Tilskud til befordring

Befordringsgodtgørelse

Regler for befordring til og fra undervisning med befordringstilskud eller taxa
betalt af Kommunikationscenter Thisted. Reglerne tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om Lov om Specialundervisning for Voksne.

Som udgangspunkt skal deltageren selv sørge for befordringen til og fra undervisningsstedet.

· Befordringsgodtgørelse ydes kun til personer (deltagere), der er visiteret og
godkendt til undervisning.

· Hvis deltageren selv kan sørge for befordring til og fra undervisning, kan der
søges om godtgørelse, hvis den samlede afstand hjem – undervisningssted -
hjem er over 22 km.

· KommunikationsCenter Thisted godtgør med et beløb svarende til udgiften ved
benyttelse af billigste offentlige befordringsmiddel. Dette gælder uansat hvilken
befordringsform, der benyttes (bus, tog, bil, cykel osv.).

· Hvis deltageren ikke selv er i stand til at befordre sig til og fra undervisningen og
ikke kan anvende offentlig befordring, men f.eks. ægtefælle eller en anden
person kan befordre deltageren til og fra undervisningen, forventes det, at
ægtefællen eller den anden person befordrer deltageren til og fra undervisningen.

Befordring med taxa - visiteret befordring.

· Hvis deltageren ikke selv kan befordre sig til og fra undervisningen og ej heller
af ægtefælle eller anden person, kan deltageren visiteres til befordring med taxa
på grundlag af en på tro og love afgivet og underskrevet ansøgning.

· I forbindelse med behandling af ansøgningen kan det være nødvendigt, at
ansøgeren tilvejebringer en lægeerklæring, ligesom det i behandlingen af
ansøgningen kan være nødvendigt at inddrage anden sagkyndig vurdering.

· Hvis deltagerens forhold ændres, så deltageren ikke længere er afhængig af
befordring med taxa, skal deltageren meddele dette til Kommunikationscenter
Thisted snarest muligt, så befordringen med taxa kan bringes til ophør. Dette
gælder også, hvis det på et senere tidspunkt viser sig muligt, at deltageren kan
blive befordret til og fra undervisningen af ægtefælle eller af anden person.

· Bestillingen af taxa foretages af KommunikationsCenter Thisted og er uden
udgift for deltageren.

· Der må forventes op til 55 minutters ventetid i forbindelse med ankomst til
undervisningen og inden hjemkørselen.

· Såfremt en deltager er nødsaget til at melde afbud til undervisningen, er
deltageren forpligtet til at melde afbud i så god tid som overhovedet muligt,
således at taxaen kan afbestilles uden udgift for KommunikationsCenter Thisted.

· Bliver en ansøgning om befordring med taxa imødekommet på grundlag af fra
ansøgeren afgivne urigtige oplysninger, indebærer dette, at Kommunikationscenter
Thisteds udgift til taxabefordringen vil blive forlangt betalt af ansøgeren.