Sektorplaner

Sektorplanerne beskriver de overordnede linjer for planlægningen i Thisted Kommune og er et tillæg til lokalplaner og kommuneplanen

Strategisk-fysisk udviklingsplan Vorupør-Klitmøller

Præsentation fra borgermøde i Klitmøller den 18. februar 2020 kan ses her.
Præsentation fra borgermøde i Vorupør den 20. februar 2020 kan ses her.
Med afsæt i idéer og indspil fra borgerne vil oplægget nu blive bearbejdet yderligere. Derefter præsenteres oplægget for Thisted Kommunalbestyrelse den 25. februar. Så rettes oplægget endnu engang til, inden det fremlægges til beslutning for Kommunalbestyrelsen, efter planen i april.

Den 20. februar præsenteres et lignende oplæg til udviklingsplan i Vorupør. Dette oplæg kan fra fredag den 21. februar også findes her på siden.

Områdefornyelsesprojekter

Det overordnede formål med områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af byer og boligområder og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer.

Hurup
På siden Helhedsplan og områdefornyelse Hurup finder du indhold og proces for områdefornyelsesprojektet. Desuden er forslag til Helhedplan for Hurup fremlagt i offentlig høring i perioden 1. juli - 15. august 2018, du kan via linket ovenfor også give din mening til kende.

Klitmøller
På siden Områdefornyelse i Klitmøller finder du indhold og proces for projektet samt helhedsplanen for byen.

Snedsted, Sjørring og Hundborg
På siden Områdefornyelse Snedsted, Sjørring og Hundborg finder du indhold og proces for projektet som går på tværs af de 3 byer.

KulTHYvator
Du kan læse mere om KulTHYvator her

Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Kataloget blev udarbejdet i december 2014
Kataloget kan ses her: Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen har til formål at skabe overblik og systematisere indsatsen ved klimatilpasning ved at kortlægge og prioritere risikoområder.

Læs klimatilpasningsplanen

Varmeplanen

Thisted Kommune ser varmeplanlægningen som et aktivt redskab til at sikre forbrugerne en sikker og omkostningseffektiv
varmeforsyning, der samtidig kan være med til at skabe grundlag for, at anvendelsen af fossile brændsler i kommunen over en årrække udfases.

Du kan læse mere om varmeplanlægningen i varmeplanen

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanens formål er at strukturere behovet for udviklingen af vandværker og ledningsnet. Den skal sikre, at indvindingen af grundvand i kommunen er bæredygtig, så vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt. Forsyningsstrukturen skal udvikles i takt med kommunens udvikling i øvrigt, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningssikkerhed for både borgere og erhverv.

Se Vandforsyningsplanen her

Skiltevejledning

Skiltevejledningen fastlægger rammer for skiltning i Thisted Kommune med formålet at fremme kvalitet af skiltning og at sikre, at der udvises hensyn til gadebilleder, byrum og landskaber, når der opsættes skilte og reklamer. Skiltevejledningen giver et overblik over   retningslinjer for skiltning og kriterier der vægtes ved Thisted Kommunes vurderinger af ansøgninger om skiltning. Samtidig kan Skiltevejledningen bruges som inspirationskilde til gode og brugbare skilteløsninger.


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk