Retningslinjer for arrangementsskiltning og plakater

Læs her om gældende regler for opsætning af skilte og plakater

Retningslinjer for arrangementsskiltning og opsætning af plakater
i Thisted Kommune.


For at sikre at færdslen ikke generes unødigt og for at beskytte plantninger og
gadeudstyr, er der fastlagt regler for hvor, hvordan og hvornår opsætning af
arrangementskilte og plakater må ske.

Plakatsøjler placeret af Thisted Kommune kan benyttes frit til opklæbning af
plakater.

Ophængning af plakater i lygtestandere uden luftledninger tillades i forbindelse
med valg samt arrangementer af følgende karakter, musik, teater, kultur, idræts- og
uddannelsesarrangementer, samt cirkus, under følgende forudsætninger:

- Plakaterne ikke fastgøres med metaltråd, søm, skruer eller klæbes på.

- Plakaterne anbringes, så de ikke generer udsyn til færdselsskilte og
trafiksignaler eller på anden måde er til ulempe for færdslen.

- Plakater ikke opsættes i rundkørsler.

- Plakaterne tidligst hænges op 21 dage før arrangementet, og at de
nedtages senest 5 dage efter arrangementet. Overholdes denne tidsfrist
ikke, kan nedtagningen ske for den ansvarliges regning.

(På plakatsøjler er det ikke nødvendigt at fjerne plakater.)

- Plakaterne ikke anbringes på broer, kabelskabe, styreskabe for
signalregulering, buslæskure, standere for færdselstavler og vejvisere, samt
lignende steder.

- Plakaterne fastgøres forsvarligt.

- Plakaternes afstand til kørebane er mindst 1 meter.

- Underkanten af plakaten er min. 2,3 meter over cykelsti og 2,2 m over
fortov.

- Plakaternes størrelse ikke overstiger 1,0 m2.

Der må ikke opsættes arrangementskilte og plakater i offentlige græsarealer,
plantninger og træer.

Der må ikke opsættes arrangementskilte og plakater i det åbne land uden for
byzone.

Eventuelle skader – som følge af opsætning af arrangementskilte og plakater –
skal straks anmeldes til Thisted Kommunes Drifts- og Anlægsafdeling, og
udbedringen vil blive udført for den ansvarliges regning.

Plakater, der ikke er opsat efter ovenstående regler, vil blive fjernet for den
ansvarliges regning.

Ved tilsvarende arrangementer, og under overholdelse af ovenstående
retningslinjer, kan der efter særskilt ansøgning til Thisted Kommunes Drifts- og
Anlægsafdeling, meddeles tilladelse til placering af arrangementsskilte og
plakater, i et særskilt anvist areal inden for byzonetavlen E 55, i en afstand af ca.
25 m fra tavlerne på indfaldsvejene til kommunens byer.

Master med luftledning ejes enten af ThyMors - Energi tlf. 96 70 22 00 eller
Hurup Elværk A/S tlf. 97 95 15 22
, hvortil der skal fremsendes særskilt
ansøgning for plakatopsætning.

Det skal bemærkes at ophængning efter dette regulativ alene vedrører
kommunale veje. Såfremt der ønskes opsat plakater langs statsveje, skal der
rettes hendvendelse til Vejdirektoratet se www.vd.dk

Regulativet er godkendt af miljø- og teknikudvalget den 5. februar 2007

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk