28. nov 2017

Deltagere:

 • Anja Sørensen (O)
 • Arnold Larsen (A)
 • Erik Bøgh Nielsen (A)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henning Jensen (V)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lars Steffensen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Ole Christensen (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Poul Hvass Hansen (C)
 • Preben Holler (A)
 • Ulla Vestergaard (A)

217. Ændring af skoledistrikt - Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om ændring af skoledistrikt for Klitmøller.

Redegørelse

En forældre i Klitmøller har fremsendt en ansøgning om ændring af skoledistrikt for Klitmøller.

Forælderen ønsker at få skoledistrikt under Sjørring Skole i stedet for Hanstholm Skole.

Der oplyses følgende i ansøgningen:

”Der går pt. 19 elever fra Klitmøller på Sjørring Skole; så vidt vides går der pt. ingen elever fra Klitmøller på Hanstholm Skole. Der er flest elever i overbygningen, men der er også elever i indskoling og mellemtrinnet.

Hvis skoledistriktet ændres, kan Sjørring Skole lave et samarbejde med Klitmøller Friskole. Ligeledes kan alle børn kan være sikre på, at der er plads på skolen, ligesom der kan etableres skolebus.”

Undervisningsafdelingen oplyser, at såfremt der skal arbejdes videre med ansøgningen om ændring af skoledistrikt vil afdelingen foretage analyse af Klitmøller elevernes skoletilknytning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

En ændring af skoledistriktet vil kræve etablering af skolebus.

Andre konsekvenser

Såfremt der ønskes en ændring af skoledistriktet skal skolebestyrelserne i Hanstholm og Sjørring høres.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget

7. november 2017

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med ansøgningen.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 7. november 2017, pkt. 129:

Et flertal i udvalget (Erik Bøgh Nielsen, Per Skovmose og Poul Hvass Hansen) besluttede, at der ikke arbejdes videre med forslaget.

Jens Otto Madsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Henning Jensen undlod at stemme.

Beslutning

For Børne- og Familieudvalgets indstilling

19 stemte for:
Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Kenneth Bjerregaard, Ole Christensen, Henrik Gregersen, Poul Hvass Hansen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Arnold Larsen, Erik Bøgh Nielsen, Peter skriver Nielsen, Esben oddershede, Ida Pedersen, Per Skovmose, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard og Jens Kr. Yde

6 stemte imod:

Henning Jensen, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Niels Jørgen Pedersen, Anja Sørensen og Kristian Tilsted

2 undlod at stemme:

Ib poulsen og Lars Steffensen

Til toppen

218. Ny tilskudsmodel vedr. aftenskolerne

Udskriv

Sagstema

Ny tilskudsmodel vedr. aftenskolerne.

Redegørelse

Efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttede Børne- og Familieudvalget på møde den 13. juni 2017, at der udarbejdes et nyt tilskudssystem vedr. aftenskolerne, hvor det nuværende tilskudssystem danner udgangspunkt for arbejdet.

I forlængelse af beslutningen har en arbejdsgruppe med repræsentanter for forvaltningen og aftenskolerne arbejdet med oplæg til et nyt tilskudssystem, som skal være godkendt i Kommunalbestyrelsen i november 2017 for at få virkning for 2018.

På baggrund af forvaltningens og arbejdsgruppens arbejde blev et forslag til nyt tilskudssystem sendt i høring hos aftenskolerne (bilag).

Det nystiftede Samråd for aftenskolerne i Thisted Kommune fremsendte den 10. oktober 2017 på vegne af 7 aftenskoler høringssvar vedr. ny tilskudsmodel. Der er ikke indgået yderligere høringssvar.

Oversigt over forslag til ny tilskudsmodel og høringssvar vedr. disse fremgår af bilag.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke, idet oplæg til nyt tilskudssystem holder sig inden for budgetmæssigt godkendte økonomiske rammer.

Det skal oplyses, at der på baggrund af de kommunale regler vedr. overførsel, ikke kan overføres et særskilt overskud vedr. aftenskoleområdet fra et regnskabsår til et andet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Handicaprådet

26. oktober 2017

Folkeoplysningsudvalget.

30. oktober 2017

Børne- og Familieudvalget

7. november 2017

Kommunalbestyrelsen

28. november 2017

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1.

Tilskudsbrøker, tildelingsmetodik (model 2) og aconto udbetaling, som er anbefalet af Samrådet for aftenskolerne, indgår i den fremtidige tilskudsmodel.

2.

