Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser

Neuroteamet

Kommunikationscenter Thisted tilbyder undervisning til personer, der har pådraget sig skade i hjernen ved blodprop eller hjerneblødning, tumor i hjernen, hjernerystelse og piskesmæld m.v., neurologisk betingede sygdomme (Parkinson, Sclerose m.v.), iltmangel, senfølger efter langvarig stress, fibrommyalgi, hovedtraumer, betændelsestilstande i hjernen etc.
Tilbuddet henvender sig til personer, der er fyldt 18 år (i særlige tilfælde kan yngre personer tilbydes undervisning). Det er en forudsætning at man er parat og motiveret til overgangen fra patient til et selvstændigt liv, med egen aktiv indsats, på trods af hverdagens udfordringer. Man er selvhjulpen med hensyn til personlig hygiejne, og hvis ikke, medbringes hjælper.

Følgevirkninger efter en hjerneskade kan vise sig som kognitive problemer

- Opmærksomhed, f.eks. lære nye ting.

- Hukommelse og koncentration

- Struktur og overblik, f.eks. planlægning af hverdagen

- Energiforvaltning, øget fysisk og mental trætbarhed, øget søvnbehov m.v.

- Syn, balance, læsning, motorik m.v.: skrive-/regne-/læsevanskeligheder, sproglige problemer, fysiske problemer, lav kondition, ændret styrke og udholdenhed m.v.

- Sociale vanskeligheder; personlige og følelsesmæssige ændringer; sorg- og krisereaktioner, angst, depression, ændring af temperament m.v.

Henvisning

Ansøger eller pårørende kan tage direkte kontakt til Kommunikationscenter Thisted.
Henvisning kan også ske fra praktiserende læge, sygehuse, socialforvaltning eller andre instanser.
Hvis det vurderes, at deltageren hører til målgruppen, indbydes deltageren og dennes pårørende/kontaktperson til en forsamtale. Formålet med forsamtalen er at få afdækket hvilke problemstillinger, der er tale om, og hvorvidt der kan tilbydes et relevant tilbud. Hvis deltageren indstilles til undervisning foretages efterfølgende relevante tests og undersøgelser, før den endelig visitation foretages.

Undervisningens formål

Det overordnede formål er at fremme deltagerens handlemuligheder med udgangspunkt i den ændrede livssituation. Målet er at deltageren finder ressourcer og styrker, der kan bruges til genopbygning af og kompensering for mistede færdigheder. I begyndelsen af undervisningsforløbet vurderer vi den enkeltes følgevirkninger af skaden, og hvordan disse påvirker hverdagen. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan med henblik på, at deltageren tilegner sig nye strategier og handlemuligheder, der kan afhjælpe følgevirkningerne bedst muligt.

Rådgivning og vejledning

Vi samarbejder med bl.a. kommunernes hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere og jobkonsulenter.
Der vejledes om arbejdspraktik, uddannelse, støtteforanstaltninger, klubber og foreninger.
Disse indsatser forudsætter deltagerens samtykke.

Hvordan

Undervisningen foregår på små hold og tilrettelægges efter den enkelte deltagers forudsætninger og behov.
Timetal og undervisningstilbuddets varighed (aftales mellem lærer og elev) fastlægges i visitationen. Undervisningen varetages af speciallærere, fysioterapeuter og logopæder.
Undervisning og undervisningsmaterialer betales af Thisted og Morsø kommune.

Der kan ansøges om særlig befordring.

Der kan søges om befordring ved særlige behov. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

Pårørendearbejde / Pårørendekursus


Ved en skade i hjernen, kan det være vanskeligt at erkende, at livet er blevet anderledes. Det er også vanskeligt for pårørende, når livet ikke længere er, som man havde planlagt og ønsket. Det tager tid og kræver indsigt. Mange har brug for hjælp og støtte til at komme igennem et erkendelsesforløb og videre med det fremtidige liv, som skaden helt naturligt vil påvirke.

Det er helt naturligt, at man som pårørende føler sig alene og magtesløs over for den nye livssituation. Derfor tilbyder vi halvårsvis et forløb, som henvender sig til pårørende til personer med en erhvervet hjerneskade.
På kurset arbejder vi bl.a. med:
-Hjernens opbygning og funktioner
-Hvad det vil sige at erhverve en hjerneskade
-Følgevirkningerne af en hjerneskade, bl.a. kommunikative vanskeligheder
-Følelser - fx sorg og frustration.

Kursus for pårørende ligger uden for normal arbejdstid.