Love og regler

På denne side finder du overblikket over regler og love, som vi henviser til i vores afgørelser og informationer.

Lovene er arrangeret alfabetisk. Ved at klikke på det første bogstav i lovens navn, springer du til den pågældende samling af love under det bogstav.

Når du klikker på den enkelte lov, bliver du stillet videre til Lovportalen, hvor du kan læse mere om den enkelte lovs paragraffer og bestemmelser.  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Adresseloven

Affaldsbekendtgørelsen

Aktiv beskæftigelsesindsats (lov om)

Aktiv socialpolitik (lov om)

Arbejdsløshedsforsikring (lov om)

B

BBR-loven (Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering)

Beholdere til husdyrgødning og ensilageaffald (Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft)

Beredskabsloven

Byggeloven

Bygningsreglementet


C

Campingreglementet (Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser)

Det Centrale Personregister (CPR, lov om)

 

D

Dagtilbudsloven (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge) 

 

F

Forvaltningsloven

Førtidspension (lov om førtidspension)

Forældreansvarsloven

Færdselsloven

 

H

Husdyrbrug (bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug)

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

I

Integrationsloven

Individuel boligstøtte (lov om)

 

K

Kolonihaveloven (Lov om kolonihaver)

Kystbeskyttelsesloven (Lov om kystbeskyttelse)

Kørekort (bekendtgørelse om kørekort)

L

Lejeloven (lov om leje af almene boliger)

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere

 

M

Miljøbeskyttelse (lov om miljøbeskyttelse)

Miljøgodkendelser af husdyrbrug (lov om miljøgodkendelser)

Miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

N

Nødvendige merudgifter (Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse)

O

Olietanke (olietanksbekendtgørelsen)

Offentlighedsloven


P

Planloven (lov om planlægning)

Pensionsloven (lov om social pension)

Persondatalaloven

 

R

Retssikkerhedsloven

 

S

Serviceloven (lov om social service)

Spildevandsloven (bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.)

Sundhedsloven

Sygedagpengeloven

 

U

Uddannelsesordning (lov om)

 

V

Vandforsyningsloven

Vandløbsloven

VVM - Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Vejlove (herunder private fællesveje)