Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

TRIVSELSMÅLINGER

Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune

I begyndelsen af 2010 blev der fra Folketinget indledt undersøgelser med henblik på at udvikle kvalitetssikringsmetoder.  Et af fokusområderne var at undersøge svage ældres livskvalitet og trivsel, og Thisted Kommune blev projektkommune sammen med Sorø og Frederiksberg Kommuner.

Evalueringen tager udgangspunkt i 9 overordnede spørgsmål, hvor der foretages indrapportering i et spørgeskema på de beboere, hvor dette er muligt. For den gruppe beboere, hvor dette ikke er muligt, anvendes der et observationsskema.

1. Fysisk velbefindende
2. Psykisk velbefindende
3. Meningsfulde aktiviteter
4. Sociale relationer
5. Værdighed
6. Individuelle hensyn
7. Selvbestemmelse
8. Tryghed
9. Fysiske rammer

Målingerne gennemføres 1 gang årligt ved besvarelse af spørgeskemaer.

Ved hjælp af den score beboeren får, sættes der fokus på handlinger, der kan
forbedre trivslen. Der laves en ny måling efter 3 måneder på beboerne i gul zone,
hvor der er arbejdet med de trivselspunkter hos den enkelte, der gav en mindre høj score.

Trivselsindikatoren for beboerne i undersøgelserne er som følger:
• Rød for lav trivsel – og akut behov for forbedringer
• Gul for middel trivsel - forbedringsmuligheder
• Grøn for høj trivsel og livskvalitet

I 2011 hvor pilotprojektet er evalueret og fundet egnet, har Thisted kommune besluttet, at alle ældreinstitutioner skal udføre trivselsmålingen 1 gange årligt hos alle beboerne og ca. 3 mdr. efter en nyindflytning.

Se resultatet at Trivselsmålingerne for 2016