Oplæg vedr. handicapundervisning som foreslået af arbejdsgruppen indgår i den fremtidige tilskudspolitik.

3

Tilskudsbrøk (5/7) vedr. undervisning i tyndt befolkede områder og pulje til tværgående initiativer, som er anbefalet af Samrådet for aftenskolerne, indgår i den fremtidige tilskudspolitik.

Tidligere besluttet

Besluttet på Handicaprådet den 26-10-2017 som punkt 10

Indstilles til godkendelse.

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 30-10-2017 som punkt 50

Erik Bøgh Nielsen (A) og Claus M. Christensen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse.

Evalueres i 2021.

Børne- og Familieudvalget, 7. november 2017, pkt. 128:

indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

219. Verdensballetten til ferniseringen af skulpturfestival Høfte 90 i 2018 i Agger

Udskriv

Sagstema

Forening Høfde 90 ønsker at integrere Verdensballetten i afholdelsen af skulpturfestivalen ”Høfde 90” i 2018 og ansøger Thisted Kommune om 300.000 kr. i medfinansiering.

Redegørelse

Skulpturfestivalen i 2018 skal i lighed med skulpturfestivalen 2015 præsentere danske og internationale kunstnere. Festivalen finder sted fra den 4. til 31. august ved høfde 90 i Agger – deraf navnet for festivalen og foreningen ”Høfde 90”. Efter succesen i 2015, hvor arrangørerne anslår et besøgstal på 20.000-30.000, og hvor der var 340 skulpturer fra 62 kunstnere fra 26 lande, er det foreningens ønske, at festivalen bliver en skulpturbiennale, dvs. festivalen fremover afholdes hver andet år.

For 2018 ønsker foreningen Høfde 90 en nytænkning af festivalen, hvor høfde 89 inddrages, hvilket giver mulighed for at forbindelse de to høfders yderpunkter, hvilket skaber et udsædvanligt skulpturrum ved vandkanten. Derudover skal åbningen af festivalen markeres med en stor event d. 4. august i form af et besøg af Verdensballetten.

Siden 2008 tager Verdensballetten under ledelse af Jens-Christian Wandt med internationale solodansere fra The Royal Ballett of London, Mariinskij Tearet i Skt. Petersborg og Staatsballet Berlin sammen med danske operasangere og musikere på sommerture på særligt udvalgte steder, med henblik på at integrere kulturen mere i naturen. Der er altså tale om en særlig kulturoplevelse for publikum med højt internationalt kunstnerisk niveau i naturens rammer med lyset, vandet, luften og omgivelserne. I 2017 har Verdensballetten haft fem spillesteder: Sølyst i Storkøbenhavn, Gram Slot i Gram, Møllerup Gods ved Århus, Sild i Tyskland og Den tilsandede kirke ved Skagen. Høfde 90 ønsker i 2018 at tilføje en ny destination med Agger.

Scenen til Verdensballetten skal bygges ud fra stranden ved høfde 90. Denne placeringen opfylder Verdensballettens krav om, at forestillingens rammer skal være spektakulære og være stærkt integreret i naturen. Skulpturfestivalen Høfde 90 udstiller både danske og internationale kunstnere og arrangørerne bag festivalen anser kombinationen af skulpturer og ballettens skulpturelle udtryk som et godt match.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at skulpturfestivalen i Agger bidrager til Thisted Kommunes fokus på sammenspillet mellem kultur og natur, og må forventes at have turistmæssig betydning for kommunen. Verdensballetten er et stærkt og etableret brand, der trækker megen medieomtale og et pænt besøgstal.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for skulpturfestivalen Høfde 90 i 2018 inkl. besøget af Verdensballetten er på 930.000 kr. (se bilag). Udgifterne til afholdelsen af festivalen estimeres til knap 400.000 kr. og udgifterne til Verdensballetten til ca. 530.000 kr.

Arrangørernes finansieringsforslag er, at Thisted Kommune støtter med 300.000 kr., at der er anden ekstern finansiering på ca. 310.000 kr. samt sponsorater for 150.000 kr. Foreningen bidrager med en egenfinansiering på 170.000 kr., der opnås gennem salg af drikkevarer og entréindtægter fra 500 betalende gæster.

Skulpturfestivalen har i 2015 modtaget 20.000 kr. i støtte fra Thisted Kommune.

