Energi- og Ressourcepolitik 2014

Over de næste 4 år har vi valgt at arbejde med syv indsatsområder. Arbejdet har fokus på at nedbringe energi- og ressourceforbruget og udvikle bæredygtige løsninger. Samtidig er der fokus på de lokale potentialer samt lokal erhvervsudvikling.

De syv områder kan du læse mere om herunder.

Kommune har igangsat en række initiativer på hvert af de nævnte områder, men har du input og idéer er du meget velkommen til at kontakte os på erhverv@thisted.dk.  

Læs mere om de enkelte indsatsområder herunder.

Grønt byggeri – godt og energieffektivt byggeri

Det overordnede formål med indsatsområdet er at sænke energiudgifterne i forbindelse med driften af den kommunale bygningsmasse og derved også reducere den samlede CO2-udledning. Der skal ved investeringer i energirenoveringer tænkes i helhedsorienterende løsninger, der både ser på energiforbrug i bygningsdriften og indlejret i de anvendte materialer. Endvidere skal der fokus på godt indeklima, teknisk levetid og arkitektur.

For at sikre de lokale virksomheders konkurrenceevne er det vigtigt, at de i så høj grad som muligt inddrages i aktiviteter på
området. Udover indsatsen på den kommunale bygningsmasse skal der også gennemføres initiativer overfor private boliger.

Smart Energy Systems – energiforsyningsstrukturer

Formålet er udvikling og opbygning af rammerne for et samarbejde om fremtidens bæredygtige energiforsyning mellem alle energiproducenter og forbrugere i Thisted Kommune. Energiforsyningen skal ske i et samarbejde, som sikrer en optimal udnyttelse af de energikilder, der findes i området. Indsatsen skal sikre involvering af industrien, erhvervslivet, landbruget
og borgerne.

Energikilderne skal omfatte vind, sol og biomasse fra landbrug, skovbrug, fiskeri, haver og affald samt deraf afledte energikilder.
Endvidere skal der ses på lagring af vedvarende energi og Smartsystemer for at tilpasse forbrug og produktion med hinanden.
Transportopgaven har hidtil været en af de største udfordringer, og de fossilfrie køretøjer skal derfor på landevejene hurtigst muligt og senest, når biogassen er tilgængelig.

Grøn erhvervsomstilling – konkurrenceevne nu og i morgen

Formålet med indsatsområdet er at anspore til grøn erhvervsomstilling i de lokale virksomheder, herunder landbrug og fiskeri.
Der er store statslige indsatser på omstilling af erhverv til VE og fjernvarme frem til 2020 og erhvervslivets symbiose, og det må forventes, at der også fremover vil være statslige, regionale og lokale indsatser på området. Det ligger inden for indsatsområdets rammer at være opmærksomme på disse muligheder og formidle det videre til de lokale virksomheder.

Som en direkte følge af denne indsats forventes det, at virksomhederne i kommunen vil få reduceret udgifter til energi og ressourcer, styrket deres grønne profil og derved opnå en forbedret konkurrenceevne. Dette samtidig med nedbringelse af CO2 udledningen

Mobilitet - bæredygtig transport

Transport er et område, hvor der er store muligheder for at mindske udledningen af CO2, både for Thisted Kommune som organisation, men også reduktion af samlede den CO2-udledning, hvor virksomhederne og borgernes transport medregnes.
Mobiliteten i Thisted Kommune har mange udfordringer grundet kommunens fysiske størrelse.

Infrastruktur er en grundforudsætning for at optimere bæredygtig transport og mindske CO2-udledningen. Det gælder både ladestandere til elbiler samt sikring af muligheden for at tanke biogas og brint, når teknologierne og udviklingen tillader det.

Grøn kommune – planlægning og værktøjer

Hovedformålet er at sikre, at Thisted Kommunes ønske om fortsat at være førende på klimaområdet, også afspejler sig i kommunens planmateriale, herunder specielt Kommuneplanen. Derudover er formålet også at dokumentere og fremstille Thisted
Kommunes klimaindsats på en konsistent og forståelig måde. Et andet formål er at udvikle værktøjer, som kan anvendes til at
vurdere miljøbelastningen i forbindelse med beslutninger om fx planlægning eller indkøb af varer og ydelser.

Endvidere skal der arbejdes på finansieringsmodeller til understøttelse af projekter og aktiviteter under Energi- og Ressourcepolitikken.

Ressourcer og affald – materialer til fremtiden

Formålet med indsatsen er at sikre praktiske løsninger, som gør det muligt at omdanne og anvende dele af det, der tidligere blev
betragtet som affald, til en ressource. De udviklede løsninger rettes mod både private husstande og virksomheder.

Ovennævnte tiltag vil medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 i Thisted Kommune og samtidig muliggøre den praktiske
implementering af begreber som re- og upcycling, samt industriel symbiose.

På kort sigt skal der ske en frasortering af organisk affald i dagrenovationsindsamlingerne.

På langt sigt skal Thisted Kommune fremstå som en kommune med en grøn profil, hvor den største del af affaldet genanvendes, og så lidt som muligt forbrændes.

Det grønne Thy – formidling og forankring

Indsatsen skal være omdrejningspunktet for formidling af alle energi- og ressourcepolitikkens projekter og aktiviteter.Formidlingen er naturligt tæt knyttet til det Grønne Regnskab og skal samtidig koordineres med formidling af kommunens store
aktiver som Nationalpark Thy og Cold Hawaii samt dertil knyttede projekter.

Hovedformålet er at fastholde brandet som førende klimakommune og derved skabe bæredygtig udvikling og jobs gennem viden, afsætning af fysiske produkter samt turisme og andre serviceydelser.

Læs den samlede energi- og ressourcepolitik

Læs handlingsplanen i tilknytning til energi- og ressourcepolitikken

Kontaktinfo

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 00

Fax: 99 17 22 64

E-mail: erhverv@thisted.dk