Udvikling af lokalområder

Thisted Kommune giver dig en samlet indgang til udvikling i lokalområderne. Kommunalbestyrelsen lægger i sin Vision 2022 desuden op til, at lokal udvikling sker i samspil mellem kommune og lokalsamfund.

I Thisted Kommune er der én indgang til at udvikle lokale projekter. Det er et fælles ansvar for Kommunalbestyrelsen og de lokale aktører at udvikle lokalt. Derfor skal de ting, der sættes i gang, primært udspringe lokalt og være baseret på et lokalt engagement.

Du kan kontakte Dorte Gad på telefon 2944 5367 eller via mail til lokal@thisted.dk, hvis du har spørgsmål.

AKTUELT: Fristen for indsendelse af ansøgninger til LUF-puljen og Biodiversitetspuljen er udskudt til 10. oktober 2022.

Lokalområdernes Udviklingsforum

Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) fungerer som et forum, der repræsenterer et bredt udsnit af kommunens lokalområder.

Hvad er LUF?

Formålet med LUF er at understøtte Thisted Kommunes administration og politikerne i at skabe rammerne for lokal udvikling og sætte fokus på, hvilken type projekter og tiltag der bør prioriteres i en given periode.

Medlemmer valgt lokalt

 • LUF består af ca. 15 borgere. 
 • Det er et krav for at stille op til LUF, at man er tilknyttet en borgerforening eller lignende udviklingsgruppe. Det vil sige, at medlemmerne skal repræsentere en gruppe.
 • Man sidder i LUF for en toårig periode, hvorefter der er valg til LUF igen. Det er muligt at genopstille.
LUF består på nuværende tidspunkt af følgende borgere::
 • Christian Liberg - Boddum-Ydby Borgerforening & Fjordbyernes Netværk
 • Lars Peter Christensen - Bedsted Borgerforening & Landsbygruppen Thy
 • Otto Lægaard - Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig
 • Jens Otto Nystrup - LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø. Vandet)
 • Annette Yde - Ydby Håndværker- og Borgerforening
 • Jens Højbak - Vesløs Håndværker- og Borgerforening
 • Jørn Søndergaard Nielsen - Hunstrup, Østerild og Omegns Borgerforening
 • Søren Bertelsen - Foreningen Hannik
 • David Gill - Sennels Borger- og Udviklingsforeningen
 • Brian Mikkelsen - Hanstholm Rådet
 • Jette Højberg - Krik & Omegns Beboerforening
 • Knud Schreiber - Kystbyernes Netværk
 • Steffen Borregaard Schultz - Hundborg Udviklingsråd
 • Niels Kristoffer Nielsen - Hawboernes Forening, Lildstrand.
 • Ulla Holm, Hurup Borgerforening.

Opgaver

Opgaverne i LUF er at deltage i prioriteringen af de midler, der er afsat til lokal udvikling.

At indstille og prioritere projekter til politisk godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. LUF har derfor også en opgave i at opnå enighed om, hvilken type projekter der prioriteres i en given ansøgningsrunde.

Der afholdes som udgangspunkt tre årlige møder i LUF. På de første to møder prioriteres indkomne projekter. Herefter indstilles de til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse. Det tredje møde er afrapportering i forhold til projekter, der er sat i gang. LUF laver også forslag til udvalget om, hvilke typer projekter der skal prioriteres i den kommende periode.

Ansøgning om midler til Lokal udvikling

Det overordnede formål for puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer.

Puljen på 500.000 kr. i 2022 er fordelt på to ansøgningsrunder, forår og efterår.

LUF-puljen ophører ved årets udgang 2022. 

Hvem kan søge puljen?

For denne pulje gælder, at kun foreninger, der beskæftiger sig med lokal udvikling, kan søge om midler. Det vil sige at privatpersoner, virksomheder, samt kommunale institutioner ikke kan få støtte. Alle byer i Thy kan søge om støtte fra denne pulje.

Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. landsby pr. år. Hvis en landsby indgår i et samarbejdsprojekt med andre landsbyer, kan landsbyen dog godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. Der skal dog være tale om projekter med forskelligt indhold. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke tidsfrister der er i "Vejledning til at søge støtte fra LUF". Du kan også hente ansøgningsskemaet i den orange kasse med selvbetjening.

Pulje til styrkelse af biodiversiteten

LUF administrerer også Thisted Kommunes pulje til styrkelse af biodiversiteten.

Puljen er på 100.000 kroner i 2022 og 2023, og den kan søges af foreninger, der har projekter, der styrker biodiversiteten.

Du kan læse meget mere om puljen og de kriterier, der lægges vægt på, lige her: Link til informationer.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00