Naturpleje ved Vang Sø

Thisted Kommune har i samarbejde med Nationalpark Thy udført naturpleje på arealerne langs vest siden af Vang Sø. Arealerne omkring søen har tidligere været lysåben hede og mose, men området har gennem en årrække været under tilgroning med nåletræer og pil. Formålet med projektet er at genskabe og pleje naturtyperne, samt at skabe et åbent landskab så der bliver udsyn til søen.

 

Beskrivelse af området

Vang Sø ligger i den på kanten af Nationalparken og grænser mod vest op til Nystrup Plantage. Vang Sø fremstår på de historiske kort fra begyndelsen af 1880’erne som en ca. 28 ha stor sø. I forbindelse med afvanding af Sjørring sø i 1858 faldt vandstanden i Vang Sø med ca. 1 m og i 1847 indledtes de første dræningsaktiviteter. I 1880 blev der etableret en dæmning tværs over søen, og det blev besluttet at de to dele skulle afvandes hver for sig. Den sydlige del blev pumpet tør i 1884 og det første høslet taget. I 1886-87 blev den nordlige del pumpet tør men pumpningen kunne ikke opretholdes og blev opgivet.

Områdets historie er beskrevet her

I dag består området af en nordlig sø og et sydligt område som tidligere har været anvendt til høslet og afgræsning. Søen har intet egentligt tilløb eller afløb og vandstanden svinger meget afhængigt af nedbørsmængden.

 

Naturpleje

I foråret 2015 er der fældet nåletræer og pil, og opsat hegn i området. Arealet afgræsses i sommerhalvåret af kvæg af racen jysk kvæg. Jysk kvæg er en oprindelig og nøjsom race som er tilpasset afgræsning af naturarealer. Kvæget holder opvækst af træer nede og er med til at holde arealet lysåbent.  

 

Langs søen findes mose hvoraf dele har karakter af hængesæk. Hængesæk består primært af sphagnum mosser som vokser i vandoverfladen. Der er registreret en række sjældne plante arter i området ved søen, bl.a. rundbladet soldug, liden vintergrøn og langbladet ranunkel.

 

I forbindelse med projektet er der opsat tre klaplåger som giver mulighed for at komme ind i området og ned til søen.

 

Tilskud

Thisted Kommune har fået tilskud til projektet gennem to puljer ved hhv. Fødevareministeriet og Miljøministeriet: NaturErhvervstyrelsens Natur og Miljøprojekter, og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber.