Frister for sagsbehandling

Der er forskellige frister for, hvor længe du maksimalt må vente fra Thisted Kommune modtager din henvendelse og til du kan forvente et svar. Generelt svarer vi så hurtigt som muligt, men i nogle tilfælde kan svarfristen være længere.

Herunder kan du se fristerne for de enkelte områder, der handler om folkeskolen.

Generelt om frister

Kommunen skal ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Thisted Kommune modtager en ansøgning, og indtil der skal være truffet en afgørelse.

Thisted Kommune skal; 

  • Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.
  • Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper. 
  • Give borgerne besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes. 
  • Oplyse om, hvilke frister, som gælder i kommunen

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til, at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

Frister for områder under folkeskoleloven

Område  Sagsbehandlingsfrist  Folkeskoleloven  

Sygebefordring af elever i ungdomsuddannelse

2 skoledage

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. § 10

Klage over afgørelse vedr. specialundervisning

4 uger

 

Sygebefordring af elever til/fra skole

2 skoledage

Folkeskoleloven § 26

Ansøgning om elevbefordring i indeværende skoleår

2 uger

Folkeskoleloven § 26

Ansøgning om elevbefordring for kommende skoleår

3 måneder

Folkeskoleloven § 26

Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten

2 uger

Folkeskoleloven § 26

Ansøgning om socialpædagogisk friplads (SFO)

4 uger

Folkeskoleloven § 50, stk. 2