Forvaltningen anbefaler at arrangementet støttes med samlet set 250.000 kr. Finansieringen kan anvises med 30.000 kr. fra tilskudskontoen i 2018 samt 220.000 kr. fra Puljen for medfinansiering i 2017, hvor der er 1 mio. kr. tilbage i 2017.Derudover anbefaler forvaltningen, at støtten er betinget af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på mødet 31. oktober 2017 har vedtaget at medfinansieringspuljen søges indarbejdet i det selektive indkøbsstop. Dette er besluttet som følge en et forventet merforbrug på servicerammen i 2017. Derfor bør bevillingen, efter forvaltningens anbefaling, først ske i 2018. (Under forudsætning af, at uforbrugte midler i 2017 overføres til 2018).

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

I 2015 afholdte Agger Events skulpturfestivalen Høfde 90. I løbet af festivalens planlægning opstod der både organisatoriske og økonomiske udfordringer. Dette er der blevet ryddet op i, og der er etableret en ny organisering med en nydannet forening og bestyrelse, der nu står for planlægning og afvikling af skulpturfestivalen og Verdensballetten.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. november 2017.

Strategi- og Økonomiudvalget den 15. november 2017.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

1.

at projektet støttes med 250.000 kr., der anvises med 30.000 kr. fra tilskudskontoen i 2018 og 220.000 kr. fra Puljen for medfinansieringen under forudsætning af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

2.

at foreningen Høfde 90 inddrager ”Følg din natur”- kampagnen synlig i festivalens markedsføring op til og under festivalen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 8. november 2017, pkt. 173:

Indstilles til godkendelse.

Arnold Larsen tager forbehold.

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 255:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

23 stemte for:

Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Kenneth Bjerregaard, Henrik gregersen, Poul Hvass Hansen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Jens Otto Madsen, Erik Bøgh Nielsen,Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Lars Steffensen, Anja Sørensen, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Jens Kr. Yde

Imod:

Peter Larsen

3 undlod at stemme:

Ole Christensen, Henning Jensen og Arnold Larsen

Til toppen

220. Ansøgning om ekstra tilskud til etablering af Søsportscenter Vilsund

Udskriv

Sagstema

Søsportscenter Vilsund Bygningsforening ansøger Thisted Kommune om et yderligere tilskud på 1,0 mio. kr. til etablering af Søsportscenter Vilsund.

Redegørelse

Søsportscenter Vilsund Bygningsforening ridser i sin ansøgning såvel det hidtidige som det kommende forløb op. Essensen følger her:

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 25. april 2017 at bevilge et tilskud på 1,7 mio. kr. fordelt ligeligt over 2017 og 2018 samt en kommunekredit på 0,8 mio. kr. til etablering af Søsportscenter Vilsund.

Med dette tilsagn samt et tilsagn af 6. marts 2015 om et støttebeløb på 2,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal i ryggen, sendte bygningsforeningen i juni 2017 ansøgninger til Realdania og Færchfonden med anmodning om støttebeløb på henholdsvis 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Med et samlet investeringsbudget på 7,7 mio. kr. på dette tidspunkt i processen, var det ansøgers forhåbning, at disse fonde ville ”lukke hullet” med et tilsagn på 3,0 mio. kr.

Primo oktober 2017 har ansøger imidlertid modtaget meddelelse fra begge fonde om, at de på grund af et overvældende stort antal ansøgninger ikke var i stand at yde tilskud til etablering af Søsportscenter Vilsund.

Bevillingen på 2,0 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden udløber pr. 31. december 2017. Det betyder, at man arbejder under et stort tidspres for at rejse midler til realisering af projektet. Det kan tilføjes, at ansøger allerede har indsendt anmodning til A. P. Møller-fonden om accept af, at projektet er reduceret i omfang. Fonden har ikke nået at svare endnu.

Siden indsendelse af ansøgninger til Realdania og Færchfonden har ansøger forberedt sig på at indsende ansøgninger til andre fonde; men under hensyn til kendskab til succesrater og sagsbehandlingstider hos disse fonde har ansøger indset, at man ikke vil være i stand til at rejse de manglende 3,0 mio. kr. til realisering af projektet inden d. 31. december – altså den absolutte deadline for tilsagnet fra A. P. Møller fonden.

Derfor har foreningens bestyrelse nu udarbejdet en ny etablerings- og finansieringsplan.

Ligesom den oprindelige plan, der dannede grundlag for Thisted Kommunes bevilling af 25. april 2017, tager ”plan B” udgangspunkt i, at aktiviteterne på værftet fastholdes, og at der skabes attraktive muligheder for at gennemføre forskellige former for frilufts- og søsportsaktiviteter:

Værkstedsbygning

Planerne om tilbygning annulleres. Der foretages i stedet et generelt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på bygningen.

