Naturpleje ved Tømmerby Kær og Vest for Bjerget

Tømmerby Kær og Vest for Bjerget er en del af et ca. 200 km2 område, der mest består af beskyttet natur og plantager. Projektområdet grænser op til Natura2000 områderne: Tømmerby Fjord ved sydvest, Vejlerne mod øst, og mod nord Lild Strand og Lild Strandkær.  

Naturplejeprojekt

Indsatsen er rettet mod de områder, hvor der fås mest natur for pengene. Plejeindsatsen sigter mod etablering af en mosaik af vegetationstyper og levesteder, som kan tilgodese såvel jagtinteresserne samt natur- og produktionsinteresser.

Det samlede antal lodsejere ved Tømmerby Kær projektområde er 20. Af disse har 10 lodsejere været involveret i enten rydning og/eller hegning. Det samlede projektområde er på 193 ha. Der er etableret nyt hegn på ca. 70 ha., som skal afgræsses af en enkel dyreholder. Der er ryddet krat på ca. 18 ha.

Ved Bjerget er der 4 lodsejere, der deltager i projektet med et samlet afgræsningsareal på ca. 50 ha. Der er etableret nyt hegn og opstillet drikkesystemer, som kan fremtidssikre afgræsning i området. Der er ryddet nåletræer på et ca. 3 ha. område.

Dyr og planter

Der er registret 28 sjældne plantearter i projektområdet, hvoraf 2 plantearter, Purpur Gøgeurt og Kær-Fnokurt betragtes som ansvarsarter for Danmark. I området er der Butsnudet frø, Skrubtudse, Lille vandsalamander, Hugorm og en for Danmark udsædvanlig stor population af Spidssnudet frø.

Adgang til Tømmerby Kær sker via en privat fællesvej, der går fra vest til øst. Adgang til naturområdet ved Bjerget er via Skadhaugevej. Her fortsætter markvejen igennem afgræsningsarealer, og der er en klaplåge, som giver publikum adgang til området. Der er heste i indhegningen.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima og Energiministeriet, Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskaber og Thisted Kommune.

Projektet er udført af Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Østerstrandsvej 4

7752 Snedsted

Kontakt person: Hamish Stewart

hds@naturplejenet.dk

www.naturplejenet.dk


 

 

 

 

 


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk