Hjælpemidler på valgsteder

Her kan du finde oplysninger om dine muligheder for at få hjælp til at stemme. Du finder også overblikket over de hjælpemidler, der er til rådighed på valgstederne.
Alle, der har et fysisk eller psykisk handicap eller har brug for hjælp til at stemme af andre årsager, kan få hjælp.

Det gælder både på selve dagen og ved brevstemmeafgivning.

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed ved stemmeafgivningen:
• Sort pen
• Lup
• LED-lampe
• Overlægsplade

Hvis du har brug for et hæve-sænkebord og/eller et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV for at afgive din stemme, så findes begge dele på brevstemmeafgivningsstedet på Biblioteket i Thisted og på afstemningsstedet Thyhallen i Thisted på selve valgdagen.

Hvis du ikke hører til valgsted Thyhallen, men har brug for at anvende CCTV eller hævesænkebord, skal du anmode om at skifte valgsted til Thyhallen.

Hjælp til at afgive din stemme
Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt. Det vil sige, uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). For at få hjælp af kun én person, gør et par særlige forhold sig gældende – spørg på dit valgsted, hvis du ønsker hjælp på denne måde til afstemningen.

Stemmeafgivning i en bil eller lignende (vognstemme)
Du har også mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagtsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor - eventuelt i din bil eller lignende - og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger.

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Tavshedspligt
De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt.

Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om, du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvordan du skal stemme. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke.

Hjælp til at brevstemme før valgdagen
Du kan også få hjælp til at brevstemme, hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal en eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.

Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt.

Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning i hjemmet her.