Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser


Offentliggjort den 10. juli 2020 - med klagefrist den 7. august 2020
Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted. Matr.nr. 2f Sundby By. Stagstrup. Der er givet tilladelse til terrænregulering og befæstet oplagsplads.

Offentliggjort den 9. juli 2020 - med klagefrist den 6. august 2020
Landevejen 2, 7760 Hurup. Matr.nr. 46a, Heltborg By, Heltborg. Der er givet tilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort bygning til erhvervsmæssige cideri på 30 m2

Lyngevej 16, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 7a Højstrup By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til etablering af et paddeskrab.

Lyngevej 11, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 10e Højstrup By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til etablering af et paddeskrab.

Morup Møllevej 75, 7755 Bedsted. Matr.nr. 18h Ørum By, Ørum. Der er givet tilladelse til etablering af et paddeskrab.

Tovsigvej 9, 7700 Thisted. Matr.nr. 1a Tovsig By, Østerild. Der er givet tilladelse til etablering af et paddeskrab.

Langvadvej 25, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 54a Tømmerby By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til etablering af et paddeskrab.

Meldgårdsvej 13, 7752 Snedsted. Matr. nr. 6b Gærup By, Stagstrup. Der er giver tilladelse til orangeri på 50 m2 og overdækket terrasse i forlængelse af orangeriet på 28 m2.

Rosvangvej 15, 7700 Thisted. Matr.nr. 19 Sperring By, Sjørring. Der er givet lovliggørende tilladelse til shelter på 8,96 m2.

Kanalvej 17, 7700 Thisted. Matr.nr. 1a, Jannerup by, Jannerup. Der er givet tilladelse til ændret anvendelse af en del af stuehuset til erhvervsmæssig udnyttelse i form af behandlings- og kursussted.

Langvadvej 20, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 10h Tømmerby By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til ny garage/baghus på 75 m2.

Offentliggjort den 8. juli 2020 - med klagefrist den 5. august 2020
Ballerumvej 122, 7700 Thisted. matr. nr. 8f Brund By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til nyt udhus på 299 m2.

Offentliggjort den 6. juli 2020 - med klagefrist den 3. august 2020
Skovstedvej 32, 7700 Hanstholm. Matr.nr. 2a Skovsted By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til garage på 50 m2.

Sårupvej 63, 7730 Hanstholm. Matr. nr. 1c og 10e Sårup, Ræhr. Der er givet tilladelse til opgradering af lejrplads.

Offentliggjort den 2. juli 2020 - med klagefrist den 30. juli 2020
Torsbjergvej 2, 7742 Vesløs. Matr.nr. 31g Øsløs By, Øsløs. Der er givet tilladelse til drivhus på 75 m2.

Offentliggjort den 30. juni 2020 - med klagefrist den 28. juli 2020
Gyrupvej 14, 7752 Snedsted. Matr.nr. 1a, Gyrup Gde., Sønderhå. Der er givet tilladelse til en lagerbygning og en parkeringsplads.

Offentliggjort den 23. juni 2020 - med klagefrist den 21. juli 2020
Hvidhøjvej 6A, 7700 Thisted. Matr.nr. 2q Nordentoft Gde., Sjørring. Der er givet tilladelse til etablering af et minivådområde samt terrænregulering.Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Kristian Rønnow Nielsen tlf. 99 17 22 60

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk