Områdeleder til dagtilbudsområdet - genopslag

Sidste svarfrist: 15.08.2019
Områdeleder med skarp hjerne og varmt hjerte søges til dagtilbudsområdet i Thisted Kommune

Vil du være med til at sætte rammen og retningen for et velfungerende dagtilbudsområde?
Vil du, sammen med et hold af engagerede ledere og medarbejdere, sikre at børn får de bedste betingelser for at udvikle sig og udfolde deres potentiale?
Vil du være ambitiøs på børnenes vegne?


Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er det dig, vi søger til jobbet som områdeleder i Dagtilbudsafdelingen i Thisted Kommune.
Vi søger en kompetent områdeleder, som kan sætte sig ind i området, og fortsætte arbejdet med at videreudvikle og kvalitetssikre kommunens dagtilbud i samarbejde med den øvrige ledelse på området.
Dine primære opgaver vil være ledelse og koordinering af opgaver, der er udlagt til området, jævnfør aftaler med forvaltningen, lovgivningen, overenskomster og Thisted Kommunes politikker. Du skal medvirke til strategisk udvikling af det samlede dagtilbudsområde i Thisted Kommune.

Dine opgaver 
Dine opgaver består af ledelse af pædagogiske ledere i området, herunder vejledning, guidning, støtte og instruktion i forhold til deres konkrete opgaveløsning. Du skal have et særligt fokus på udvikling af samarbejdet i ledelsesteamet, herunder tilbagevendende drøftelser af de pædagogiske lederes opgaver, ansvar og roller.

Du bærer det overordnede ansvar for implementering af den styrkede læreplan, samt at sikre høj forældretilfredshed og fagligt stærke læringsmiljøer i institutionerne. Du har ansvar for strategisk udnyttelse af den samlede budgetramme for området, hvilket indebærer ansvar for administrative opgaver, såsom lønadministration og budgetstyring. Du er ydermere ansvarlig for intern kommunikation til personale, forældre og områdeforældrebestyrelse samt ekstern kommunikation til øvrige samarbejdspartnere, lokalsamfundet og hjemmeside. 

Du vil skulle deltage i eksterne aktiviteter med udviklingsmæssigt og/eller strategiske formål, herunder møder med forvaltningen, fælles ledermøder, udviklingsprojekter med videre. Det forventes, at du formår at se muligheder for at udnytte, udvikle og kvalificere de faglige, administrative og økonomiske ressourcer på tværs af institutionerne. Du har det overordnede ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø i området.

Som områdeleder bliver du en del af en politisk styret organisation, og medlem af et team af områdeledere og leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der i tæt samarbejde med chefen er med til at definere Thisted Kommunes dagtilbud, hvad angår såvel indhold som drift og organisering og den fortsatte udvikling af området. Områdelederne er fysisk placeret på forvaltningen sammen med Thisted Kommunes pladsanvisning og fælles administration.

Som områdeleder har du pædagogisk uddannelse og praksiserfaring, herunder erfaring med administration, økonomi og personaleledelse. Endvidere vil efter- og videreuddannelse inden for fagområdet, samt ledelse, blive vægtet.

Du har ligeledes evne til at lede, understøtte og skabe rammerne for kvalitet, samarbejde og udvikling af områdeinstitutionen. I det ligger implicit, at du har lyst til, og kan mestre, en overordnet ledelsesopgave. Som områdeleder skal du have gode formidlings- og samarbejdsevner, og have særligt fokus på det overordnede samarbejde med institutionernes eksterne samarbejdspartnere.

I Thisted kommune arbejder vi med aktionslæring i alle dagtilbud, hvorfor kendskab til denne metode vil være en fordel. Samtidig vil det blive vægtet, at du som områdeleder har kendskab til den styrkede pædagogiske læreplan, så du kan understøtte implementeringen af denne.

Der er i forbindelse med ansættelsesprocessen udarbejdet en job- og kravprofil, hvor en mere uddybende beskrivelse af stillingen fremgår.

Rammen for Dagtilbudsområdet er Thisted Kommunes Kvalitetsstrategi for Dagtilbud 2016 – 2020.
Kvalitetsstrategien indeholder en beskrivelse af de politiske og organisatoriske forhold, der danner rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og den udvikling, der kontinuerligt skal kvalificere dagtilbuddene i Thisted Kommune. Der arbejdes på en handleplan for Kvalitet i Thisted kommunes Dagtilbud, gældende fra 2020, der skal afløse Kvalitetsstrategien. Du vil som områdeleder have indflydelse på at udfærdige handleplanen og den vil efterfølgende danne rammen for det videre pædagogiske og strategiske arbejde med dagtilbuddene.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
Kørekort og egen bil er et krav, og der må forventes skiftende arbejdstider grundet aftenmøder med videre.
Ansøgere må påregne at blive anmodet om indhentelse af børneattest.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan Chef for Dagtilbud og PPR og Integration Martin Kondrup Knudsen kontaktes på 99 17 42 40 eller 50 87 75 90.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Frist
15. august 2019 kl. 12:00

1. interview 20. august 2019
Kompetenceprofil 20. august 2019
Tilbagemelding på kompetenceprofil 23. august 2019

2. interview 27. august 2019
Beslutning om ansættelse senest 28. august 2019

Tiltrædelse 1. oktober 2019

Ansøgningsfrist: 15. august 2019

Klik her for at søge