gang årligt.
 2. Databeskyttelsesrådgiveren skal inddrages rettidigt og effektivt i spørgsmål om behandling af personoplysninger.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

28. Masterplan Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii foreligger til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af ny masterplan for Cold Hawaii. Desuden har flere private aktører bidraget med støtte til planens udarbejdelse, så det samlede budget nåede 491.000 kr. Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2018 blev der lagt vægt på, at en ny masterplan skal favne ikke bare surf-aktiviteter men også friluftsaktiviteter i bredere forstand. Ligeledes blev der lagt op til, at planen skal gøde jorden for et tættere samspil mellem Cold Hawaii og Nationalpark Thy, en tættere forbindelse mellem kystbyerne, en stærkere kommerciel udnyttelse af brandet Cold Hawaii samt et link til Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii Rådet, bestående af repræsentanter fra Surfklubben NASA, Surfcompagniet Nr. Vorupør, Dansk Sejlunion, Dansk Surf- og Rafting Forbund, Thy Turistforening, Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum og Nationalpark Thy, besluttede på baggrund af indhentede tilbud at bede et rådgiverteam bestående af LabLand, rjohnsen og Rambøll om at udarbejde den ny masterplan. Dette team har i processen inddraget relevante, lokale aktører, og har løbende koordineret og sparret med Cold Hawaii Rådet. Gennem dette samspil er den ny masterplan blevet til, og den foreligger nu til godkendelse.

Masterplanens struktur og indhold

Masterplanen rummer et tilbageblik på den hidtidige udvikling med afsæt i den første masterplan, et blik frem på det kommende ti år, vision, strategiske målsætninger, indsatsområder, samt en række prioriterede projekter for Hanstholm, Agger, Vorupør, Klitmøller og Stenbjerg.

Som supplement til de overordnede strategiske indsatser er der indarbejdet en række konkrete anbefalinger fra Cold Hawaii Rådet:

 • Sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og uddannelse bør fortsat være i fokus.
 • Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune, med det formål at udfylde rollen som arrangør af events, som en platform for markedsføring af Cold Hawaii.
 • Det er en central opgave at skabe sammenhæng mellem Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland.
 • Det er væsentligt, at Cold Hawaii-symbolet og inspiration til brug heraf er tilgængeligt på Cold Hawaii Rådets hjemmeside.
 • Eksisterende designguide og kommunikationsplan for Cold Hawaii bør implementeres. Der skal tages stilling til eventuel anvendelse af Cold Hawaii-symbolet som element i Thisted Kommunes inventar i kystbyerne.
 • Det er væsentligt at sikre, at lokale virksomheder og andre aktører i Thisted Kommune fortsat får glæde af varemærket Cold Hawaii, og benytter det i den positive ånd, som det oprindeligt var tænkt.
 • Friends of Cold Hawaii kan med fordel dokumentere al brug af Cold Hawaii-navnet, sådan at de erhvervede navnerettigheder lettere kan bevares.
 • Rådet opfordrer til, at alle som benytter varemærket Cold Hawaii i kommercielle sammenhænge, indgår aftale om at støtte Friends of Cold Hawaii eller andre foreninger, som yder en markant indsats for at levendegøre navnet.

Visionen for de kommende ti år er at skabe "Et helstøbt Cold Hawaii", hvilket ligger op til otte strategiske målsætninger:

1. Særlige stedbundne kvaliteter med betydning for surfing og kystnære friluftsaktiviteter skal løfte hele Vestkysten i Thy.

2. Der skal arbejdes for, at initiativer, som kan skabe bedre forhold for surfing og kystnære friluftsaktiviteter får positiv betydning for lokalsamfundene.

3. Der skal arbejdes for sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og særligt surfing, herunder en tættere kobling mellem surf og Nationalpark Thy.

4. Der skal arbejdes for at fremme langsigtede og bæredygtige løsninger for surfing og kystnære friluftsaktiviteter. Det handler om både at udvikle nye tiltag samt at vedligeholde eksisterende værdier.

5. Der skal arbejdes for at sikre et åbent og inkluderende miljø, hvor både lokale og besøgende involveres i en proces, der sikrer et godt miljø for de stadig flere surfere, der deles om plads og bølger.

6. Der skal skabes flere attraktive indgange, som gør det muligt at surfe og arbejde i Thy. Det skal være nemt at gennemskue de muligheder der findes, og de ting man får adgang til.

7. Der skal arbejdes for Cold Hawaii som løftestang for en bæredygtig vækst inden for erhverv, særligt turisme og oplevelse. Formidling, tilgængelighed og oplevelsesudbud skal udvikles.

8. Der skal arbejdes for en gennemskuelig adgang til surfing for børn og unge i Thy. Der skal være muligheder for dem, som vil til tops inden for sporten.

Planen lægger op til at have fokus på de størst mulige, fælles mål og den mindst mulige målgruppe - her oplagt de, der brænder for det kystnære friluftsliv. Det handler om fortsat at udvikle Vorupør og Klitmøller, men i endnu højere grad om at sikre bedre udnyttelse af potentialerne i Agger, Stenbjerg og Hanstholm. Her ses sammenhængen til "Thy på forkant", hvor friluftsbyerne skal kunne tilbyde helt særlige muligheder for at leve et aktivt liv tæt på naturen.

Planens hovedgreb tager afsæt i "Trædestensmodellen", som også anvendes i Nationalpark Thy. Modellen beskriver hvordan man i et større naturområde kan arbejde helhedsorienteret med faciliteter, viden om og motiv til at bevæge sig i naturen. Målet er at skabe nye stærke koblinger mellem steder med særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser. Inden for denne "trædestensmodel" arbejdes der med begreberne "formidlingspunkter" og "interessepunkter".

Trædestenene er de særligt interessante knudepunkter, hvor der kommer mange besøgende. Formidlingspunkterne er de naturlige start- og slutsteder for kortere ture ud i naturen. Og interessepunkterne er de nedslag, hvor der er noget særligt interessant at opleve.

Med begrebet "Den tredje aktivitet" lægger planen op til, at faciliteter og information rettet mod surfing fremover knyttes sammen med de faciliteter og den information, som er rettet mod cykling og vandring. Dermed forbindes surfing med de to store satsninger inden for friluftsliv i Nationalpark Thy. Derfor anbefales det også i planen, at man ved en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy overvejer, om brændingen på Vestkysten i Thy kan og skal inkluderes i nationalparken, så surfing reelt kan foregå i selve nationalparken.

Trædestensmodellen vil gøre det muligt at kommunikere og samarbejde mere entydigt på tværs af alle relevante aktører, som arbejder for at gøre naturen mere tilgængelig. Tilmed er der sammenfald mellem en række af de eksisterende trædesten og formidlingspunkter samt væsentlige surfspots (Agger, Stenbjerg, Vorupør, Bøgsted Rende og Klitmøller). En del af disse punkter fungerer allerede som ankomststed for surfere. Dertil ses der et stort sammenfald mellem surfere, cyklister og vandrere. Derfor kan der med fordel tænkes i information og faciliteter til alle tre grupper ved trædesten, formidlings- og interessepunkter. Grupperne efterspørger langt hen ad vejen de samme faciliteter i form af for eksempel bad, omklædning, borde, bænke, læ og oversigtskort.

Planen anbefaler, at der skelnes mellem blå og grønne trædesten samt blå og grønne formidlingspunkter. Ved de blå trædesten kommer mange besøgende i kraft af stedets egenart, og her favnes både vandring, cykling og surfing. Ved blå formidlingspunkter understøtter en række faciliteter også alle tre brugergrupper (parkering, tilrigning, skylleplads, læ, bad og omklædning mm.). Ved de grønne trædesten og formidlingspunkter er der udelukkende fokus på vandring og cykling. Arkitektur og indretning ved trædesten og formidlingspunkter anbefales at være af en kvalitet, der tydeligt viser, at stedet er noget særligt.

Inden for den ramme er der behov for et brugervenligt vejfindingssystem, herunder stier inddelt i by- og natursløjfer. Der tages i videst muligt omfang afsæt i eksisterende stier.

Efter præcisering af hovedgrebet med trædesten og formidlingspunkter, som planen i øvrigt også anbefaler gennemført i forhold til Cold Hawaii Inland - følger en række meget konkrete indsatser, som er afstemt med borgergrupper i de berørte områder. Fokus er rettet mod Hanstholm, Agger, Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller, og det anbefales, at der åbnes med indsatser i Hanstholm og Agger. De væsentligste forslag listes her, mens resten (typisk ruteomlægninger og rutemarkeringer) kan ses i selve planen:

Hanstholm: Etablering af blåt formidlingspunkt ved surfspottet Middles (opgradering af servicebygning), reetablering af klitareal samme sted, etablering af "surf-trappe" for at skabe forbindelse mellem Middles og området ovenfor skrænten, etablering af "surf-sti" fra "surf-trappens" øverste del, etablering af 9 km rekreativ rundstrækning langs byens seværdigheder (skitseret i tidligere RealDania projekt), etablering af "havne-bro" som forbindelse mellem havn og by samt etablering af "museums-korridor" (fritlægning af gammel forsyningsvej).

Agger: Etablering af blåt formidlingspunkt for enden af Vesterhavsvej (opgradering af servicebygning), etablering af strandtorv i samme område (shared space for biler, cykler og fodgængere m.m.), etablering af "Haw-trappe" (område til ophold og læ for vinden) samt etablering af befæstet sti til spidsen af Høfde 90.

Vorupør: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen og det kommende Nationalparkcenter, sikring af "Cigarbakken" (udsigtspunkt) som interessepunkt, sikring af "Krater-klitten" (udsigtspunkt) som interessepunkt.

Klitmøller: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen, etablering af blåt formidlingspunkt ved Trøjborg og opgradering af toiletbygning samme sted, udvidelse og renovering af P-område ved Trøjborg samt etablering af naturlegeplads ved det gamle skydeterræn.

Stenbjerg: Etablering af blåt formidlingspunkt ved landingspladsen og eventuelt etablering af badehus for surfere, cyklister og fodgængere.

Budgetoverslag for de væsentligste anlægsprojekter kan læses i planen.

Initiativet til realisering af planen ligger som udgangspunkt i Cold Hawaii Rådet, mens det vil kræve et samarbejde mellem mange forskellige aktører at gennemføre planens delprojekter.

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii fremsendes til medlemmer af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af det medsendte regnskab, er den kommunale bevilling på 300.000 kr. brugt, og projektet som helhed overholder budgettet.

Masterplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Først i det øjeblik man vælger at igangsætte anbefalede aktiviteter, vil der skulle træffes beslutning om finansiering af disse aktiviteter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii tages til efterretning.
 2. Projektregnskabet tages til efterretning.
 3. Cold Hawaii Rådet følger op på gennemførelse af anbefalede tiltag i masterplanen, i tæt samarbejde med relevante forvaltninger og øvrige interessenter.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 14:

Udsat med henblik på at planen præsenteres af Cold Hawaii Rådet på kommende udvalgsmøde.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 5. februar 2020, pkt. 37:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 19. februar 2020, pkt. 29:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

29. Lukket punkt: Selvejende institution

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen

30. Lukket punkt: Anvendelse af bygning

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 25. februar 2020:

Torben Overgaard og Peter Sørensen

Til toppen