Beskyttet natur

Naturen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og gennem internationale beskyttelser.

Mange af vores naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3. Det drejer sig om moser, overdrev, heder, strandenge, strandsumpe, ferske enge, søer og mange vandløb. I disse naturtyper må man ikke foretage ændringer i tilstanden, men man må gerne benytte det beskyttede område som man hidtil lovligt har gjort. Ændringer i tilstanden kan f.eks. være gødskning, gravning, oppløjning, dræning, plantning eller sprøjtning.

Hvilke naturtyper er beskyttede?
Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992, men er siden da revideret. Loven har til formål at bevare naturen af hensyn til mennesker, dyr og planter.
En række naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3:

  • Naturlige søer og vandhuller, hvis de har et areal på mindst 100 m2.
  • Moser 
  • Ferske enge
  • Heder
  • Overdrev
  • Strandenge og strandsumpe
  • Alle vandløb  er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven

Hvad er formålet?
Formålet med beskyttelse af ovennævnte naturtyper er at sikre dem som naturlige levesteder (biotoper) for en lang række af vores mest truede dyr og planter. Desuden bidrager de beskyttede naturtyper til en varieret dansk natur.

Hvad gælder der for beskyttet natur?
Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer i tilstanden, når naturtyperne enkeltvis eller tilsammen udgør et sammenhængende areal, større end 2.500 m2. Det gælder også, hvis der er flere ejere. Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb af de nævnte typer. I byzone og på fredskovspligtige arealer gælder særlige regler.
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra dette forbud. Hidtidig drift kan dog fortsætte uændret.

Har jeg beskyttet natur på min ejendom?

Du kan se, om du har et beskyttet areal på din ejendom på Danmarks Miljøportal.

Bemærk, at et areal godt kan være beskyttet, selv om det ikke er vist på hjemmesiden. Registreringen er vejledende, og et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen.

Hvis du er i tvivl om din ejendom er beliggende i et beskyttet område, kan du kontakte Thisted Kommune, tlf. 99 17 17 17.