Mission, vision og værdier

Visions- og værdigrundlag for KCT og STU

Vision

Vi vil være et levende og dynamisk kraftcenter, som borgere og samarbejdspartere aktivt vælger, fordi vi er gode til at hjælpe mennesker, og fordi vi løser kerneopgaven med højeste kvalitet.

Sammen med vore deltagere/elever ønsker vi at skabe meningsfulde livsforandringer og at møde særlige udfordringer og behov med særlige kvalifikationer, og gennem samarbejde, innovation og tværfaglighed sammen at finde nye veje for fremtidens behov.

Vi vil være en anerkendt videnscenter, som er synligt på landkortet, gennem vort professionelle og relationelle arbejde, som er præget af faglig dygtighed.

Gennem troværdigt samarbejde vil vi bygge bro til uddannelsessteder, institutioner og virksomheder.

Vi vil stræbe efter at vores organisation kendetegnes ved individuel rummelighed og at vi er omstillingsparate. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi er dynamiske, professionelle og kendetegnet ved et højt uddannelsesniveau, som vi evner at implementere til gavn for borgerne. Vi vil være stærke i forskning, research og faglig udvikling, og være systematisk opfølgende på vore indsatser.

Værdier

Vores organisation præges af værdierne tillid, loyalitet, anerkendelse, troværdighed og åbenhed. Værdierne er handlingsorienterede og tjener som normative langsigtede retningslinjer, både i organisationen og for den enkelte. Værdierne skal ses som kompletterende, dvs. at værdierne er ligestillede og deres betydning er stærkt sammenflettede. Sammen ses de som en ledestjerne og udgør vores værdigrundlag.

Tillid

Vi får og viser tillid gennem vores adfærd og handlinger.

Vi skal være ordentlige og troværdige og vise gensidig respekt, så vi bliver trygge ved hinanden i organisationen. Dermed kan vi yde god service og tilfredsstillende resultater i forhold til vore deltagere/elever og være en efterspurgt arbejdsplads og en kompetent samarbejdspartner.

 • Vi er åbne og oprigtige i samarbejdsrelationer og vi anerkender, at der kan være forskellige veje til at nå målet. Vi overholder de aftaler, vi laver - både internt og eksternt – og vi vægter samtalen og fremmer dialogen.
 • Vi kendetegnes ved imødekommenhed – vi tager os tid – og er rummelige. Vi er ærlige og indbyder til fortrolighed. Vi møder hinanden fordomsfrit og med respekt, så at alle kan udnytte deres fulde kompetencer ud fra hver enkelts forudsætninger.
 • Vi tilbyder god service, og vi anerkender at alle deltagere/elever har ressourcer og muligheder. Vi tilpasser vores tilbud efter den enkeltes behov.

 

Loyalitet

Vi har et fælles fundament med udgangspunkt i vores kerneopgave og de fælles værdier.

Vi inddrager hinanden i relevante ting. Vi står inde for hinanden og fælles anliggender og orienterer hinanden om dagligdagen. Vi er tro mod fælles aftaler. Vi bruger hinandens styrkesider og taler pænt om og med hinanden og om vores organisation. Vi passer vores arbejde på bedste måde.

 • Vi er gode til forventningsafstemninger og følger opgaver til dørs.
 • Vi anerkender, at vi på trods af forskellighed er en enhed.
 • Vore deltagere/elever møder opbakning, aftaler overholdes, og vi er støttende i ord og handling.

 

Anerkendelse

Anerkendelse er en kontinuerlig handling med udgangspunkt i de bedste intentioner. Den viser sig gennem medmenneskelighed, respekt for forskellighed og den forudsætter ydmyghed, åbenhed og indlevelse.

Vi er opmærksomme på hinandens tilstedeværelse. Anerkendelse forudsætter oprigtighed og ordentlighed og vi stræber efter en kultur, hvor vi giver hinanden lov til at komme med konstruktiv kritik. Herigennem fremmer vi et fællesskab, hvor man bliver accepteret. Anerkendelse er et essentielt udgangspunkt for både samarbejde og udvikling.

 • Vi mener at alle mennesker er værdifulde. Vi beriges gennem vores forskellighed og gensidige accept.
 • Vore kvalifikationer bliver brugt og udviklet. Der er respekt for alle faggruppers specialkompetencer samt mod og vilje til samarbejde.
 • Vore deltagere/elever bliver mødt med fordomsfrit og nysgerrigt nærvær.

 

Troværdighed                           

Troværdighed er andres positive fortolkning af vort virke, som over tid bliver genkendeligt ved ordentlighed og tydelighed.

Herigennem bliver vi gjort værdige til at andre tror på os, og at vi kendetegnes som ærlige, kompetente og autentiske både i forhold til undervisning og samarbejde, og at vi udviser professionalisme.

 • Vi overholder aftaler og forpligtigelser. Vi er reelle og stiller os til rådighed.
 • Vi er på en måde, så der er overensstemmelse mellem ord og handling.
 • Vore deltagere/elever mødes med respekt og får konstruktiv feedback.

 

Åbenhed

Åbenhed forstås som en kultur kendetegnet ved tillid og tryghed, hvor vi på en interesseret og reflekteret måde møder mennesker, tanker og rutiner.

Vi vægter tilgængelighed i forhold til information og imødekommenhed i forhold til samarbejde.

 • Vi vil være synlige i samfundet. Gennem åben og lyttende dialog med samarbejdspartnere, giver vi udtryk for egne holdninger og er reflekterende i forhold til andres.
 • Vi kendetegnes ved ærlighed, og vi har mod til at se på os selv. Vi har en positiv indstilling til vidensdeling, og vi er tydelige i skrift og tale.
 • Vore deltagere/elever ses som medspillere, og kan forvente en synlig sagsgang gennem systemet med et godt informationsniveau. Vi anerkender forskelligheder og er imødekommende og tålmodige også i forhold til tidsforbrug.

 

Godkendt i MED d. 24. februar 2017