Værftsbygningen

Planerne om tilbygning annulleres. Gulvniveau i nuværende bygning hæves, så bygningen sikres mod vandskader ved ekstrem høj vandstand i fjorden. Der foretages generelle vedligeholdelses- og reparationsarbejder på bygningen.

Spilhuset

Den eksisterende bygning rives ned, og der opføres et nyt spilhus.

Service- og velfærdsbygning

Den oprindelige plan om etablering af nybyggeri fastholdes. En udvidelse med et rum til opbevaring af grej og udstyr overvejes. Der foretages højvandssikring.

Udenomsareal

Den planlagte kystsikring annulleres. Den planlagte højvandssikring annulleres eller reduceres. Ansøger efterspørger dialog med Thisted Kommunes planafdeling vedrørende optimal indretning af det disponible areal.

Ansøger konkluderer, at rammerne bliver mindre ambitiøse end oprindeligt tænkt. Det er dog ansøgers vurdering, at de nu beskrevne rammer vil blive ganske attraktive for søsports- og friluftsentusiaster (havkajak, jetski, vandski, kystlivredning, dykning, undervandsjagt, surfing, kite surfing, stand up paddling og open water svømning er nævnt). I baggrundsmaterialet er det i øvrigt beskrevet, hvordan skabelsen af optimale og ordnede forhold for jetski og vandscootere vil kunne blive et ”reason to go” for udøvere af disse sportsgrene. Der bliver offentlig adgang til hele værftsområdet, og ansøgers forventning er fortsat, at mange fastboende og turister vil komme til at benytte områdets faciliteter.

I den ny plan reduceres anlægsbudgettet fra 7.700.000 kr. til nu 5.945.000 kr.

Med nuværende tilsagn på 4,5 mio. kr. (Thisted Kommune og A. P. Møller) og en egenfinansiering på ca. 400.000 kr. mangler man i øjeblikket 1,0 mio. kr., som Thisted Kommune hermed ansøges om i tillæg til tidligere bevilling.

Forvaltningens vurdering

Som også beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling er det fortsat Teknik og Erhvervs vurdering, at der er tale om et projekt, der understøtter kommunens arbejde med Thy på forkant, Cold Hawaii Inland, bosætning og turisme. Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at fastholde bevillingen fra A. P. Møller-fonden, samt at projektet vil kunne give et løft til Vilsund og Thisted Kommune i bredere forstand.

Udover at det ikke er lykkedes at realisere den samlede plan om fondsfinansiering, hvorfor projektets omfang er skåret til, ses der ikke at være nye oplysninger i sagen; men som en følge af, at Thisted Kommune ansøges om at indtræde som største bidragsyder i projektet, anbefaler forvaltningen, at Thisted Kommune opnår pant i bygningerne, der så vidt muligt modsvarer værdien af kommunens støtte.

Ansøger bør fortsat have fokus på, hvordan kommende udbud af søsports- og friluftsaktiviteter supplerer hinanden bedst muligt, for at undgå en situation, hvor mere eller mindre ens udbud i Doverodde, Vilsund, Synopalhavnen og Sundby Mors undergraver hinanden.

Teknik og Erhverv anbefaler i øvrigt, at ansøger fører en tæt dialog med Teknik og Erhverv om alt fra lokalplaner til beskyttelseshensyn, støjende aktiviteter og anvendelse af udenomsarealer, ligesom kommende brugere af faciliteterne skal inddrages i arbejdet.

For en nærmere gennemgang af projektet henvises i øvrigt til dagsordenspunkt nr. 77 på kommunalbestyrelsens dagsorden den 25. april 2017.

Retsgrundlag

Af bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme (§ 13) fremgår det, at kommuner kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter blandt andet inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Økonomiske konsekvenser

En ekstra bevilling til projektet på 1,0 mio. kr. kan finansieres med 500.000 fra rådighedsbeløbet på XA-712 Cold Hawaii Inland, idet at et Søsportscenter i Vilsund vil have væsentlig indflydelse og være en vigtig del af projektet ”Cold Hawaii Inland”. Resten af finansieringen vil kunne afholdes af Medfinansieringspuljen.

Ved brug af Medfinansieringspuljen er det dog en forudsætning, at beløbet reserveres af de frie midler på Puljen til Medfinansiering i 2017 og at beløbet ligeledes overføres til 2018.

Anvendes et beløb til finansiering fra rådighedsbeløbet XA-712 Cold Hawaii Inland skal beløbet fratrækkes rådighedsbeløbet og overføres til driften samt overføres til 2018. Rådighedbeløbet til XA-712 Cold Hawaii Inland er fordelt over årene 2017 – 2020, hvor udgifterne udgør 46,1mio. kr og indtægterne -20,8 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. november 2017

Strategi- og Økonomiudvalget den 15. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller,

1. at Thisted Kommune bidrager med yderligere 1,0 mio. kr. til projektet.

2. at udgiften finansieres med 500.000 kr. fra rådighedsbeløbet XA-712 Cold Hawaii Indland og der gives en tillægsbevilling til driften, samt med 500.000 kr. via de fire midler på Medfinansieringspuljen i 2017 og samtidig forudsættes det, at beløbene overføres til 2018.

3. at Thisted Kommune opnår pant i bygningerne, der så vidt muligt modsvarer værdien af den kommunale støtte.

4. at ansøger skal have fokus på, hvordan et kommende udbud af søsports- og friluftsaktiviteter bedst muligt kan supplere andre lignende tiltag, samt

5. at ansøger fører en tæt dialog med Teknik og Erhverv om alle planmæssige og tekniske forhold i sagen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 8. november 2017, pkt. 174:

A.P. Møller fonden har den 8. november 2017 godkendt det ændrede projektforslag, som beskrevet i denne sagsfremstilling. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget er orienteret om godkendelsen.

Indstilles til godkendelse.

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 256:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

221. Anlægsregnskab – Fjordlystvej 4 opførelse af 6 nye boliger

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for opførelse af 6 nye boliger på Fjordlystvej 4 – Bjergbo.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. september 2015 at give anlægsbevillinger til 6 nye boliger på Fjordlystvej 4 således:

Boliger 7.796.000 kr. inkl. moms

Serviceareal 1.300.000 kr. ekskl. moms

Serviceareal - tilskud 240.000 kr. ekskl. moms

Anlægsregnskabet

Boligdel inkl. moms XA - 693

Servicedel ekskl. moms XA - 705

Forklaring på mindre forbruget:

Et gunstigt byggeforløb med en besparelse på udgifter til uforudsigelige udgifter, og et projekt der vejrmæssigt har været begunstiget og dermed ingen eller kun få udgifter til vinterforanstaltninger.

Regnskabet er gennemgået af Revisionsfirmaet BDO. Revisorerklæring for regnskab og skema C er vedhæftet sagen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. november 2017

Strategi- og Økonomiudvalget den 15. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at skema C indberettes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. november 2017, pkt. 194:

Indstilles til godkendelse.

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 259:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

222. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 og Lokalplan nr. 300-005 Vindmølleområde ved Tagmark samt VVM-redegørelse og miljøvurdering

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 og forslag til Lokalplan nr. 300-005 Vindmølleområde ved Tagmark samt godkendelse af miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering af planer, herunder et ikke-teknisk resumé.

Redegørelse

Thisted Kommune har afgjort, at vindmølleprojektet ved Tagmark vil kræve udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Projektet kræver desuden et kommuneplantillæg og en lokalplan forud for dets realisering samt en miljøvurderng af planerne. Projektet har været i forhøring fra den 5. juni – 3. juli 2017.

Med afsæt i ovenstående har konsulentfirmaet Urland, på vegne af projektejerne, udarbejdet VVM-redegørelse og miljøvurdering for vindmøller ved Tagmark samt forslag til lokalplan. Dokumenterne er udarbejdet i samarbejde med Thisted Kommune. Thisted Kommune har udarbejdet et kommuneplantillæg til projektet. Kommuneplantillægget fastsætter bl.a. retningslinjer for vindmøllernes opstilling, udseende, harmoniforhold mellem vinger og tårn, skyggekast, sikring af nærliggende Natura 2000-områder, samt nedtagning.

Projektet Tagmarks hovedelementer:

Projektet omfatter nedtagning af 6 ældre møller og opsætning af 8 vindmøller i området ved Tagmark.

Miljøpåvirkninger

En nærmere beskrivelse og oversigt over projektets miljøpåvirkninger findes i det vedhæftede ikke-tekniske resumé af den samlede miljørapport for projektet, jf. bilag. Opmærksomheden henledes til følgende:

Væsentlig positive påvirkninger:

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vurderes at være positiv i form af reduktion af CO2 udledning fra konventionelle kraftværker.

