Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser

Offentliggjort den 24. maj 2019 - med klagefrist den 21. juni 2019

Midholmvej 21, 7752 Snedsted. Matr. nr. 22d, Snedsted by, Snedsted. Der er givet tilladelse til et 74 m2 udhus.

Offentliggjort den 23. maj 2019 - med klagefrist den 20. juni 2019

Møgelvej 167, 7752 Snedsted. Matr. nr. 3e, Møgelvang By, Skjoldborg. Der er givet tilladelse til et 84 m2 udhus med indbygget carport.

Offentliggjort den 21. maj 2019 - med klagefrist den 18. juni 2019

Kærgårdsvej 30, 7752 Snedsted. Matr. nr. 3c Nørhå By, Nørhå. Der er givet tilladelse til etablering af en put and take sø.

Offentliggjort den 2. maj 2019 - med klagefrist den 30. maj 2019

Skyumvej 103, Skyum, 7752 Snedsted. Matr.nr. 29b Skyum By, Skyum. Der er givet tilladelse til opførelse af et nyt udhus.


Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Kristian Rønnow Nielsen tlf. 99 17 22 60

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk