Hovedbyer på forkant, Thisted

Thisted Kommune har i samarbejde med Realdania søsat projektet ”Passagen mellem by og fjord”, som har til formål, at styrke by- og handelslivet i Thisted og støtte op om en positiv udvikling i hele kommunen. 

Passagen mellem by og fjord

Thisted Kommune og Realdania ønsker i samarbejde med en bred vifte af byens og kommunens erhvervs- og kulturaktører samt borgere at udvikle et projekt, der skal styrke det eksisterende handels-, erhvervs- og kulturliv i Thisted midtby. Projektet udvikles under Realdanias satsning: Hovedbyer på forkant, og har titlen: Passagen mellem by og fjord.

Projektet er opdelt i tre såkaldte greb – et fysisk greb, et strategisk greb og et bylivs greb.

Det fysiske greb
Projektets fysiske greb er at genåbne den tidligere passage mellem Nytorv og Håndværker Torv, der samtidig forbindes med Havnetorv til en samlet plads. Passagen markerer også, hvor den nu rørlagte bæk gennem Thisted havde sit gennemløb. Ved at genåbne passagen skabes et sammenhængende loop gennem Thisteds torve samt en klar og direkte forbindelse mellem den gamle bykerne og fjorden.

Arkitektkonkurrencen for passagens fysiske udformning og indretning er netop afsluttet. Læs mere om arkitektkonkurrencen og se vinderforslaget længere nede på siden. 

Passagen binder op på hele gågadesystemet og vil styrke forbindelsen mellem Store Torv, Lille Torv, Nytorv og Håndværker Torv. Forbindelsen ender ud i Havnetorv, hvor det er ønsket at styrke byens sammenhæng med havnen og fjorden.

Projektområdet er vist på kortet nedenfor:Det strategiske greb
Projektets strategiske greb handler om at se byen som en helhed, hvor nye tiltag skal styrke eksisterende elementer for tilsammen at skabe en spændende og livlig købstad.

Med den fysiske genåbning af passagen samt styrkelse af Havnetorv og området ved havnen sættes fokus på aktiviteter, events og tilbud, der kan foregå i området, men som i høj grad også skal ses i forhold til resten af byens anvendelse. Passagens indhold har således ikke til formål at konkurrere med det eksisterende handels-, erhvervs- og kulturliv i midtbyen. Formålet er derimod at tænke nogle aktiviteter og events ind, som kan styrke og understøtte midtbyens nuværende handels-, erhvervs- og kulturliv. Projektet skal med andre ord supplere byens øvrige tilbud, så byen som helhed styrkes.

Bylivs grebet
Sammen skal vi skabe mere liv i byen. Med passagen skabes nogle fleksible byrum, hvor det kun er fantasien som sætter grænser for mulighederne.

Ideen er, at passagen og området omkring Havnetorv skal fungere som et byrumslaboratorium, hvor man kan afprøve aktiviteter, events og projekter. Det kan være aktiviteter af såvel erhvervsmæssig som kulturel og social karakter. Det kan være korte, enkeltstående begivenheder eller begivenheder af længere eller tilbagevendende karakter. Det kan være udstillinger, installationer, markeder, koncerter, byvandringer, gadeteater, markedsføringstiltag, shows osv. Det kan være begivenheder eller tiltag knyttet på events, man i forvejen afholder, eller erhvervsaktiviteter man har i forvejen. Eller det kan være nye tiltag skabt fra bunden og måske i nye samarbejdsformer.

Arkitektkonkurrencen

Januar – maj 2020
Tre arkitektteams har i starten af 2020 arbejdet med deres bud på de fysiske rammer for passagen. Forslagene tager udgangspunkt i nogle af de input som borgere, foreninger og erhvervsdrivende har budt ind med i forbindelse med forundersøgelsen. Resultatet er tre meget forskellige bud på passagens fremtidige udformning og indhold. Alle tre forslag er udstillet på Storegade 12 fra uge 23 og kan ses via linkene herunder.


Se vinderprojektet fra BOGL (8 Mb)
 

Se projektforslag fra LOOP (36 Mb)

Se projektforslag fra LABLAND (77 Mb)

En referencegruppe med repræsentanter fra blandt andet kultur- og erhvervslivet har været med til at kommentere og vurdere forslagene forud for dommerpanelets udpegning af vinder i arkitektkonkurrencen.

Vinderen blev BOGL
BOGL’s forslag arbejder med områdets historie og rumlige kvaliteter på en måde, som skaber mange muligheder for ophold, leg og aktiviteter i passagen. Passagens får et arkitektonisk pejlemærke gennem den gamle smedje, som ombygges til et åbent, overdækket areal med funktion som et fælleshus.

I de kommende måneder skal forslaget bearbejdes og tilpasses efter dommerpanelets bemærkninger og ønsker. Efterfølgende skal forslaget detailtegnes og projekteres, inden bygge- og anlægsarbejder kan sættes i gang. Alt i alt forventes byggeriet at blive igangsat i starten af 2021 og indvielsen af de fysiske rammer at blive i efteråret 2021.

På deres hjemmeside skriver BOGL: ’’Vi arbejder med at finde ind til stedets særlige kvalitet, poesi og uforløste potentiale og lade det danne afsæt for forandring.’’ Det er en arbejdsbeskrivelse som i høj grad genspejles i det forslag, de har indgivet i arkitektkonkurrencen for Passagen mellem by og fjord.

Forundersøgelsen

Gennemført i 2019
Byen og bygningerne sætter rammerne, men det er mennesker der skaber liv. Dét fik vi bekræftet fredag den 23. august 2019, da vi inviterede alle interesserede til et besøg i ”Baggården” og en hyggelig eftermiddag med mange gode snakke om, hvordan vi sammen skaber mere byliv i Thisted. Derfor en stor TAK til jer, der kiggede forbi og til alle, der har bidraget med viden, ideer og konstruktive input til projektet indtil nu.

Vi kan via den gennemførte forundersøgelse konkludere, at der er stor opbakning og engagement til at styrke bylivet i Thisted, bl.a. i ”Baggården”, ”Smedjen” og ”Trekanten” og masser af potentialer og ideer at arbejde videre med.

Se forundersøgelsen (4 Mb)
Se billeder fra arrangementet den 23. august (3 Mb)
Se invitationen til "åbent hus" i Baggården den 23. august 2019

Indledende borgermøde

Afholdt den 19. februar 2019
Thisted Kommune afholdt et borgermøde den 19. februar 2019, hvor vi modtog mange gode inputs til det videre arbejde med passagen mellem by og fjord. Omkring 150 engagerede borgere, erhvervsdrivende og politikere var mødt op for at drøfte idéen med at åbne en ny passage i byen.

Du kan læse mere om aftenens forløb samt se et uddrag af de mange input her:
Borgermøde 19. februar 2019

Projektets videre forløb

Arkitektkonkurrencen er netop afsluttet og i de kommende måneder vil der blive arbejdet på at kvalificere vinderprojektet sammen med repræsentanter fra blandt andet kultur- og erhvervslivet i Thisted.

Projektets fysiske rammer forventes at være gennemført i slutningen af 2021, mens de planlagte aktiviteter og arrangementer forventes at forløbe over en periode på op til 4 år. Samlet set forventes projektet afsluttet i 2024.

Projektets overordnede dele er vist på illustrationen nedenfor:

Tiagramatisk tidsplan

Baggrund

I 2018 søgte Thisted Kommune støtte til projektet Passagen mellem by og fjord i forbindelse med Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant. Ansøgningen resulterede i det nuværende samarbejde med Realdania om en styrkelse af Thisted by.

Projektets hensigt er at fremtidssikre og styrke Thisted by, gennem en målrettet indsats for at påvirke den forventede negative afvikling af mellemstore handelsbyer i Danmark. Thisted Kommune ønsker at være på forkant, ved at gentænke byens klassiske funktioner og tilbud, aktivt inddrage borgere, brugere, øvrige fællesskaber, aktører og politikere i en ny og samskabende proces med løbende evaluering og erfaringsopsamling.

Thisted, der i Strategiplanen Thy på Forkant er udpeget som kommunens hovedby, er som mange andre større byer i yderområderne udfordret af samfundsudviklingen på en række områder, bl.a. begrænset byliv, konkurrence fra nye typer handel samt ændret befolkningssammensætning med flere ældre borgere og færre unge.

Tidligere var handelslivet det, der skabte hovedbyerne, men i takt med en stigende konkurrence fra nethandel er der behov for at sætte fokus på, hvordan Thisted skal udvikle sig i fremtiden, og undersøge hvad der skal til for at skabe liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum samt tiltrække og fastholde yngre borgere og virksomheder.

En mere aktiv og attraktiv bymidte
Thisted skal være kendt for mere end en traditionel købstad, og projektet skal medvirke til den positive fortælling om Thy. Fortællingen, der rækker ud over Thisteds bygrænse, indgår i en større kontekst i forhold til resten af Thy samt andre projekter som bl.a. Cold Hawaii Inland. Projektet skal skabe nyt liv i bymidten og knytte byen bedre sammen med fjorden, hvilket skal medvirke til at gøre byen mere attraktiv for besøgende og tilflyttere. 

Fakta

Forundersøgelserne på projektet er støttet af Realdania med 250.000 kr., hvor Thisted Kommune medfinansierer med tilsvarende beløb. Forundersøgelsen skulle belyse projektets realiserbarhed forud for igangsætning af hovedprojektet. Den samlede projektøkonomi for hovedprojektet udgør 21 mio. kr. Realdania støtter hovedprojektet med 8 mio. kr., som medfinansieres af Thisted Kommune med tilsvarende beløb. Der ansøges yderligere om 4,9 mio. kr. fra øvrige fonde.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø - forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.350 projekter med mere end 18 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem. 

Hovedbyer på forkant er en kampagne, hvor Realdania har afsat 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. En hovedby er den by i en kommune, som kommunen vurderer kan trække udvikling. Formålet er at komme udfordringen med tomme lejemål til livs og nyt liv, som ikke bare udvikler hovedbyen, men hele området.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk