CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

20. aug 2019

Deltagere:

 • Carl Chr. Larsen
 • Else Lodahl Rasmussen
 • Eskild Boeskov
 • Henning Bøjer
 • Jens Vestergaard
 • Jørgen Toft
 • Ketty Sørensen
 • Kirsten Nielsen
 • Michael Møller
 • Ole Christensen
 • Rita Holmgaard

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Mødeleder: Ketty Sørensen.

Ordstyrer: Kirsten Nielsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

2. Fast punkt til Ældre-/Seniorrådets møder

Udskriv

Sagstema

1. Spørgsmål og svar.

2. Orientering fra formanden.

 • Udvælgelse af 2 medlemmer til udarbejdelse af ny strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi.
 • Fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget er flyttet til mandag den 23. september kl. 9.00.
 • Dato og emner til mødet med foreninger.
 • Dato og emner til mødet med aktivkomiteer.

3. Orientering fra rådet.

4. Møder og seminarer.

5. Danske Ældreråd.

6. PR.

Beslutning

1. Spørgsmål og svar.

 • Budgetprocessen er forsinket, fordi de økonomiske forhandlinger efter folketingsvalget ikke er afsluttet.
 • Omtale i medierne omkring forhold på plejecentre - Social- og Sundhedsudvalget holdes løbende orienteret. Sagen behandles som andre klagesager.
 • Fra 1. september er der en fast læge tilknyttet på Vibedal. Der er allerede en læge fast tilknyttet Klitrosen og Fyrglimt, og der er indgået aftale om en fast læge på Dragsbækcentret. Det er frivilligt for beboerne, om de vil skifte - de får tilbuddet.
 • Sundhedshus i Hanstholm: Processen sat i gang.
 • Ansættelse af klinikassistent på pleejcentre, som skal arbejde med mundhygiejne og dysfagi - både rådgivning og undervisning.

2. Orientering fra formanden.

 • Udvælgelse af 2 medlemmer til udarbejdelse af ny strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi.
  • Temadag den 25. september kl. 8-12 for alle i Ældre-/Seniorrådet.
  • Datoer: 19. november kl. 13-15, 9. december kl. 13-15, 7. januar kl. 13-15
  • Ketty Sørensen og Rita Holmgaard deltager.
 • Fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget er flyttet til mandag den 23. september kl. 9.00.
 • Dato og emner til mødet med foreninger.
  • Foreninger og borgere inviteres.
  • Dato: Den 11. november kl. 14-16.
  • Emne: Sikkert Seniorliv.
  • Lise Volder Kærgaard Jensen laver udkast til invitation til næste møde.
 • Dato og emner til mødet med aktivkomiteer.
  • Dato: Den 1. april.
  • Emne: Evt. ensomhed med udgangspunkt i en temadag i Herning

3. Orientering fra rådet.

Intet at bemærke.

4. Møder og seminarer.

 • Temadag i Aalborg den 9. oktober - tilmelding på Danske Ældreråds hjemmeside.
 • Konference i Vingstedcentret den 26. november - mere info på Danske Ældreråds hjemmeside.

5. Danske Ældreråd.

Se punkt 4.

6. PR.

Intet at bemærke.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

3. Ankestatistik for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes ankestatistik for 2018 på social- og beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

På baggrund af Ankestyrelsens statistik "Ankestatistik 2018 Thisted Kommune" gives en redegørelse for de sager, som i 2018 er hjemvist, ændret eller ophævet i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Ankestyrelsens tabel skal læses med det forbehold, at der indgår 11 sager fra børne- og familieområdet, som ikke er en del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Som det ses i tabellen nedenfor, ligger Thisted Kommunes omgørelsesprocent på 30, hvilket er det samme som landsgennemsnittet.

Følgende forkortelser er anvendt i tabellen:

LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Lov om social pension og loven om højeste, mellemste, mv. førtidspension

SDP: Sygedagpengeloven

SL: Serviceloven

ØVR: Øvrige

En nærmere udspecificering af resultatet er gennemgået i det vedhæftede bilag, hvor de forskellige afdelinger i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen har bidraget med uddybning af resultaterne for deres område.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 156:

Taget til efterretning.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. august 2019, pkt. 121:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

4. Udgiftsneutral omlægning af daggenoptræningen på Dragsbækcentret

Udskriv

Sagstema

Daggenoptræningen på Dragsbækcentret ønskes omlagt fra sin nuværende form, således at der flyttes timer fra daggenoptræning til henholdsvis døgngenoptræning og neurologien. Den foreslåede omlægning vil være udgiftsneutral.

Redegørelse

Thisted Kommune har i dag 3 daggenoptræningspladser og 15 døgngenoptræningspladser placeret på Dragsbækcentret. Daggenoptræningen giver borgere mulighed for at være på centret i dagtimerne og få genoptræning af terapeuter samt hjælp af det specielt uddannede plejepersonale bestående af social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). Døgngenoptræningen er tænkt til de borgere, der er for dårlige til at være i eget hjem, hvor man kan få midlertidigt ophold med en speciel genoptræningsindsats.

Udviklingen i daggenoptræningen og døgngenoptræningen

I døgngenoptræningen er der generelt sket en udvikling, således at det i højere grad er komplekse forløb, der visiteres ind til tilbuddene. Dette skyldes bl.a. hurtig udskrivelse fra sygehuset og en højere andel af borgere med flere diagnoser. Den øgede kompleksitet betyder, at forløbene ofte forlænges, samt at der kræves flere ressourcer for at give borgerne den rette træning og pleje.

Samtidig har der vist sig ikke at være behov for plejepersonale på daggenoptræningspladserne. Der er imidlertid stadig behov for at kunne tilbyde borgere, som skal træne intensivt, at de kan være i afdelingen de fleste af dagtimerne i hverdagene samt benytte stedets træningsfaciliteter og evt. benytte sig af en hvilestol eller en seng til hvil. Derfor foreslås, at tilbuddet om daggenoptræning bevares, men omlagt til en anden form, hvor der ikke bruges plejepersonale i tilbuddet.

På de 3 pladser til daggenoptræning har der været afsat 67 timer til plejepersonale og 20 timer til terapeuter ugentligt. Det foreslås, at plejepersonalets timer fra daggenoptræningen overføres til døgngenoptræningen og neurologien, hvor der er behov for mere personale til at håndtere den stigende kompleksitet i borgerforløbene, samt at terapeuternes timer fordeles til henholdsvis ambulant daggenoptræning og neurologi.

Med øremærkningen af flere timer til neurologien styrkes det ambulante neurologiske tilbud. Det vil være med til at etablere en faglig brobygning, således at plejepersonalet og terapeuterne styrkes i den tværfaglige indsats for de neurologiske borgere. Den neurologiske indsats kan foregå i borgerens eget hjem eller på Dragsbækcentret, men hjælpen fra plejepersonalet vil kun være til stede på Dragsbækcentret.

Timefordeling

De timer, plejepersonalet hidtil har haft til daggenoptræning, ønskes fremadrettet fordelt til de 15 døgnstuer og til neurologien. Terapeuternes timer ønskes fordelt til neurologien og daggenoptræningen. Forvaltningen anbefaler nedenstående fordeling.

Før

Efter

Ændring

Timer
daggenoptræning

Timer

daggenoptræning

Timer

ambulant neurologi

Timer

døgngenoptræningspladser

Plejepersonale

67

0

10

57

0

Terapeuter

20

10

10

0

0

Med omlægningen af timerne prioriteres de eksisterende ressourcer anderledes, sådan at den ændrede borgersammensætning bedre kan imødekommes. Omlægningen sker inden for eksisterende økonomiske ramme.

Til orientering: Åbne døgnpladser i sommerferien

De seneste 4 år har antallet af åbne døgnpladser været reduceret hen over sommerferieperioden, således at 8 ud af de 15 pladser er åbne i perioden. Visitationen har dog brug for pladserne, hvorfor alle pladser åbnes igen til sommeren 2019. Plejepersonalet har normering til at løse opgaven med alle pladser åbne, mens terapeuterne kun har normering til de 8 åbne pladser om sommeren. Det betyder, at de 7 genåbnede pladser hen over sommerferieperioden kun betjenes af terapeuter, såfremt borgerne har en genoptræningsplan eller er visiteret til et andet træningstilbud.

Serviceniveauet vil være at sidestille med kommunens resterende midlertidige pladser, hvor træningen ikke er så intensiv som de resterende 8 døgngenoptræningspladser. Behovet for målgruppen, der visiteres til de 7 pladser, vil blive fulgt i forhold til, om der er behov for almen aflastning, eller om der er træningspotentiale. Dette sker med henblik på at sikre de rette tilbud fremadrettet.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Timetallet for plejepersonale og terapeuter forbliver samlet set det samme, hvorfor omlægningen kan holdes inden for eksisterende økonomiske ramme. Den økonomiske tildelingsmodel skal imidlertid tilrettes, således at tildelingen på plejebudgettet til daggenoptræning placeres på døgngenoptræningen. Daggenoptræningen vil dermed fremadrettet ikke indgå i tildelingsmodellen, fordi den udelukkende bemandes af terapeuter fra Træning og Rehabilitering. Derudover tilføjes de 10 timers plejepersonale til neurologien i tildelingsmodellen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Omlægningen af daggenoptræningen godkendes, og at tildelingsmodellen derfor konsekvensrettes.
 2. Orienteringen om åbning i ferieperiode tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 146:

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en status om 6 måneder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

5. Afskaffelse af reduktion i budget ved tomgang på midlertidige pladser

Udskriv

Sagstema

De nuværende regler for reduktion i afregning ved tomgang på midlertidige pladser er uhensigtsmæssige, fordi det ikke reelt er muligt at tilpasse normeringen ved tomgang på grund af behovet for at have et beredskab klar. Forvaltningen indstiller, at reglerne om reduktionen i budget ved tomgang på midlertidige pladser afskaffes.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget traf den 23. september 2014 beslutning om en økonomisk tildelingsmodel for plejecentrene som et element i implementeringen af Udviklingsplan for sundheds- og ældreområdet. Et element i den nye tildelingsmodel var, at tildelingen til tomme pladser reduceres med 1/3 efter løbende måned + 30 dage. Baggrunden for at reducere med 1/3 er, at bemandingen aften og nat fortsat vil skulle være den samme, og at det således udelukkende er i dagvagten, at centret har mulighed for at reducere i bemandingen ved tomme pladser. Der har siden 1. januar 2015 været tildelt budget på plejecentrene ud fra denne tildelingsmodel.

Den 11. august 2015 vedtog Social- og Sundhedsudvalget, at de midlertidige pladser reduceres i afregning ved en belægningsprocent på under 70. De to midlertidige pladser på Fyrtårnet i Hanstholm har været undtaget dette princip grundet manglende mulighed for at dele personale på tværs i en så lille enhed. For akutpladserne anvendes et vægtet gennemsnit til afregning for tomgang, samtidig med at der ikke trækkes i beløbet til sygeplejen. Baggrunden for den anderledes afregning for tomgang på akutpladserne er, at der er større udskiftning i borgerne, samt at der skal være et konstant beredskab i sygeplejen.

Det er væsentligt at sikre en fleksibilitet på afdelingerne med midlertidige pladser, således at der også er et rum for den lokale ledelse til at prioritere, da der på disse pladser ind imellem kan være meget plejekrævende borgere, som f.eks. kræver fast vagt, og denne mulighed for at prioritere fjernes, hvis der reduceres i normeringen, hver gang der er tomgang.

Udskiftningen på de midlertidige pladser er imidlertid også relativt høj, hvorfor afregningen for tomgang kan give store udsving i budgetterne, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til at tilpasse driften med fast personale. Generelt er det vanskeligt for midlertidige pladser reelt at reducere normeringen ved tomgang, da der altid skal være et beredskab til at tage imod borgere med kort varsel. Forvaltningen indstiller derfor, at der fremadrettet ikke afregnes for tomgang på midlertidige pladser, herunder døgngenoptræningspladser, akutpladser og andre.

Retsgrundlag

Serviceloven § 84 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afregnes fremadrettet ikke for tomgang på kommunens midlertidige ophold under Serviceloven § 84 stk. 2. Ændringen kan holdes inden for eksisterende økonomiske ramme, fordi midlerne fra afregningen placeres på afdelingens fællesområde og fordeles af sundheds- og ældrechefen.

I 2019 har der ikke været belægning under 70 pct. på nogen af de midlertidige pladser. For 2018 ses i nedenstående afregningen for tomgang.

*Belægningsprocenten på Kristianslyst er beregnet som vægtet gennemsnit af belægningen på henholdsvis de midlertidige pladser og akutpladserne.

Center for Økonomi og løn har følgende bemærkninger til sagen:

Med afskaffelsen ændres styringsprincippet, hvor budgettet fremover ikke reduceres i forhold til en faktisk lavere aktivitet, men rammestyres. Det skal bemærkes, at midlerne fra afregningen tidligere har været anvendt til hjælp på øvrige økonomisk udfordrede områder. Beslutningen sikrer til gengæld den løbende drift og et stabilt beredskab til de midlertidige pladser. Center for Økonomi og løn tager den faglige vurdering til efterretning og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at reduktion i afregning ved tomgang på de midlertidige pladser afskaffes med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 147:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

6. Ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 30. juni 2019

Udskriv

Sagstema

Hver måned udarbejdes en venteliste til henholdsvis ældreboliger og plejeboliger.

Redegørelse

Den seneste venteliste pr. 30. juni 2019 viser følgende:

Plejeboliger omfattet af plejeboliggarantier:

4 personer har i gennemsnit ventet 50 dage.

Hertil kommer følgende, der ikke er omfattet af plejeboliggarantien:

Skærmede-/misbrugs- og psykiatripladser: 2 personer har i gennemsnit ventet 144 dage.

Somatiske pladser: 3 personer har i gennemsnit ventet 114 dage.

Friplejehjemmet: Ingen personer på venteliste.

Ledige plejeboliger:

Pr. 30.04.19: 1 ledig somatisk bolig på Fyrglimt.

Pr. 31.05.19: 1 ledig somatisk bolig på Fyrglimt.

pr. 30.06.19: 1 ledig somatisk bolig på Fyrglimt, 1 ledig bolig på Åbakken, 1 ledig bolig på Solhjem

Ældreboliger: Ingen personer på venteliste.

Ledige ældreboliger: 15 ældreboliger med visitation.

Ledige boliger: 3 boliger uden visitation.

3 personer ønsker/skal flytte til andet center.

Definition af ledige boliger pr. 31. januar 2015: Hvor Thisted Kommune har udgiften til boligen.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder ikke for ældre, der har valgt en bestemt plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne om frit valg af ældreboliger. Disse borgere kommer i stedet på en specifik venteliste til det ønskede ældrecenter (Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2).

I praksis betyder dette, at hvis borgeren, som er visiteret til en plejebolig, kun ønsker at bo ét bestemt sted, så kan vedkommende komme til at vente flere måneder, indtil en plejebolig på det ønskede ældrecenter bliver ledig, idet vedkommende ikke er omfattet af garantien. På den specifikke venteliste tildeles ledige boliger til de personer, der aktuelt har størst behov for det pågældende botilbud (Lov om almene boliger § 43a, stk. 1 og 2, samt BEK nr. 1385 af 12.12.2006 vedrørende plejehjem og beskyttede boliger).

Har borgeren ønsket mere end ét bestemt ældrecenter (eksempelvis 2 konkrete ældrecentre), vil borgeren blive tilbudt en plejebolig inden for de 2 måneder. Det er ikke nødvendigvis en plejebolig på et af de ældrecentre, borgeren har ønsket, men den plejebolig der først bliver ledig. Takker borgeren nej til dette tilbud, vil en ny 2 måneders frist begynde. Hvis borgeren ikke fremsætter ønsker til, hvor plejeboligen skal være beliggende, er borgeren fuldt ud omfattet af plejeboliggarantien og vil få tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder.

Retsgrundlag

Plejeboliggaranti: Lov om almene boliger § 54a, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ventelisterne tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 161:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

7. Status på opholdsbetaling på akutpladserne

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om status på ophør af opkrævning for opholdsbetaling på de kommunale akutpladser.

Redegørelse

Kammeradvokaten meldte i efteråret 2018, at der ikke retmæssigt kan opkræves egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser. Herefter var der uklarhed om konsekvenserne af denne udmelding, hvorfor Thisted Kommune fulgte KL’s anbefaling om, at kommunerne pr. 18. december 2018 skulle ophøre med at opkræve borgere egenbetaling for ophold på akutpladser. Der opkrævedes i Thisted Kommune udelukkende egenbetaling for mad på akutpladserne.

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje trådte i kraft den 28. februar 2019. Dermed blev det slået fast, at muligheden for at opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på en kommunal akutplads stoppes permanent. Konkret for Thisted Kommune betyder det, at borgere, der ligger på en af de fire akutpladser, ikke må opkræves opholdsbetaling, mens man opkræves opholdsbetaling, såfremt man ligger på en midlertidig plads. Kommunen har indtil videre haft en budgetlagt indtægt på 141.773 kr. årligt fra opkrævningen af opholdsbetalingen på akutpladser.

