Nævninge og domspersoner

Danmarks Domstole søger lige nu domspersoner og nævninge fra 2024 og fire år frem.
Hvert fjerde år bliver 10.000 borgere landet over udpeget til at være lægdommere - det, du måske kender som domspersoner eller nævninge. Lægdommeren dømmer på lige fod med den juridiske dommer i retssager ved den danske domstole (altså byretterne og Østre- og Vestre Landsret).

Hvis du gerne vil være lægdommer, skal du søge om det.
Du kan søge om optagelse på grundlisten for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.
Sidste mulighed for ansøgning er 28. februar 2023.

 
Efter ansøgningsfristen udpeger Grundlisteudvalget nævninge- og domspersoner til By- og Landsretten. De skal sikre et repræsentativt udsnit af Thisted Kommunes befolkning på listen.
 

Hvem kan blive nævninge og domspersoner 

Du skal ikke opfylde særlige faglige, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige krav. Når du bliver valgt, er du lægdommer for en periode på fire år. Herefter skal du søge igen, hvis du ønsker at fortsætte.

Hvad kræves der?
Reglerne for hvem, der kan blive nævninge og domspersoner, findes i retsplejeloven. For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
  • Du skal være ustraffet
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Du må ikke være helbredsmæssigt ude af stand til at varetage opgaven
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Hvad vil det sige at være lægdommer?

Hvis du bliver udpeget, bliver du gennemsnitligt indkaldt til at dømme i retssager fire gange årligt. En retssag er normalt overstået på én dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger. Som domsmand bliver du indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis du skal være nævning i en sag. For hver dag, du møder i retten, bliver du aflønnet med 1.100 kr.

Som lægdommer har du mødepligt, når du bliver indkaldt. Den type mødepligt kalder man borgerligt ombud. Det betyder, at du skal have en helt særligt og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis du er indkaldt. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du er blevet indkaldt som lægdommer.

Hvordan sammensættes grundlisten?

Der er ingen garanti for, at blive udtaget til Thisted Kommunes Nævninge- og Domspersonsgrundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Thisted Kommune.
Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et repræsentativt udsnit af Thisted Kommunes befolkning bl.a. ud fra kriterierne alder, køn og etnicitet.

Hvordan bliver nævninge og domspersoner udtaget?

Nævninge og domspersoner bliver som et borgerligt ombud taget for fire år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsperson eller nævning, hvis man bliver udtaget.
Udtagelsen sker på den måde, at Grundlisteudvalget vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domspersoner. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Thisted Kommune sendes grundlisten til Præsidenten for Vestre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domspersoner og som nævninge.

Du kan finde mere information om nævninge og domspersoners udtagelse i Retsplejelovens §§68-91 og så har Danmark Domstole lavet en super fin video, der også giver en masse nyttig viden om hvervet. Det er den som ligger herunder.


Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00