28. nov 2017

Deltagere:

 • Anja Sørensen (O)
 • Arnold Larsen (A)
 • Erik Bøgh Nielsen (A)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henning Jensen (V)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lars Steffensen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Ole Christensen (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Poul Hvass Hansen (C)
 • Preben Holler (A)
 • Ulla Vestergaard (A)

220. Ansøgning om ekstra tilskud til etablering af Søsportscenter Vilsund

Udskriv

Sagstema

Søsportscenter Vilsund Bygningsforening ansøger Thisted Kommune om et yderligere tilskud på 1,0 mio. kr. til etablering af Søsportscenter Vilsund.

Redegørelse

Søsportscenter Vilsund Bygningsforening ridser i sin ansøgning såvel det hidtidige som det kommende forløb op. Essensen følger her:

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 25. april 2017 at bevilge et tilskud på 1,7 mio. kr. fordelt ligeligt over 2017 og 2018 samt en kommunekredit på 0,8 mio. kr. til etablering af Søsportscenter Vilsund.

Med dette tilsagn samt et tilsagn af 6. marts 2015 om et støttebeløb på 2,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal i ryggen, sendte bygningsforeningen i juni 2017 ansøgninger til Realdania og Færchfonden med anmodning om støttebeløb på henholdsvis 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Med et samlet investeringsbudget på 7,7 mio. kr. på dette tidspunkt i processen, var det ansøgers forhåbning, at disse fonde ville ”lukke hullet” med et tilsagn på 3,0 mio. kr.

Primo oktober 2017 har ansøger imidlertid modtaget meddelelse fra begge fonde om, at de på grund af et overvældende stort antal ansøgninger ikke var i stand at yde tilskud til etablering af Søsportscenter Vilsund.

Bevillingen på 2,0 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden udløber pr. 31. december 2017. Det betyder, at man arbejder under et stort tidspres for at rejse midler til realisering af projektet. Det kan tilføjes, at ansøger allerede har indsendt anmodning til A. P. Møller-fonden om accept af, at projektet er reduceret i omfang. Fonden har ikke nået at svare endnu.

Siden indsendelse af ansøgninger til Realdania og Færchfonden har ansøger forberedt sig på at indsende ansøgninger til andre fonde; men under hensyn til kendskab til succesrater og sagsbehandlingstider hos disse fonde har ansøger indset, at man ikke vil være i stand til at rejse de manglende 3,0 mio. kr. til realisering af projektet inden d. 31. december – altså den absolutte deadline for tilsagnet fra A. P. Møller fonden.

Derfor har foreningens bestyrelse nu udarbejdet en ny etablerings- og finansieringsplan.

Ligesom den oprindelige plan, der dannede grundlag for Thisted Kommunes bevilling af 25. april 2017, tager ”plan B” udgangspunkt i, at aktiviteterne på værftet fastholdes, og at der skabes attraktive muligheder for at gennemføre forskellige former for frilufts- og søsportsaktiviteter:

Værkstedsbygning

Planerne om tilbygning annulleres. Der foretages i stedet et generelt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på bygningen.

Værftsbygningen

Planerne om tilbygning annulleres. Gulvniveau i nuværende bygning hæves, så bygningen sikres mod vandskader ved ekstrem høj vandstand i fjorden. Der foretages generelle vedligeholdelses- og reparationsarbejder på bygningen.

Spilhuset

Den eksisterende bygning rives ned, og der opføres et nyt spilhus.

Service- og velfærdsbygning

Den oprindelige plan om etablering af nybyggeri fastholdes. En udvidelse med et rum til opbevaring af grej og udstyr overvejes. Der foretages højvandssikring.

Udenomsareal

Den planlagte kystsikring annulleres. Den planlagte højvandssikring annulleres eller reduceres. Ansøger efterspørger dialog med Thisted Kommunes planafdeling vedrørende optimal indretning af det disponible areal.

Ansøger konkluderer, at rammerne bliver mindre ambitiøse end oprindeligt tænkt. Det er dog ansøgers vurdering, at de nu beskrevne rammer vil blive ganske attraktive for søsports- og friluftsentusiaster (havkajak, jetski, vandski, kystlivredning, dykning, undervandsjagt, surfing, kite surfing, stand up paddling og open water svømning er nævnt). I baggrundsmaterialet er det i øvrigt beskrevet, hvordan skabelsen af optimale og ordnede forhold for jetski og vandscootere vil kunne blive et ”reason to go” for udøvere af disse sportsgrene. Der bliver offentlig adgang til hele værftsområdet, og ansøgers forventning er fortsat, at mange fastboende og turister vil komme til at benytte områdets faciliteter.