I marts 2019 modtog kommunerne besked fra KL om, at Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at det kan være relevant for kommunerne at foretage en vurdering af, hvorvidt opholdsbetaling for ophold på kommunale akutpladser i perioden 1. januar 2018 til den 28. februar 2019 bør refunderes. På denne baggrund har Thisted Kommune valgt at refundere betaling for ophold på kommunens kommunale akutpladser, hvor opholdet er påbegyndt efter den 1. januar 2018. Borgere refunderes dermed for opholdsbetaling på akutpladserne, såfremt de har haft ophold på pladserne i perioden 1. januar 2018 til 17. december 2018. 114 borgere har fået refunderet deres opholdsbetaling, hvilket beløber sig på 74.488 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019, at akutpladserne fra 1. januar 2020 omlægges til midlertidige pladser med speciel visitation. Fra 1. januar 2020 opkræves der dermed opholdsbetaling på alle kommunens midlertidige pladser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje.

Økonomiske konsekvenser

Kristianslyst har finansieret refusionen af opholdsbetaling for borgere, der har haft ophold på akutpladser i perioden 1. januar 2018 til den 17. december 2018. Refusionen beløber sig på 74.488 kr.

Kristianslyst mister derudover i 2019 en budgetlagt indtægt på 141.773 kr. fra opkrævningen af opholdsbetalingen på akutpladser.

Samlet set mister Kristianslyst i 2019 en indtægt på 216.261 kr., som de kompenseres for ved en omkontering fra Sundheds- og Ældreafdelingens fællesområde.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 158:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

8. Evaluering af 75-års fødselsdag

Udskriv

Sagstema

Den 29. maj 2019 blev der afholdt 75-års fødselsdag i Thy Hallen. Arrangementet er et alternativ til de individuelle forebyggende hjemmebesøg med det formål bl.a. at appellere til den gruppe af friske 75-årige, som typisk takker nej til besøg i hjemmet. Evaluering af arrangementet viser positive tilbagemeldinger fra både borgere og deltagende organisationer, hvorfor forvaltningen indstiller, at lignende arrangementer gennemføres 1-2 gange årligt fremover.

Redegørelse

Thisted Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til en række målgrupper, hvoraf den ene målgruppe er ældre borgere i det år, de fylder 75 år. Det forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende indsats, som består af et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens hjem. Besøget har til formål at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel samt forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. I Thisted Kommune gennemføres de forebyggende hjemmebesøg af 3 sygeplejersker, som sidste år gennemførte 672 forebyggende besøg i borgernes hjem.

Besøgenes indhold varierer afhængig af borgerens ønsker, ressourcer og funktionsniveau. Erfaringen viser, at de mere sårbare borgere ofte har et større behov for at tale og modtage råd og vejledning i hjemmet, mens de nye 75-årige ofte er velfungerende og aktive ældre, som enten takker nej til besøget eller kun har få behov i forbindelse med et besøg. Forvaltningen ønsker med udgangspunkt i erfaringerne fortsat at prioritere individuelle besøg til de mere sårbare ældre og samtidig at tilbyde alternative forebyggende indsatser til de, som takker nej til de individuelle besøg i hjemmet. Derfor afholdt Sundheds- og Ældreafdelingen den 29. maj 2019 75-års fødselsdagsfest som en afprøvning af en alternativ forebyggende indsats. Formålet med dagen var at give de 75-årige en hyggelig dag med mulighed for at møde nye bekendtskaber, høre om aktiviteter i deres lokalområder og ikke mindst at få viden om sundhed samt hvordan de skal reagere den dag, de begynder at få det dårligt.

På dagen var i alt 274 borgere inviteret med mulighed for at tage en pårørende med. Kriteriet for at blive inviteret til 75-års fødselsdag var, at man var blevet 75 år fra september 2018 til og med marts 2019. Af de inviterede deltog 45 borgere. De borgere, som ikke deltog i arrangementet, modtager i stedet en invitation til et individuelt besøg i hjemmet. Foruden 45 inviterede deltog der ligeledes 25 pårørende, hvilket betød, at i alt 70 borgere deltog i 75-års fødselsdag. Derudover deltog politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, medlemmer af Ældre-/Seniorrådet, personer fra forskellige organisationer samt medarbejdere fra Sundheds- og Ældreområdet.

