Tilbud på Thyværkstedet

Tilbud 1: Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens § 103

Navn

Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens § 103

Lovgrundlag

 

Servicelovens § 103 skal Thisted Kommune ”tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension

Målgruppe

 

Personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Målsætning

 

 

Formålet med et § 103-tilbud er at bevare og udvikle borgerens færdigheder. At tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere med betydelige og varige handicap i tilbud, hvor der ydes en særlig faglig indsats tilpasset borgerens individuelle behov.

Et tilbud om beskyttet beskæftigelse skal tilgodese den enkeltes ønske om at få indhold, struktur og et aktivt arbejdsliv. Tilbuddet skal give mulighed for at udvikle, lære, vedligeholde færdigheder og arbejdsidentitet samt få et job.

Det er samtidig en god måde at øge borgerens selvtillid ved at give den pågældende en meningsfuld aktivitet, hvor han eller hun får lov at bidrage med sine ressourcer.

Tilbuddets indhold

 

Deltagelse i produktion eller andet arbejde, oplæring og støtte til udvikling af egne sociale kompetencer og arbejdsrelaterede færdigheder Hjælp og støtte til deltagelse i arbejdsrelaterede kurser og uddannelser

Dagstaksten

 

 

Tilbud 2: Aktivitets- og samværstilbud, efter servicelovens § 104

Navn

Aktivitets- og samværstilbud, efter servicelovens § 104

Lovgrundlag

 

Servicelovens § 104 skal Thisted Kommune ”tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

Målgruppe

 

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud.

Målsætning

Formålet med et § 104-tilbud er, som det også er beskrevet i lovparagraffen, at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller borgerens livsvilkår.

Tilbuddets indhold

 

Indholdet i et aktivitets- og samværstilbud kan eksempelvis være: Vejledning, støtte og information, Støtte til udvikling af praktiske færdigheder, Støtte til opbygning og vedligehold af sociale kompetencer, Støtte til at få struktur i hverdagen, Motivation til forbedringer af egen livssituation, Netværksopbygning, Sundhedsfremmende aktiviteter, Temadage, kursus og undervisning, Natur- og kulturoplevelser, Kreative aktiviteter, Sansestimulation, Traditioner og aktiviteter som følger årets gang, Der lægges vægt på at skabe et velfungerende trygt og tillidsfuldt miljø med fokus på relationer. Tilbud kan fx indeholde butiksdrift, Træværksted, havearbejde, montagearbejde, udendørsaktiviteter, Kreative aktiviteter, musik, drama og idræt.

Dagstaksten

 

 

Tilbud 3: Ressourceforløb, Beskæftigelsesrettet tilbud, Kommunalt beskæftigelsestilbud eller projekt

Navn

Ressourceforløb, Beskæftigelsesrettet tilbud, Kommunalt beskæftigelsestilbud eller projekt

Lovgrundlag

Tilbud efter LAB kap. 10-12. § 32

Målgruppe

 

Borgere med komplekse problemstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb.

Målsætning

 

 

 

At afklare og udvikle borgerens personlig, faglige og praktiske færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse.

Delmål:

at opnå øgede personlig, faglige og praktiske kvalifikationer

at opnå større arbejdsidentitet

at styrke evnen til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation

Tilbuddets indhold

 

Tilbuddet om værkstedsaktiviteter på Thyværkstedet omfatter henholdsvis Træværksted, pakke-, montageopgaver, køkkenaktiviteter, havearbejde, naturpleje, butiksarbejde, sundhedsforløb eller plejeopgaver. Der udføres opgaver for forskellige private, virksomheder eller kommunale institutioner og opgaverne udføres enten på selve værkstederne, ude i institutionerne/virksomheder eller udendørs afhængig af opgavernes karakter og borgerens forudsætninger og behov.

Gennem løsning af forskellige arbejdsopgaver på et eller flere af værkstederne kan borgeren afklare og udvikle sine faglige og praktiske færdigheder.

Værkstedsaktiviteterne er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens indsatsplan og problematikker.

Dagstaksten

 

 

Tilbud 4: Mentorstøtte til et ressourceforløb

Navn

Mentorstøtte til et ressourceforløb

Lovgrundlag

LAB § 78 - Mentorstøtte

Målgruppe

Borgere som har brug for en særlig støtte i forbindelse med - eller med henblik på - deltagelse i tilbud og aktiviteter.

Målsætning

Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, arbejde mv.

Tilbuddets indhold

Mentorordningen indebærer, at borgeren får en individuel støtte. Mentorens primære fokus er, at der sker en udvikling frem mod det mål, at borgeren på et tidspunkt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Mentorens opgaver kan eksempelvis være:

at være personlig vejleder og støtte

at være en motiverende partner

at hjælpe borgeren i kontakten med offentlige instanser

at støtte borgeren i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud

Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager.

Dagstaksten