I den ny plan reduceres anlægsbudgettet fra 7.700.000 kr. til nu 5.945.000 kr.

Med nuværende tilsagn på 4,5 mio. kr. (Thisted Kommune og A. P. Møller) og en egenfinansiering på ca. 400.000 kr. mangler man i øjeblikket 1,0 mio. kr., som Thisted Kommune hermed ansøges om i tillæg til tidligere bevilling.

Forvaltningens vurdering

Som også beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling er det fortsat Teknik og Erhvervs vurdering, at der er tale om et projekt, der understøtter kommunens arbejde med Thy på forkant, Cold Hawaii Inland, bosætning og turisme. Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at fastholde bevillingen fra A. P. Møller-fonden, samt at projektet vil kunne give et løft til Vilsund og Thisted Kommune i bredere forstand.

Udover at det ikke er lykkedes at realisere den samlede plan om fondsfinansiering, hvorfor projektets omfang er skåret til, ses der ikke at være nye oplysninger i sagen; men som en følge af, at Thisted Kommune ansøges om at indtræde som største bidragsyder i projektet, anbefaler forvaltningen, at Thisted Kommune opnår pant i bygningerne, der så vidt muligt modsvarer værdien af kommunens støtte.

Ansøger bør fortsat have fokus på, hvordan kommende udbud af søsports- og friluftsaktiviteter supplerer hinanden bedst muligt, for at undgå en situation, hvor mere eller mindre ens udbud i Doverodde, Vilsund, Synopalhavnen og Sundby Mors undergraver hinanden.

Teknik og Erhverv anbefaler i øvrigt, at ansøger fører en tæt dialog med Teknik og Erhverv om alt fra lokalplaner til beskyttelseshensyn, støjende aktiviteter og anvendelse af udenomsarealer, ligesom kommende brugere af faciliteterne skal inddrages i arbejdet.

For en nærmere gennemgang af projektet henvises i øvrigt til dagsordenspunkt nr. 77 på kommunalbestyrelsens dagsorden den 25. april 2017.

Retsgrundlag

Af bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme (§ 13) fremgår det, at kommuner kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter blandt andet inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Økonomiske konsekvenser

En ekstra bevilling til projektet på 1,0 mio. kr. kan finansieres med 500.000 fra rådighedsbeløbet på XA-712 Cold Hawaii Inland, idet at et Søsportscenter i Vilsund vil have væsentlig indflydelse og være en vigtig del af projektet ”Cold Hawaii Inland”. Resten af finansieringen vil kunne afholdes af Medfinansieringspuljen.

Ved brug af Medfinansieringspuljen er det dog en forudsætning, at beløbet reserveres af de frie midler på Puljen til Medfinansiering i 2017 og at beløbet ligeledes overføres til 2018.

Anvendes et beløb til finansiering fra rådighedsbeløbet XA-712 Cold Hawaii Inland skal beløbet fratrækkes rådighedsbeløbet og overføres til driften samt overføres til 2018. Rådighedbeløbet til XA-712 Cold Hawaii Inland er fordelt over årene 2017 – 2020, hvor udgifterne udgør 46,1mio. kr og indtægterne -20,8 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. november 2017

Strategi- og Økonomiudvalget den 15. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller,

1. at Thisted Kommune bidrager med yderligere 1,0 mio. kr. til projektet.

2. at udgiften finansieres med 500.000 kr. fra rådighedsbeløbet XA-712 Cold Hawaii Indland og der gives en tillægsbevilling til driften, samt med 500.000 kr. via de fire midler på Medfinansieringspuljen i 2017 og samtidig forudsættes det, at beløbene overføres til 2018.

3. at Thisted Kommune opnår pant i bygningerne, der så vidt muligt modsvarer værdien af den kommunale støtte.

4. at ansøger skal have fokus på, hvordan et kommende udbud af søsports- og friluftsaktiviteter bedst muligt kan supplere andre lignende tiltag, samt

5. at ansøger fører en tæt dialog med Teknik og Erhverv om alle planmæssige og tekniske forhold i sagen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 8. november 2017, pkt. 174:

A.P. Møller fonden har den 8. november 2017 godkendt det ændrede projektforslag, som beskrevet i denne sagsfremstilling. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget er orienteret om godkendelsen.

Indstilles til godkendelse.

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 256:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 25-01-2018