CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Landbrugsafgørelser

Aktuelle offentliggørelser


Offentliggjort den 15. juni 2021 - Klagefristen udløber den 13. juli 2021

§ 16 b miljøtilladelse, SLAGTESVIN OG SMÅGRISE, Tøttrupvej 12, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 10. juni 2021 - Klagefristen udløber den 8. juli 2021

Tilladelsen til skift mellem dyretyper, Hjardemålvej 130, 7700 Thisted

Offentliggjort den 1. juni 2021 - Klagefristen udløber den 29. juni 2021

§ 16a miljøgodkendelse, FLEXPRODUKTION AF SMÅGRISE OG SLAGTESVIN. Gravenhøjvej 32, 7760 Hurup

Offentliggjort den 20. maj 2021 - Klagefristen udløber den 17. juni 2021


Offentliggjort den 20. maj 2021 - Klagefristen udløber den 17. juni 2021

Tilladelse til opførelse af maskinhus, Oddesundvej 262, 7760 Hurup

Offentliggjort den 18. maj 2021 - Klagefristen udløber den 15. juni 2021


Offentliggjort den 18. maj 2021 - Klagefristen udløber den 15. juni 2021
 

Foroffentlighed - miljøgodkendelser


Sat i foroffentlighed den 8. juni 2021 - Høringsperioden udløber den 22. juni 2021

Foroffentlighed, § 16 a miljøgodkendelse, Bromøllevej 1, 7700 Thisted

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse af nyt og eksisterende staldanlæg til søer. Den eksisterende løbe- og drægtighedsstald nedrives. På samme placering som det fjernede anlæg, opføres en ny farestald og løbe/drægtighedsstald med en forlængelse på ca. 100 meter. Forlængelsen placeres mod syd imellem de eksisterende gyllebeholdere og foderladen.

Det samlede produktionsareal til søer efter udvidelsen udgør 4.374 m2.
Der ansøges desuden om at opføre en ny gyllebeholder med et overfladeareal på 818 m2 syd for de to eksisterende gyllebeholdere. Den nye gyllebeholder samt de to eksisterende gyllebeholdere på 298 og 481 m2 overdækkes med telt.
Sammenlagt med de to eksisterende gyllebeholdere bliver overfladearealet herefter på 1.597 m2.
Lugt- og ammoniakemmissionen fra anlægget er beregnet til henholdsvis 47.537,4 OU/s og 3.971,7 kg NH3-N/år.

Foroffentlighed, § 16 a miljøgodkendelse, Grønlundsvej 3, 7700 Thisted

Der søges miljøgodkendelse efter stipladsmodellen. Der søges om fleksibilitet til en produktion af smågrise og slagtesvin med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser. Der ændres ikke på bygningernes udformning og heller ikke på produktionsarealet.
Det ansøgte samlede produktionsareal udgør 1.341 m2. Dertil kommer det samlede overfladeareal af ejendommens gyllebeholder på 690 m2.
Ammoniakemissionen fra anlægget er uændret 3.361,5 kg NH3-N/år, og lugtemissionen er uændret 57.663 OU/s.


Ifølge lov nr.1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov(ansøgninger indsendt før den 1. august 2017) og § 16 a i samme lov (ansøgninger efter den 1. august 2017).

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails. 

 

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

 

Udkast til miljøgodkendelse


Udkast sat i høring den 15. juli 2021 - Høringsfristen udløber den 15. juli 2021


Udkast sat i høring den 18. maj 2021 - Høringsfristen udløber den 17. juni 2021Udkast til miljøtilladelse


På nuværende tidspunkt er der ikke miljøtilladelser i høring
 

Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00