CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

28. jan 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Niels Jørgen Pedersen foreslår, at punkt 4 tages af dagsordenen og behandles påny i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

26 stemmer for. Ib Poulsen undlader at stemme.

Dagsordenen efterfølgende godkendt.

Til toppen

2. Indstilling af kandidater til skatteankenævn og vurderingsankenævn

Udskriv

Sagstema

Der skal vælges kandidater til skatteankenævn og vurderingsankenævn.

Redegørelse

Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer. Vurderingsankenævnet behandler klager over skatteforvaltningens afgørelser vedrørende ejendomsvurderingsloven.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og vurderingsankenævnskredse, antallet af medlemmer af de enkelte nævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til nævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1514 af 19. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn.

Skatteankenævn

Kommunalbestyrelsen skal indstille:

Én person til skatteankenævnet og én person som personlig suppleant for førstnævnte.

Funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn er forlænget til og med den 30. juni 2020. Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder således den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

Antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne. Thisted Kommune indgår i Skatte- og Vurderingsankenævn 3, Vestjylland Nord sammen med Lemvig, Morsø, Skive og Struer.

Fællesankenævn

Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020. Det er hensigten, at de fælles ankenævn i andet halvår af 2020 alene skal behandle vurderingssager, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af – eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

Hvis medlemmer og/eller suppleanter fra de nuværende fællesankenævn indstilles til de nye skatteankenævn, skal Kommunalbestyrelsen derfor samtidig indstille det samme antal kandidater til fællesankenævnene for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020, således at disse er fuldtallige og funktionsdygtige frem til, at nævnene nedlægges.

Vurderingsankenævn

Kommunalbestyrelsen skal indstille:

Én person til vurderingsankenævnet – bemærk, der ikke længere skal indstilles suppleanter.

Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

Der vil fra den 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne og 175 er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening. Thisted Kommune indgår i Ankenævn 2 – Vestjylland sammen med Lemvig, Morsø, Skive Struer, Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern.

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og perioden udløber den 30. juni 2022.

Krav til de indstillede kandidater

For en god ordens skyld skal nævnes, at der stilles de sædvanlige krav til indstillede kandidater om valgbarhed, habilitet, decorum og basale IT-kundskaber, ligesom der er tale om borgerligt ombud for de, som indstilles og efterfølgende udpeges.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019

Indstilling

Forslag til kandidater vil foreligge på mødet.

Beslutning

Følgende godkendt:

Skatteankenævn: Peter Larsen (V)

Suppleant Skatteankenævn: Jens Otto Nystrup (A)

Vurderingsankenævn: Peter Sørensen (C)

Til toppen

3. Oprettelse af et skoletilbud for elever med stort skolefravær

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af et skoletilbud for elever med stort skolefravær.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. juni 2019, at der skulle arbejdes videre med muligheden for at oprette et skolevægringstilbud i Thisted Kommune i regi af Ungdomsskolen.

Til dette arbejde, har der under Undervisningsafdelingen været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Ungdomsskolen, Familieafdelingen, PPR, KUI Vejledning og folkeskolerne.

Projektgruppen har afholdt 3 møder, ligesom der har været afholdt flere møder internt i Undervisningsafdelingen i samarbejde med Ungdomsskolen.

Projektgruppen peger på, at et skolevægringstilbud kan styrke det arbejde, der allerede er i gang på skolerne.

Blandt andet med retningslinjer for fravær: ”Ingen tomme stole”.

I tilbuddet ansættes 2 lærere på deltid og vicelederen på Ungdomsskolen bliver leder af tilbuddet.

Finansieringen findes ved omprioritering af midler på Ungdomsskolen, fra Undervisningsafdelingen og takstfinansiering fra de skoler, der sender elever i tilbuddet. (Bilag med nærmere beskrivelse er vedlagt)

Tilbuddet bliver fysisk placeret på Campus 10.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Skolevægringstilbuddet får et budget på 900.000 kr.

Ungdomsskolen tilføres 600.000 kr. fra Undervisningsafdelingen, så der er et fast budget.

Distriktsskolen betaler 40.000 kr. pr. elev. Opkrævning af takster m.m. håndteres i det daglige af undervisningsafdelingen på et centralt budget.

Ungdomsskolen bidrager selv med 300.000 kr. samt ledelse af tilbuddet.

Det forventes, at der med den afsatte normering vil kunne være omkring 10 elever i tilbuddet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der oprettes et skolevægringstilbud i ungdomsskoleregi på ovenstående grundlag.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. januar 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

4. Thy Teater. Evt. genansøge om egnsteateraftale 2021-2024

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thy Teater skal genansøge om egnsteateraftale 2021-2024 med ansøgningsfrist i april 2020.

Redegørelse

Hvis der skal være et egnsteater i Thisted Kommune i 2021-2024, skal Thy Teater og Thisted Kommune genansøge Slots- og Kulturstyrelsen om en ny egnsteateraftale senest den 1. april 2020.

Opsummering midtvejsevaluering

Slots- og Kulturstyrelsen har udtaget Thy Teater til midtvejsevaluering i 2019 med henblik på at medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau.

Det var evaluatorernes overordnede vurdering:

 • at det kunstneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner samlet set ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark, og at Thy Teater dermed ikke lever op til gældende egnsteateraftale og Bekendtgørelse for egnsteatres krav
 • at teateret mangler en reel kunstnerisk vision
 • at bestyrelsen mangler forståelse for et egnsteaters kerneopgave som producerende teater
 • at Thy Teater er et aktivt hus med rigtig mange besøgende
 • at teatret udbyder et omfattende gæstespilsrepertoire af scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet
 • at teatrets sekundære aktiviteter trækker for mange ressourcer fra teatrets kerneopgave, som producerende teater
 • at teatrets kunstneriske aftryk i co-produktionerne er så spinkelt, at det ikke lever op til egnsteaterbekendtgørelsens intention
 • at teaterchefen har svært ved at navigere i de omfattende forventninger og krav fra kommunen og de øvrige lokale interessenter
 • at der er en del uklarhed i teatrets kommunikation

Evaluatorerne anbefalede:

 • at teatrets bestyrelse styrker sine kompetencer på det scenekunstneriske felt med stærke kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt for at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention
 • at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for hvordan teatret omlægges således at egenproduktionen kommer i fokus og reelt bliver teatrets primære aktivitet

Det er alvorlige konklusioner, som vil kræve væsentlige handlinger, hvis der i perioden efter 2020 skal være et egnsteater i Thisted Kommune:

 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg understreger, at hvis der fremadrettet skal være et professionelt producerende teater i Thisted Kommune med status som et refusionsberettiget egnsteater, er det absolut nødvendigt, at det faglige og kunstneriske niveau i teatrets egenproduktioner bliver hævet væsentligt i forhold til det nuværende niveau.
 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst eventuelle godkendelse af Thy Teater som et refusionsberettiget egnsteater i en kommende aftaleperiode fra 2021-2024 vil derfor være betinget af, at alle evalueringsrapportens anbefalinger bliver implementeret i en ny egnsteateraftale mellem kommunen og teatret. Hvis udvalget vurderer, at dette ikke tydeligt fremgår af udkastet til en ny egnsteateraftale for Thy Teater for aftaleperioden 2021-2024, vil Thy Teaters status som egnsteater ophøre ved udgangen af 2020.

Det er vigtigt at notere, at der også står i rapporten:

 • at det er projektstøtteudvalgets ønske, at teatret i Thisted Kommune i fremtiden skal fungere som et professionelt producerende egnsteater, der dels opfylder de fastlagte krav i den gældende bekendtgørelse om egnsteatre, dels opnår et fagligt og kunstnerisk niveau som ligger indenfor, hvad der generelt forventes at et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre (BEK. nr. 759 af 24.06.2014)

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune udbetaler 3.472.900 kr. til Thy Teater i 2020. Heraf får Thisted Kommune 1.337.700 kr. i refusion af Staten i kraft af egnsteateraftalen. Thisted Kommune vil derfor ikke modtage refusion, hvis der ikke foreligger en gældende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunens driftstilskud til egnsteatre.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. CØL oplyser supplerende, at nettobudgettet er 2,1 mio. kr. og såfremt der indgås en ny aftale og denne medfører merudgifter i forhold til nuværende nettobudget, vil det medføre behov for at tilrette budgettet og finde finansiering til en eventuel merudgift. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med det nuværende nettobudget på 2,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes en ansøgning om ny egnsteateraftale 2021-2024 til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 9:

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der ikke indgås en ny egnsteateraftale med Thy Teater.

