CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Etablering af vandråd for Vandområdeplan 2021-2027

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Limfjorden, samt det Nordlige Kattegat og Skagerrak. En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014.
Vandrådenes arbejde vil være at rådgive kommunerne om de indsatser, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027. Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Anmodning om oprettelse af Vandråd for Limfjorden
Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for hovedvandopland 1.2 Limfjorden.

Anmodning om oprettelse af vandråd skal ske senest den 28. oktober 2019 til Vandlobteam@thisted.dk og til Limfjordsrådet på limfjordsraadet@aalborg.dk. Organisationen eller foreningens navn angives i anmodningen.

Ved indmeldingen skal følgende oplyses;
•Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
•Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
•Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.


Anmodning om oprettelse af Vandråd for det nordlige Kattegat og Skagerrak
Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for hovedvandopland 1.1 Det Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Anmodning om oprettelse af vandråd skal ske senest den 28. oktober 2019 til Vandlobteam@thisted.dk og til Hjørring Kommune (sekretariatskommune) på følgende mail: jens.pedersen@hjoerring.dk. Organisationen eller foreningens navn angives i anmodningen.

Ved indmeldingen skal følgende oplyses;
•Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
•Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
•Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.

Hvem kan nedsætte og deltage i vandrådet?
Efter bekendtgørelse om vandråd mv. skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller iøvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand
Lovens forarbejder nævner som eksempler på landsdækkende grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Som eksempler på relevante erhvervsorganisationer nævnes Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger, henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Kommunalbestyrelserne skal inden for hovedvandopland 1.2 Limfjorden, efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis en relevant organisation eller forening har anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Ønskes oprettet et vandråd for Limfjords oplandet, vil Limfjordsrådet i lighed med 2014 og 2017 varetage sekretariatsfunktionen.

Organisationer og foreninger bedes allerede nu overveje eventuel indstilling af et medlem og en suppleant. Oprettes vandrådet vil dette efterfølgende blive annonceret på Limfjordskommunernes hjemmesider (herunder også Limfjordsrådets hjemmeside) sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.