Del dine ønsker og drømme med os: Hvordan mener du, fremtidens Thy skal se ud?

Lige nu kan du være med til at præge kommunens fysiske udviklingsplan, der er baggrundstæppet for beslutninger om byggerier og udvikling i Thisted Kommune.

26-08-2020Nyhed

Pladsformand Kristian Pedersen, Jakobsen og Blindkilde A/S og projektleder Gitte Andersen,

Hvor skal der i fremtiden bygges boliger og bygninger til erhverv? Hvor kan der laves faciliteter, der kan styrke turismen? Og hvordan skal byggerierne være?

Det er alt sammen ting, som afhænger af den såkaldte planstrategi og kommuneplan. Og lige nu kan du være med til at præge, hvordan fremtidens fysiske rammer kommer til at se ud i Thisted Kommune.

Planstrategien, der er udgangspunktet for kommuneplanen og fremtidige lokalplaner, er i høring.

Høringer er til for, at alle, der har en interesse i en sag, har mulighed for at komme med input, så Thisted Kommune har de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger.

Del dine idéer med os
Derfor vil Thisted Kommune gerne bede alle thyboer om at sende idéer og kommentarer til planstrategien, som kan bruges i den kommende revision af kommuneplanen, som starter efter sommerferien.

Det fortæller Marianne Davidsen Galsgaard, der er Plan- og Miljøchef i Thisted Kommune.

- Alle thyboernes idéer er vigtige at få med, så vi sammen får skubbet den kommende kommuneplan i en retning, der gør det nemmere for alle borgere i kommunen at få realiseret deres boligdrømme, ønsker til en hyggelig bymidte og rammer for erhverv, siger Marianne Davidsen Galsgaard.

Planstrategier og kommuneplaner er ikke ord, de fleste af os er vant til at bruge. Men Thisted Kommune håber, at thyboerne vil deltage i at få lavet en plan for Thy, der giver størst mulig værdi for alle borgere i kommunen.

Normalt ville det ske gennem et borgermøde, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt på grund af coronasituationen, og det planlagte borgermøde er aflyst. Håbet er, at rigtig mange vil dele deres tanker digitalt i stedet.

- Vi vil rigtig gerne have folks idéer, så vi er sikre på, at den kommuneplan, der snart skal arbejdes på at revidere, giver fælles fodslag for alle de drømme og idéer, der er så mange af i Thy, fortæller Marianne Davidsen Galsgaard.

Nedenfor kan du blive klogere på den planstrategi, der er i høring, som en kommende kommuneplan vil tage udgangspunkt i.

Alle tanker, idéer, kommentarer og høringssvar til planstrategien er meget velkommen. Du kan dele dem med os her.

Bliv klogere på planstrategien
Planstrategien er en fysisk udviklingsplan, der bliver lavet af politikerne i byrådet. Med Planstrategien sætter Kommunalbestyrelsen retningen for Thisted Kommunes fysiske udvikling frem mod 2033.

Planstrategien betyder også, at kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen udstikker de overordnede rammer for udviklingen i kommunen. Det gælder både for forskellige bydele, bysamfund og landområder. Det er også kommuneplanen, der danner udgangspunktet for fremtidige lokalplaner.

Overordnet er det kommunalbestyrelsens ønske, at den nye kommuneplan sikrer større sammenhæng mellem den fysiske planlægning og kommunens udvikling.

Det skal kort sagt være muligt at lave en mere fleksibel planlægning.

Samtidig ønsker kommunalbestyrelsen, at der skal være mere skræddersyet og handlingsorienteret dialog med lokalsamfund, interessegrupper og målgrupper - i stedet for store borgermøder med abstrakte mål.

Der er fokus på otte områder i planstrategien, som du kan blive klogere på her:

Turisme
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Udarbejde et koncept for lokalisering af turismeanlæg for hele kommunen forud for revision af kommuneplanen.
 • Planlægge modernisering af campingpladserne, især ved Vorupør, Klitmøller og Hanstholm.
 • Planlægge genanvendelse af tomme bygninger til turismeformål.
 • Styrke kobling mellem kystbyerne, Nationalparken og fjordkysten.
By og land
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Styrke bosætnings- og turismefunktioner i landsbyerne igennem strategisk og langsigtet landsbyplanlægning.
 • Udpege en landsbyklynge for at teste nye samarbejdsformer.
 • Overveje om der skal udpeges omdannelseslandsbyer (maks. 2).
Erhverv
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Facilitere en ombytning af arealudlæg mellem byerne for at sikre attraktive erhvervsarealer efter erhvervets behov.
 • Planlægge udviklingsmuligheder af eksisterende virksomheder gennem arealudlæg.
 • Tilpasse erhvervsområder jf. byernes karakter og lokale behov.
 • Øge fleksibiliteten i planlægning.
Kystbyer
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Udarbejde hovedprincipper for byernes udvikling, som danner grundlag for retningslinjer og rammer for bolig- og turismearealer indenfor eller i tilknytning til eksisterende byer og ferieanlæg.
 • Planlægge rekreative anvendelser, der styrker byernes attraktivitet for bosætning og turisme, som fx surfing, stiforløb, cykel- og vandreruter.
 • Planlægge byrumsprojekter fra Udviklingsplan Vorupør-Klitmøller.
Natur
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Fortsætte med at udbygge det eksisterende stinet for at øge naturens tilgængelighed.
 • Koble kystnære friluftsaktiviteter til Nationalpark Thy.
 • Styrke indsatsen for større og bedre sammenhængende naturområder.
Thisted By
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Sikre en koncentration af forskellige funktioner i bymidten igennem fortætning og arealomdannelse.
 • Planlægge en forbedret forbindelse mellem byen og fjorden.
 • Styrke rekreative funktioner i byen i samspil med klimatilpasningsprojekter ved fjorden og langs vandløb.
Energi & Ressource
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Udarbejde principper for planlægning af energianlæg.
 • Kortlægge egnede arealer til multifunktionel jordfordeling.
Klimatilpasning
Kommunalbestyrelsen mener, at den nye kommuneplan skal:
 • Kortlægge risici for oversvømmelse og erosion.
 • Udarbejde retningslinjer for håndtering af oversvømmelse og erosion samt gennemgang af rammelagte arealer i forlængelse af risikokortlægningen.
 • Sikre en værdikortlægning som målestok for klimatilpasningsindsatser.
 • Udarbejde et katalog af afværgeforanstaltninger for klimaudfordringer.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00