Negative påvirkninger:

Visuel påvirkning ved naboejendommene

Det vurderes, at enkelte af de nærmeste naboejendomme vil have boligen og de primære udendørs opholdsarealer vendt direkte mod vindmøllerne uden skærmende bevoksning. For godt halvdelen af de nærmeste naboejendomme vil bevoksning og/eller øvrige bygninger mellem boligen og vindmøllerne skærme helt eller delvist for udsigten til vindmøllerne fra centrale opholdsarealer. Derimod kan andre områder af ejendommen godt have næsten frit udsyn mod vindmøllerne. I vinterhalvåret, uden løv på træerne, vil vindmøllerne ofte være mere synlige bag hegn og træer omkring ejendommen end i sommerhalvåret.

Visuel påvirkning på landskabet

Vindmølleområdet ligger i et stort, åbent og fladt landskabsrum, som visuelt giver masser af plads til et stort teknisk anlæg. Overordnet set fremstår det nye vindmølleanlæg som en samlet og relativt velordnet opstilling, der kan passe fint ind i det landbrugslandskab, som præger opstillingsområdet.

Samlet set vil de nye vindmøller medføre en øget visuel påvirkning, men møllerne opstilles i et landbrugslandskab, som visuelt er ret robust i forhold til opstilling af nye større vindmøller.

For de øvrige påvirkninger, som udskiftningen af vindmøller medfører, vurderes det, at påvirkningerne af miljøet er mindre eller uvæsentlige.

For en yderligere belysning af planerne for udskiftningen af vindmøller ved Tagmark samt en detaljeret beskrivelse af samtlige miljøpåvirkninger, som er undersøgt i forbindelse med udvikling og design af projektet, henvises til miljørapporten med bilag samt forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplaner som alle kan ses via linket i bilag.

Det er Teknik og Erhvervs vurdering, at fordelene ved at gennemføre projekterne samlet set overstiger ulemperne, hvorfor det anbefales, at Kommunalbestyrelsen godkender dokumenterne for projektet ved Tagmark.

For Tagmark er følgende dokumenter udarbejdet:

- Kommuneplantillæg nr. 47 (forslag)

- Miljørapport Vindmøller ved Tagmark, herunder bilag

- Lokalplan nr. 300-005 Vindmølleområde ved Tagmark (forslag)

- Ikke-teknisk resumé af Miljørapporten

Dokumenterne udsendes i offentlig høring i 8 uger og offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside (www.thisted.dk/lokalplaner) i samme periode.

Retsgrundlag

Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Lov om planlægning §§ 15 og 16.

VVM-redegørelsen og screening for VVM-pligt er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK 448 af 10/05/2017), idet planerne fastlægger rammer for et anlæg, som er opført på lovens bilag 2, pkt. 3j.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. november 2017

Strategi- og Økonomiudvalget den 15. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at miljørapporten for Tagmark godkendes, og at forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 og Lokalplan nr. 300-005 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. november 2017, pkt. 190:

Indstilles til godkendelse.

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 260:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

223. Doverodde Købmandsgård afvikling af restgæld til Arbejdsmarkedts Feriefond

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28-03-2017 som punkt 50 at indfri gæld optaget af Doverodde Købsmandsgård i Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). Med forbehold for fondsbestyrelsen i AFFs behandling af sagen fik Thisted Kommune mulighed for at indfri lånet før tid mod en reduktion i det skyldige beløb.

Redegørelse

AFF har nu meddelt, at bestyrelsen i AFF har stillet sager vedrørende indfrielse af lån i bero, under hensyn til den politiske proces, som skal afklare, om - og i givet fald under hvilke forudsætninger - lån til AFF skal indfries. Det er derfor p.t. ikke muligt for Thisted Kommune at indfri lånet før tid. Lånet på 10,4 mio. kr. forfalder til fuld indfrielse den 1. november 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som sagen står p.t., bliver kassetrækket i 2017 på 9,5 mio. kr. (10,4 mio. kr. minus reduktion på 0,9 mio. kr.) i stedet et kassetræk i 2021 på 10,4 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Strategi- og Økonomiudvalget

15. november 2017

Kommunalbestyrelsen

28. november 2017

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det tages til efterretning, at der ikke sker førtidsindfrielse af gæld på 10,4 mio. kr. optaget af Doverodde Købsmandsgård i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Tidligere besluttet

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 262:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

224. Lukket sag: Salg af landbrugsjord

Til toppen

225. Lukket sag: Endelig ekspropriationsbeslutning

Til toppen

226. Lukket sag: Salg af boliger

Til toppen