Jordflytning

Her kan du læse mere om flytning af jord, genanvendelse af jorden, områdeklassificeringer med mere.

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord


Thisted Kommune opkræver fra den 1. september 2022 et gebyr hos virksomheder, der i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Dvs. der kommer gebyr på jordflytningsanmeldelser indsendt efter den 1. september 2022, og fakturaen udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen.

Gebyr for jordflytning består af en timetakst. Sagsbehandlingen beregnes som medgået tid per påbegyndt kvarter med en timetakst på 629 kr. ekskl. moms. Timetaksten er for 2022 og reguleres årligt.

Tidsforbruget for jordflytningsanmeldelsen beregnes fra det tidspunkt, hvor vi enten
 • modtager en anmeldelse, eller
 • fra vi vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse med en forhåndsdialog inden en reel anmeldelse.
For mere information, se Thisted Kommunes Gebyrblad og Gebyrinstruks for flytning af jord.

Alle jordflytninger skal anmeldes via Jordweb

Se www.jordweb.dk. Entreprenører, transportører og jordmodtagere kan gratis meldes til systemet.

Jordflytninger reguleres af jordflytningsregulativet. Se regulativet her

Det betyder, at du skal anmelde det til kommunen, hvis du

 • ønsker at flytte jord fra et V1-eller V2-kortlagt areal
 • ønsker at flytte jord fra et areal omfattet af områdeklassificering
 • ønsker at flytte jord fra offentligt vejareal
 • ønsker at flytte jord, som er kendt forurenet eller som er kendt muligt forurenet
 • ønsker at flytte ren jord til råstofgrav.

Se Thisted Kommunes pjece om jordflytning   
Se Thisted Kommunes pjece om områdeklassificering

Anmeldelse skal ske på Jordweb.

Jord fra områdeklassificeret område skal analyseres, før det kan besluttes, hvor det må deponeres. Kontakt Plan- og Miljøafdelingen på 99 17 22 21 for at høre, hvor mange analyser der skal tages.

Og når jordflytningen er anmeldt, skal du afvente en anvisning fra Thisted Kommune, FØR jorden flyttes.

Bagatelgrænse
I nogle tilfælde kan man uden anmeldelse flytte jordpartier på under 1 m3, hvis det afleveres til et miljøgodkendt anlæg, f.eks. på den kommunale genbrugsplads.

Yderligere informationer

Er der kendt eller forventet forurening?
Der findes forurening på mange ejendomme som følge af grundens tidligere anvendelse eller fordi området generelt er forurenet. Vores viden om forureningsforholdene på konkrete ejendomme varierer meget, og derfor inddeles forurenede arealer i følgende typer: 

 • V1-kortlagt: Der er viden om muligt forurenende aktiviteter på grunden, men grunden er ikke undersøgt (listen vedligeholdes af Region Nordjylland)
 • V2-kortlagt: Der er viden om, at jorden er forurenet (listen vedligeholdes af Region Nordjylland)
 • Områdeklassificeret: Kan være påvirket af forurening fra omgivelserne. Læs mere om områdeklassificerede områder her.  
 • Offentligt vejareal: Kan være forurenet fra vejtrafik og anlægsarbejder. 

Se hvilke arealer, der er kortlagt eller områdeklassificeret på kommunens kort her. Se evt. også på Danmarks Arealinformation.

Forskellige forureningsgrader

 • Uforurenet jord er jord, der ligger udenfor områdeklassificeringen, og som heller ikke er kortlagt, og hvor der ikke er tegn på forurening.
 • Lettere forurenet jord er jord, hvor forureningen er over grænseværdierne for ren jord, men ikke så meget, at grunden skal kortlægges.
 • Forurenet jord / kortlagt forurening er jord, hvor forureningen er over grænseværdierne for kortlægning.

Genanvendelse af jord

Ren jord (uforurenet jord og kategori 1 jord) kan uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsprojekter (større projekter skal dog eventuelt godkendes efter planloven og byggeloven).

Specielt for udlægning af ren jord på landbrugsarealer
Ren Jord kan også udlægges på marker - dog ikke i tykkere lag end ½ meter.

Der ud over må udlægningen af jord ikke antage karakter af et jorddeponi. I så fald skal der søges om landzonetilladelse til udlægningen af jord i Thisted Kommunes Plan- og Miljøafdeling.
Det vil altid være en konkret vurdering, om et konkret projekt er omfattet af dette, men som hovedregel vil dette gælde ved følgende forhold:

 • Hvis der flyttes mere end 5000 m3 til en ejendom
 • Hvis flytningen foretages over flere vækstsæsoner
 • Hvis flytningen kan ændre væsentligt på terræn og afstrømningsforhold

Følsom arealanvendelse

Hvis der er foretaget analyser af jorden for mindst hver 30 tons jord, og alle analyser viser, at det er ren jord (kategori 1 jord), kan jorden genanvendes i haver, ved børnehaver og til anden arealfølsom anvendelse.

For al genbrug af jord gælder, at jorden ikke må udlægges på beskyttet natur eller således, at jorden kan føres til beskyttet natur med regnvandet. Dette er især relevant ved udlægning i kuperet terræn med risiko for udstrømning i vandløb. 

Mange typer af lettere forurenet jord (kategori 2 jord) kan også genanvendes, hvis det sikres, at genanvendelsen ikke medfører risiko for grundvand eller for arealanvendelsen.

Genanvendelse af lettere forurenet jord

Genanvendelse af lettere forurenet jord vil normal kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Jord må altid genanvendes på den matrikel, som det graves op fra. Dog: Der må ikke foretages terrænændringer på over ½ meter, medmindre der gives en tilladelse fra Thisted Kommunes Plan- og Miljøafdeling.

Grænseværdierne for kategori 1 og kategori 2 jord kan ses her.

Nærmere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 21.

Flytning af uforurenet jord til råstofgrav

Thisted Kommune har ikke myndighed til at give tilladelse til deponering af ren jord i råstofgrave. Dette skal der søges om hos Region Nordjylland.
Se ansøgningsskemaet her.

Byggeri på en forurenet grund

Hvis du vil bygge på en V1- eller V2-kortlagt grund, kan det kræve, at du får en tilladelse efter jordforureningsloven. Kommunen kan kræve, at du selv får foretaget en nærmere undersøgelse af forureningen, f.eks. måling og beregning af, hvordan indeklimaet vil blive i en bolig eller i arbejdsmiljøet.

Der skal altid søges om tilladelse, hvis et kortlagt areal ønskes taget i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Der er ikke særlige restriktioner for byggeri på et areal, der er områdeklassificeret.  

Generelt gælder, at inden man tager et areal i anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal det sikres, at de øverste 50 cm jordlag på ubebyggede arealer er ren eller har en varig fast belægning (50 cm-reglen).  

Områdeklassificering

Hvis du bor i byzone eller de ældste dele af landsbyerne, er der sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Forureningen stammer først og fremmest fra trafik og industri, opvarmning med kul og koks samt fra den daglige brug gennem mange år.

I jordforureningsloven er indført begrebet områdeklassificering, som skal omfatte de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt udpeges al jord indenfor byzonen som lettere forurenet.

Efter en nærmere vurdering af de enkelte byområder har Thisted Kommune besluttet, at mange af de nyere boligudstykninger kan tages ud af områdeklassificeringen. I stedet medtages de ældste dele af landsbyer i landzone i områdeklassificeringen.

Udpegningen af områdeklassificerede områder er foretaget efter en overordnet vurdering af bebyggelsens alder (især medtages bebyggelser fra før 1940), påvirkning fra trafik, fyringsanlæg, forurenende virksomheder, kendte jordforureninger og mængden af opfyldninger.

Se Thisted Kommunes pjece om områdeklassificering her.

Gode råd

Hvis man bor på en lettere forurenet grund kan det være en fordel at efterleve nogle simple råd, som kan nedsætte sundhedsrisikoen.

Gode råd om byhaver.

Hvordan kan jeg finde ud af om min ejendom er omfattet af områdeklassificeringen

Hvis du overvejer at købe/sælge en ejendom

Hvis du vil købe/sælge en ejendom, kan du tjekke kommunens hjemmeside eller henvende dig og få at vide, om ejendommen ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. Rigtige mange ejendomme på landsplan er fra den 1. januar 2008 omfattet af områdeklassificeringen. Miljøministeriet forventer af denne grund, at det ikke vil få nogen betydning for prisen på dit hus.  

Yderligere information

Eventuelle spørgsmål rettes til Plan- og Miljøafdelingen 99 17 22 21.

Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk
Region Nordjyllands hjemmeside: www.rn.dk
Retsinfo: www.retsinfo.dk