Opgaver


Udsatterådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i lokalpolitiske spørgsmål omkring udsatte borgere.

Rådets opgave er derfor at følge den sociale indsats over for de svageste grupper i kommunen, at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste, at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde, og at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Udsatterådet kan tage kontakt med andre, herunder Handicaprådet i Thisted Kommune og Rådet for Socialt Udsatte, med henblik på at få belyst særlige temaer. Rådet kan også tage spørgsmål op af mere generel karakter og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.