Nogle sager om tabt arbejdsfortjeneste kan genoptages

På grund af fejl i enkelte satser har Social- og Indenrigsministeriet nu orienteret alle kommuner om, at der i visse tilfælde er borgere, som har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, der har ret til at få deres sag genoptaget. Det er alene tilfældet, når den modtagne ydelse har ramt ydelsesloftet.

20-02-2020Nyhed

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område. Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har ret til efter Lov om Social Service. Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved den nedenfor nævnte orienteringsskrivelse.

Pligt til ny behandling

Kommunen har pligt til at behandle de sager på ny, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af fejl i regulering af satserne.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på tre år. Det gælder også, selvom du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Orienteringsskrivelsen kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212879

Du skal selv bede om genoptagelse af din sag

Idet det ikke er muligt for Thisted Kommune, uden betydelige administrative vanskeligheder, at fremsøge og identificere alle berørte sager, informeres derfor om muligheden for at anmode om genoptagelse. De sager, som kommunen umiddelbart er bekendt med, genoptages dog af egen drift.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt kun er berettiget til at få genoptaget din sag, hvis
  • du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste inden for de seneste tre år, og
  • din indtægt og ydelse har været så høj, at du har været omfattet af ydelsesloftet i samme periode
Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter Lov om Social Service eller har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Børne- og Familierådgivningen eller Socialafdelingen, der herefter vil vurdere og eventuelt behandle din sag på ny. Du kan kontakte de to afdelinger gennem vores hovednummer på 99 17 17 17.