CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven

_________________________________________________________

Afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, og kan ifølge lovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge lovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

_________________________________________________________

Offentliggørelser efter Miljøbeskyttelsesloven

§ 19 tilladelse til udlægning af knust asfalt på Algade 29, Toften 5, 7752 Snedsted.
Offentliggørelse den 25. maj 2020. Klagefrist den 22. juni 2020.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Jannie Kalør Svendsen, Plan og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 26.

§ 19 tilladelse til midlertidigt oplag af sediment.
Der er givet tilladelse til midlertidigt oplag af 500 m3 sediment på matrikel 19, Amtoft Havn, Arup.
Sedimentet skal ligge til afdræning i maksimalt 2 måneder.

Offentliggørelse den 20. maj 2020. Klagefrist den 17. juni 2020.
§ 19 tilladelsen kan ses her.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Esther Boll, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 31.