CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Thisted Havn Analyse

Overflyvningsfoto af Thisted Havn
Billede af Thisted Havn set fra luften

FORUNDERSØGELSE AF THISTED HAVN

Thisted Kommunalbestyrelse har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en analyse for Thisted Havn. Beslutningen lyder som følgende:

Thisted Havn anvendes i begrænset omfang som industrihavn, og der skal derfor udarbejdes en analyse af mulighederne for anden anvendelse af inderhavnen til eksempelvis boliger, erhverv og rekreative formål.

I analysen inddrages borgere og virksomheder. Analysen skal også indeholde muligheder for kobling af visionerne for ”Hovedbyer på forkant” og udviklingsprojektet på Sydhavnen.


Forundersøgelsen er et indledende skridt i en proces, som forventes at munde ud i et visionskatalog for Thisted Havn. Visionskataloget kan danne grundlag for videre beslutning.

Balance mellem ambitioner og realiserbarhed

Thisted Havn har en lang historik med industri på havnen, og her er også et for byen betydeligt antal arbejdspladser. Der er forskellige øvrige funktioner og forhold, som kan udløse bindinger og vilkår for hvad, der kan udvikles.

Samtidig er der også et stigende fokus på byliv og borgernes adgang til vandet gennem Hovedbyer på forkant, udvikling af boligområdet ved Sydhavnen, udvikling af brandet Cold Hawaii Inland som helhed og det faktum, at store arealer på havnen fremstår ”øde” og frister til rekreative formål.

Balancen er væsentlig for, at erhvervslivet kan udvikle sig, og for at bylivet og Thisteds attraktionsværdi kan udvikle sig. Projektområdet er endnu ikke fast defineret, og forundersøgelsen skal være med til at gøre os klogere på, hvad der er muligt, og hvad der ikke er.

Vilkår og muligheder

Forundersøgelsen skal afdække de vilkår, der er for havnearealerne. Det er emner, som er faktuelle, vedtaget eller på anden måde faste rammer om den fremtidige udvikling.

Dertil beskriver forundersøgelsen også en række potentialer og muligheder i et visionskatalog. Potentialer og muligheder skal undersøges nærmere, hvis de skal realiseres, da nye forhold på havnearealerne kan have betydning for eksisterende forhold.

Vi vil gerne høre dine input

Som et led i analysen ønsker Thisted Kommune også at hente input og viden fra borgere og erhvervsdrivende med interesse for havnens udvikling.

Har du en rigtig god idé til en ny anvendelse på Thisted Havn? Har din virksomhed opmærksomhedspunkter eller kendskab til vigtige forudsætninger for den fremtidige planlægning?

Du kan nemt give dine input hjemmefra via https://www.menti.com/wtq1xpwuvr.
Her er et spørgeskema, som er åbent i perioden 21. oktober - 1. november.

Du kan også deltage i gåture på havnen (Walk and Talk) den 28. oktober, hvor vi snakker om Thisted Havns fremtid.
Tilmelding er nødvendig og skal ske via Tour de Thy Klik her for tilmelding.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende analysen kan rettes til projektleder Camilla Holm Broe på chb@thisted.dk.

Nedenfor kan du se nogle af de temaer og scenarier, som vi ønsker at undersøge nærmere gennem analysen.

  Illustrationen viser området Thisted bymidte og Thisted Havn som indgår i arbejdet

Illustrationen viser området Thisted bymidte og Thisted Havn som indgår i arbejdet

 Illustration viser fem punkter i Thisted by: 1. En sammenbindende flade. 2. Den Blå Løber. 3. Begrænset trafik - en bearbejdet flade. 4. En styrket midtby-link for fodgængere. 5. En visuel forbindelse mellem fjord og by.
Illustration viser fem punkter i Thisted by: 1. En sammenbindende flade. 2. Den Blå Løber. 3. Begrænset trafik - en bearbejdet flade. 4. En styrket midtby-link for fodgængere. 5. En visuel forbindelse mellem fjord og by.

Illustrationen viser fem punkter i og ved Thisted Havn. 1. Aktiviteter på vandet. 2. En fleksibel plads. 3. grønne lommer. 4. Udsyn og markering af Thisted. 5. midlertidgt og kreativt byrum. 6 gæstesejlere i inderhavnen.

Illustrationen viser fem punkter i og ved Thisted Havn. 1. Aktiviteter på vandet. 2. En fleksibel plads. 3. grønne lommer. 4. Udsyn og markering af Thisted. 5. midlertidgt og kreativt byrum. 6 gæstesejlere i inderhavnen.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk