CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser


Offentliggjort den 30. november 2020 - med klagefrist den 28. december 2020
Borupvej 15, 7730 Hanstholm. Matr. nr. 15a, Sårup, Ræhr. Der er givet tilladelse til en 800m2 ridebane.

Offentliggjort den 27. november 2020 - med klagefrist den 28. december 2020
Hamborgvej 29, 7730 Hanstholm. Matr. nr. 21e, Nørtorp, Ræhr. Der er givet tilladelse til et nyt enfamiliehus med integreret garage.

Offentliggjort den 26. november 2020 - med klagefrist den 28. december 2020
Hejrhøj, 7700 Thisted. Matr. nr. 3t, Tingstrup By, Thisted. Der er givet tilladelse til genskabelse af en gravhøj.

Offentliggjort den 20. november 2020 - med klagefrist den 18. december 2020
Vorupørvej 12, 7700 Thisted. Matr. nr. 51a, Tingstrup By, Thisted. Der er givet tilladelse til en 99m2 garage.

Offentliggjort den 19. november 2020 - med klagefrist den 17. december 2020
Højstrupvej 106, 7742 Vesløs. Matr. nr. 11a, Øsløs By, Øsløs. Der er givet tilladelse til et nyt enfamiliehus med integreret garage.

Offentliggjort den 18. november 2020 - med klagefrist den 16. december 2020
Hindingvej 34, 7700 Thisted. Matr. nr. 13k, Nors By, nors. Der er givet tilladelse til en 84m2 garage.

Offentliggjort den 16. november 2020 - med klagefrist den 14. december 2020
Sennelsvej 14, 7700 Thisted. Matr. nr. 7d, Malle By, Sennels. Der er givet tilladelse til et vægmonteret drivhus på 16,5 m2.

Offentliggjort den 13. november 2020 - med klagefrist den 11. december 2020
Bygholmvej 71, 7742 Vesløs. Matr.nr. 5g Lund By, Lild. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 12. november 2020 - med klagefrist den 10. december 2020
Kærgårdsvej 7, 7752 Snedsted. Matr. nr. 12h, Nørhå By, Nørhå. Der er givet tilladelse til en lagerhal til eksisterende tømrererhverv.

Offentliggjort den 10. november 2020 - med klagefrist den 8. december 2020
Ballerumvej 104, 7700 Thisted. Matr.nr. 5f Brund By, Hillerslev. Der er givet tilladelse til en tilbygning.

Oddesundvej 234, 7755 Bedsted. Matr.nr. 9c, Villerslev By, Villerslev. Der er givet lovliggørende tilladelse til et fritstående solenergianlæg.

Legindvej 84, 7752 Snedsted. Matr.nr. 28n, Sånderhå By, Sønderhå. Der er givet tilladelse til en bålhytte med to indbyggede shelters.

Offentliggjort den 9. november 2020 - med klagefrist den 7. december 2020
Agerholmvej 7, 7700 Thisted. Matr.nr. 20n, V. Vandet By, V. Vandet. Der er givet tilladelse til en shelter med overdækning.

Ballerumvej 318, 7700 Thisted. Matr.nr. 5i Sønderby By, Tved. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 6. november 2020 - med klagefrist den 4. december 2020
Ingerslevvej 16, 7700 Thisted. Matr.nr. 27cm Vorupør, Hundborg. Der er givet tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende overdækket terrasse til bolig og til opførelse af ny overdækket terrasse.

Offentliggjort den 5. november 2020 - med klagefrist den 3. december 2020
Vestervigvej 177, 7752 Snedsted. Matr.nr. 13c Hørdum By, Hørdum. Der er givet tilladelse til etablering af en sø.

Offentliggjort den 2. november 2020 - med klagefrist den 30. november 2020
Vorupørvej 24, 7700 Thisted. Matr.nr. 8o, Sjørring By, Sjørring. Der er givet tilladelse til en 720 m2 erhvervshal og et 180 m2 halvtag.

Offentliggjort den 30. oktober 2020 - med klagefrist den 27. november 2020
Gisselbækvej 5, 7752 Snedsted. Matr.nr. 1a, Gisselbæk, Hassing. Der er givet tilladelse til en gyllebeholder.Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Kristian Rønnow Nielsen tlf. 99 17 22 60

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk