Værdigrundlag og charter for brugerindflydelse

Værdigrundlag

Thyværkstedets værdiggrundlag bygger på de 5 ord. Respekt- Engagement- Ansvarlighed- tryghed- kommunikation.

Disse 5 ord er holdt op i 5 relationer.

DEN ENKELTE OG JOBBET-INDBYRDES RELATIONER PERSONALE OG MEDARBEJDER SAMT BORGERE IMELLEM- KOLLEGAER IMELLEM- LEDELSE OG MEDARBEJDERNE- SAMARBEJDSPARTNER (BOSTEDER PÅRØRENDE m.m.)

DEN ENKELTE OG JOBBET

Respekt

Respekt betyder for os

At jeg har respekt for andres beslutninger

At jeg har respekt for andres tid og opgaver

At jeg har respekt for kollegas faglighed og forskellighed

At jeg har respekt for mine opgaver.

At jeg er ydmyg i forhold til opgaver og kollegaer

At jeg har respekt for trufne beslutninger

At jeg behandler andre med værdighed - at jeg er åben i dialog og bidrager til at vi taler ordentlig sammen

At jeg ikke bidrager til sladder og mobning

Engagement

Betyder for os

At jeg overholder mødetider og være klar til at arbejde

At jeg engagerer mig i jobbet, udviser interesse og er igangsættende

At jeg deltager aktivt i det der sker på Thyværkstedet og påtager mig opgaver

At jeg forholder mig til samfundet, nye tiltag, udvikling og nye strømninger

At jeg er velforberedt til møder

At jeg tager del i gruppens gøremål

At jeg udnytter og udbygger brugernes kompetencer

At jeg giver plads til andres ideer, giver anerkendelse og kan give positiv kritik til andre

At jeg kommunikere ud hvad jeg er god til

Ansvarlighed

Betyder for os

At jeg er loyal og er tro mod min arbejdsplads

At jeg tager ejerskab 

At jeg anerkender Thy-værkstedet som en helhed med fælles mål

At jeg kan tage nødvendige beslutninger

At jeg tager ansvar for egne handlinger

At jeg overholder aftaler

At jeg tilbyder min hjælp (også når møder er slut – oprydning m.v.)

At jeg er realistisk i forhold til opgaver

At jeg holder mig opdateret

Fagligt

At jeg finder det vigtigt at udnytte hinandens kompetencer og give plads til at vi er gode til forskellige ting

Tryghed

Det skaber tryghed

At jeg kan føle mig velkommen og afholdt

At jeg oplever at vi stoler på hinanden

At jeg bidrager til og oplever ærlighed kollegaer imellem

At jeg oplever og bidrager til tillid

At jeg oplever tydelighed i arbejdet – klart definerede rammer

At jeg bidrager med korrekte informationer og har tillid til at jeg får korrekte informationer

At der er plads til forskellighed og uenighed uden det bliver personligt

At jeg har lov til at sige fra, hvis jeg ikke kan honorere en opgave

Kommunikation

I kommunikation vil jeg

Være bevidst om egen kommunikationsform

Kommunikere anerkendende og værdsættende.

Undersøge hvad mener du, når du siger det?

Give informationer videre

Have respekt for tavshedspligten


INDBYRDES RELATIONER PERSONALE OG MEDARBEJDER SAMT MEDARBEJDERE IMELLEM

Respekt

Respekt betyder for os

At vi har en professionel relation til brugerne

At vi ikke begrænser medarbejder, men afprøver evner og samværsrelationer

At vi mener alle medarbejder har ressourcer

At vi har øje for nye muligheder

At vi er en arbejdsplads, hvor alle bidrager

At vi arbejder ud fra at den enkelte skal opleve at bliver respekteret af personale og andre medarbejder

At personalet foregår med de gode eksempler -støtte medarbejderne

At vi vægter hensigtsmæssig adfærd overfor andre højt

At kontaktpersonrollen tages seriøs

Engagement

Betyder for os

At vi vil den enkelte

At vi vil motivere den enkelte til at bruge sine kompetencer bedst muligt

At vi vil engagere os med en professionel tilgang til den enkelte

At vi vil hjælpe til med at skabe sociale relationer brugerne imellem

At vi laver miljøer, hvor medarbejderne har mulighed for at engagere sig i hinanden

At vi er lyttende overfor medarbejderne

Ansvarlighed

Betyder for os

At vi tager ansvar for at medarbejdernes trives på Thy-værkstedet

At vi har øje for at medarbejderne ikke overskrider hinandens grænser

At vores fokus er på en god hverdag 

At den enkelte får gode oplevelser

At vi har fokus på sikkerhed

At vi har tillid til at medarbejderen gennem ansvar kan høste egne erfaringer

At vi skiller privatliv og arbejde – Thyværkstedet er vores arbejdsplads – fritid uden medarbejder

Tryghed

Det skaber tryghed

At vi ikke udleverer hinandens adresser og telefonnumre til medarbejder og pårørende.

At vi igennem anerkendelse skaber oplevelsen af at være værdsat

Vi stiller krav ud fra den enkeltes formåen og skaber strukturer i forhold til den enkeltes behov

At den enkelte oplever at personalet er aktive omkring gode/dårlige sociale relationer mellem medarbejderne

At vi skaber en let genkendelig og overskuelig hverdag samt faste rammer for medarbejderne

Kommunikation

I kommunikation vil vi

Høre, se og forstå den enkelte medarbejder

Være tydelig i kommunikation

Kommunikere værdsættende og respektfuld

Udnytte alle hjælpemidler for at højne kommunikation

Støtte medarbejderne i at kommunikere med hinanden


KOLLEGAER IMELLEM

Respekt

Respekt betyder for os

At vi siger tingene på rette tid og sted ud fra den anerkendende tilgang.

At vi taler ordentligt sammen

At vi er lyttende og tillidsfuld

At vi skal have lov at sige vores mening uden at blive tromlet ned

At vi tager hensyn til og har respekt for andres beslutninger

At vi anerkender hinandens  faglighed og forskellighed

Arrangement

Betyder for os

At alle kan føle sig velkommen og afholdt

At vi kan stole på hinanden

At der er ærlighed og tillid kollegaer imellem

Vi har tydelighed i arbejdet og  har klart definerede rammer

At vi giver korrekte informationer

At der er plads til forskellighed og uenighed uden det bliver personligt

Have lov til at sige fra, hvis man ikke kan honorere en opgave

Ansvarlighed

Betyder for os

Vi tage ansvar for hinanden og hjælpe hinanden

Alle yder deres bidrag

Man udfører de opgaver, der er aftalt

Man er opmærksom omkring kollegaer der har været udsat for vold eller ulykker

Vi kan stole på hinanden

Vi giver plads til nytænkning

Vi arbejder ud fra ”hvad kan jeg gøre for dig”

Vi søger hjælp, når det er nødvendigt, men er opmærksom på ikke at forstyrre unødigt

Tryghed

Det skaber tryghed

At vi giver opbakning

At vi er rummelige – kan betro os

At man bliver mødt med respekt for sin personlighed

At vi støtte hinanden – stole på hinanden

At vi udviser ærlighed

At vi bakker op

At vi trækker på samme hammel og  arbejder efter samme mål

At vi kan stole på informationer man får er korrekte, så man kan udfør arbejdet

Kommunikation

I kommunikation vil vi

Tale med hinanden – ikke om hinanden

Udvise åben kommunikation

Udvise tryghed og være lyttende.

Forpligte os til at spørge ind til, hvad mener du, når du siger det

Give klare udmeldinger ud fra en åben og ærlig dialog


LEDELSE OG MEDARBEJDERNE

Respekt

Respekt betyder for os

At man respekterer evt. afslag (kursus, arbejdstidstilrettelæggelse, deltagelse i temadage, ferie m.v.) – accepterer ledelsesretten

At man respektere at ledelsen har arbejde, møder, kurser udenfor huset

At medarbejderen får lejlighed til at ytre ønsker også i de tilfælde, hvor ledelsen mener noget andet

At man anderkendes i arbejdet og som menneske

At alle deltager aktivt i møder m.m.

At ledelsen tror på at grupperne på tværs kan lave et samarbejde for at få en hverdag til at hænge sammen.

At der gives anerkendelse af hinandens forskelligheder og ressourcer.

Engagement

Betyder for os

Alle er til stede og udviser nærvær både mental og fysisk

At der er klare rammer for hvem der gør hvad

Vi er motiverende og lyttende

Vi læser de mails, der kommer fra ledelsen

At der er gensidig interesse og forståelse for hinandens arbejdsopgaver

At ledelsen giver hele beskeder og udmeldinger for at bevare engagementet

At vi prioriterer arbejdsopgaver samt færdiggørelse af samme

Opbakning fra ledelsen i form af at være interesseret, synlig og tilstede i grupperne

Ledelsen viser interesse for medarbejderne og deres arbejde

Ansvarlighed

Betyder for os

Der er frihed under ansvar

Vi kan tro på og have tillid til hinanden

Man tager sit arbejde seriøst og er sin rolle ansvarlig

Vi kender hinandens forventninger og handler derefter

Aftaler overholdes – hvis ikke – meldes det tilbage i god tid

Den enkelte får information, der er afgørende i forhold til jobbet

At der drages omsorg for personalet

Man bliver lyttet til

Medarbejderne støtter op om beslutninger også i de tilfælde, hvor medarbejderne ikke er 100 % enige

Tryghed

Det skaber tryghed

Alle ved hvor man har hinanden

At ledelsen engagerer sig i personalets trivsel

At ledelsen anerkender det medarbejderne gør godt (skulderklap)

Der er gensidig forståelse og støtte i det daglige arbejde – ærlighed og anerkendelse giver en tryg hverdag

Der er gensidig information og opbakning omkring arbejdet

Vi er ansvarlige og giver tilbagemelding om hvor langt er man nået i en opgave og når opgaven er afsluttet

Vi overholder aftaler og beslutninger

Det er en selvfølge at gældende love overholdes, også arbejdsmiljøforhold

Kommunikation

I kommunikation vil jeg

Vil vi sikre at gruppemøderne med ledelsen er struktureret

Lytte, forstå og høre hinanden

Udøve kommunikation som mindsker misforståelser.

Sikre et højt rettidigt informationsniveau

Være ligeværdig, respektfuld og anerkendende og bruge værdsættende kommunikation

Have åben dialog – overvejelser og debat før beslutninger træffes

Plads til humor

SAMARBEJDSPARTNER (BOSTEDER

PÅRØRENDE m.m.)

Respekt

Respekt betyder for os

At vi møder hinanden på en respektfuld måde

At der er respekt for forskellighed

At vi anerkender hinandens arbejde

At vi melder tilbage til tiden

At vi kan stole på at der er pakket tasker hver dag

At vi får informationer om nye brugere

Arrangement

Betyder for os

At vi har en

Vedvarende kommunikation og samarbejde omkring udarbejdelse af handleplaner

At vi samarbejde og er i dialog om brugerne

At vi deltageler i møder

At vi skaber rum for samarbejde og udvikling

At vi er lyttende og forstående

At vi gerne vil efteruddannelse/kurser sammen med personale fra institutionerne

At vi viser vores arbejdsplads frem – julemarked, sommerfest/afslutning, cirkus og lignende arrangementer

Ansvarlighed

Betyder for os

At vi overholder aftaler og viderebringer informationer (mad, medicin, tøj m.m.)

At det er vigtigt at få videregivet beskeder

At vi følger aftaler – lover ikke mere end vi kan holde

At vi har respekt for tavshedspligten

Tryghed

Det skaber tryghed

At vi tager alle henvendelser seriøs.

At vi er ansvarlige over-for henvendelser og melder tilbage

At vi er lyttende

At vi giver og får viden og oplysninger om medarbejderne

Kommunikation

I kommunikation vil vi

Gøre brug af de fælles kommunikationsform der findes

Prioritere kontaktbøger højt

Være professionel i.f.t. videregivelse af oplysninger til andre fagpersoner

Have fokus på forskelle i kommunikation når det er pårørende eller fagpersoner

Være ærlig og troværdig i kommunikation

Være anderkendende og værdsættende dialog.

Besvare alle henvendelser