Beslutning

Udgår og sendes tilbage til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Til toppen

5. Ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet

Udskriv

Sagstema

Nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet.

Region Nordjylland har fremsendt dette forslag til dagsordenspunkt til behandling i kommunerne.

Redegørelse

En administrativ mobilitetsgruppe har nu udarbejdet et forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med både en strategi- og en handlingsdel. Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland (Kommunekontraktrådet i Region Nordjylland) og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget materialet den 20. december 2019 og har således ikke haft mulighed for at sagsbehandle materialet inden politisk behandling.

Udarbejdelsen af masterplanen blev besluttet af Kontaktudvalget, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, den 3. april 2019. Forslaget er sendt til drøftelse i de enkelte kommuners og regionens udvalg inden godkendelse hos KKR den 7. februar 2020, Regionsrådet den 25. februar 2020 og endelig i Kontaktudvalget den 6. marts 2020.

Baggrund

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at et samlet Nordjylland i 2009 udarbejdede den første infrastrukturstrategi med ti konkrete nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig i retning af et bredere syn på mobilitet.

Forslag til masterplan

Efter en nordjysk sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en administrativ mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 kommunale tekniske direktører, KKR Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Business Region North Denmark (BRN) og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet med et oplæg til en afløser for mobilitetsstrategien. I processen er der i september 2019 afholdt en workshop med interessenter samt for fagfolk fra kommunerne mv. Nu foreligger forslaget ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”. Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling. På den måde kan den sammenlignes med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om at nå målene gennem fælles indsatser.

Strategidel

Forslaget til masterplan tager udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2040. Bæredygtig mobilitet handler her om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed samt at balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Danmark har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 samt en reduktion i CO2 på 70 % inden 2030. Det vil betyde store ændringer også inden for transport og mobilitet. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet strategi, hvor fokus udvides til at være bredere end infrastruktur, men hvor der også inddrages ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer og alternative brændstoffer, der giver nye bæredygtighedsaspekter. Samtidig ligger der gevinster i at se på tværs af mobilitetsformer. Her er Nordjylland langt fremme f.eks. i NT’s omstilling fra trafikselskab til mobilitetsselskab, hvor der ses på alle aspekter af borgernes mobilitet også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Masterplanens overordnede mål er, at:
1. Forbedre fremkommeligheden og styrke opkoblingen til resten af Danmark og Europa.
2. Styrke mobiliteten lokalt og udvekslingen mellem land og by.
3. Forbedre trafiksikkerheden og sundheden og mindske belastningen af miljø og klima.

Handlingsdel

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi er indarbejdet i handlingsplanen og er nu sat i en ny ramme under masterplanens 3 overordnede mål. Handlingsplanen indeholder derfor både aktiviteter, som skal arbejdes videre med og forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang. En række aktiviteter handler om på den korte bane at undersøge mulighederne for at arbejde videre med området, ligesom der foreslås partnerskaber indenfor flere indsatsområder. Der lægges op til at revidere handlingsplanen hvert andet år.

Udover handlinger knyttet til de enkelte mål er der foreslået en række tværgående handlinger, der bredt bidrager til de nordjyske mål for bæredygtig mobilitet.

Den administrative mobilitetsgruppe har dog ikke indstillet en prioritering af handlingerne, der både omhandler ny fysisk infrastruktur, nye tiltag til at påvirke mobilitetsadfærd samt tiltag til at påvirke nationale beslutninger. En evt. politisk prioritering af handlingerne er i sidste ende en beslutning i Kontaktudvalget.