Selve arrangementet forløb som planlagt. Dagen startede med velkomst ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, hvorefter der var oplæg fra de forebyggende sygeplejersker og en sundhedsmedarbejder. Oplæggene gav deltagerne en forståelse af, hvad det forebyggende hjemmebesøg er, og ikke mindst hvordan de kan komme i kontakt med de forebyggende hjemmesygeplejersker. Sundhedsmedarbejderen fortalte om betydningen af fysisk aktivitet for seniorer. Dernæst var der kaffe, boller og lagkage og snak ved stande, og dagen blev afsluttet med en koncert af Nadja Broholm. På dagen deltog forskellige relevante organisationer med en stand, hvorfra de havde mulighed for at fortælle deltagerne om deres gode arbejde i netop deres lokalområde. Følgende havde en stand på dagen:

 • Ældre Sagen
 • Aktivkomitéer fra 6 af kommunens plejecentre
 • Frivilligcenter og Selvhjælp
 • Aktivcenter Traant og Hopla
 • Sikkert Seniorliv
 • Kommunale hørekonsulenter
 • Kommunal diætist
 • Kommunale sundhedsmedarbejdere

Evaluering af dagen

75-års fødselsdag er blevet evalueret med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra både de deltagende borgere og deltagerne med stande. Evalueringen danner baggrund for indstillingen om, at Sundheds- og Ældreafdelingen gennemfører lignende arrangementer i fremtiden.

De deltagende borgere blev ved afslutning af dagen bedt om at udfylde et evalueringsskema. I evalueringsskemaet blev deltagerne bedt om at vurdere indholdet af oplæggene, muligheden for at få information om aktiviteter i lokalområdet, sandsynligheden for at de vil anbefale arrangementet til andre, en samlet vurdering af dagen samt hvorvidt de vil tage imod et forebyggende hjemmebesøg, hvis de senere bliver tilbudt et. Derudover havde deltagerne mulighed for at give bemærkninger i evalueringsskemaet. Bemærkningerne var primært ros, mangel på mikrofon til oplæggene og et ønske om mere fællessang.

Nedenstående grafer viser deltagernes besvarelser fordelt på spørgsmål:

Tilbagemelding fra organisationerne, som havde stande, var ligeledes positiv, dog blev det bemærket, at de godt kunne have ønsket sig flere snakke ved standene, hvilket blandt andet skyldes, at der ikke var nok plads foran standene, samt at tiden til at snakke var for kort.

Sammenfattet viser evalueringen en positiv tilbagemelding fra både de deltagende borgere og organisationer. Endvidere var antallet af borgere, som accepterede invitationen, lavere end ønsket. Årsagerne hertil er ukendte, dog kan det have haft betydning, at arrangementet blev afholdt for første gang, og at manglende forståelse af dagens indhold kan have afholdt nogen fra at tilmelde sig. Såfremt udvalget godkender afholdelse af lignende arrangementer i fremtiden, vil tilbagemeldingerne fra både borgere, de deltagende organisationer samt nye tiltag for at få flere til at acceptere invitationen blive indarbejdet.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af 75-års fødselsdag havde en samlet omkostning på 19.053 kr. Finansiering af arrangementet afholdes inden for eksisterende budget. Nedenstående tabel viser udgiftsfordelingen.

Lokale og forplejning, inklusiv 1 vand/sodavand (140 kr. pr. person)

13.453 kr.

Transport

3.100 kr.

Forsendelse af invitationer

500 kr.

Musisk indslag

2.000 kr.

I alt

19.053 kr.

Afholdelse af lignende arrangementer i fremtiden finansieres ligeledes inden for eksisterende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Ældre- Seniorrådet - høring - den 20. august 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslaget sendes i høring.
 2. Forslaget om at afholde lignende arrangementer 1-2 gange årligt fremadrettet, med eventuelle bemærkninger fra Ældre-/Seniorrådet, godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 152:

Sendes i høring.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådet fik et positivt indtryk af dagen. Det er godt med transport til arrangementet - der må dog gerne være mere plads til stande og mere tid til at snakke med dem. Musikindlægget var også meget godt. Rådet ser gerne, at det gentages.

Flertallet af rådet ser gerne, at det afholdes 1 gang om året - 2 af rådets medlemmer foretrækker 2 gange om året.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen

9. Eventuelt

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 20. august 2019:

Ole Christensen, Michael Møller

Til toppen