Taimi Theresa Harthin Vangsgaard

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Solgården
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
taa@thisted.dk