Proces frem mod godkendelse

Forslag til masterplan er fremsendt til de 11 nordjyske kommuner til drøftelse i de kommunale fagudvalg forud for kommunernes behandling på KKR mødet den 7. februar 2020. Sideløbende behandles masterplanen i Regionens udvalg forud for godkendelse på Regionsrådsmødet den 25. februar 2020. Den endelige godkendelse vil finde sted på Kontaktudvalgsmødet den 6. marts 2020.

En nordjysk mobilitetskonference før sommerferien 2020 kan være det officielle startskud for opfølgningen på masterplanen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Det indstilles, at

 1. Udvalget drøfter forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med henblik på at give kommunens input til behandling på KKR mødet 7. februar 2020.
 2. Thisted Kommune i høringssvaret gør opmærksom på, at der i fremtidige sager, som skal behandles i kommunerne, skal være ordentlig tid til administrativ sagsbehandling inden politisk behandling.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 3:

Ad 1: Drøftet, idet udvalget finder materialet ukonkret og mangelfuldt og har følgende ændringsforslag:

Side 6 1.2

De vestlige vejakser ændres til i prioriteret rækkefølge:

 • Fortsætter arbejdet i Komiteen for Rute 26/34. Komiteen står for den politiske interessevaretagelse over for regeringen og Folketinget. Målet er en opgradering til en 2+1 vej, som kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning. Hermed forbedres både fremkommelighed og trafiksikkerhed.
 • Arbejder for en styrket forbindelse for Rute 11, Aalborg - Thisted – Holstebro som tilslutning til motorvejen, med en opgradering til minimum 2+1 vej.
 • Arbejder for at styrke vejforbindelserne Thisted – Aalborg og Fjerritslev – E45 (Hobro/ Haverslev).

Side 8 1.4

Effektiv og bæredygtig godstransport ændres til:

 • Støtter udviklingen af de nordjyske erhvervshavne og deres rolle som knudepunkter for gods ved at arbejde for god opkobling til veje og baner, så der er lette skift mellem transportformerne.
 • Arbejder for at veje og baner til havnene har højst mulig status hos staten og i EU. Undersøger muligheder for citylogistik og effektiv godstransport til byerne.
 • At Thy-banen føres til Hanstholm med henblik på mulig godstransport.

Side 10 2.1

Den nordjyske jernbane og Thy-banen ændres til:

 • Fastholder regional togdrift og med halvtimesdrift, høj regularitet og togkørsel fra lokalbanerne uden skift i Frederikshavn og Hjørring.
 • Fastholder elektrificering og dermed miljøvenlige og hurtige tog mellem Aarhus og Frederikshavn samt Thisted og København.
 • Udnytter nyt signalsystem på strækningen Hobro-Aalborg og fastholder høj regularitet. Sikrer god sammenhæng fra Thy-banen til resten af landet ved flere direkte afgange til København og afgange med skift i Struer. Viderefører partnerskab om fremtidens jernbane og innovation i relation til fleksibilitet, drivmiddel m.m.

Generel tilføjelse, der indarbejdes:

 • KKR Nordjylland støtter op om opgraderingen af lufthavnen i Thisted til GPS flyvninger, der sikrer stabil rute for mulig gods, men også eventuel passagertransport.
 • Færgeruten Thyborøn–Agger bør indskrives som en del i forhold til, at den er en betydningsfuld infrastruktur mellem to regioner og vigtig i forhold til transporten mellem havnene på vestkysten.

Ad 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 6:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen undlader at stemme.

Beslutning

25 stemmer for. Jens Otto Madsen Casper Søe-Larsen undlader at stemme.

Godkendt.

Til toppen

6. Principgodkendelse om opførelse af op til 17 nye familie/seniorboliger på Svanevej i Hurup

Udskriv

Sagstema

Forhåndstilkendegivelse om opførelse af op til 17 nye store familie/seniorboliger på omkring 100 m² pr. stk. på Svanevej i Hurup.

Redegørelse

Hurup Boligselskab har siden 1947 matchet borgernes efterspørgsel på tidssvarende boliger i Sydthy, og den tradition ønsker Hurup Boligselskab at fortsætte.

Hurup Boligselskab oplever en øget efterspørgsel på tidssvarende lejligheder i Hurup med et boligareal på omkring 100 m², jf. bilag 1 fra Hurup Boligselskab. Samtidig er boligselskabet med til at løfte behovet for at udvide tilbuddet af familieegnede boliger, som udtalt i Thisted Kommunes ”Helhedsplan for Hurup” fra 2018, jf. bilag 2 fra Thisted Kommune.

Behov

På boligselskabets venteliste står 147 personer anført som interesserede i boliger på omkring 100 m², jf. bilag 1 fra Hurup Boligselskab.

Placering og planforhold

Den ønskede placering er matrikel nr.: 11v, 11x, 11y, 11z, 11ab og 11ad på Svanevej i Hurup, jf. bilag 3 fra Thisted Kommune.

Her har Thisted Kommune igennem længere tid haft parcelhusgrunde til salg uden at få dem solgt. De seneste grunde er solgt 15. august 2015 og 1. november 2017.

Projektet ønskes opført som tæt lav bebyggelse. For visualisering se bilag 4 fra Hurup Boligselskab.

Situationsplan fremgår af bilag 5 fra Hurup Boligselskab.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Vedtagelse af forhåndstilkendegivelsen vil samtidig godkende igangsættelse af lokalplansændringer.

Boliger og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på to typer: jf. bilag 1, 6 og 7 fra Hurup Boligselskab.

 • 10 type 1 på 115 m² - forventet husleje 7.929 kr. pr. måned.
 • 7 type 2 på 95 m² - forventet husleje 6.550 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.815 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 106,7 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103 kvadratmeter

2.166.256 kr.

Maksimumsbeløb for 17 boliger

36.826.350 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal over 105 m², er som følger:

Lånebeløb 86%

Beboerindskud 2%

Kommunal grundkapital 12%

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 4.419.162 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området. Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Hurup Boligselskab en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af Skema A.
 2. Udarbejdelse af en ny lokalplan iværksættes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 9:

Ad 1 - 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 7:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

7. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - støttebeløb fra Nordea-fonden på 450.000 kr.

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - støtte fra Nordea-fonden på 450.000 kr.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2016 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse Klitmøller samt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i maj 2019, som var et tilskud fra Realdania. Områdefornyelsen forløber frem til og med 2020.

Anlægsbevillingen XA-771 - Områdefornyelse Klitmøller:

kr.

Udgifter

6.100.000

Indtægter

-3.100.000

Thisted Kommune har indledt et samarbejde med Nationalpark Thy omkring formidlingen langs Klitmøller Å. Nordea-fonden har meddelt støtte til projektet på 450.000 kr. til formidling samt til en ruteafmærkning for hele strækningen fra Ørhageområdet via Stågbak/stranden, fra åens udløb i Vesterhavet og op til Vandet Sø, en strækning på ca. 4 km. Udover stimarkering/way finding pæle indeholder projektet også etablering af en adgang til Stågbak (højeste punkt i Klitmøller).

Stien, som forlænger Ny Foreningsvej fra Klitmøller Friskole til Vandet Sø, bliver en trampesti fortrinsvist placeret, hvor der i forvejen er stier, veje eller lignende og markeret med pæle. Nationalpark Thy står for strækningen Kystvejen til Vandet Sø, mens Thisted Kommunes indsats foregår indenfor Klitmøller bys afgrænsning, som en del af områdefornyelsen.

Områdefornyelsen omfatter 3 indsatsområder:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje - trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej.
 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet ved Landingspladsen - indretning af "shared space" område med fokus på de bløde trafikanter og med begrænsning af biltrafik i den vestligste del af Ørhageområdet.
 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej - en sti langs Klitmøller Å med opholdsmuligheder på strækningen fra Spar til Klitmøller Friskole samt en forlængelse til Vesterhavet og Vandet Sø.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller forøges i 2020 med 450.000 kr., som finansieres ved støtte fra Nordea-fonden, og der søges tillægsbevilling hertil.

Anlægsbevillingen til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller er herefter:

Kr.

Anlægsbevilling

Tillægsbevilling

I alt

Udgifter

6.100.000

450.000

6.550.000

Indtægter

-3.100.000

-450.000

-3.550.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, anlægsrammen vil blive påvirket med 450.000 kr., idet beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke, i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Er på nuværende tidspunkt ikke opgjort

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Med forlængelsen af Ny Foreningsvej bliver der mulighed for at gå de ca. 4 km mellem Vesterhavet og Vandet Sø, fortrinsvis langs Klitmøller Å. En sådan forbindelse forventes at tiltrække såvel fastboende som gæster i Nationalparken, der med forbindelsen får rig mulighed for at besøge områder, der hidtil har henligget som private og ikke umiddelbart tilgængelige.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller gives en tillægsbevilling til både anlægsudgiftsbevillingen og anlægsindtægtsbevillingen på 450.000 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

8. Anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune er fortsat meget vigtig for at opretholde det gode liv i Thisted Kommune og sikre borgernes ejendomsværdi. Antallet af henvendelser fra lejere, der bor i dårlige ejendomme bl.a. med skimmelvækst, er stigende.

I 2018 og 2019 har strategien for "Pulje til Landsbyfornyelse" været at arbejde for en helhedsindsats, hvor Thisted Kommune også skaber nye byrum og grønne opholdsmuligheder, der hvor gamle huse er nedrevet.

På nuværende tidspunkt er der ca. 45 huse på venteliste til nedrivning, og der er stadig mange dårlige ejendomme, der kommer på tvangsauktion.

Bevillingen på investeringsoversigten rækker dog kun til at nedrive ca. 20 ejendomme og hverken til opkøb af dårlige ejendomme f.eks. på tvangsauktion eller etablering af byrum, hvor nedrivning har fundet sted. Dette kan medføre, at ejendomsspekulanter får frit spil i Thisted Kommune ved tvangsauktioner.

Der er fortsat refusion på udgifter til køb af dårlige ejendomme, nedrivning samt indretning af offentlige tilgængelige byrum. Refusionsprocenten er 60 %, og de uforbrugte statslige rammer til Thisted Kommune er på ca. 6 mio. kr., hvortil der kommer en forventet ramme på 4 mio. kr. i 2020. På investeringsoversigten for budget 2020 er der afsat 3.825.000 kr. i anlægsudgifter og 2.200.000 kr. i anlægsindtægter til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020, hvilket betyder, at Thisted Kommune ikke udnytter den statslige pulje.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, Lov om byfornyelse og udvikling af byer med ændringslov nr. 1562 af 19. december 2017.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og indtægterne til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020 kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten XA-818 - Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Rådighedsbeløbene til Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2020 kan herefter specificeres således:

Udgift

3.825.000 kr.

Indtægt

-2.200.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

1.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.825.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til Indsats mod farlige/forfaldne ejendomme 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse, at den uforbrugte statslige ramme udnyttes fuldt ud. Det vil sige, at den kommunale medfinansiering hæves fra 1,625 mio. kr. til 4 mio. kr. Restbeløbet på 2,375 mio. kr. finansieres af kassen.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 9:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

9. Anlægsbevilling - Forlængelse af Slyngborgvej

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling (rådighedsbeløb) for salg af jord i forbindelse med forlængelse af Slyngborgvej til det nye genbrugscenter i Sydthy.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. november 2019, at det nye genbrugscenter i Sydthy skal etableres på Slyngborgvej i Hurup. Genbrugscenterets størrelse bliver ca. 18.000 m2. For at kunne etablere genbrugscentret skal Slyngborgvej forlænges med ca. 220 m, som også vil give adgang til en facadegrund øst for genbrugscentret, jf. bilag 1.

Vejen etableres som eksisterende vej, dvs. 6,5 m bred asfalteret vej og rabatter i begge sider på 2,75 m.

Eksisterende Slyngborgvej er etableret som adgangsvej til erhvervsområdet, men området er ikke byggemodnet. Derfor er der ikke forsyningsledninger i erhvervsområdet. Området er frigivet af museet.

Det er nødvendigt at fremføre forsyningsledninger til genbrugscentret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Eftersom Slyngborgvej ikke er byggemodnet, foreligger der på nuværende tidspunkt ikke godkendte salgspriser. Nybolig Thisted har værdiansat arealerne og vurderer, at salgspriserne kan fastsættes til 25 kr. pr. m2 excl. moms for bagvedliggende arealer og til 40 kr. pr. m2 excl. moms for facadearealer. Dette svarer til prisfastsættelsen ved Industrivangen i Hanstholm.

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at beliggenheden for genbrugscenteret på Slyngborgvej kan anses som værende bagvedliggende arealer dvs. 25. kr. pr. m2.

Den forventede salgsindtægt forventes dermed at blive ca. 18.000 m2 x 25 kr. = 450.000 kr. excl. moms.

Køber af grunden (Thisted Kommune) skal betale samtlige tilslutningsbidrag.

Forlængelse af Slyngborgvej samt salgsomkostninger udgør 1.850.000 kr. excl. moms.

For salget af arealet til genbrugscenteret i Sydthy søges der anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000 kr., og beløbet vil tilgå kassen.

Til forlængelse af Slyngborgvej søges der en anlægsudgiftsbevilling på 1.850.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 XA-274 Byggemodning - pulje.

Forpagtningsaftalen - hvor Slyngborgvej og genbrugsstationen skal placeres - skal reduceres. Beløbet for forpagtningens reduktion udgør ca. 10.500 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil tilgå kassen 450.000 kr. Udgiften på 1.850.000 kr. til forlængelse af Slyngborgvej er afsat i budget 2020 via rådighedsbeløbet til XA-274 Byggemodning - pulje

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

De samlede indtægter for udlejning af jord og arealer vil blive reduceret i 2020 og årene fremover med ca. 10.500 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Salgsprisen fastsættes til 25 kr. pr. m2 excl. moms for bagvedliggende arealer og 40 kr. pr. m2 excl. moms for facadearealer.
 1. Der gives en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000 kr. til salg af arealet til genbrugscenteret i Sydthy, og beløbet vil tilgå kassen.
 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.850.000 kr. til forlængelse af Slyngborgvej finansieret af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning-pulje.

4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer godkendt af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 13:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 10:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

10. Anlægsbevilling - Asfalt 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2020.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2020 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger - som sætning af svingsten, udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkning, stribearbejde m.v. - er indeholdt i det afsatte beløb.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger mv. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægning.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsbevilling til asfaltbelægninger på 11,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 - Pulje til Asfaltbelægning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2020.

Redegørelse

I budgettet for 2020 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje

Anlægsindtægt

-2.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde 2020 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000. kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2020 finansieret af rådighedsbeløbene på XA 709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

12. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde i 2020.

Redegørelse

I budgettet for 2020 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde.

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje

Anlægsindtægt

-1.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde 2020 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde finansieret af rådighedsbeløbene på XA 708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

13. Anlægsbevilling - Udvendig vedligeholdelse af ejendomme 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der på investeringsoversigten afsat 8,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I samme budgetforlig blev diverse puljer under de enkelte fagudvalg også samlet under overskriften "Udvendig bygningsvedligeholdelse". Thisted Kommunes chefgruppe har efterfølgende drøftet, hvilke ejendomme der har de største behov for udvendige vedligeholdelsesarbejder. Med baggrund i de drøftelser er der enighed i chefgruppen om, at de anbefalinger, som Drifts- og Anlægsafdelingen har, følges. Det betyder, at det anbefales, at puljen for udvendig vedligeholdelse anvendes til følgende projekter:

 • Tagrenovering af Tingstrup skole, Bedsted skole, Ældrecenter Kløvermarken, Doverodde Købmandsgaard, kommunal ejendom (udlejet til synshal, Poppelvej 6, Hurup), Aktivitetshuset Limfjorden (Poppelvej 8, Hurup), Plantagehuset og Limfjordsbørnehaven.
 • Facaderenovering af Vesløs Skole, Frøstrup Skole, Hanstholm Brandstation og Thisted Rådhus.
 • Etablering af ventilationsanlæg på Sjørring Skole.
 • Udskiftning af tagrender på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter samt på Thisted Rådhus.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse - som er afsat i budget 2020 på investeringsoversigten.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for brugere af bygningerne.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

14. Nedlæggelse af Sprogcenterrådet

Udskriv

Sagstema

Idet Thisted Kommune har udliciteret danskuddannelse til voksne udlændinge og ikke længere har et kommunalt sprogcenter, nedlægges Sprogcenterrådet.

Redegørelse

Thisted Kommune har pr. 1. januar 2020 indgået en aftale med Dansk Flygtningehjælp om at levere danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Jf. lovbekendtgørelse nr. 1128 af 13. oktober 2017 med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger mv. og Integrationsloven.

Thisted Kommunes Sprogcenter er nedlagt med udgangen af 2019. Sprogcenterrådet er i sin tid oprettet med baggrund i gældende lovgivning omhandlende kommunale sprogcentre. Sprogcenterrådet nedlægges sammen med Thisted Sprogcenter.

Thisted Kommune har fremadrettet tilsynspligt med danskuddannelserne udbudt af Dansk Flygtningehjælp i kommunen efter vejledning fra Udlændinge - og Integrationsministeriet.

Retsgrundlag

LBKG nr. 901 Danskuddannelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at ovenstående orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

15. Strategi for ledelse

Udskriv

Sagstema

Strategi for ledelse.

Redegørelse

Strategi for ledelse tager udgangspunkt i målsætningerne i Politik for administration og personale om at skabe den attraktive arbejdsplads og løbende kompetenceudvikling, så vi er i stand til at imødekomme forventninger fra borgere og det omkringliggende samfund til den service kommunen leverer.

Alle ledere i Thisted Kommune blev i april 2019 inviteret til lederdag med temaet "Ledelse i centrum". Med udgangspunkt i en kortlægning af allerede eksisterende ledelsesudviklingstiltag, værdisæt og ledelsesgrundlaget 'Sammenhængskraft', blev der på lederdagen arbejdet med input til indholdet i Strategi for ledelse. De input og prioriteringer, som lederne kom frem til på lederdagen, blev givet videre til en styregruppe bestående af kommunaldirektøren og fire afdelingschefer, som herefter havde ansvaret for at udarbejde Strategi for ledelse.

I strategien er der sat fokus på

 • at skabe den attraktive arbejdsplads for Thisted Kommunes ledere
 • hvad der forventes af lederne i forhold til at udøve ledelse, hvor borgeren, erhvervslivet og civilsamfundet er i centrum

Lederne i Thisted Kommune har i forhold til de to fokuspunkter prioriteret følgende fem emner for målsætninger med tilhørende succeskriterier:

 • ledernetværk - at alle ledere skal bruge hinanden og sparre med hinanden på tværs af organisationen. Det betyder, at alle ledere skal være med og bidrage ind i et eller flere netværk på tværs af fag og erfaringsniveau.
 • kompetenceudvikling for nye og erfarne ledere - at den løbende kompetenceudvikling skal være med til at opnå et fælles sprog samt øge mulighederne for at skabe fællesskab og retning.
 • onboarding - at alle nye ledere igennem introduktion til kultur og retningslinjer i Thisted Kommune lykkes og trives i organisationen.
 • helhedstænkning - at man som leder er i stand til at identificere, etablere og formidle de relationer, som styrker sammenhængskraften på tværs af organisationen til gavn for borgeren, erhvervslivet og civilsamfundet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020 - til efterretning

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020 - til efterretning

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Strategi for ledelse godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 6:

Godkendt. Strategien sendes også til efterretning i Hoved-MED.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 16:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen