Kvalitet i naturen og miljøet

Thisted Kommune har indført et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

» Se den seneste analyserapport

Intro

Etablering af et kvalitetsstyringssystem er ikke et mål i sig selv men skal være drivkraft i en proces, hvor det udførte arbejde løbende forbedres (forbedringskultur) og sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt medvirke til at
- sagsbehandlingen sker på et højt fagligt niveau
- sikre at sagsbehandlingen sker overensstemmelse med gældende lovgivning
- give omverden indblik i den kommunale administrations opgavevaretagelse

Til sikring af offentlighedens adgang til resultatet af den årlige gennemgang af kvalitetsstyringssystemet er der ret til aktindsigt i analyserapporten. Links til seneste og tidligere analyserapporter findes nederst på denne side under 'Publikationer'.

Hvor er systemet indført?

Kvalitetsstyringssystemet er gældende for hele kommunens natur- og miljøadministration og ved sagsbehandling efter de love, der er nævnt i kvalitetsstyringslovens § 2 stk. 2 (se dem her).
Det vil i Thisted Kommune sige miljøafdelingen og dele af planafdelingen. Et detaljeret organisationsdiagram er vist i Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 (se her).

For at sikre, at forvaltningerne lever op til kravene i kvalitetsstyringssystemet, er der udarbejdet en række procedurer vedrørende sagsbehandling og vedrørende administrative forhold af tværgående art. Disse procedurer og tilhørende støttepapirer sikrer en systematisk tilgang til opgaverne og en ensartethed i opgaveløsningen.

Certificering

Loven stiller krav om, at kommunernes kvalitetsstyringssystem skal være certificeret senest ved udgangen af 2009, og vi har derfor fået vores kvalitetsstyringssystem auditeret af Dansk Standard.
Vores system blev d. 12. november 2009 endelig certificeret og er nu et officielt anerkendt kvalitetsstyringssystem.

Systemet skal recertificeres en gang om året, og vores system er recertificeret i nov. 2010.

Loven stiller endvidere krav om, at der en gang om året skal laves en analyserapport over de afholdte kontroller (audits), status for opnåelse af kvalitetsmål og andre forhold, der måtte være vigtige for kvalitetsstyringssystemets funktion.

Denne analyserapport har været forelagt forvaltningens ledelse til kommentering og er d. 28-9-2009 godkendt af Miljø- og teknikudvalget.

» Se analyserapport og referat af ledelsens behandling.

Kvalitetsstyringssystemets opbygning

Den samlede mængde beskrivelser, procedurer og støttepapirer omtales som Kvalitetshåndbogen og er sammen med en række kvalitetsmål godkendt af Miljø- og Teknikudvalget.

Opdelingen i beskrivelser, procedurer, skemaer mv. betyder, at kvalitetsstyringssystemet kan illustreres som en pyramide med tre etager, hvor det øverste lag rummer de overordnede retningslinjer for kvalitetsstyringen, midterlaget udgøres af procedurerne, der beskriver de administrative og/eller tekniske rutiner i detaljer, og det nederste lag udgøres af ’støttepapirer’, hvilket er skabeloner, skemaer, tjeklister og bilag mv.

For at sikre, at et kvalitetsstyringssystem bidrager til den løbende forbedring af sagsbehandlingen, skal det indeholde nogle mål, som skal bidrage til at sikre en effektiv sagsbehandling og en faglig set kompetent medarbejderstab. Kvalitetsorganisationen ved Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et skrift, Kvalitetsmål og handleplan 2009-10, der d. 31. august 2009 blev godkendt af Miljø- og Teknikudvalget.
» Hent "Kvalitetsmål og handleplan 2009-10"

Publikationer 

Organisationsdiagram, teknisk forvaltning, med angivelse af, hvor kvalitetsstyringssystemet er indført
Screeningsrapport, Dansk Standard, juni 2009
Præaudit, Dansk Standard, 18-9 2009

Analyserapport 2007
Analyserapport og ledelsens bemærkninger, 2009 

Analyserapport 2009-10

Tids- og handleplan 2008
Kvalitetsmål og handleplan 2009-10

Lov om kvalitetsstyring
Bekendtgørelse, kvalitetsstyring i den kommunale natur- og miljøforvaltning

Eventuelle spørgsmål om kvalitetsstyringssystemet rettes til systemansvarlig, miljøchef Flemming Bach (fb@thisted.dk) eller 99 17 22 20.  

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk